Szatmármegyei Közlöny, 1908 (34. évfolyam, 14-52. szám)

1908-09-06 / 36. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY — Düledezö föszolgabirósági épület. Máté­szalkáról Írja tudósitónk, hogy az ottani fő- szolgabirósági épület immár oly tarthatatlan állapotba jutott, hogy minden perczben annak összeomlásától lehet félni. Ezzel nem mondott újat a mi levelezőnk, mert a napokban köz­vetlenül is meggyőződtünk annak a hivatalnak csúfolt odúnak állapotáról. Nem is szólva arról, hogy a szobáknak nevezett lyukak közegész­ségügyileg mennyire hátra vannak maradva a modern követelményektől: a falak veszedelme­sen össze vannak repedezve, a folyosó egész hosszában féloldalt erősen lesüppedve, (mintha az itteni házfal az udvarra kívánkoznék évszá­zados állóhelyéből,) a házfedél cserepei össze- tördösve, — vagy sehol és ki tudná mind el­sorolni egyszerű áttekintés után, mi egyébb mizerábilitás van még ebben a hivatalos épü­letben. Tarthatatlan tovább az ottani helyzet, miért is jól tenné a vármegye vezetősége, ha a f. hó 11-iki közgyűléstől megfelelő összeget kérne egy Mátészalkán építendő uj főszolga­bírói hivatal számára. Ilyenféle ronda épületbe iskolás gyermekeket egy perezre se.n enged­nének be. — Kikötött tolvaj. Rácz István mátészalkai földbirtokos tanyáján Varga nevű kerülőjének a tehenét éjnek idején el akarta lopni valami betyárlélek. A kerülő azonban idejekorán ész­revette és fia segítségével a menekülő tolvajt lefülelte. Hogy pedig az éj leple alatt el ne illanhasson, kikötötték egy fa derekához. Más­nap átadták a csendőrségnek.-- Gyilkossági kísérlet A vitkai határban, a gróf Károlyi-féle tanyán Velicska Miklós gulyás 9 éves fiát ismeretlen tettes mellbe lőtte. A megejtett nyomozás szerint a merénylettel Csatlós Pál vitkai lakost gyanúsítják, aki tettét tagadja ugyan, de a bizonyitékok súlya ellene irányul. A gyermek szerencsére nem halálosan sérült meg és most gyógykezelés alatt áll, mig Csatlós ellen vizsgálatot indítottak. — Bosszúálló feleség. Szabados Iván szál­dobosi gazda nagyon rossz viszonyban élt a feleségével, mert az asszonyt többször hűtlen­ségen érte. E miatt aztán napról-napra nagyobb családi perpatvarok voltak a háznál. A kikapós menyecske ezért kegyetlen bosszúra határozta el magát. A minap korán reggel felkelt és egy nagy fazék forró vízzel alvó férjét leön­tötte. Szabados állapota életveszélyes. Az asz- szonyt letartóztatták. — Lóverseny. A szatmári lóversenyek f. hó 27-én tartatnak meg. A nevezésekre, ame­lyek határideje f. hó 12-nek esti 8 órája, most küldettek szét a nevezési lapok. — Csatornázás és vízvezeték Szatmáron Dr. Vajay Károly Szatmár város polgármes­tere az ottani csatornázás és vízvezeték ügyét agilis tevékenységgel igyekszik a megvalósulás stádiumába vinni. A polgármester meghívására Varga József fővárosi mérnök Szatmáron idő­zik és a Szamos folyó mentén vízbeszerzési vizsgálatokat és tanulmányokat végez. A víz­vezeték előkészítő bizottsága Varga mérnök javaslatára elhatározta, hogy a Szamos felső folyásán, a várostól mintegy 10—12 kilométer­nyire próbakutat furatnak s ha itt egészséges és kielégítő vizmennyiség mutatkozik, úgy a városban a mély furásu kutak ásását mellőzni fogják. A csatornázásra nézve eltérők voltak a vélemények a bizottságban. A minisztérium­ban készült tervek usztató-rendszer alapján old­ják meg.a csatornázás kérdését, vagyis a szenny­vizek a záporviz egységes csatorna-rendszeré­ben nyernek levezetést. E szerint vannak a csatornák dimenzionálva 2.5 m. járható nyílás­sal. Ez persze költségesebb, mint az elválasztó rendszerű csatornázás, amelynél a szennyvizet kisebb méretű, olcsóbb csatorna-hálózat vezeti le. — Kézrekerült rablók. Komorzán vidékét örökös rettegésben tartották már jó idő óta Bura Tógyer és Pál Juon, akik egész özönét követték el a különféle törvénybe ütköző cse­lekedeteknek, mig végre a napokban sikerült a komorzáni csendőrőrsnekjBurát elfogni, akinél akkor is 18 drb. bödöndonga volt. Rövidesen elfogták Pál Juont is és mindkettőt átadták a kir. ügyészségnek. — Elfogott gyújtogató. Kató Antal aiv.nyos- megyesi lakost kétrendbeli gyújtogatás miatt elfogták és átadták a kir. ügyészségnek. — A tüdövósz pusztítása vármegyénkben F. évi június havában, a belügi minisztérium legutolsó jelentése szerint, Szatmárvármcgye területén 107, Szatmár városban 4 egyén halt meg tüdővész következtében. — A gyöngéd testvér. Felsőboldádon voltak testvérek Róka Péter és János, akik rendsze­rint együtt szoktak munkába állani. így volt ez utóbb is, amikor csépléshez szegődtek. János, az idősebb Róka, a napokban valami felett összekülönbözött az öcscsével, akit féktelen haragjában előbb alaposan felpofozott, majd a földhöz verte, végezetül pedig rátánczolt és úgy Összerugdosta, hogy eszméletlen állapotban vitték haza a lakására, a vitéz Jánost pedig egyenesen az erdődi járásbíróság börtönébe. — Betöréses lopás Mátészalkán. Kovács József és Weisz Kálmán mátészalkai lakosok lakását a napokban ismeretlen tettesek az éj leple alatt tejesen kiürítették, mintegy 1000 korona értékű ingóságot vive el magukkal. A tettesek vándor czigányok voltak és sikerült elmenekülniük, de akiket a csendőrség erélye­sen üldöz s igy csakhamar a hűvösön fognak elmélkedni cselekedetük felett. — Szaniszlói csendélet. Heinrich János és Pószel Vendel szaniszlói lakosok augusztus 30-án Krémer Sámuel korcsmájában mulattak és mivel a korcsmáros több italt az illuminált legényeknek kiszolgálni nem volt hajlandó, Heinrich az egyik lóczát felkapva a szoba ajtaját betörte s odabenn mindent összezúzott, sőt a korcsmárosnak is nekiment és azt súlyosan megsebesítette. E vir­tuskodással sem voltak azonban még megelé­gedve a legények és azzal mutatták meg, hogy kik ők a gáton, hogy az üvegeket a földhöz vagdalták, a helyiség összes berendezési tárgyait az utczára kidobálták, amely virtuskodásnak az lett a vége, hogy az időközben értesített esendőr- ség elszállította Heinrichékat a csatatérről bizto­sabb fedél alá. — Ugyancsak Szaniszlón Háger János és két társa éppen aznap, mikor a fenti gentlemanok — miután a község legtöbb korcs­máját bejárták, részeg állapotban végül Schwarcz Mór korcsmájába tértek be és ott bort követeltek. Schwarcz megtagadta a legények kérését, ami fölött ezek olvan éktelen dühbe gurultak, hogy az egész helyiségben a szó szoros értelmében mindent szétromboltak és hasonlókép kidobtak az utczára. A botrányos eset a csendőrség közbe­jöttével ért véget. — Elképzelhető ezek után, milyen csöndélet uralkodnék Szaniszlón, ha a községben csendőrség nem volna . . . — Hurokra került betörök. Tizenhét betö­réses lopás büntette terhelte Finta Vazil F'erencz- völgvhutai lakos lelkét, akit azonban sehogysem birt a csendőrség letartóztatni. Végre is azonban hurokra került, a bikszádi csendőrőrs tette rá a kezét és átadta a kir. ügyészségnek. Ugyancsak a bikszádi őrs tette ártalmatlanná Száva János vámfalvi lakost is, aki szintén 17 esetben köve­tett el lopást és egyéb bűntettet. Az ügyészség lesz hivatva kideríteni, vájjon nem együtt operál­tak-e a kiváló hazafiak. — A jó barátok. Az érkörtvélyesi Gorove- tanyán most csépelik a búzát. Itt dolgoztak Bodnár és Fodor Lajos helybeli legények is, ‘miközben egyszerre minden különösebb ok nélkül neki állott Bodnár a legjobb barátjának és késével összeszurkálta. Fodor sérülései igen súlyosak és kevés a remény felgyógyulásához. A nagykárolyi járásbíróság Bodnár ellen vizsgálatot indított. — Keresztül szúrt gyermek. Gáti Károly 13 eves dobrai lakost a cséplési munkálatok közben Szűcs Ferencz munkás előzetes szóvál­tás után egy vasvillával keresztül szúrta. A gyer­meket azonnal az erdődi közkórházba szállították, de felépüléséhez semmi remény. Szűcsöt letar­tóztatták. — Betöréses lopás. A mátészalkai határban levő Ujfalussy-lanyán lakó Török Sándor urad. ispán kárára a napokban betöréses lopást követ­tek el. Az ablakon bemászva különféle ruhane- tnüeket és egy jeruzsálemi perselyt emeltek el összesen mintegy 50 K értékben. A lopást Mol- dován Anna házicseléd vitte végbe, aki még aznap éjjel meg is ugrott. A mátészalkai csendőrség a szökésben levő leányt keresi. — Czáfolat. Lapunk múlt számában egyik szatmári laptársunk nyomán megemlékeztünk egy nagymajtényi verekedésről és ezzel kap­csolatban ifj. Papp Józsefről és vendéglőjéről. Azonban, mint értesülünk a közleménynek ifj. Papp Józsefre és vendéglőjére vonatkozó része a valóságnak meg nem felel, mert nevezett vendéglőjében verekedések előfordulni nem szoktak : miért is a közleménynek reá vonat­kozó részét készséggel rektifikáljuk. — Itt em­lítjük meg, hogy Szendrey István nagykárolyi polgártársunk a „Közérdek“-ben egy nyilatko­zatot tett a tegnapi napon közé, mely szerint ő a kérdéses verekedésnél activ részt nem vett. Mi szívesen vesszük nyilatkozatát tudomásul, de szívesen vesszük a kilátásba helyezett saj­tópert is, melynek keretében készséggel szol­gáltatunk az esetleg ártatlanul meghurczoltak- nak alkalmat arra, hogy a róluk terjesztett hir több lapot felültető beküldőjét felelősségre vonhassák, ami nekünk is érdekünk. — Veszett kutya garázdálkodása. Rettene­tes pusztítást vitt véghez Felsőbányán egy veszett kutya. Tizenkét embert mart meg scsak három napi üldözés után sikerült a veszedel­mes állatot ártalmatlanná tenni. A megmart embereket azonnal felszállitották a Pasteur-in- tézetbe, hova maga a városi főorvos, dr. Csausz Károly is kénytelen volt felutazni, mert az első segélynyújtások alkalmával kezét megfertőz- tette. A városi hatóság a legerélyesebb intéz­kedéseket tette meg a kutyák kiirtására. — Póruljárt merénylő katona. Nagybányán egy aratási czélra szabadságolt utászkatona a múlt napokban egy odavaló békés polgárt minden ok nélkül megtámadott. Midőn utóbbi a esendőrjárőrnél panaszt emelt az oktalan inzultus miatt, a vitéz utász a csendőrnek is nekirohant, akit az éj sötétjében észrevétlenül lerántott, azonban vesztére, mert a csendőr önvédelemből hirtelen kardot rántva, igen sú­lyos csapással a támadót ártalmatlanná tette. — Az uj szeszadó törvény, folytán úgy, mint minden szesz ára, a „Brázay“ sósborszesz ára is drágább lesz már szeptember hó l-étől kezdőgőleg. Azért mindenki saját érdekében cselekszik, ha szükségletét még e hó folyamán szeptember elseje előtt szerzi be. A „Brázay“ sósborszesz, mint ismeretes — mindenüt kap­ható. 3—3 Szeptember elején. Diskurzus. Vagy: A haladó világ. A nőtlen: Hova rohan, hova rohan, kedves Zsevró ur? Biztosan beíratni a gyere­ket, mi? A családapa: Téved édesem, nagyon téved. Annak már rég vége. Az csak a régi időkben volt úgy. Ma már nem szeptemberben íratjuk a gyerekeket, óh nem! Minden tisztes­séges gyerek már junius végén beiratkozik, amikor máskor szabadult. Hja, minden változik 1 Minden összekeverődzik 1 Az ember manap nem a hó végén, vagy elsején költözködik, hanem ötödikén meg nyolezadikán, a kalendá­riumok nem Szilveszterre jelennek meg, augusz­tusban már megkapom a jövő évi naptáromat. Bolond világ. Télen van ősz, ősszel nyár, nyá­ron meg tél. Az esti újság megjelenik már kora délután, a reggeli az éjfél múltával, hajnalban. Minden előbb, mint kellene. Sietünk, rohanunk. Ha szeptemberig várok, be nem tudom Íratni egy gyermekemet se, mert minden hely be van töltve. Mert szeptember elseje, másodika ma már junius végén van. Márcziusban kapok már zöld borsót, spárgát, májusban őszi baraczkkal rontom el a gyomromat, júniusban van már szőlő, augusztusban uj bort mérnek már, viszont azonban novemberben rámondják a szeptemberi termésre, hogy óbori A nőtlen: Eszerint boldog ember. Nem nyomja fejét a bu, a tandíj mellett gond nél­kül köszöntheti a szeptembert. A családapa: Na, tudja utólag fizetni rossz, de előre fizetni: az maga a gyehenna. De itt is minden összazavarodott. Mit gondol, miből élek én ebben a hónapban ? Szeptember­ben az októberi előre felvett fizetésemből tör­leszteni az augusztusi adósságaimat. Most szá­mítsa ki, milyen pénzből fizettem júniusban a szeptemberi tandijat ? De vigyázzon, bele ne zavarodjék, mert beviszik a kórházba. Erre pe­dig még egy kicsit korán van. Majd eljön annak is az ideje, hogyha még egy darabig összeke­verednek a dátumok 1 Qabriello. EGYHÁZ ÉS ISKOLA. — Iskolaavatás. A helybeli st- quo ante izr. hitközség 6 osztályú elemiiskolája elkészülvén, a f. hó 1-én tartott építési bizottság és iskolaszék együttes ülésében Jakabffy Gábor építésztől át­vette. Az iskola ünnepélyes felavatása f. hó 12-én ti. e. 10 órakor veszi kezdetét a templomban. — A polgári fiúiskola tanulóinak száma. Az újonnan felállított állami polgári fiúiskola I. osz­tályába a mai napig 51 tanuló iratkózott be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom