Szatmármegyei Közlöny, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-07-12 / 28. szám

S z A T M A R M E G V K I KÖZLŐN V Evégből oly községek, gazdakörök és magánosok részére, akik a múlt év őszén, vagy a f. év tavaszán a kirendeltségtől vető­magvakat utólagos fizetési kötelezettség elle­nében vásároltak s szérűit helyzetük követ­keztében tartozásuknak a f. évben egyáltalán nem, vagy csak lerhes áldozatok mellett len­nének képesek eleget tenni, egy évig terjed­hető s legkésőbb 1915. okt. 1-én lejáró kamat­mentes fizetési halasztást engedélyezek s fel­hatalmazom a kirendeltséget, hogy az ily adós feleinek vetőmag vételár címén fennálló, tar­tozását indokolt esetekben a modott időpontig meghosszabbítsa. GHiány miniszter sk. (\ központi választmány ülése. A vármegye központi választ­mánya folyó hó 7-én llosvay Aladár I alispán elnöklete alatt ülést tartott. Az ülés megnyitása után a választ­mányi tagok a törvényben előirt es­küt letették, majd a 8 képviselővá­lasztó kerületet 37 összeiró körzetre osztva a következőkben alakította meg az összeiró küldöttségeket: I. Csengeri választókerületben. 1. A csengeri I. szavazókörre: Elnök: Németh Jenő, Szatmár­ököritó. Helyettes elnök: Luby Béla, Nagygécz. Póttag: Kun István, Csen­géik 2. Csengeri II. szavazókörre: Elnök : Madarassy Dezső, Pátyod. Helyettes elnök: Gyene István, Por- csaíma. Póttag: Balog Pál, Porcsalma. 3. Gacsályi szavázókörre : Elnök : Isaák Elemér, Rozsály. Helyettes elnök: Kossuth István, Kom- lódtótfalu. Póttag: SzoboszlayYincze, Kispeleske. 4. Lázárii szavazókörre: Elnök: Nagy Béla, Lázári. He­lyettes elnök : Maróthy Sándor, Ga- csály. Póttag : Kanizsay Jenő, Lázári. II. Erdődi választókerületben. 1. Alsóhomoródi szavazókörre : Elnök: Dr. Biró József, Erdőd. Helyettes elnök : Rényi Árpád, Sze- lestyehuta. Póttag: Langhammer Jó­zsef erdész, Ujhuta. 2. Erdődi szavazókörre: Elnök : Dr. Lang Ferenez rk. plé­bános, Erdőd. Helyettes elnök: Ajtai János, Erdőd. Póttag : Pittner Mátyás, Erdőd. 3. Krasznabélteki szavazókörre: Elnök : Dr. Nagy Sándor, Erdőd. Helyettes elnök: Standeiszky Oszt- váld, Nagyszokond. Póttag: Fugel István, Krasznabéltek. m ............ 4. Nagymajttnyi szavazókörre : Elnök : Krisztis János rk. plébá- j nos, Királydarócz. Helyettes elnök: , Radetzky Károly, Erdőd. Póttag : Kese j Ele k, Nagy máj tény. 5. Szamoskrassói szavazókörre: Elnök : Sinka Lajos, Szamos- j krassó. Helyettes elnök : N. Szabó Mi- ! hály, Ombod. Póttag: Ilk József, Sza- moskrassó. III. Fehérgyarmati választókerületben: j 1. Fehérgyarmati szavazókörre: Elnök: Vaszkó Gyula, Fehérgyar­mat. Helyettes elnök: Kaufmann Béla, j Fehérgyarmat. Póttag : Bornemissza j István, Fehérgyarmat. 2. Jánki szavazókörre : Elnök : Christopf Frigyes, Fehér- gyarmat. Helyettes elnök: Rápolti | Gyula, Turricse. Póttag: Vásárhelyi Dezső, Kisnamény. 3. ózatmárcsekei szavazókörre: Elnök: Papp József, Szatmár- cseke. Helyettes elnök: Molnár Imre, ! Nagyar. Póttag: Mártonffy Géza, Pe- nyige. 4. Tiszabecsi szavazókörre: Elnök: Bornemissza Béla, Fehér- j gyarmat. Helyettes elnök: Bortnyik i György, Kölese. Póttag: Szikszó Í3á- lint, Botpalád. 5. Zsarolyáni szavazókörre: Elnök: Dr. Szőke Sándor, ügy­véd, Fehérgyarmat. Helyettes elnök: Veres László,Zsarolván.Póttag: Baka Béla, Fülesd. IV. Mátészalkai választókerületben. 1. Gebei szavazókörre : Elnök: lukacs Lajos, Nyirme- gyes. Helyettes elnök: Hadady"Gyula g. k. lelkész, Hodász. Póttag: Teleky László, földbirtokos, Kántorjánosi. 2. Kocsordi szavazókörre: Elnök: Leővey Miidós, Tunyog. Helyettes elnök: Szabó János ref. lel­kész, Kocsord. Póttag: Nagy Zsig- mond, pénztárnok, Mátészalka. 3. Mátészalkai szavazókörre : Elnök: Kincses István ref. lel­kész, Mátészalka. Helyettes elnök: Almer Béla gyógyszerész, Mátészalka. Póttag: Farkas Lajos földbirtokos, Ópályi. 4. Nyircsaholyi szavazókörre: Elnök : Tivadar Elek gk. lelkész, Fábiánháza. Helyettes elnök : Asztalos Kálmán ref. lelkész, Fábiánháza. Pót­tag : Szemán József birtokos, Nyir­csaholv. 11 ____ 5. titkai szavazókörre : Elnök : Kathona Géza polg. isk. igazgató, Mátészalka. Helyettes elnök : Veres Gusztáv, Ilk. Póttág : hl. Kosa Menyhért birtokos, Olcsvaapáti. V. Nagybányai választókerületben: 1. Felsőbányái szavazókörre: Elnök : Farkas Jenő, Felsőbánya. Helyettes elnök: Nagy Lajos, Felső­bánya. Póttag: Diamand Károly, Fel­sőbánya. 2. Misztótfalusi szavazókörre: Elnök : Kiss Sándor ref. lelkész, Misztótfalu. Helyettes elnök: Técsi Sándor áll. isk. igazgató, Misztótfalu. Póttag: Vass Mihály gazdálkodó, Misztótfalu. 3, Nagybányai I. és II. szavazókörre: Elnök: Dr. Makray Mihály. He­lyettes elnök: Bay József. Rendes tag: Dr. Zoltán László. Póttag: Ku- pás Gyula Nagybánya. VI. Nagykárolyi választókerületben: 1. Csanálosi szavazókörre: Elnök: Jurcsek Béla, Nagyká­roly. Helyettes elnök: Kiss Lajos, Halmos. Póttag : Till inger Ferenez, Mezőfény. 2. Mezőpetrii szavazókörre: Elnök: Garzó Imre, Szaniszló. Helyettes elnök : Zahoránszky István, Mezőpetri. Póttag: Rimili Antal, Me- zőpetri. 3. Mezőteremi szavazókörre : Elnök : Csighy István, Ivraszna­szentmiklós. Helyettes elnök : Soly- mossy István, Nagykároly, Póttag: Rj. Veres György, lurendréd. 4. Nagykárolyi I. szavazókörre; Elnök : Rubletzky Ignácz. Helyet­tes elnök-: Fiók Albert. Rendes tag: Csernyi József. Póttag: Fézer János Nagykároly. 5. Nagykárolyi II. szavazókőrre: Elnök: Schiffbeck Károly. He­lyettes elnök : Pénzéi Mihály. Rendes tag: Papp István. Póttag: Orosz Lajos Nagykároly. VII. Nagysomkuti választókerületben. 1. Kapnikbányai szavazókörre: Elnök : Urbán Mihály, Kapnik- bánya. Helyettes elnök: Papp Sán­dor, ig. tanitó. Póttag: Lachmann Fe­renez, Kapnikbánva. 2. Költői szavazókörre: Elnök: Jeszenszky Béla, Nagy- somkut. Helyettes elnök: Szabó Ál- bert, tanitó, Koltó. Póttag: Herskovits Izidor, földbirtokos, Szakállosfalva. 99 m Sirolin Roche biztos —— gyógyhatást nyújt ka tarrhu soknál = hörghurutnál, asthmanál, influenza után. r== Sirolin' Roche" kezdődő tüdőbetegséget ^ Csirájában elfojt. Kellemes ize és az étvá- —— gyra való kedvező befolyása megkönnyítik EEE a Sirolin,'Roche''-al való hosszabb kúrákat! A légzési szervek meghűléseit legbiztosabbana SiroTin "Roche’L al kezelik. Ezért ne'lkülözhetetlen ezen elismert és bevált szer minden háztartásban. Szíveskedjék a gyógytárakban határozottan Sirolin “Rodie - t kérni III?

Next

/
Oldalképek
Tartalom