Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1903-10-29 / 18. szám

222 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 5688—903. sz. Hermann György Szaniszló községi születésű s illetőségű 1893. évben besorozott 787. anyakönyvi lapszámu tartalékos gyalogos czimzetes őrvezető, kinek vallása róm. kath. foglalkozása földmives, szü­letési éve 1872., haja fekete, szeme szürke, szemöldöke fekete, orra, szája rendes, álla tojásdad, arcza kerek, ismertető jele nincs, beszél magyarul, testmagassága 162 czm. mint katona szökevény körözendő. Felkérem az illetékes hatóságokat, hogy nevezettet köröztetni, s feltalálás esetén tartózkodási helyéről hivatalomat értesíteni szíveskedjenek. Nagykároly, 1903. október hó 19. Sepsy, szolgabiró. 14032—1903. sz. Nagyküküllő vármegye alispánjától. Határidő 1903, deczember 15. Tárgy: Nagy Sándor munkavezető körözése. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének és Budapest székes főváros tanácsának. A Nagyküküllő vármegyei közkórházban szóvárosi Munzáth János kovács segéd 1901. év augusztus hó 3-tól augusztus 27-éig lett ápolva és az utánna ez alkalommal felmerült 39 korona 59 fillér, betegápolási alap terhére azért nem lett felvéve, mivel az illető valamely betegsegélyző pénztárnak tagja kellett hogy legyen, annál inkább, mivel a közkórházba való felvétele előtt a Kisküküllő vármegyebeli Mikeszásza községben épült vashid felszerelésénél, mint Nagy Sándor hidfelszerelő munkássá részt vett. Azonban a legbehatóbb puhatolások alapján konstatáltatott, hogy Munzáth János akkoriban semminemű betegsegélyző pénztárnak tagja nem volt és vállalati betegsegélyző pénztár sem alakult, az ebbeli mulasz­tás, csakis Nagy Sándort mint munkaadót terheli és a gyógydij fizetési kötelezettség ő reá hárul. Miután többször említett Nagy Sándor jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik kérem őt körözni és feltalálás esetén jegy­zőkönyvileg arra nézve kihallgatni, kinek mulasztása folytán maradt-e el, egy vállalati betegsegélyző pénztár alakulása és mely budapesti vállalkozó czeg által lett-e megbízva, a mikeszászi hid felszerelésével ? A mennyiben kihallgatandó maga lenne a mulasztó, kérem a 39 korona 59 fillért tőle behajtani és hozzám mielőbb megküldeni. Megjegyezni kívánom végül, hogy Nagy Sándor állítás szerint Máramaros vármegyéből származik és legvalószinü, Budapesten tartózkodik. Segesvár, 1903. október 13-án. Somogyi, m. k. alispán. 5263—1903. sz. Fried Áron kárára f. hó 17 én egy drb 3 éves sárga szőrű, egy drb 12 éves pely szőrű, egy drb 12 éves gesztenye barna, egy drb 4 éves fekete szőrű kancza, egy drb 10 éves pely szőrű, egy drb 12 éves gesztenye szőrű 1 ó a tanyá­járól elbitangolt, köröztetik. Szatmárnémeti, 1903. október 22, Csaba, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom