Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-11-07 / 45. szám

SZATMÄRMEGYEI közlöny Szőlő oltvá­nyokat szállit ame­rikai siaia és gyökeres vesszőket különféle fajokban, fajtisztaságért jótállva legdusabb választékban a már évek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert: Kisktiküllőmenti első szőlőoltvány telep Tulajdonos : GASPARI FRIGYES. Medgyes 90. sz. (Nagyküküllő megye). Tessék képes árjegyzéket kérni. Az árjegyzékben találhatók az ország minden részéről érkezett elismerő levelek, ennélfogva minden szőlő- birtokos megrendelésének megtétele előtt az ismerős személyiségektől úgy szó, mint irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti szőlötelep feltétlen megbíz­hatóságáról 3-20 Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a Bilis.- Mii. Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. 1 doboz 60 fillér. 3—10 Csak RÉTHY-félét fogadjunk el. PÁRATLAN SZŐLÓFAJI Hogy ezt bebizonyítsam, a „Delaware“ szőlőről, királyi közjegyzői hitelesítéssel el­látott eredeti fénykép fel­vételeket készíttettem. A felvétel áll: egy drb. 20 éves csercsapos kifogásta­lanul dúsan termő tőke, 32 fürt, egy drb 4 éves szál- vesszőstőke 168 fürt és 11 db egy sorban lévő 4 éves szál- vesszős tőke több mint 1600 kifogástalan egészsé­ges fürt szőlőterméssel. Ezek mind ott vétettek fel- ahol pár méternyire tőle az európai oltványokon a termés négy-ötszöri permetezés daczára elpusztult, így ez az év volt az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak termésében permetezés nélkül semmiféle szölöbetegség kárt nem okoz. Ezenkívül nagy előnye még, hogy oltani és alá a földet megforgatni nem kell, vesszője télben soha meg nem fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. Ezen a néven azonban igen sok más hitvány fajokat adnak el, ezért aki a valódi bőtermő és legnemesebb fajt akarja megszerezni, az csak a NAGY GÁBOR-féle „DELAWARE“ vesszőt ve­gye. A DELAWARE szőlő bővebb leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvé­teleit színes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyo­mott 40 szép képet tartalmazó képes árjegyzéket ingyen és bérmentve Küldöm. mindenkinek, aki velem czimét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegyzéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésről is ad részletes, helyes útbaigazításokat. NAGY GÁBOR szölönagybirtokos, KÓLY posta, távirda és távbeszélő állomás. Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román 1—6 nyelven I Eladó Nagykárolyban az Árpád-utczán a város legtisztább levegőjű részében levő HÁZ, megfelelő beosztású polgári lakással, nagy udvarral és egy köblös kerttel, mely a Somoserdőre nyílik: eladó- Részletes íelvilágositás nyerhető lapunk kiadóhiva­talában. 12—? Eladó házasfelek. Nagykárolyban Tompa-utcza 7. szám alatt levő 3 szoba, 2 konyha, kert stbiből álló jókarban tartott úri lakház szabadkézből örök áron eladó. Értekezhetni lehet az ott lakó Gál LajOS tulajdonossal. 1—? I Óh jaj Megfojt ez az átkozott köhögés! Köhögés, rekedtség- elnyálkás c dás ellen gyors és biztos hatásúak EGGER mellpasztillái az étvágyat nem rontják és kitűnő isitek. Dobozza I és 2 korona. Próbadoboz 50 fillér. Fő- és szétküldési raktár : „NÁDOR“ gyógyszertár BUDAPEST, VI., Váczi-körut 17. Kapható Nagykárolyban: Báthory István, Fitos Ferencz, Gyurovits Gyu’a, Hahn János, Nagydoboson: Stépán László gyógytárában. Éljen Egger mellpasztillája csakhamar meggyógy ot--------------------------------------------­------------- - ^ PA PP LÁSZLÓ ] férfi- és női czipő raktáros és felsőrész készítő I NAGYKÁROLYBAN, Gróf Károlyi György-tór, Kerekes Ödön ur házában. Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség szives tudomására hozni, mi- * szerint az őszi- és téli idényre saját gyártmányú elsőrangú czipő éS csizma raktáramat ! tetemesen kibővítettem és a legjobb anyagból készült áruimat tartós, kényelmes és Ízléses kivitelben a lehető legjutányosabb árban árusítom. ' Mérték után megrendelésekre teljesen vízmentes anyagból készítek vadász- 1 csizmát és czipőket, czipészek részére akár saját áruimból akár pedig ádott anyagból I felsőrészeket a legmodernebb kivitelben. í Elvállalok vidéki megrendeléseket s annak gyorsan és pontosan eleget teszek, 1 továbbá raktáron tartok legfinomabb czipőcrémet, úgyszintén czipőfüzőket is. í A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam j kiváló tiszteletit! : j László, 15—52 férfi- és női czipőraktáros, felsőrész készi tő. MANYÁK és TÓTH j könyvnyomdái és könyvkötészeti müintézete NAGYKÁROLY, Jókai-u, 3. sz. Elvállal mindennemű s könyvnyomdái munkákat, j u. m. levélpapírok, borítékok, számlák, jegyzékek, névjegyek stb. készítését, i Diszalbünjok és dobozok j úgyszintén ima- és emlékkönyvek bekötését a legizlésesebb kivitelben, j-ULtám.3ros árazni mellett- j

Next

/
Oldalképek
Tartalom