Szatmármegyei Közlöny, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-03-31 / 13. szám

SZAT MARMEGYEI KÖZLÖNY jövedelmező vállalkozás lesz és e mellett : sok művelője akadna. Nyugalmas foglal kozást kereső nyudijasoknak és passzioná- tus állatkedvelöknek kellemes foglalkozást nyújtana, úgy, mint a méhészet c< házi nvul tenyésztés. A baromfi tenyésztésért lelkesedni is lehet, mert szép dolog íz, hogy ha az em­ber sok szép lajbaromfit lát kapargálni az udvarában. Tojás is állandóan keil. Most az üres'piacok mellett a tojás­hiány is nagyobb, mint békében volt; mert akkor nem szorultak rá annyira, mint éppen most. Rajtunk múlik, hogy mi­nél előbb legyen a háznál olcsó baromfink és jó tojásunk. Sladóßoüßere A néhai Schuller Gábor tulajdonát ké­pezett röfos, férfi- és női divatáru üzletének egészen jó karban levő s a modern igé­nyeket is kielégítő teljes boli berendezése eladó. Vevő a berendezést azonnal átveheti. Érdeklődök megtekintés és' bővebb értesülés céljából forduljanak a tulajdonos ÖZV. SCHULLER GABORNÉ hoz, Tas- nádon. Hírek:. — Személyi hir. Jékey Sándor főispán és családja a húsvéti ünnepeket rokoni körben Sándorhomokon tölti. A főispán az ünnepek után Budapestre utazik. — 3-ifr yyalogetred hangver­senye. Az 5-ik gyalogezred tisztikara Nagy­károlyban, április hó 10-én, este fél 9 órai kezdettel, a Városi Színház-ban az ezred hadiárváinak alapja növelésére jotékony- eélti, magas művészi színvonalon allé hang­versenyt rendez. A hangverseny programta­nát jövő vasárnapi számunkban tesszük közzé. A szereplők a nagykárolyi és szatmári elő­kelő és művészi tehetséggel bírók gárdájá­ból van összeválogatva. Városunkból szere­pelnek a többbek között Gréger Györgyné, Gáspár Nica, Keresztesi Ducika, Debreceni Katóka és Gábor Inka urhőlgyek. Hangver­seny után vacsora a Magyar Király ven­déglőben és reggelig tánc. Jegyek április 5-ig bezárólag Darabánt András polg. isk. tanárnál válthatók, azontúl pedig Gál Samu könyv- és papirkereskedesében. Tekintetlel a jótékonycélra, felülíizetesek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. E nagy élvezetet nyújtó hangversenyre felhív­juk olvasóink szives figyelmét — Közeíelmezési kormánybiztos. A mi niszterelnök Diószeghy János miniszteri osztálytanácsost Sátoraljaújhely székhel­lyel Bereg-, Máramaros , Szabolcs , Szat- már-, Ung-, Ugocsa- és Zempiénvárme- gyék, valamint Szatmárnémeti város terű létére közélelmezési kormánybiztossá ki­nevezte. —■ Főispánunk a fronton. Vármegyénk agilis főispánja szép tervet igyekszik meg­valósítani akkor, amidőn S^atmár város vezetőségével meg akarja látogatni házi ezredeinket a fronton. A látogatást meg is érdemlik vitéz fiaink, akik mindenütt dicsőséget, hírnevet szereztek maguknak és édes jó hazánknak. A látogatásra kü lön vonat viszi a küldöttséget. — A Vörca Kereszt Egylet díszehöksi. A szatmári Vörös Kereszt Egyesület hétfőn délután tartott ülésén Jékey Sándor főis­pánt és feleségét egyhangúlag az Egylet diszelnökeivé választotta meg. — Kinevezés. Jékey Sándor főispán Schöberl Ferenc irodasegédtisztet iroda- tisztté nevezte ki. — E kitüntetés számba menő kinevezés egy hosszú életnek mun­kában eltöltött kiérdemelt jutalma. — Négyezer kg. fehememü. Jékey Sándor főispán felhívására Szatmárvármegye te­rületén ezideig 4000 kilógramm fehérnemű gyűlt össze, melyet a foispáni hivatal az országos hadsegélyző hivatalhoz felküldött. — Tragikus eset a szinérváraijal járásbiró Ságon. Megrendítő eset történt szerdán d. e. a járásbiróságon. Egy ottani fiatal ügy­véd, dr. Lányi Sándor,' aki hivatalos dolog­ban járt a járásbíróságnál, munkája köz ben hirtelen összeesett. Jobb oldali szélhü- dés érte. Állapota igen súlyos. — Áthelyezés. Vármegyénk főispánja Horváth István járási irodásegédtisztet a fehérgyarmati főszolgabírói hivataltól az alispáhi hivatalhoz szolgálattételre áthe­lyezte — Dr... Bium Ödön kinevezése. A király dr. Blum Ödön belügyminiszteri közegész­ségügyi felügyelőt közegészségügyi főfelü­gyelővé nevezte ki. ... A ísoldog szatmári gyermekek A Szat­mári Újságból olvassuk, hogy dr. Papp Zoltán városi tanácsnok Budapesten köz­benjárt az Országos Népruházati Bizott­ságnál, hogy juttasson Szatmár város kö­zönsége részére jutányos áru cipőket és ruhákat. A bizottság szívesen fogadta a tanácsnokot, és nyomban intézkedtek, hogy Szatmárra 1000 pár cipőt és 1000 ruhát küldjenek a gyermekek részére. — Nem irigyeljük a szatmáriaktól ezt a nagy ked­vezményt, csak sajnáljuk, hogy mi nem részesülünk hasonló előnyben. Bezzeg a mi tanácsnokaink nem gondolnak ilyesmire, pedig ma már ott tartunk, hogy ä gyer­mekeknek c;pöt az egész városban nem lehet kapni. — A debreceni kamara közgyűlése. A deb­receni kereskedelmi és iparkamara 1918. évi április hó 8-án, délután fél négy óra­kor a kamara székházéban rendes köz­gyűlést tart. — Közgyűlés A nagykárolyi gör. kath. II. számú magyar egyház i. hó 24-én tar tóit rendes közgyűlésén egyházi tőgond­nokká egyhangúlag Orosz Károly városi adóhivatali kiadót vásztotta meg. — Áthelyezés. A pénzügyminiszter dr. Dénes Viktor temesvári kir. adóügyi biz tost a helybeli m. kir. pénzügyigazgató- Sághoz helyezte át. — Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz­ter dr. Rümmer Antal végzett joghallgatót a helybeli m. kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű adóügyi biztossá ki­nevezte. — A döntő harcok a nyugati fronton im­már megkezdődtek. A békét áhítozó világ feszült érdeklődéssel várja a harctéri hí­reket. Van-e, lehet-e intelligens ember, aki ily időben nem olvas újságot ? Azért figyel­meztetjük a tisztelt olvasóközönséget, hogy a Pesti Hírlap uj előfizetést nyit 40 ik év­folyamának második negyedére (április -- junius). A Pesti Hírlap a magyar olvasó- közönség kedvenc lapja, mert kormányok kai és pártokkal szemben mindig megőrizte függetlenségét és politikája évtizedeken át szabadelvű, demokratikus és nemzeti irányú volt Melegen ajánlhatjuk magunk részéről is a Pesti Hírlapot t olvasóink figyelmébe A Pesti Hírlap előfizetési ára negyedévre 13 korona, egy hóra 4 korona 60 fillér, Az előfizetési összeget legcélsze­rűbb postautalványon a kjadóhivatal cí­mére küldlini (Budapest, V, Vilmos csá- szár-ut 78) — „H.dal ellen van orvosság4- cim alatt irt Pogány József, kiváló hírlapíró egy idő­szerű kis tanulmányt. A kis lüzet a háború és a háborút követő idő egyik legfontosabb problémájával, az emberi élet az. emberi egészség megmentésének és védelmének problémájával foglalkozik. A rossz lakás­viszonyok, élelmezés, munkások és tisztvi­selők nyomorúsága elpusztítja az ország és a közgazdaság legértékesebb javát az emberi egészséget, a munkaerőt és a tiszt­viselő és munkás tefiesitö képességet. A kis füzet nagyszerű adataival fölhívja a társadalom és a vezető körök figyelmét a nagy problémára, hogy igyekezzenek cél­tudatos lakáspolitikával, ió élelmezési poli­tikával, embervédelemmel, az emberi eletet pusztító halál garázdálkodását megfékezni. A kis füzet ára K 150 és kapható vala­mennyi könyvkereskedésben. ™ A felmentési bevárási engedélyek meg­hosszabbítása. A honvédelmi miniszter ér­tesítette az illetékes hatóságokat, hogy7 a í. évi március 31-ig érvényes összes "be­várási engedélyek t. évi április 30-ig meg­hosszabbíthatók. A meghosszabbítás a fel­mentési igazolványokra rávezetendő. — A Jegyzők rendkívüli segélye. A be­lügyminiszter értesítette a vármegyéket, hogy a minisztertanács a jelenlegi nehéz megélhetési viszonyokra való tekintettel felhatalmazza a vármegyéket arra, hogy azokat a kör- és segédjegyzöket, akik a törvény szerint járó illetményeik figye­lembe vétele mellett számbavehető jöve­delemmel nem bírnak, egyszersmindenkorra szóló rendkívüli segélyben részesíthesse. A segély összege a jegyzőkre nézve 500 K-ban, a segédjegyzőkre nézve pedig 320 K-ban állapíttatott meg. A segélyt minden életfogytig megválasztott családos segéd- jegyző, tekintet nélkül arra, hogy katonai szolgálatot teljesit-e, vagy nem," kapja, a nőtlen segédjegyzők és helyettes segéd- jegyzők azonban segélyt nem kapnak. A jegyzők közül csak a családos, segélyre szorultak kapnak segélyt, akiknek névso­rát az alispán állapítja meg. a hü M Nagykárolyban. EJluABÓ egy teljesen uj állapotban levő, könnyű hintó kocsi ekhóval. Egv fogatú használatra is alkalmas, to­vábbá egy könnyű igás szekér, két lóra való szijszerszámmal. Értekezhetni: yarga Sándorral Bérében. Vasútállomás: Szaniszló. MEGHÍVÓ. Á „Fillérbank, mint szövetkezet Nagyká­rolyban“ X. évi rendes közgyűlését I9í8 évi április hó 14 én délelőtt II1/* órakor, saját helyiségében fogja megtartani, melyre az intézet tagjai tisztelettel meghivatna'k. A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI: 1. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag vá­lasz. tása. 2. Jelentés az 1917. üzletévről, ennek kapcsán az erre vonatkozó zárszámadás, mér­leg és nyeremény felosztási tervezet, valamint a felügyelő- és felszámoló bizottsági jelentés. 3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. 4. Az alapszabályok 69. § a értelmében, az évtársulati felszámoló-bizottság megválasz­tása. 5. A XI ik évtársulat megalakulásának bejelentése. 6 Az alapszabályok 43. §-a érteimében, a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az igazgató­sághoz beadandó indítványok feletti határozat­hozatal. Kelt Nagykárolyban, 1918. márczius hó 25-én tartott igazgatósági ülésen. ____ . Az igazgatóság. Az évi mérleg, valamint az igazgatóság, felügyelő- és felszámoló-bizottság jelentése 8 nappal a közgyűlés előtt, azintózet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthető,

Next

/
Oldalképek
Tartalom