Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1904-03-24 / 13. szám

162 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 5207—1904. sz. Szatmárvármegye alispánja. Körrendelet. A nagykárolyi és nagybányai polgármester és a mátészalkai főszolgabíró kivételével a többi összes főszolgabírónak. Az 1904. évi útadó kivetési lajstromok beküldése tárgyában. A pénzügvigazgatóság mellé rendelt számvevőség jelentése szerint : az alólirt szolgabirói járásokból, a következő községi és körjegyzők nem küldték be az 1904. évi útadó kivetési lajstromokat: A nagykárolyi járásból : a börvelyi, csomaközi, dengelegi, érend- rédi, érkörtvélyesi, gencsi, kismajtényi, mezőpetrii, nagymajtényi, szaniszlói, szentmiklósi, vállaji jegyzőségek. A szatmári járásból : a krassói, lázárii, mikolai, pettyéni, sárközuj- laki és udvarii jegyzőségek. Az erdődi járásból : az erdődi, királydaróczi és nántüi jegyzőségek. A csengeri járásból : a csengeri, gacsályi, porcsalmai, simái, sza- mosdobi, tvukodi, vetési és ököritói jegyzőségek. A nagybányai járásból : az alsófernezelyi, bajfalusi, szakálasdombói, erdőszádai, hidegkúti, misztótfalusi és nagysikárlói jegyzőségek. A fehérgyarmati járásból: a matolcsi, nábrádi, nagyari, kölesei tiszabecsi, nagyszekeresi, jánki és fehérgyarmati jegyzőségek. A nagysomkuti járásból : a sáros-magyar-berkeszi, buttyászai, kol- ezéri és pusztahidegkuti jegyzőségek. A szinérváraljai járásból: az apai, avasujvárosi, bikszádi, remete­mezői, ilobai, komorzáni válaszuti, avasfelsőfalusi és vámfalusi jegy­zőségek. Továbbá Nagykároly és Nagybánya városok. Felhívom, hogy azon útadó kivetési lajstromoknak haladéktalan beküldése iránt azonnal intézkedjék. Nagykároly, 1904. évi márczius 19 Alispán helyett: Nagy Sándor, tb. vm. főjegyző. 5528—904. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Körrendelet. Valamennyi főszolgabíró és polgármester uraknak. A nagysomkuti ev. ref egyháztemplom építési költségei fedezetére eszköz­lendö adomány gyűjtés tárgyában. A 35100—87. B. M. rendelet alapján a nagysomkuti ev. ref. leány­egyház temploma építési költségei fedezete czéljából az adomány-gyűjtést nevezett egyház javára Szatmárvármegye törvényhatósági területére el­rendelem, s annak foganatosítására czimet felhivom azzal, hogy a begyült összeget közvetlen Szappanos József egyházi gondnok (Nagysomkut) czi- mére küldje el, a gyűjtés eredményére vonatkozó jelentését pedig ez év május 31-ig terjessze be. Miről Szappanos József egyházi gondnokot a gyüjtő-iv vissza szár­maztatása mellett azzal értesítem, hogy az esetleg begyült összeg felhasz­

Next

/
Oldalképek
Tartalom