Szatmármegyei Közlöny, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-06-16 / 24. szám

s z — Hazamentek a diákok. Annyi meleg ér­zéssel mondjuk ezt, mint amikor busán álla­pítjuk meg : Elmennek a gólyák . . . Elmen­nek a fecskék . . . Mert a diák a világ leg­huncutabb és legkedvesebb teremtése. Bennük vibrálva feljődik a szellem, ficánkol az élet és dalol a jövő. Nagykároly utcáiból virágos ker­tet varázsol a benne ődöngő, vagy siető sok diákmesterember. Öreg polgárok sok szép sze- mefénye, fonnyadt anyókák sok „kedves fia“, Nagykároly becézett, dédelgetett, fogadott gyer­mekei elmennek tőlünk. Szombaton volt a hálaadó Te Deum s kiürült a nagy madárfé­szek s otthon az illatos magyar falvakban vár­ják már őket . . . — A Jékey Sándorné által a hadiárvák javára, indított levelezőlap akcióra junius 9-ig a kö­vetkező összegek folytak be. I. Róm. kath. lelkész urak gyűjtése: Szamosdara 15 K,Sár­köz 19'50 Zajta 15 K, Fehérgyarmat 40 K, Nyircsaholy 15 K, Papos 1810 K, Vitka 15 K, Mezőfény 60 K, Kálmánd 50 K, Mezőterem 70 K, Mérk 116 35 K, Szaniszló 60 K, Károlyi­erdőd 140 K, Nagymajtény 60 K, Nántü 24 K, Sándorfalu, BarJafaiu 15—15 K, Józsetháza 30 K, Lajosvölgyhuta 4 K, Nagysomkut 35 K. II. Gör. kath. lelkészek gyűjtése: Domahida, Kovás, Portelek 15—15 K, Szatmárhegy 14 K, Piskárkos 15 K, Szamosdob 65 54 K, Ko- morzán, Szakállasfalu Szaniszló, Majtislö—15 K, Rápolt 15’68 K, Nyirmogyes 15 K, Óvári 6716 Fábiánháza, Hodász 15—15 K, Iriny 17 K, Vámosoroszi Turistvándi, Érdengeleg, Olcs- vaapáti, Krasznaszentmiklós 15—15 K, Turri- cse 14‘70 K, Amacz 12 90 K, Aranyosmecfgycs 15 K, Egri 2210 K, Avasujváros 55 50 K, Szamoskrassó 30 K. Fehérgyarmat 152 80 K, Kisar Mikola Szatmárcseke 30—30 K, Pató- háza 14'70 K. Izraelita rabbi urak gyűjtése : Fehérgyarmat 128'50 K, Aranyosmegyes 33 K, Turvékonya 15 K, Aranyosmegyes 60 K, Ráksa, Mózesfalu, Tománya 15—15 K, Apa 5'70 Sza- mosborhid 20 K, Csomaköz 30 K, Esztró 16 K, Kővárremete 16'73 K, Szatiflárzsadány 3120 K, Szaniszló 110 K, Szamosveresmart 15 K, Csegöld 1410 K, CLengerujfalu, Yámfalu 15- 15 K, Barlafalu 3 K, III. Ref. lelkész urak gyűjtése: Orabod 14 70 K, Bere 15 K, Kishó­dos 14'68 K, Hirip 15 20 Szamoskóród, Száraz­berek, Sándorbomok, Atya, Kisnamény 15—15 K, Tiszacsécse 24 08 K. V. Egyes adakozók : Jeney Károly Zsarolyán, Tóth Endre Genes 10-10 K Póterfi Imre Szatmár 50 K, Pirohi Sándor Fbánya 5 K, Kulin Imre Kassa 20 K, Kovásznay Zsigmond Batiz, Dr. Kádár Antal Nagybánya 10—10 K, Kellher Fülöp Tunyog 5 K, Dr. Stoll László Nagybánya 20 K,Luby Zsigmond Fülpösdaróo 25 K, Fülöp Imre Nagy­bánya 10 Csenkey Ferencz Ivácskó 3 K, Mó­zes Jenő Nagypeleske 40 K, Dr. Fuchs Jenő Mátészalka 50 K, Molcsányi Gábor Nagybá nya 5 K, Hirsch Adolf Nagynyires 30 K, Dr. Katona Elemér Szinérváralja 200 K, Bónis Károly Kölese 50 Bapiróny Sándor Nagybá­nya, Gots György Zajta 10—10 K, Dr. Wink­ler Jenő Nagybánya 20 Budaházv István Nyir­csaholy 40 K, Budaházy Sándor Mátészalka, Dr. Ember Elemér Szinérváralja 20—20 K, Bikfalvv Albert Berend. Dr. Weisz Ignácz Nagy­bánya Í0—10 K, Jéger Károly Szamosborhid 5 K, Szilágyi Endre Óvári 5Ó K. Péchy Manó Porcsalma Ösztroviczki István Mikola,^ Jármi Andor Nagydobos, Deresényi Kálmán Barla­falu 20—20 K, Dr. Streicher Andor Batiz 50 Gr. Teleky Sándorné Nagysomkut 10 K, Grüu Majer Opályi, dr. Ziinszky János Budapest 20 —20 K, Dr. Szomjas Lajos Budapest 50 Do- mahidy Elemér Domahida, dr. Dienes Dezső Mátészalka, Luby Béla Nagygécz 10—10 K, Császy Bálint Mikola, Bocsanszky Márton Nagysomkut 5—5 K, Steinfeld Sámuel Nagy­bánya 10 K, Lővy József Szamoslippó 20, Al­mer Károly Nagybánya 5 K, Rácz Elemér Császló 10 K, Tóth Mór Patóházza 50 Balogh Sándor porcsalma 6 dr. Kovács Miklós Nagy­bánya 30 Vonház Antal mezőpetri, Dr. Csa­usz Károly Felsőbánya 20—20 K, Nagy Gyula Apa 10,K, Dr. Nagy Gábor Nagybánya 5 K, Rónyi Árpád Szelestyehuta 50 K, Steinleld Béla Nagybánya 5 K, Péchy László Mátészalka 20 K, Bagosy Pál Kaplony 5 K, Mándi Zol­tán Szinérváralja 10 K, Csizmadia József Má­tészalka, Komoróczy Imre Hodász 20—20 K, Kovács Béla Apa 10 K, Groszmann József Csenger 20 Vidder Péter Nagybánya 5 K, Ger­ber Béla Szinérváralja 20 K, Luby Lajos. Tu­nyog, Habenlovies Kristóf Nagybánya 10—10 ATMÁRMEGYEI KÖZLÖ K, Szilágyi Lajos Mátészalka 20 K, Uray Jenő Szatmár 30 dr. Klupatky Antal Kassa 10 K, Bóross Zoltán Aranyosmegyes 25 K, Ifj. Mada- rassy András Nagypeleske 50 K, Blum Mór Nagyeesed 10 Bradofka Frigyes Felsőbánya 6 K, Orbán Antal 20 K, Róth Lipót Aranyos­megyes 10 K, Janemczky Gyulánó Budapest, Gr. Teleki Sándorné Köles 50—50 K, Damo- kos Ferencznó Nagybánya 6 K, Dr. Kölcsey Ferencz Nagykároly 10 K, Dr. Jékey László 30 korona, Ochiw Tivadarné Nyíregyháza 2 K, Ilosvay Aladárné Nagykároly 15 K, Ké- pessy Annuska gyűjtése Csenger 100 K, Cs. Tattay Irén Nagykároly 510 K, Kálnay Gyula 39’60 K. Összesen 4778.53 korona — Méhésztanfolyam Régebben hirt adtunk már arról, hogy a földmiveiésügyi minisztérium Nagykárolyban a f. évben állami költségen méhészeti tanfolyamot engedélyezett. — A tanfolyam megkezdésére vonatkozó ujabbi előterjesztésünket annak idején megtetttük. — Most értesültünk, hogy méhésztanfolyamunk ügye kedvező elintézést nyert sa kirendelt ál­lami méhésztanár rövid időn belül Nagyká­rolyba érkezik, hogy méhészkörünkkel a tan­folyam megkezdési időpontját megállapítsa. — A hallgatókul jelentkezettek szives türelmét kérjük, idejében külön felhívásokat fogunk szét­küldené Nagykároly és Vidéke Méhészkor. — Pal lay, elnök. Dósa, ügyvezető titkár. Elfogott betörőbanda. A múlt hetekben egyre másra betörtek a nagykárolyi szőlők há­zaiba, ahonnan a lakásból főleg nagymennyi­ségű ruhaneműt elloptak és sok helyen sok hordó bort is elfolyattak. Notórius betörőbanba működésére vallott a vakmerőség s a mód, ahogyan a betöréseket nap-nap után elkövették. Végre sikerült a díszes társaság nagyobb ré­szét elfogni. A betörőbanda tagjai: Német Mi­hály, Bóján Gábor és társai szökött katonák, akik mintegy 15 szőlőbeli lakásba törtek be. Ezenkívül a városban az Irgalmas nővérek és Miklóssy Márton udvaráról egy csomó barom­fit, tengerit ellopták. A tengerit eladták, a lopott pénzen leitták magukat s garázdálkodni kezd­tek. Midőn Weisz József lakásának ablakait beverték, a tulajdonos az egyikei elfogta s a rendőrségre vitte. Az elfogott bevallotta a be­töréses lopásokat és elárulta társait is, akiknek nagyrészót a rendőrségnek sikerült már elfogni. — A visszatérő hadifoglyaink eddig illeté­kes káderüknél való jelentkezés után 28 napi szabadságra térhettek övéikhez. Több oldalról egybehangzóan megnyilatkozott kívánsághoz képest ezentúl az ilyen visszatért foglyok leg­kevesebb nyolc heti szabadságot fognak él­vezni, ha pedig lakhelyük a háború alatt had­műveleti terület volt, úgy legalább 12 heti sza­badságra van igényük. — Pótportók. Lapunk megjelenése nap­jától a felemelt postatarifára már pótdijakat 'is kell fizetnünk. Levelekre, zárt levelező-la­pokra 5, levelezőlapokra 2, csomagokra 20, utalványokra 5, pénzes levelekre 10, illetve 20 fillér pótdijat kell űzetni — Ez az egy „pót“ még sóhajt sem vált ki belőlünk, mikor már pót tengeri, — paszuly, pót krump­lihoz juttatott a júniusi fagy és mikor azon kezdünk tűnődni, hogy talán az életünk se valódi már, hanem afféle hadi szurrogátum. — A tűzbiztonság. A belügyminiszter a me­gyei alispánokhoz sürgős rendeletet intézett a terményeknek aratástól a cséplésig a tűzvész­től való megóvása dolgában. A rendelet sze­rint minden szérűt a eséplési munkálatok tej - jes befejezéséig állandó felügyelet alatt kell tartani. — Pálinka kiosztás a nyári mezői munká­latra. A földmivelésügyi miniszter az elmúlt héten értesítette a megyei gazdasági egyesü­leteket, hogy a folyó évben is ad szeszt a gaz­dáknak munkás pálinka készítés céljára. Az elosztási kulcs ugyanolyan lesz, mint tavaly, vagyis 100 holdon felü'i gazdaságokban hol- dankint 2 deci szesz. — Füben-faban van az orvosság. A háborn negyedik esztendejében, mikor a gyógyszereknek a külföldről való behozata­lától el vagyunk zárva, fel keli keressük azo­kat a gyógynövényeket, melyek nálunk uton- utfélen, a virágos réteken, erdőkben bőven teremnek s amelyeknek a gyógyhatása köz­ismert. Ilyen első sorban nálunk a szikfüvi- rág, ezerjófü, hársfavirág és szeder levél. A szikfűvirag és szederlevél különösen bőségben áll rendelkezésünkre. Szedjük és szedessük tehát mindenütt, minél nagyobb mennyiségben s küldjük el a Hadsegélyző Hivatalba, hol kilogrammonkénti árban fizetik. A posta díj­talanul szállítja. — Emelik a középiskolai tandijakat. A kul­tuszminiszter elrendelte a középiskolai tandijak felemelését, Éhez képest a főgimnáziumokban ll'O korona, a főreál iskolában 120 korona lesz az évi tandij. A magántanulók tandija már a mostani iskolai évben 72 koronára lett fele­melve a főgimnáziumokban. A tandíjmentesek számát 20 százalékkal csökkenteni fogják. — A tisztviselőknek ruhasegélye. Buda­pestről jelenti tudósítónk: A hivatalos lap közli a kormány rendeletét a tisztviselők ru- hasegélyéről. A rendelet a tisztviselőket négy csoportba osztja. Az első csoportban törzsösz- szeg 1000 korona, a másodikban 800 K, a .harmadikban, .603 K, a negyedikben 400 K. A családtagok után megfelelő pótlék jár. ! * Méhviaszt “ Mézet és nyers-Borkövet Ifi bármilyen tételben a legmagasabb napiárban vesz a SZATMÁRI KERESKEDELMI RT. szatmAr. fii far t légi "m közsófli IfBMWfii lapunk nyomdája nagy raktárt taii és azt megrendelésre bármilyen meny- nyiségben a legolcsóbb árak melleit azonnal szállítja ooooo ooooo

Next

/
Oldalképek
Tartalom