Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906 évi 25797 Nyilvános táncztanitás szabályozása 278. 26630 15 éven aluli férj. k. k. nőszemélyek kivándorlása tárgyában 159 28490 Volt úrbéres erdők elidegenítése tárgyában 150. 29807 (gyártelepen alkalmazott külföldiek nyilvántartása 362. 33000 Ásványos és egyébb vizek szénsavval való telítése tárgyában 110. 33360 Útlevelek kiállítása körül tapasztalt szabálytalanságok tárgyában 158. 34283 Külföldiek nyilvántartása, fürdő helyeken 193. 34472 Kivándorlási alkalmazottak személyében beállt változás 179. 194. 37901 Amerikai áll. polgári okmányokkal és útlevelekkel való eljárás 511. 40192 Főispánoknak „karhatalom“ közvetlen igénybe vételére jogosított hatósá­gok körül való törlése 364. 43504 Tombola-játék engedélyezése tárgyában 193. 44402 Községi és körjegyzők valamint segédjegyzők 1905. évi fizetéskiegészitése tárgyában 151. 46750 Karhatalom vagy segédletként készenlétben tartott katonaság elszállásolás s élelmezési árának megállapítása 353. 49798 Magyar hatóságoknak külföldiekkel való levelezése tárgyában 281. 57891 Különböző vallásfelekezethez tartozók temetkezési szabadságának bizto­sítása 403. 63848 Közigazgatási tanfolyamot kitüntetéssel végzettek ajánlása 378. 64693 Munkás-mozgalom meggátlása érdekében éjjeli távirdai szolgálat 208. 71076 1905. év deczember 28-iki közgyűlési jegyzőkönyv tárgyában 277. 71211 Magyar kivándorlók visszautasításának megszüntetése 502. 78834 Községi és körjegyzők fizetéskiegészitése 1907. évre 501. 84721 Kisázsiai chakíeus papok engedély nélküli koldulása tárgyában 529. 82218 Bevándorlási statisztikai adatgyűjtés 541. 82677 Házassági emléklapok 561. 89087 Községek részére érkező postautalványok kézbesítése és kifizetése 446. 91038 Kivándorlást közvetítő személyében beállott változás 580. 92363 A.-homoródi körjegyzői székhely áthelyezése tárgyában 578. 93392 Községi és körjegyzők fizetése 622. 103057 Vármegyei tiizrendészeti szabályrendelet 609. 104696 Bűnjeleket tartalmazó csomagok kezelése 651. 113600 „Városok Lapja“ czimü lap ajánlása 629. 116500 Állami tisztviselői minőséggel biró anyakönyvvezetők fegy. szab. 649. 116634 15 éven alóli kivándorlók kísérője 620. 122000 Munkás-egyesületek helyi csoportjainak bejelentése 678. 122800 Anyakönyvi kezelési nyomtatványok 639. 125329 „ „ „ 646. IV. 2. Kereskedelemügyi miniszteri rendeletek. 1905. évi 67749. Benzin adómentes beszerzése 25. 71863. Gépkocsi járatú társaskocsi ipar gyakorlása 46. 78869. Kézi zálogüzleteknél a meghosszabbítás és elárverezés közötti idő tartama kincstári illeték szedésének eltiltása 45. 88155. M. kir. államvasutak részére szükséges talpfák szállítása 70. 1906 évi 876. Házalás korlátozása Karlsbad és Báden fürdő helyen 78. 5760. Útadó kivetése 149. 17935. Sztrájk statisztikai adatgyűjtés 109. 19106. Baruch Jeremiás marosvásárhelyi petroleum finomító gyárának adómentes benzin árusithatása 274. 19942. Felső ipar iskolákról 355. 29213. Szentkép elárusítók gyűjtéssel elkövetett visszaélései 212.

Next

/
Oldalképek
Tartalom