Szatmármegyei Közlöny, 1910 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1910-04-24 / 17. szám

SZATMARMEGY El KÖZLÖNY — A csendörség Ököritóról. Szárazon, hi­vatalos stílusban, a szivettépő borzalom min­den nyoma nélkül tette meg hivatalos jelenté­sét a poresalmai csendőrőrs az ököritói katasz­trófáról. A nyomozás „bevezetésénél“ szükségelt lelkiismeretes pontossággal állapítja meg a csendőrség, hogy a rettenetes katasztrófáért a hivatalos felelősség Szabó Dániel és Demeter István nevű bálrendezőket terheli, akiknek ne­vére az engedélyt az szolgabiróság kiállította. Nevezett terheltek mulasztást követtek el — mondja a jelentés — mivel a kellő felügyele­tet nem gyakorolták, a csűr ajtaja elő földbe vert ezölöpökre erősített padot készítettek és gyúlékony lampionokat használtak. Az eljárás azonban ellenük ezen a földön semmiféle ható­ság előtt meg nem indítható, mivel a terheltek mindketten odaégtek. — A „Keleti Nyirvizlecsapoló Társulat“ f. hó 15-én városunkban, a vármegyeháza nagy­termében Dr. Gróf Károlyi József elnöklete alatt alakuló közgyűlést tartott, az érdekeltek élénk részvétele mellett. Elnök kinyilatkoztatván, hogy őt kizárólag a közérdek szolgálata sar­kalja a köztevókenység előmozdításában és a magánosok érdekei előtte háttérbe szorulnak : az ülést az egybegyűltek üdvözlésével meg­nyitotta. Felhívta ezután Cserny Antal kultur- főmárnököt bejelentett beszédének elmondására, aki örömének adott kifejezést a „Nyírség“ most megnyilvánuló kulturális haladása fölött s végül elnököt üdvözölte meleghangú szavakkal, mit Dr. Gróf Károlyi József köszönettel vett tudo­másul. A társulat 173 szavazattal rendelkezik, az orvosok szavazati jogosultságát megállapí­tották. A közgyűlés továbbá ötös bizottságot küldött ki a társulati ártérfejlesztési eljárás folyamatba tétele czéljából, amely bizottság a társulati munkálatok hatósági engedélyeztetése tárgyában is intézkedik. A kiviteli munkaterv leglényegesebb pontját az képezi, hogy a mederterületek (a Boldva-patak medre melletti ártéri földek) nem sajátíttatnak ki. A társulati munkák végzésére 70,000 K szükséglet állott elő, amelyből az igazgató hat éven át évi 1000 K tiszteletdijat kap. Az össz-szükséglet 80,000 K.-ban állapíttatott meg és fogadtatott el. Az érdekelt fölbirtokosok évente és holdanként 3 K 20 f-t fognak a szükségletek fedezésére fizetni. Elnök indítványára kimondatott, hogy a földmivelésügyi minisztertől közlegelő meg­váltása czimen állami segélyt kérnek. Végül a társulat igazgatójául Cs. Orosz Árpád vállaji körjegyzőt 6 évre egyhangúlag megválasztották, mire a gyűlés végett ért. —■ A Luby tábla parczellázása tárgyában lapunk múlt számában jelzett helyszíni szemle — Pfih — pfih! — fütyölt Iván, azután kiáltott: — Teljes gőzzel — ahoi! A puska ravasza zörgött, de lövés nem követte. Még egyszer meghúzta a ravaszt; erre nagy dübörgéssel dördült el a fegyver és tüz- sugár szállt fel a levegőbe. Aztán elégedetten az istálló felé ment Iván, hogy meglássa a lárma okát. Amikor visszajött, egy nála éjjeli szállást élvező csavargó megkérdezte tőle, hogy mi történt ? —- Semmi különös, — mondta Iván. — Araptsa kölyke a juhokkal alszik, de nem akarja megszokni az ajtón való kijárást. Tegnap léket, félméteres léket szakított a tetőn, hogy kimehessen, ma meg ugyanazon utón jött vissza. Újra felszakitotta a tetőt! — Milyen buta állat! — Ugy-e? Veszettül buta állat! — Iván fáradtan feküdt vissza kemény ágyára. Másnap reggel elővette a fekete kutyust, megtépázta durván és megverte korbácscsal: — Megállj gazficzkó! Az ajtón járj ki, kedvesem, jól jegyezd meg, hallod-e: az ajtón 1 annak Debreczeni István polgármester és Illés József városi mérnök tervei szerint készült keresztülvitelét határozta el úgy, hogy a fel­osztandó terület 150—200 négyszögöles par- czellákban négyszögölenként 4 korona árban lesz eladva és az egyenlő tervrajz szerint készítendő épületek felépítésére a telektulajdo­nosok a polgármester közbenjárására szerzendő előnyönyös kölcsönt kapnának. — Tűz. F. hó 17-én délelőtt a Temető-ut- czán levő özv. Tapsonyi Antalné-féle ház ud­varán egy csutka-kazal, melyről a láng átcsopott egy 15—20 méter hosszúságú szin tetejére is. Már javában égett a fedél, amikor a szomszédok észrevették főkép Schuller József rendőr gyors intézkedésével ártalmatlanná tették a pusztító elemet, úgy hogy mire a tűzoltóság megérkezett a tűz lokalizálva is volt. A beállott tavaszi meleg és nagyrészt száraz időjárás időszerűvé tennék már a toronybeli tűzoltói szolgálat megkezdését, mert a késői értesítés miatt egész házsorok pusz­tulhatnak el, mire a tűzoltóság értesülést szerez­het és megjelenhetik a helyszínen. — Május elseje és a hurczolkodás. Köze­ledik a hurczolkodás ideje, május elseje. Ez év­ben vasárnapra esik, melyen a görög katholikusok husvét másod napját, az izraeliták 7-ikét Pesach ünnepük. Hétfőn, kedden a görög katholikusok ünnepelnek, igy hurczolkodásra még nem kény­szeríthetők. Kívánatos, hogy a hatóság tegyen ez ügyben mielőbb intézkedést, s azt tudassa a város lakosságával. — Kenyérgyár Szatmáron. Szatmáron rész­vénytársasági alapon egy kenyérgyár van alaku­lóban ; mely alakuló közgyűlését május 5-én fogja megtartani. — Lemondott szolgabiró. Orosz László tas- nádi szolgabiró, tb. főszolgabíró, a napokban egészségi állapotának megrendülésére hivatkozva, beadta nyugdíjazás iránti kérvényét. — Nedves lábak az esős időszakban a leg­nagyobb gondosság ellenére sem kerülhetők el és főleg gyermekek, kik az esőtócsákat és hóra­kásokat szándékosan felkeresik, gyakran kerül­nek vizes czipóvel és átázott harisnyákkal haza. Ha azonban hideg napokban a lábak órákon át nedvesek maradnak, nátha vagy a legfelsőbb légutak, torok, légcső-hurutjai keletkeznek, me­lyek nem ritkán vezetnek komoly tüdőbetegsé­gekhez. Ezek elhárítása minden anya feltétlen kötelessége és erre őt a „Sirolin Roche“abszolut biztossággal képessé teszi. A legcsekélyebb kö­högésnél tehát azonnal kell adni néhány teáska- nálnyi Sirolint, mely minden gyógyszertárban kapható ; ez a biztos előrelátás ezerszeresen ki­fizetődik és sok félelmet és gondot tesz feleslegessé, mert vele a gyermeket veszélyes betegségek ellen meg lehet védeni. — Számmüvész városunkban. Frank Mór az ismert számmüvész szombaton d. e. a f-őgim- nasium növendékei előtt, este pedig a Magyar- Királyban mutatta be be művészetét. A hall­gatóság nagy tetszéssel és elismeréssel fogadta a nem mindennapi előadást. — „Képviselőt választ“ Magyarország, de vannak az életben ennél fontosabb választások is; amiker beteg az ember, napról-napra kon­statálja erőinek hanyatlását és választania kell a gyógymódok között, a-melyektől egészségé­nek helyre állítását, a halál ellen való mene­külését várja. Ilyenkor jól választ az, aki a modern gyógy tudomány ok diadalához, a villa­mos gyógymódhoz fordul, a melynek miben­létéről, módjáról és czéljairól minden irányban felvilágosítást ad az „Értekezés a Villamos Gyógymódról“ czimii könyv. Ezt a nagyérdekü könyvet ingyen és bérmentve küldi bárkinek zárt borítékban az Elektró 'Vitalizer Orvosi Rendelő Intézet Budapest, Semmehveiss-utcza 2, félemelet 50. sz. Külön könyv nőknek és férfiaknak. — Elhalasztott műkedvelői előadás. A nagy­károlyi kath. legényegylet f. hó 17-ére hirdetett műkedvelői előadással egybekötött tánczmulatsá- gát Fejes Ferencz elhalálozása miatt e hó 24-én, vasárnap fogja meg tartani. Színre kerül a Virág­fakadás czimü vígjáték. Szereplők: FézerIlonka, Mellau Ilonka, Rencz Ilonka, Csatiálosi József, Leitli Ferencz és Széchenyi Lajos. Helyárak: Páholy 6 K Családjegy 3 személyre 5 K sze- mélyjegy 2 K Karzat l K, mely tánczra nem jogosít. Külön meghívók kibocsátva nem lesz­nek. Jegyek előre válthatók, továbbá az előadás napján az egylet helyiségében is kaphatók lesz­nek. — A ..Nagykárolyi Tisztviselői Fogyasztási Szövetkezet“ f. bó 30 án d. u. 3 órakor tartja meg a Szövetkezet üzleti helyiségében azon köz­gyűlését, amelyen a feloszlás vagy tovább való fen maradás felett határoz. Kívánatos, hogy ezen közgyűlésen a tagok mentői számosabban jelen legyenek, mert az összes tagok (mintegy 200 tag van jelenleg) 2/3-ad része kell, hogy jelen legyen a határozatképességhez, amely ha jelen nem lesz, úgy egyik irányban sem határozhat a közgyűlés és uj közgyűlés csak 3 hónap múlva lesz tartható, mely körülmény, ha a fenmaradás mellett határozna a közgyűlés, a Szövetkezet jövőjére befolyással alig volna, de ha a feloszlást határozná el, —• ami valószínű — úgy óriási veszteségnek nézne elibe, mert a mig a mostani feloszlás mellett 8—10, esetleg 12 koronát is még minden részvényes visszakaphat, addig félő, hogy a 3 hó múlva nem-e kell majd tényleg ráfizetni ? 1 — Uj fényképészeti szakkönyv jelent meg „Modern Fényképezés“ czim alatt. A szerző Leopold Kornél, ki ezen könyv kiadásával oly praktikus kézikönyvet ad a magyar amatör közönség kezébe, mely a modern igények s kívánalmak mindegyikét kielégíti. Irálya köny- nyii, folyékony, úgy, hogy megértése senkinek sem okoz nehézséget. Felkarolja az újabb eljá­rások között az olajnyomást, ozobromnyomást, ozotipiát, melyek szép szinhatásuk s könnyű elkészítési módjuk folytán máris óriási tért hódítottak. A szép és díszes kiállítású könyv ára 1 korona 80 fillér. Megrendelhető a szer­zőnél, LEOPOLD Kornél, Budapest, VII , Erzsébet-körut 41. — A „Nagykárolyi és vidéke ipari és gaz­dasági Hitelszövetkezet“ felügyelő-bizottsága a közelmúltban tartotta meg a Hitelszövetkezet he­lyiségeiben ez év első negyedévi általános vizs­gálatát, mely alkalommal megrovancsolta a pénz­tárt és megvizsgálta az ügykezelést. Megállapította ezúttal, hogy az összes fő- és segédkönyvek helyesen és kifogástalanul vezettetnek, a pénz és értékek kezelésénél a legnagyobb rend és pon­tosságuralkodik és a forgalom a 3 első hónapban reményen felüli. Ugyanis a múlt év első három hónapjában a forgalom (a váltó és kötelezvényre való pénz kihelyezés) 44,635 K 60 fillér volt és a f. év 3 első hónapjában 95,746 K 22 f, mely' összegekből a múlt évben 4140 K 10 f és a f. évben 21,724 K 42 f volt az uj elhelyezés To­vábbá a múlt év első hónapjában belépett ösz- szesen 17 tag 31 üzletrésszel (1550 K alaptőke szaporodás) és a f. év 3 elsőhónapjában 59 tag 81 üzletrésszel leépett be (4050 K alaptőke szap.) a szövetkezet kötelékébe. Továbbá megállapította a felügyelő-bizottság, hogy a kamatok felszámítása mérsékelt és az alapszabályszerüsüg betartatik, valámint irásdij és telepítési dij nem számittatik. Általában pedig úgy a vezetés, mint a kezelés teljesen megfelel a kereskedelmi és szövetkezeti törvények követelményeinek és a szövetkezet összes üzleti forgalmában oly élénk az emelke­dés, a milyen a szövetkezet fennállásának ideje óta még nem volt tapasztalható. — Magyar kir. szab. Osztálysorsjáték. A 26. sorsjáték uj sorsjegyeit immár kibocsátották azokat mint eddig is régi tulajdonosaik lefog­lalják. A külföldön már több évszázad óta be­vált rendszere az osztálysorsjátéknak nálunk is kitünően bevált s a szerfölött reális és körül­tekintő vezetés folytán közönségünk évről-évre mind nagyobb bizalommal viseltetik az osztály- sorsjáték iránt.____________________________ Orosházi házihengér (alföldi) módszer szerint, orosházi nők által sütve, fehér és barna, naponta frissen Nagy­károlyban kizárólag csak Fischer Vilmosnál kapható. Honvéd-utcza 7. szám. Vidéki megrendelések is elfogadtatnak. A kenyérelőáll itás tisztaságáról és a készítési inódszer- : ről bárki meggyőződhetik. _____________________________________________________ Ru hát lest - regle!! Mit, Mlel Sámuel Napról llcsei-uteza l. szál Alapittatott: 1902. Alapittatott: 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom