Szatmármegyei Közlöny, 1920 (46. évfolyam, 1-5. szám)

1920-01-04 / 1. szám

S Z A T M A R M EGYE! KÖZLÖN V. Legszebb és legértékesebb karácsonyi és újévi ajándék egy jól sikerült fénykép. Ilyen csakis természethű, szép fényképek és fénykép nagyítások készülnek a kitűnő munkái áról közismert Huszthy Zoltán Fiai műtermében Nagykároly, Kossuth-u. (Saját ház.) Gyors és jó munka I ... Utazási igazolványokhoz szükséges képsk 3 óra alatt ! Po mpásan fütött műterem Legújabb modern képek is é\ magyar békedelegáció összeállítása. A pártok megbízottai a bék8delegációban. Elkészült a békeértekezlet anyaga Huszár Károly miniszterelnök felszól- litotta a koncentrációban levő valamennyi pártot:, hogy nevezzék meg azokat a meg­bízottaikat a kiket a'.békedelegációba kikül­deni akarnak. Ebben a delegációban úgyis minden párt egy-egy politikai tanácsadóval fog szerepelni. Ennek az intézkedésnek célja az, hogy a béke megkötésében az egész magyar társadalom angazsálva legyen. A békebizottság az elmúlt héten gróf Apponyi Albert elnöklésévei Budapesten értekezletet tartott. Nem valószínű hogy a magyar béke­bizottság és az ötöstanács között szóbeli tárgyalás lenne, azonban ennek ellenere a magyar delegáció vezetőinek módjuk lesz, hogy a párisi döntő tényezőkkel személye­sen közöljék információikat. A miniszter tanács gondot íorditott arra, hogy a békebizottságban a magyar közgazdasagi élet minden számottevő té­nyezője képviselve legyen. A mezőgazdá­kat, az ipart, a kereskedelmet es pénzü­gyet a legelső rendű szakemberek képvi­selik. A hivatalos sajtó képviselő Fabró Henrik dr. lesz. A békeértekezlet anyaga teljesen készen van. Az előmunkálatokat gróf Teleki Pál, gróf Bethlen István és báró Lers Vilmos végezték. A közgazdasági tárgyalások ve­zetője Popovics Sándor lesz. I , I ! Dörge Zsigmond a forradalmi törvényszék- | í nél jelentették fel Mildnert. Dinnyés József í a forradalmi törvényszék vádbiztosa vitte j el a feljelentést Kun Béla népbiztoshoz a j ki Dinnyés Józsefnek ezt válaszolta : „Ne kísérjétek Mildnert a forradalmi törvényszékhez hanem küldjétek haza.“ Azután a felől érdeklődött Dinnyés- | nél, hogy van e a hazaküldéshez alkalmas 1 emberük. Kun Béla íelbujtása folytán Polomisei Armin, Dinnyés József és Olári Miklós junius 29-en elfogta Mildner tüzér- | | századost és éjszakának idején maguk j j mellé véve Hahn Miklóst, Kolbauer lm- ! I rét és Pesti Ferencet, a tüzérszázadost el- i vitték a budai Dunapartra. A Margitrak- j parton az összekötözött tüzérszázadost a ! földreteperték, fojtogatták, majd szuronyok­kal össze vissza szurkálták. Mikor már | halott volt a Dunába dobták, a honnen a j holt testet augusztus 7-én fogták ki. A fővádlottak Dinvés József és a szö­késben levő Polo.mizei Armin. Mint íelbuj- | tők vannak vádolva Kun Béla, Olári Miklós | vörös katona Hahn Miklós kúriai likvidáló ! bizottsági tag, Pesti Ferenc vádbiztos, Kol­bauer Imre, Csekő Antal, Kis András és Dörge Zsigmond. Aki bármit venni vagy eladni akar, adjon megbízást Dr. Josíts és Baumly | kereskedelmi irodájának (Nagykároly Kölesoy-u. 11.. sz.) Vállaljuk a meg­bízás meghirdetését, reklámozását díj­mentesen. Kun Béla „hazaküldte“ Mildner századost. Egyenetlenkedések a „Birtokossági Malom“ bérbeadása miatt. A budapesti büntető törvényszék gyorsított eljárás szerint műKödö tanácsa dr. Stengi Antal táblabiró elnöklésével meg­kezdte annak a kommunista bünpernek a tárgyalását, amelyben ar államügyészség a szökésben levő Kun Béla népbiztos ellen is vádinditványt terjesztett be gyilkosság bűntettére való felbujtas miatt. Az ügynek az előzménye az, hogy a junius 24-iki ellenforradalom leverése után a vörösök letartóztatták többek között Mildner Ferenc tüzérszázadost, a Ludovika Akadémia ta­nárát is. Azzal vádolták hogy az ellenfor­radalom napján a Ludovika épületében ellentállásra buzdította a Ludovika növen­dékeit. A katonai törvényszék azonban bi- zonyitékok hiánya miatt Mildnert szabad­lábra helyezte. Erre a Ludovika Akadémia lóápolói közül Csekő Antal, Kis András és A helybeli „Birtokossági Malom“ bérbeadása mialt, a rószvénytöbbsé- get biró igazgatóság, valamint a sze­mélyi többségben levő kisrészvénye­sek között egyenetlenkedés tört ki, moly egyenetlenkedés a legutóbbi közgyűlés alkalmával annyira elha­rapódzott, hogy a közgyűlést a jelen volt rendőrség berekeszteni volt kénytelen. A közgyűlés hangulatának ma­gyarázataként vettük az alábbi cik­ket, melyet a szabad vélemény nyil­vánítás elvének alapján közlünk: A Birtokossági Malom múlt va­sárnap tartotta meg rendkívüli köz­gyűlését. 114 részvényes jelent meg körülbelül 950 részvénnyel. Tárgyso­rozatban volt a már bérbe kiadott malom bérbeadásának jóváhagyása. Az igazgatóság lemondása és uj igaz­gatóság választása. A gyűlés meg­kezdése után Orosz Lajos indítvá­nyára a részvényesek többségének hozzájárulásával a tárgysorozat az igazgatóság választásával kezdődött. A közgyűlés Orosz Lajos rész­vényest választotta meg elnökéül az uj igazgatósági tag megválasztásáig. Már a szavazás megkezdésekor meg­látszott az eredmény. A többség, il­letve a kevesebb részvénnyel bírók akarata nem győzött az összevásá­rolt részvény birtokosok felett Nem akarom pellengére állítani az igaz­gatóságot, nem célom a többség ál­tal eddig beléjük helyezett bizalmat­lanságot még erősítenem, de az ott elhangzott kijelentésesek után nein hiszem, hogy az újonnan önmaga ál­tal megválasztott igazgatóság néhány tagja a közgyűlésen elhangzott sza­vak után még egy percig is vállalja a mandátumot. A részvényesek meg- sokalták az igazgatóság eddigi gaz­dálkodását és semmi körülmények között sem hajlandó bizalmat sza­vazni egy olyan igazgatóságnak, mely alapszabály ellenesen üzemve­zetőnek tett meg egy olyan egyént, ki egyben igazgatósági tag is és ki már egy alkalommal a követelmé­nyeknek meg kellett hogy hajoljon és az üzemvezetési tisztségről lemon­dott. Nem szavazhatnak bizalmat kü­lönösen azért, mert a malmot gazda­ságilag vezetni képtelen volt — és mivel a vezetőségbe ugyanazok ke­rültek be — továbbra is képtelen. Már pedig ha egy közhasznú műnél — mely a köz javát kell hogy szol­gálja — az igazgatóság nem ered­ményesen gazdálkodik, akkor az az igazgatóság — mint Orosz Lajos is megemlítette — megérett a bizalmat­lanságra. Mondjon le az igazgatóság, ha egyénileg közbecsülésben akar lenni továbbra is és adjon helyet más igazgatóságnak, egy olyan igaz­gatóságnak, mely jobban, a közmeg­elégedésre gazdálkodik és bírja a részvényesek egyéni személyi többsé­gének bizalmát. Es ha majd ez az igazgatóság sem tud jobban gazdál­kodni, akkor valósittassék meg a malom bérbeadására vonatkozó az a szándék, amelyet már most a több­ség minden beleegyezése nélkül erő­szakkal is keresztül akarnak vinni. Hogy a közvéleményt is, a szer­kesztőség beleegyezésével, a dolog mibenléte felől tájékoztathassam, rö­RAUCSINA ÉS TEMPFLI FÉRFI SZABÓK Nagykároly, Vetzák-ház. Legszolidabb ár mellett készítenek férfi ruhákat a legelegánsabb kivitelig. Több tanuló felvétetik! aktáron tartják a legjobb szöveteket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom