Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-09-06 / 34. szám

. .. ■ MEGJELEN MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. -----­KI ADJA: SZATMÁRVÁRMEGYE ALISPÁNJA. Felelős szerkesztő : I KIADÓHIVATAL: KEREKES ZSIGMOND MANYÁK és TÓTH könyvnyomdája NAGYKÁROLY. vra. aljegyző j Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők. Előfizetési ára : Egész évre — — li korona. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. 14761—1906. sz. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. Határidő 60 nap. A lázárii községi tíízkárosultak javára elrendelt adománygyűjtés foganatosítása. Körrendelet. Valamennyi főszolgabíró és polgármester urnák. A lázárii körjegyző 943—1906. sz. jelentése folytán Lázári község tüzkárosultjai javára Szatmárvármegye törvényhatósága területén az ado­mánygyűjtést a 35100/897. B. M. körrendelet alapján elrendelem s annak foganatosításával czimet azzal bízom meg, hogy a begyülendő összeget hivatalom értesítése mellett a nagykárolyi m. kir. adóhivatalhoz küldje be. A tűzvész következtében a község legszegényebb sorsú emberei teljesen kenyér és vetőmag nélkül maradtak, családjaik pedig, a legnagyobb nélkülözésnek vannak kiteve. Nagykároly,. 1906. augusztus 28-án. Alispán h. Péchy, vm. főjegyző. 15040—1906. sz. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. A községi és körjegyzők, segédjegyzök állami javadalmaik 1907. évi kimu­tatásainak előkészítése. Valamennyi főszolgabíró urnák. A községi és körjegyzők, segédjegyzők illetményének szabályozá­sáról szóló 1904. évi XI. t. ez. végrehajtása tárgyában kiadott 77500—1904. sz. belügyminiszteri intézkedés 14 és 20 §-ai (Belügyi közlöny 1904. évi 37. szám) alapján felhivatik főszolgabíró ur, hogy az 1907. évi szükségleti kimutatásnak az októberi rendes közgyűlést megelőzőleg való elkészithetése 11 11 ront alatti, czimzettnek, a laphoz csatolt kólón álló mellékleten is közoltetik. (Ögyy. szabályzat 158. §.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom