Szatmármegyei Közlöny, 1919 (45. évfolyam, 1-21. szám)

1919-01-19 / 3. szám

SZATMARM E G Y E 1 KÖZLÖNY. Csomaköz 2039 lélekböl 341 román, Érdengeleg 1028 * 631 » Domahida 689 » 271 Érendréd 1679 » 255 * Esztró 312 264 Iriny 673 » 119 Kismajtény 1296 ft 782 » Mezőterem 1838 tt 575 ft Portelek 523 ft 461 » Részegé 515 » 382 Szaniszló 4252 1791 » Kr. szt.-mikl947 652 Vezend 841 «r 784 ft glink, mennyi és hol van a felhasználható készlet, mert csalt igy lehetséges a hiányt feltüntető járásoknak biztositása. E pontosságot és lelkiismeretességet igénylő munka teljesítése érdekében az alispán megkeresést intézett a megyebeli Nemzeti Tanácsokhoz, mert köztudomású, hegy az eddigi összeírások és adatok a zavargások toíytán előállott készlet eltoló dósokkal nem fedik a tényleges állapoto- kát és semmi beosztás vagy tervezetnek alapjául már nem szolgálhatnak. A meg­keresésben az alispán azon reményének ad kifejezést, hogv a Nemzeti Tanácsokat a kcictriczcsuk és működésük alapját is képező hazafias érzés és embertársaink érdekében teljesítendő feladatná! sem hagyja cserben és segédkezet nyújtanak neki, hogy az összeírás utján megállapítva a készleteket tényleg a megyebeli szüköl- ködőknek juttathassa, illetve" azok között igazságosan szétoszthassa. Bcre, Börvely, Csanálos, Érkörtvé- j lyes, Fény, Gilvács, Kálmánd, Kaplony, | M黑k, Mezöpetri, Nagvmaitény. Penészlek, j Válla] községekben román nemzetiségű j lakos nincsen. II. Szatmári járás. 1. Szatmárnémeti szab. kir. városban a román nemzetisé gück száma mindössze 717 lelek. 2. A szatmári járás 36117 lakosából román 8948 lélek. III. Nagybányai járás : 1. Nagybánya városban a román nemzetiségűek száma 1941. 2. A nagybányai járás 27951 lakosá­ból román 23907. IV. A nagysomkuti járás 25909 lakó- í sából román nemzetiségű 22,21r> lélek. V. A csenged járás 23775 lélekszámá- ból román nemzetiségű: 1905. VI. Az erdödi járásba« a lakosság sűg száma: 26519, ebből román nemzetiségű 13.023 lélek. A vármegye két legmagyarabb járása a fehérgyarmati és a mátészalkai. VII. A fehérgyarmati járás 18501 la- | kosából 5 a román Vili. A mátészalkai járás 35840 lakó- < sából ugyancsak 5 a román nemzetiségű. IX. A szinérváraljai és az avasi járás 35173 lakosából 26508 a román nemzetiségű. A vármegye lélekszámú: 323768, — ebből román nemzetiségű : 107947 lélek. Természetesen 18 év alatt a szám­arány valami keveset változhatott — lénye­ges nemzetiségi eltolódás azonban nem történt,- — ugv, hogy tényként állapítható meg az, miszerint Szatmárvár- megye lakosságából: 33 százalék a román nemzetiségű. Összeírják a Szaimárme- gyében levő búza és rozs készleteket Az alispán megkeresése a Nemzeti Tanácsokhoz. — A Szatmármegyei Közlöny sredeti tudósítása. — Nagykároly, 1919. január 15. Már két héttel ezelő't jelentettük, hogy a közélelmezésügyi miniszter értesí­tette Szatmárvármegye alispánját, hogy a f. évi január 15-ike után a vármegye szükségletére lisztet nem utal ki. Egyben utasította az alispánt, hogy az ellátatlanok szükségletére felhasználandó gabonameny- nyiséget a Hadi Termény által a terme­lőktől még ci nem szállított készletekből fedezze. Hogy a vármegye lakosságának fenti ! értelemben való ellátása biztosítható le­gyen, az alispán elrendelte az átvevő bi­zottságok által feleslegként megállapított, de még el nem szállított s tényleg meg­lévő búza és rozs készleteknek összeírá­sát, valamint az ellátatlan lakosság ösz- szeirását is a végből, hogy megtudható legyen, mennyire van az aratásig szüksé­ö. hajdudorogl gör. kath. püspökség területének revíziója* Persian Áriám a kath. ügyek kormány­biztosa kerideri Nagykárolyba érkezik. Annak megállapítása végett, hogy a hajdudorogi püspökség felállításakor a nagyváradi gör szert, egyházmegyéből a hajdudorogi gör. kath. egyházmegyéhez csatolt 44 és a Szamosujváriból a hajdú- dorogihoz csatolt 4 hitközség a hajdudo­rogi gör. kath. püspökség területének esetleges revíziója esetén, miként akar hovatartozandóságáról dönteni, Persián Ádám a kath. ügyek kormánybiztosa folyó évi január hó 21-én reggel Nagykárolyba érkezik­A kormánybiztos a jelzett napon déli 12 órakor a vármegyeháza nagytermében fogja fogadni a hitközségi kiküldötteket. Küldöttségek érkeznek a revízió alá ke­rülő következő községekből: Araac, Ál­mosd, Bagamér, Csegöld, Csengcrbagos, Csengerujjalu, Csomaköz, Domahida, Ér- adony, Érdengeleg, Érendréd, Érkenéz, Érkörtvélyes, Érselénd, Értarcsa, Érvasad, Gálospetrí, Genes, Iiosszupályi, Kismaj- tény, Kokad, Makó, Mezöterem, Nagyká roly, Nagykolcs, Nagyiéta, Nagyvárad- ójaszi, Nyiracsád, Nviradony, Nyirábrány, Óvári, Pete, Piskolt, Pocsaj. Porcsalma, Portelek, Részegé, Szamosdob, Szaniszló, Szatmárzsadány, Vetés, Vezend, Vértes, Batizvasvári, Józsefháza, Szatmár, Szatmár- udvari. A hitközségek meghallgatása után a küldöttekből egy szőkébb körű vegyes bi­zottság fog mcgalakittatni, amelyben Per­sián kormánybiztos nyomban le fogja tár­gyalni az egyes plébániák jövő bovatar- tozandóságának kérdését. JÓNÁS SÁNDOR villany- és vizvezetékszerolési vállalata NAGYKÁROLY, Deák Feiencz-tér 8. Értesíti a n. é. közönséget, hogy műszaki üzletét megnyitotta. Elvállal minden e szakba vágó szerelést és javítást. Raktáron tart minden « szakba vágó czikket. Gyors, pontos ós szakszerű kiszolgálás. A hétről. Jönnek a románok !* „A románok jönnek P Ezt kérdezik tőlem. Ezt állítják önnek. »Sőt már itt is vannak, Megjöttek ma reggel.« »Holnapután megyünk Ellenük sereggel « \ • Megalakult nálunk Is a Vörös-gárda, Mely a Ich ér gárdát Nagykárolyba várja.« »Elment a honvédség, Elment a csendörség!* Elment a Józanság, S ebben semmi kétség. »Jön a bolsevizmus!« S alig múlnak perczek »Jön magyar királynak Egy szép angol herczeg U Jönne a béke is, A kert alatt jár mán, De fél: megfertőzi A koholt hir-járvány. í ÍWIÉÉ i MPK PróbaYágás utján állapítják meg az uj húsárakat. — A BBatinármegyei Közlöny erodetl tuddsltis*. — Nagykárolyban kedden nem volt friss marhahús kapható. Csak néhány mészár­székben árultak a vasárnapiból megmaradt husnemüeket. A mészárosok sztrájkjára az szolgál­tatott okot, hogy Néma h. polgármester közölte velük Szatmárvármegye alis­pánjának rendeletét, mely szerint további intézkedésig az alispán a marhahús elejé­nek kilóját 10 koronában, hátulját pe­dig 12 koronában állapította meg. Ez az ed­digi árakból mindkét minőségű húsnál ki­lónként 2—2 korona árleszállítást eredmé­nyez. A mészárosok az alispán intézkedését magukra nézve sérelmesnek találták és a rendeletre azzal feleltek, hogy keddre nem vágtak és elhatározták, hogy mindaddig mig az uj ármegállapitó rendeletet vissza nem vonják, üzemüket beszüntetik. Felkerestük a nagykárolyi mészáros- testület egyik vezetőemberét, aki kérdé­seinkre magatartásuk okául azt mon­dotta, hogy az uj ármegállapítás folytán a mészáros üzletek ráfizetni volnának kény­telenek Az élő marha még mindig hal­latlan drága és a parasztság, valamint az uradalmak nehezen válnak meg mar­haállományuktól. Az eladóknak nincs szükségük pénzre és ezért a jelentkező vevőktől horribilis árakat követelnék. Az élőmarha ára kilón­ként 5—6 korona ugyan, de ez csak papi ron van igy. Az eladók nem hajlandók marhájukat élősulyszerinti árban eladni, hanem csak szemre s igy a mészárosok olyan áron kénytelenek vásárolni, amilyent az eladók szabnak meg. A mészárosok annak igazolására hogy áraik normálisak és nem akarják a közönséget kizsámányolni, többször kérték a hatóságot, hogy csináljon próbavágást, de e kérelmüket nem teljesítették. Azt is !

Next

/
Oldalképek
Tartalom