Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-07-12 / 25. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 283 1298— 1906. kig. szám. Hirdetmény. Zsorzse Maxim barlafalui lakos részére 1898. Julius 11-én 260- sz. alatt kiadott munkásigazolvány elveszett Megsemmisittetik. Remetemező, 1906. julius 3. Róth Samu, aljegyző. 1299—1906. kig. szám. Hirdetmény Buttyán Tógver barlafalui lakos részére 1898. julius 11-én 262. sz. a. kiadott munkásigazolvány elveszett. Megsemmisittetik. RemetemezŐ, 1906. julius. 3. Róth Samu, aljegyző. ad. 41 —1906. kih. szám. Körözvény. Dávid János tiltott lövésért feljelentetvén, ellene a kihágási eljárás folyamatba vétetett azonban a mennyiben ismeretlen helyre eltávozott, ré­szére az idézés nem kézbesíthető. Felkéretnek az összes hatóságok, hogy Dávid János szaniszlói la­kost hatóságuk területén nyomoztatni és feltalálás esetén jelenlegi tartóz­kodási helyét hivatalommal közölni szíveskedjék. Nagykároly, 1906. julius hó 3. Sepsy, s. k. tb. főszolgabíró. 856—1906. szám. Körözvény. Jakab Antal szamosszegi lakostól a í. évi julius 2-án Nyir-Baktán tartott országos vásár alkalmával egy koros világos pej, hajlott hátú kancza lovat (a melynek bal szeme hiányzik) a marhalevéllel együtt ela­dás végett elkért egy ismeretlen lókereskedő, a ki biztosíték képen Jakab Antalnak átadott marhalevél nélkül egy körül belül egy évesnek látszó, fakó szőrű kancza csikót, hogy azt addig, mig az eladást eszközli, meg­őrizze. Miután a lókereskedő a neki átadott lóval es mai hale véllel együtt a vásárból ismeretlen helyre eltűnt s alapos a gyanú, hogy a biztosítékul adott csikót is lopta valahol, felkéretnek az összes rendőri hatóságok, községi elöljáróságok, hogy az eltűnt lóra vonatkozólag a nyomozást a legszelesebb körben eszközöltessék, illetve eszközöljek. A fent jelzett csikó, ha jogos és igazolt tulajdonossá nem jelentkezik, f. hó 27-én Szamosszeg község elöljárósága által nyilvános árverésen el fog adatni. Szamosszeg, 1906. julius 6. Lányi Dezső, körjegyző. 1033—1906. sz. Körözvény. Puskás Sándor felsőfernezelyi lakos az 1904. évi január 25-én 4. sz. a. kiállított munkásigazolványát elvesztette ; megsemmisittetik. Nagybánya, 1906. junius hó 29. Damokos, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom