Szatmármegyei Közlöny, 1916 (42. évfolyam, 1-53. szám)

1916-09-24 / 39. szám

SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY uralkodó fenséges apostoli királyunkhoz, csak az az igazi, őszinte, törhetetlen lángoló haza- szeretet dagasztja keblünket, mini a múlt­ban, amely arra sarkal ás lelkesít hogy ké­szek legyünk a jövendőben is mindig állandó­an és kitartóan életünket, vagyonúnkat, min­denünket feláldozni a hazáért, síkra szállva szeretett hazánk területi épségének megvédé­sében bármilyen ellene törő ellenséggel szem­ben is. Tudja, érzi ezt a hazai románság, hogy most e nehéz történelmi időkben még foko­zottabb módon kell együtt éreznünk, összetar­tanunk és szeretettel együtt működnünk a haza ügyében; de tudja és érzi ezt a magyar­ság is, nem is kételkedik a hazai románság hűsége és ragaszkodásáben, úgy, hogy azt szinte feleslegesnek látszanék hangoztatnunk és kifejeznük; éppen azért mi, egyenjogúsá­gunk tudatában és érzetében, annyi vér és vagyon áldozat után csak azt kérjük és várjuk közös hazánk fiai és magyar testvéreinktől, hogy oly őszinte szeretettel legyenek irántunk, mint amilyet mi is tanusitunk hazánk összes fiai iránt, kikkel egy testvériségben élünk együtt küzdünk, együtt vérzünk a haza szent földjének védelmében. így aztán bizalommal merünk nézni ha­zánk egy szebb jövője elé, hogy annyi vé­res küzdelem és áldozat után, a Mindenható meg fogja adni hazánknak, vitéz szövetsége­seinek a diadalmas győzelmet, hogy élvezhes­sük majd a dicsőséges áldásthozó és tartós várva-várt hóke gyümölcseit, egymást kölcsö­nösen megértve és megbecsülve szeretett ha­zánk felvirágozására és jólétére. Ezek után kérjük Méltóságás Főispán urat, kegyeskedjék a szatmárvármegyei román­ság tántoríthatatlan és változhatatlan király- hűsége, valamint törhetetlen, őszinte hazasze­retete biztosítékának zálogául érzelmeink jelen önkéntes kifejezésének megnyilvánulását fogadni és azt Őfelsége apostoli királyunk és legkegyelmesebb Urunk trónjának zsámo­lya elé juttatni. Éljen a király! Éljen a haza. Az egybegyűltek hangos és lelkes éljenzése szakította meg a hűségnyilatko­zatot mindannyiszor, valahányszor" a ha­záról, a királyról, avagy a töispánról tör­tént említés. A íőesperes a hűségnyilatkozatot írásba foglalva is, az összes fent elsorolt jelenlevők aláírásával ellátva, átnyújtotta a főispánnak, akinek átadta dr. Katkócy Filep Sándor ügyvéd levelét is, aki közli, hogy a Kővárvidék románsága nem je­lenhetett meg a mai fogadás-tételen, mert hasonló jellegű összejövetelt tart. Felkéri azonban a tőesperest, hogy jelentse be az ö csatlakozásukat is és tolmácsolja ha­sonló érzelmeiket. Ugyanilyen értelemben irt Szabó Ágoston szaniszlói gyógyszerész is. Csaba Adorján főispán átvette a nyi­latkozatot, amelyre a következő beszéd­ben válaszolt: Igen tisztelt Uraim 1 Szatmárvármegye románságának kül­döttségét midőn ez alkalommal fogadni sze­rencsém van, elsősorban is köszön etemet feje­zem ki azokért a szép szavakért, amelyek most elhangzottak és amelyekben a koronás király és a haza iránti hűségüknek kifejezést adtak. Önök előtt, kik engem és működése­met ismerik, feleslegesnek tartom hangoztatni azt, hogy én a vármegye és a haza ro­mán lakosságának hazaszeretete iránt soha kétséget nem éreztem. Mi bizalommmal vi­seltettünk irántuk és a világháború eddigi eseményei után, hol együtt küzdöttek az ő fiaik, a mi fiainkkal, reményt merítettünk ar­ra, hogy a jövőben is a legteljesebB bizalom­mal fogunk viseltetni. Ezért is az ón szempontomból mai meg­jelenésük egész felesleges volt, mert most ki­fejezésre juttatott érzelmeik megnyilvánulását én oly logikus tényekből állapítom meg, melyek kizárt dologgá teszik még azt a fel­tevést is, hogy a hazai románság ebből az országból, ebből a kultúrából elvágyódnék és mert józan ésszel ilyen véleményt alkotni nem lehet, teszem azt a kijelentést, hogy a mai nyilatkozatot feleslegesnek tartom. (Zajos helyeslés.) De nagy súlya van mai megjelenésük­nek azért, mert ezzel megmutatták azt, hogy nem akarnak giás állammal érvényesülni, nem vágyódnak semmiféle területi kikapcso­lódás után, itt akarnak élni és halni, velünk kikkel ezer év köti össze Önöket. (Óriási él­jenzés) Szükségesnek tartottam azért, hogy lássa az az ország, mely orgyilkos tőrét ne­künk szegezte, minő perfidek az ő tervei és álmai. Azt a tőrt, melyet ellenünk szegezett saját maga ellen szegezte, mert ezzel saját maga ásta meg annak a gondolatnak sírját, hogy valaha egy szabad Románia lehessen, mert ezzel bebizonyult, mily átkos gondolat egy nemzet vezetőségének részéről az, ha pillanatnyi előnyök elérhetése végett hűtlenné lesz egy 30 éves szövetséghez. Igen tisztelt Uraim ! Ma amidőn Önök itt megjelentek, hogy a király és haza iránti hűségűknek újabb bizo­nyítékát szolgáltassák, megerősíti e nyilatko­zatuk erejét az a vérszövetség, ahol Önök fi­ainak és testvéreinek kiomló vére összevegyül a mi fiaink vérével, ez a szent szövetség tesz most már feleslegessé minden további szót, minden további beszédet. Bízom a jövőben és tudom, hogy az eddigi félreértések a jövőben eliminálódni fog­nak, nem lesz arra szükség, hogy egymás el­len harcoljunk, hanem közösen fogunk mind­nyájunk hazájának boldogulására közremű­ködni. Kívánom az Istentől, hogy azt a nemes, szent, hazaszeretetei, melyet itt kifejezésre jutat­tak, juttassák el a legutolsó ember leikébe is, legyenek meggyőződve, hogy akár száz el­lenséggel szemben is mogáilhatjuk helyünket. Biztosítom Önöket, hogy hűségnyilatkozatu­kat a legfelsőbb helyre fogom juttatni és ott tolmácsolni. Nagyon köszönöm szives megje­lenésüket (Lelkes éljenzés.) A szatmármegyei románság hűség- tétele ezzel, ünnepies, lelkes hangulatban ért véget. Nagyszerűen ü»tAK a harctéren küzdőknél és Utmléban mindenkinél mini legjobk fájdalomcsillapító bedörzsöles mechUéa, rbeamt, köBrrény, Influenz», Mrak-, mell- éa kitti*»# *3i. ewtelben Dr. BieMw-Ma Horgony'-Liniment. •apsici oompos. Horgony-Pain-Expeller pmmi». Űt**Js K -•», 1», *•-. Kaphat* gyügysrartirakban vagy kBzret- © lenni u „Arany oroezlAnhoz" címzett *7" Dr. Bienter-féle gyógyszertárban, ill Prága I, Elisabethztr. 6. »ne Naponkénti szétkülééi. A hadi biztosítás. Az Auguszta főhercegnő védnöksége alatt álló Auguszta gyorssegély-alap hadi- biztositó osztálya vasárnap délelőtt a vá­rosháza nagytermében Nagy Lajos városi alkalmazott hősi halált halt fia : ifj. Nagy Lajos zászlós után esedékessé vált 1000 K biztosítási dijat ünnepélyes keretben fizette ki a szerencsétlen apának. A biztosítási dij átadására Csaba Adorján, vármegyénk főispánja kéretett fel, ki a humánus intézmény iránti meleg érdeklődéséből kifolyólag készséggel tett volna eleget ezen felkérésnek, azonban — minthogy ebben akadályozva volt — Deb­receni István kir. tanácsos polgármester helyettesítette ezen ténykedésben. A központ képviseletében Tarján Ár­min íelügyelő és Vécsey Imre, Debrecen szab. kir. város nyugalmazott főjegyzője mint vidéki felügyelő és Littecky István, a Szatmárvármegyei központ vezetője és meghívás folytán Dr. Adler Adolf és eze­ken kívül mintegy 200 asszony és leány jelentek meg. — Debreceni István kir. ta­nácsos üdvözölve a megjelenteket, röviden előadta az összejövetel célját. Ezután Lit- teczky István ecsetelte, hogy minő jótéte­mény rejlik a hadi biztosításban. Majd Dr. Adler Adolf fejtette ki, hogy^ az Auguszta- gyorssegéiyalap biztosítási osztálya nem üzletszerüleg működik, hanem a Phönix- biztositó intézettel történt megállapodás folytán ennél viszontbiztosítási megállapo­dást létesített, hogy humánus rendelteté­sének megtelelőleg azoknak, kiknek had- bavonult fia, férje, vagy atyja eleste ese­tén kenyérkeresőjüket, támaszukat elvesz­tik, ha kárpótlást ezért távolról sem nyer­hetnek, legalább egy kis pénzösszeg té­rüljön vissza, amivel az élet terheit né­mileg megkönnyítik. Nem sokat ér a pénz, ha valakinek fia férje vagy atyja elhal, de ha valaki, 45 K befizetés után ilyen esetben minden levo­nás nélkül 1000 K át kap, mégis csak ka­pott segítséget. Erkölcsi kötelessége te­hát minden hadbavonult hozzátatozójának ezen biztosítás megkötése, mert ha táma­sza, íentartója életben maradt, a saját biz­tosításával lehetővé tennék annak a hoz­zátartozójának, ki a háborúban támaszát elvesztette, hogy, ezáltal tettemesebb se­gélyben részesüljön, ha pedig hozzátarto- zójá eltalálna halni, némi kis segélyt kap önmaga is, és a keserűsége legalább va­lamennyiből enyhítve van, mert hiába anyagiakon alapszik a világ, azért a mai nagy háborút is csak kalmár szel lem és anyagi értékek hozzák létre. A hallgatóság legnagyobb részét azok alkották, kiknek hozzátartozója had­ba van vonulva és éppen segítségre szo­rulva, de sokan áhitatosan hallgatták fel- szóilalásokat és belátták, hogy Nagy La­jos mégis csak 45 K befizetése ellenében kapott 1000 K-át és ennek átadása nem azért történt nyilvánosan, hogy az Au­guszta Gyorssegély-Alap biztosítási osz­tálya ebből üzletet csináljon, hanem azért bogy a közönség lássa és hallja, hogy nemcsak önmagának, hanem honfitársai­nak is jó szolgálatot tesz az aki ha hoz­zátartozója hadbavonul, a hadi biztosítást az Auguszta Gyorssegély-Alap biztosítási osztályánál igénybe veszi. Nagy Lajos az 1000 koronát átvevén, mint szerencsétlen apa, ki öreg napjai tá­maszát elvesztette, meghatott szavakban könnyezve mondott köszönetét az Augusz­ta Gyorssegély-Alap központi küldöttsé­gének a biztosítási összeg gyors folyósí­tásáért és minden levonás nélküli kifize­tésért. HEHIES íMer ajánlkozik bárhova elmenni úgy uj hordók, mint javítások készítésére. Hajlandó ura- ságoknál is éves ellátást betölteni. Bővebb értesítést ad lapunk kiadóhivatala. F akut-szivattyu javítá­sokat elvállal Tóth János ácsmester Nagykároly, Gó- zson-utca 5. szám. HARCTÉREN KÜZDŐ SZERETTEINKNEK KÜLDJÜNK ÜIO PIANO-CLUB SPECIALITY HÜVELLYEL készített CIGARETTÁKAT, hogy lássák, l)Ogy nekik mindebből a LEGDRÁGÁBBAT, Védjegy. (egy doboz 70 fillér) tehát a LÉC J OB BAT is, Választjuk! Egy könyvecske^jjodor^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom