Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-05-15 / 20. szám

SZ ATM AR MEGYEI KÖZLÖNY Bikszádfürdő (Saraim ár megye). Megnyitás május hó E5-én. Meleg ásványvíz fürdők, szénsavas fürdők, hideg gyógyvizintézet (inhalitió), 160 kényel­mese n berendezett szoba, vízvezeték, aczetilén világítás. Vasúti á/iomos, posta és távirda helyben. Prosp ektust és mindennemű felvilágositás kívánatra készséggel nyújt 3—3 a fürdőigazgatóság. Sgy jó Mzßol való fiú tanulóul felvétetik Manyák és Tóth könyvkötészetében. Honi ipar i KIZÁRÓLAG SAJÁT GYÁRTMÁNY! Honi ipar! Legolcsóbb bevásárlási forrás sodrony- 5 _12 fon at, kerítés, vas- és rézbutor és Íripirjtílr inirvpn T sodronyágybetét beszerzésére. "íJogyíCA lUgyeii. HICKER GY. vas- és rézbutorgyára BUDAPEST, VII. Holló-u. 3. (Dob-utcza mellett.) Rézágyak — — 35 írttól Gyermekágyak — II „ Vaskeretü ágybetét 5.50 frt Fakeretü ágybetét 3.50 „ Összecsukó vaságy 5.— „ Rézkarnis — — 2.50 „ Tábori ágy sodronynyal 8 frt Telefon 22—65. Ezen erős szerkezetű, tömör vaságy rézdiszszel, aczél- sodrony betéttel 15 frt. A magyar újságírás szenzácziói A NAP A magyar közönség legkedveltebb lapjai A 48-as eszmény és a magyar nemzeti tö­rekvések egyetlen hü és kérlelhetetlen szószólója. Főszerkesztő : Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR. HACSAK GÉZA. Naponkint 125.OOO példány! Egy szám 2 krajczár. A NAP előfizetési ára s Egész évre 16 K. — f. II Negyedévre 4 K. — f. Félévre 8 K. — f. || Egy hónapra I K. 40 f. FIDIBUSZ A legkitűnőbb magyar élczlap! Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás képek! Mesésen olcsó Egy szám 5 krajczár. A FIDIBUSZ előfizetési ára i Egész évre 6 K. — f. II Negyedévre I K. 50 f. Félévre 3 K. — f. || Egy hónapra — K. 50 f. Mutatványszámokat kllld a kiadóhivatal i Budapest, Rökk Szilárd-utcza 9. d d k i a ti n 0 h I IE T1 IE3 33 j&T I T - F -A­-A­ETERNIT-PALA a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga, könnyii, tartós, tűzbiztos, fagy és Yiharálló. Csekély súlyánál fogva az Eternit-pala kitünően alkalmaz­ható régi zsindely, nád, bádog és kátrány lemeztetők átfedésénél, a tetőszék megerősítése nélkül. Mindennemű felvilágosítással és költségvetéssel szívesen szolgál a Szabadalmazott Eternit-Pala elárusitási helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk: Taub és Robinsohn Melau György, kereskedő. fakereskedök, Fényi-utcza Telefon sz. 41. Fizliiel is l. Ciliié iiiií «PP** 11—20 ETEE1TIT-PA-A­ti cf 0 H P H* <+ 4 p H P Hirdetések {apunfi fiiadófiivaiaiáfian jutányos árban vetettnek fel I CL AYTON & SHUTTLEWORTH Budapest, Véoasi.fcönit Oíí, íltal a legjutanyosabb irak mellett ajänltatnak: Locomobil és gőz cséplőgépek, azalmakazalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépdfc, 8zónagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Planet jr. kapálok, szecskavágók, répavágók, kukoricza* morzsolok, darálók, őrlőmalmok, egyetemes aezól-ekók, 2- és 3-vasu ekék és minden egyéb gazdasági gépek. o> Megérkeztek a friss töltésű honi és külföldi gyógyásványvizek SCHNELL IMRE fűszer- és csemege kereskedésébe Nagykárolyban. Ágnes, Bártfai, ikszádi, Bi/ini, Borszéki, Csizi, Elöpataki, Emsi, Giesshüb M, Gleichenbergi, Guber-forrás, Halli, Ivándai, Kar/sbadi, Krondorfi, Levicoi, Máin1 si Mária, Málnási Siku/io, Marienbadi, Parádi kénes, Parádi Arzén, Rohitsch Tempei- forrás, KönigI Selters-ivóvizekben állandó raktár. 3—6 Vesszőparipa Liliomlei-szappan! a bőrre a legkellemesebb szappan, I valamint legjobb szappan a szeplő ellen. 6 Mindenütt előnyben ! 14—40 | mm ——f f aiiw «■ fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom