Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1904-06-16 / 25. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 343 Személyi hírek. 2645— 1904. kb. sz. Hagymásláposi anyakönywezető helyettessé Diamant Gyula községi aljegyző teljes hatáskörrel 400 korona államsegély mellett, 2646— 1904. kb. sz. szaniszlói anyakönyvvezető helyettessé M ájercsik Sándor okleveles jegyző teljes hatáskörrel 200 korona államsegély mellett, — géresi anyakönywezető helyettessé Fischer József jegyzői írnok kor­látolt hatáskörrel 60 korona tiszteletdij mellett kineveztetett. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. 867—1904. szám. Pályázati hirdetmény. ii—II Vámfalu községben üresedésben levő Szülésznői állásra pályázat hirdettetik. Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy oklevéllel, ille­tőségi, erkölcsi és eddigi működésűket igazoló bizonyítványaikkal felsze­relt kérvényüket alulirott község elöljáróságához folyó évi junius hó 12-én d. e. 8 óráig annyival is inkább adják be, mert a később beérkező kér­vények figyelembe nem vétetnek. A választás ugyanazon napon délután 3 órakor lesz megtartva. Az állás a választás azonnal elfoglalandó. Javadalmazás: Vámfalu község pénztárából évi 160 korona utólagos havi részletekben, továbbá minden egyes születés után 1 korona kezelési dij. Az elöljáróság által vagyontalannak nyilvánítottakat a szülésznő 8 napig ingyen tartozik kezelni. Vámfalu, 1904. junius 1 én. A községi elöljáróság. 865—1904. sz. Hirdetmény. I—ii. Szamosdob községben a községi szülésznői állás megüre­sedvén, annak választás utján leendő betöltésére 1904. évi junius 24-ik napjának d. e. 10 órája tűzetik ki Évi fizetés 120 korona készpénz, mely utólagos negyed évi rész­letekben a községi pénztárból fizettetik. Minden első szülött után 4 ko­rona a többi születések után esetenkint 2 korona. Teljesen vagyontalanok ingyen kezelendők. Felhivatnak a pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen felszerelt pá­lyázati kérvényüket a választás napjáig alulirott községi elöljárósághoz nyújtsák be Kelt Szamosdobon, 1904. junius 6. Nagy Gyula, körjegyző. Kóka András, bíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom