Szatmármegyei Közlöny, 1916 (42. évfolyam, 1-53. szám)

1916-12-03 / 49. szám

POLITIKAI LAP S7'ű!2S2TŐSÉG ÉS i ÓHIVATAL dóvá alap s/ell aj és anyagi részét illető közlemények küldendők : FŐSZERKESZTŐ: ANTAL ISTVÁN oiao NAGYKÁROLYBA N, Jókay-i .ca 2. sz-' i oooo "i ele on 56. szám SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS : PÁSKÁDY JANOS FÖMUNKATÁRS — 0000 MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP ooon ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre helyben házhoz hordva 5 K, vidékre postán küldve 8 K. Megyei községek, egyházak és iskolák részért egy évre 5 korona. Hirdetések jutányos áron közöltetnek. o „ Nyilttér“ sora 60 fillér. Történelmi napok. Szürke, borongós té! eleje van. Akik itthon maradtunk a békés hétköznapi munkát végezni, robotolni az élet zsarno­kának, felajzott idegekkel ugyan, de a leg­szürkébb életet éljük. És m^; egyrészt minden gondolatunkat és erőnket, minden időnket leköti a megélhetésnek nyomasztó gondja, terhe, addig a nagy világban kö­rös-körül nagy dolgok történnek, emberek milliói pusztulnak, országok tűnnek el, újak alakulnak, trónok omlanak össze, koronák hullanak a porba. Csodás idők, félelmesen gigászi na­pok, melyeknek minden apró részecskéje inkább meg van terhelve események tö­megével, mint más korban hosszú száza­dok, melyekben a nagy események ker­getik, egyik napról a másikra felváltják egymást, vagy a legabszolutabb ellentét­ben szembe helyezkednek egymással, hogy egy bizzar kontraszt képét nyujisák a vi­lágnak és a legérdekfeszitőbb és tanulsá­gosabb eseményeivel gazdagítsák a világ sok ezer éves történetét. Mint egy földöntúli kaleidoszkópban szemmel, ésszel alig követhető gyorsaság­ban követik egymást sokszor a leglehe- tetlenebbül ellentétes események óriási képei. íme itt gyászba borulva, szeretetének igaz gyöngyeit sírva kiséri egy nemzet szeretett királyát ősei sírboltjához, amott ugyanakkor ennek a megboldogult öreg királynak harcba-háboruba kénvszeritett hős vitézei ádáz és gonosz lelkű ellenség földjén eljutnak egy királyi sírbolthoz és virágot helyeznek a jó uralkodó koporsó­jára, akinek utóda az ő bölcs és jóságos végrendeletét eltépve hitszegő módjára el­lenséggé vált. íme a hitszegő király, aki léleksza­kadva fut s igyekszik megmenteni, nehéz de drága koronáját, melyből útközben a legbecsesebb gyöngyök és ékkövek hulla­nak el, amott egy másik pedig népek sze ■ retetétől, nemzetének hódolatától körülvéve várja, hogy tegyék fejére a régi, ezer évesnél régibb fényben ragyogó és győ­zelmi babérokkal újból és újból körül szegett ősi szent koronát. A mi királyunk • ez és a mienk a szent korona is, melyet ősi pompával, szerető, lelkes ünnepélyességgel fogunk feltenni felkent homlokára ennek a fiatal, már is ismert, már is szeretett királynak. És most ennek a koronázó nemzet­nek ez legyen az az esemény, mely min­den figyelmét lekösse és teljes érdeklő­dését igénybe vegye. Az uj király hitlevelet ad, esküszik a nemzet alkotmányába és fejére veszi a mi szent koronánkat, aztán mindezek után, eme végtelenül nagy jelentőségű korban koronás magyar apostoli királya lesz en­nek az országnak és ennek a nemzetnek. Három országos fontossággal bíró ak­tus, melynek bölcs, tapintatos, mélyen meggondolt jelentőségű lefolyása után egy bevégzett történelmi tény előtt áll a nem­zet. Akik ebben a nevezetes történelmi korban az isteni gondviselés folytán hi­vatva vannak ennek az országnak egész történelmi jövőjére kiható eme legmaga­sabb és legmélyebb jelentőségű ügyét fe­lelősségteljesen elvégezni, bizonyára tuda­tában vannak hivatásuk magasztosságának és érzik a felelősségnek azt a teljes sú­lyát, mely munkájukban a nemzet szeme, figyelme előtt nehezedik vállaikra, s melyért nemcsak ez a ma élő, de a történelmi időkig eljövendő nemzet is kérdőre von­hatja, áldani, vagy elitélni fogja. Az a hitlevél lesz énnek az ország­nak és nemzetnek záloga a boldog jövőre, a jövőbeli nagyságra, az egymás megér­tésében rejlő nyugodalmas jólét meg nem számlálható megnyilvánulásaiban. Az eskü lesz ennek az országnak és nemzetnek erkölcsi biztosítéka arra, hogy a koronázást megelőző, azt magában fog­laló és követő cselekmények nem szertar­tásos külsőségek, hanem mélységes lénye­gek telve a nemzetre és királyra egyaránt vonatkozó történeti tartalommal. És a koronázás lesz ennek az ország­nak és nemzetnek külső pompákban meg­nyilatkozó egybeíorrása, a jogok és köte­lességek szerződésének ezer éves törvé­nyek szerint való megpecsételése. Ha a nemzetnek eme nagy jelentő­ségű napjaikban felelősséggel közremű­ködő fiai és a koronázandó fiatal király egész mélységes lényegében megértik a koronázási aktusok mindenikének nagy jelentőségét, úgy ez az ország és nemzet egy uj kor hajnalát látja felvirradni a ko­ronázás napján, egy boldog jövőnek haj­nalát, melyben fejlődni, naggyá és bol­doggá lenni már csupán a nemzettől függ. Egy nagy és boldog nemzetet megérteni tudó király viszont ismét csak nagy és boldog lehet. A nemzetnek akarata, tehetsége és Fehér liliom. Elbeszélés. Irta ; LENGYEL LAURA Fáradtan, szomorúan nézte a keringőző leányokat, asszonyokat, köztük elsősorban az ő vakító szépségű mamáját. A tizenhatéves, kis Olga szivét valami keserű, nehéz fájda­lom szorítja össze. Ismeretes érzés minden nő előtt, kinek nagyon szép ős nagyon mu­latni vágyó anyja volt. Ott ült egy sarokban, mérnem is törő­dött vele senki. Az ő szép mamája, ott repült nem messze tőle, egy fiatalember karján, néha néha barátságos, buzdító pillantást vetett fe­léje, hogy rajta kis Olga, mulass te is szépen, de mert leánya nem reagált a bátorító pillan­tásokra, hát a mama tovább repült zöld se­lyemruhájában, talán meg is felettkezett arról, hogy a sápadt, fiatal leány egyedül, magá­nyosan elhagyatva ül, epesztő keserűséggel, mérhetetlen fájdalommal szivében. Voltsiképpen ez a nyakas leány maga volt az oka elhagyatottságának, a szép mama magával hozta a Bozóky-fóle estére, hadd szokjék társasághoz a kis gyáva. Akadt egy- pár fiatalember, aki a szép mama kedvéért szívesen elvitte volna egy-két túrra, de Olga úgy olvasott lelkűkben, mintha nyitott könyv lenne. 0 nem akar táncolni, nem, nem. . . Soha sem fog táncolni olyan emberrel, a ki a más kedvéért könyöriiietből közeledik hozzá. És ..rászakadt saját jelentéktelenségének tudata. Önkéntelenül a tükröt kereste szemé­vel- Egy gyönge, igénytelen termetű, keskeny vállu, fejletlen alakú leány bámult reá vissza. Az arca ? Azok közül való, melyek még nem szépek, de melyeknek tehetségük van a szé- pölésre, ha valamelyik férfi fölfedezi őket. Hiszen úgy kell a női szépség fejlesztéséhez a hóditó, biztató, esdő, vallomást tevő férfite­kintet, mint a virágnak a napsugár. E nélkül elfonyad, kiszárad, mielőtt teljes pompájában n> fihatott volna. A kisleány ott ült mozdulatlanul és ke­serű szivvel, égő szemmel, de nagyon meg­döbbent lélekkel nézte a többi leányokat, asszonyokat. Irigyelte őket, de lelke mélyén meg volt döbbenve és ideges félelem gyö­törte. A forró érzéki levegőben a zene már ritmikusan, inkább brutálisan, ingerlőén hang­zik. Mintha csak arra való volna, hogy még jobban izgassa a lávaként hömpölygő vért. A táncban már nincs is semmi báj, grácia, szem­nek és szívnek való gyönyörűség. A férfi erősen magához szorítja a nőt, az pedig kö­zel hajol táncosához, a zene, az őrületes, ka­otikus zene izgatja, bátorítja őket. A csúnya hipokritaságnak, ocsmány cáfolata cgy-egy modern bál, azért van az igazi, ártatlan le- ánylélek eleinte úgy megdöbbenve tőle. Olga csak nézett nézett, a feje szédült, a szeme káprázott. Hiúságánál fogva szere­tett volna ott lenni a többiek közt, de a lelke mélyében undorodott tőlük A leányok szeme oly különös, rejtelmes fényben ragyogott, az asszonyok oly bátran és bizalmasan moso­lyogtak. A nélkül, hogy értett volna a dolog­ból valamit, kimondhatatlan szégyenkezést ér­zett lelkében, már éppen azon gondolkozott, hogy tűnhetik el a nagy teremből észrevétle­nül, mikor valaki csöndesen megszólította. — Jó estét Olga kisasszony! Bozóky Kázmér volt, egy fiatal 18 éves fiú. Egy kicsit még ügyetlen és élhetetlen mint az édesanyja szokta mondani, de azért itt kell lennie, hadd csiszolódjék, hadd ügyes­kedjék, igy lesz a fiúból ember. Ez a bolon­dos fiú büszke az ő színjeiét érettségi bizo­nyítványára, Bozókynó meg haragszik az is­kolára, mely könyvmolyt csinál a ház örökö­séből és most mindenáron azon volt, hogy azokba a tudományokba vezesse be, melyekre a tanár urak nem okta'ják az ifjakat. A flatal Kázmér nehezen tanult, mert a társaságban ő még mindig a hasznavehetetle­nek közzé tartozott. Nem mert a kipirult arcú leányok és mosolygós asszonyok közzé men­ni. Egy sarokból nézte Olgát, amint egyedül, magában elvonultan ült. Jól esett neki, hogy a leány nincs ott abban az őrületes gyorsa­sággal repülő csoportban. Csak nézte a leány ovális halvány arcát, meglátta azon a földön­túli szépséget, melyet csak a szerelmes ember lát meg az imádott nő arcán. A gyönge, még fejletlen termetet állig csukott ruha födte a fiú boldog volt, hogy úgy egyedül, háborí­tatlanul nézheti, de amikor látta a kislány

Next

/
Oldalképek
Tartalom