Szatmármegyei Közlöny, 1906 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1906-10-28 / 58. szám

SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY 10. Temetési kornétát vivő városi tanácsosok, a törvényhatósági bizottság két tagjának kíséretében. 11. Lovas herold, lován Magyarország czimeré- vel, lovát két csatlós vezeti, utána két gyalog apród Magyarország és két gyalog apród Rákóczi fejedelem czimerét viszi. 12. Teljesen pánczélba öltözött lovag, kezében arany buzogánynyal s lovát két csatlós vezeti. 13. Egy apród Rákóczi korabeli öltözetben piros bársony párnán arany tollas sisakot visz, a kit két fegyveres testőr kisér. 14. Egy apród lefelé fordított hegyű pallost visz s mellette két testőr halad. 15. Egy apród párnán arany lovagi sarkantyút és vezéri botot visz, a kit két testőr kisér. 16. Egy apród az aranygyapjas rendjellel, két testőr kíséretében. 17. Fekete harczimén aranyhimzési alakokkal (ke­rék felett repkedő és kardot villogtató sas, Rákóczi czimeralak) díszített fekete bársony térítővel, melynek földig érő uszályát két apród viszi. A lovat két csat­lós vezeti. 18. Egyesitett úri lovas-bandérium a Rákóczi vár­megyékből, az ország zászlóját vivő lovassal és Rá­kóczi régi hadilobogóval. 19. Kassai dalárda. 20. Temetést végző papság. Szerzetes rendek. Püspökök. Pontifikáló bíboros. 21. Három lámpát vivő lovas. 22. II. Rákóczi Ferencz fejedelem hamvait vivő halottas kocsi hat fehér ló által vonva. Minden pár lovat két csatlós vezet féken, három nyeregben ülő lovászszal. A koporsó arany lángnyelvvekkel hímzett bibor szinü térítővel van letakarva, közepén a Rákóczi és Zrínyi czimer, tetején hermelines kucsma és keresztbe tett kard. A terítő földig érő uszályát a Rákóczi várme­gyék alispánjai viszik. A koporsó mellett mind a két oldalon 3—3 ap­ród halad az ország és a Rákóczi család czimer- pajzsával. A testőrséget Rákóczi 14 vármegyéjének alispán­jai, Szatmárnémeti szab. kir. város polgármestere és Kassa szab. kir. város polgármestere és két tanács­noka képezik akként, hogy mindkét oldalon haladnak. Ezeken kívül két oldalt 24 viasz fáklya vivő, ugyancsak mindkét oldalon a 14 Rákóczi vármegye 6—6 hajdújából alakított őrséggel. 23. Két lámpát vivő lovas. 24. A Rákóczi családnak női ágon leszármazó rokonai. 25. A második halottas kocsi négy fekete ló ál­tal vonva, melyen gróf Bercsényi Miklós és neje gróf Csáki Krisztina, gróf Eszterházy Antal és Sibrik Mik­lós hamvait tartalmazó koporsók nyugosznak. A terítő nemzeti szinü az illető családi czime- rekkel. Két oldalt 2—2 czimert vivő apród 2—2 testőr­rel és 6—6 fáklyavivővel. 26. Thaly Kálmán vezetése alatt a tetemeket Konstantinápolyból hazahozó ötös küldöttség. 27. Magyar királyi miniszterelnök jobbján a fő­rendiház elnökével, balján a képviselöház elnökével. 28. A magyar királyi kormány tagjai. 29. A főrendiház tagjai. 30. A képviselőház tagjai. 31. Kassa és Szatmárnémeti szab. kir. városok és a Rákóczi vármegyék közönségének küldöttségei főispánjaik vezetése alatt. 32. Az ország többi vármegyei és városi törvény- hatóságoknak küldöttségei. 33. Hatóságok küldöttei. 34. Abauj-Torna vármegye népes lovasbandé­riumának második csapatja. HIKE K Halottak napja. November 2-án van az a nap, a melyen a meg vesztegethetetlen, kérlelhetetlen halál által körünkből elragadott szeretteink kedves emlékének egy-egy mécsest áldozunk és lelkűk üdvéért sírjaik mellett imát rebegünk el. Nevezetesebb a mostan következő halottak napja az elmúltaknál, mert e napra haza hozta a magyar nem­zet kegyelete az idegenben nyugodott Rákóczi Ferencz és bujdosó társainak hamvait, hogy álmaikat a szent szabadságról hazájuk földjében folytassák, melyért földi jó létüket, életüket igazi, vértanú önzetlenséggel áldozták föl. Az ő drága emlékezetükért annak a nemzetnek őszinte kegyelete gyújtja meg sírjaikon a mécseseket, a melynek szivében a legutolsó magyar végső szive dobbanásáig élni fognak. — Esküvő. Dr. Serly Jenő kir. aljárásbiró e hó 27-én esküdött örök hűséget Dr. Schön pflüg Richárd vm. tiszti főügyész és neje néhai Császi Laura bájos leányának Irénkének. A polgári esketést, mely d. e. 9 órakor volt, Hetey Abrahám anyakönyvvezető helyettes végezte. Az egyházi áldást d. e. Vs 12 orakor Horváth Jenős. lelkész adta az uj , párra. Tanuk voltak: Flóhr János m. kir. honvéd huszárszázados budapesti és Dr. Schönpflug Jenő ügyvéd szatmári lakosok. Az uj pár a szombat delu- j táni gyorsvonattal hosszabb tartózkodásra Dalmá- cziába utazott. Boldogság kisérje a szívből kötött frigyet ! — A .Kölcsey Egyesület“ múlt vasárnap folyó hó 21-én tartott közgyűlésén egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Dr. Falussy Árpád vármegyénk főispánját választotta elnökévé. A tisztikart egy későbben az uj elnök vezetése alatt tartandó közgyűlésen Választják meg. Nagy reményekkel nézünk a Kölcsey Egyesület­nek jövő működése elé, mert megvagyunk arról győződve hogy vármegyénk agilis főispánja az egyesület uj elnöke, helyre fogja hozni a múlt hibáit és életre kelti a rég szunnyadó „Kölcsey Egyesületet“. — Helyettesítés. Dr. Falussy Árpád főispán a megüresedett erdődi szolgabiói állásra az összes illet­ményekkel helyettesittete dr. Jékey István közig, gyakor­nok tb. szolgabirót. — A Perényi-szobor leleplezése folyó hó 24-én ment végbe Nagyszőllősön lélekemelő ünnepélyek keretében. A leleplezést gyászisteni tisztelet és rendkí­vüli diszgyülés előzte meg. A szent misét dr. Boro- míssza Tibor szatmári püspök celebrálta. A közgyűlés ünnepi szónoka Buttykay Viktor biz. tag volt, a szob­rot pedig Szentpály István ny. alispán adta át lendüle­tes beszéd kiséretében. A leleplezési ünnepélyen képviselve volt a képviselőház, tudományos akadémia, történelmi, Petőfi társaság, kolozsvári tud. egyetem, a szomszédos törvényhatóságok és Ugocsa vármegye csaknem minden községe. — Közgyűlés. A helybeli zenemükedvelők Egye­sülete folyó hó 26-án pénteken este 6 órakor rend­kívüli közgyűlést tartott az egyesület helyiségében. A rendkívüli közgyűlésnek két fontos tárgya volt, u. m.: egy tartandó hangverseny idejének és rendezésének megállapítása, továbbá a taggyüjtés iránt megindítandó mozgalom megbeszélése. A hangversenyre vonatkozólag úgy határozott az egyesület, miszerint azt folyó év deczember hó 1-én tartja meg. A műsor összeállítására Obholczer Gyula, Péchy László, dr. Cservenyák Károly, dr. Titz Antal, Klacskó István, Demidor Ignácz, ifi. Andrássy Jenő zene-egyleti tagok és Vitek Károly egyleti karmesterből álló bizottság kéretett fel, mely bizottság a hangverseny rendezésével is megbizatott. Elhatározta a közgyűlés, hogy a taggyüjtés iránt széles körű mozgalmat indit meg. Mindegyik zene-egyleti mű­ködő tag gyűjtő ivet kapott, azon czélból, hogy ki-ki ismerősei körében hívja fel a figyelmet az egyesületre, felkérvén őket az egyesületnek pártolására az által, hogy belép a pártoló tagok sorába! — Meghívó- A nagykárolyi status-quo izr. népis­kola tantestülete 1906. évi november hó 3 án a Pol­gári kaszinó nagytermében iskolai felszerelések javára gyermekelőadással egybekötött estélyt rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a tantestület. Tekintettel a jótókonyczélra, beléptidij lesz. Felülfizeté- sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Vasúti szerencsétlenség. E hó l?-én az esti órákban az erdőszádai határban egy kavicscsal meg rakott vasúti kocsi tengelye menet közben eltört, minek következtében a többi 8 kocsi a sínekről kizök­kenve a töltés melletti árokba fordult be, mely alka­lommal több vasúti munkás kisebb-nagyobb sérülést kapott: — A gilvács—nagysomkuti vonalon pedig ugyan azon éjjelen Barlafalu és Erdőszáda közt a személy vonat egy embert és két lovat gázolt el. — A régi kaszinó uj helyisége teljesen elkészül­vén azt az egyesület a tegnapi napon el is foglalta. Az ünnepélyes megynyitás november hó 3-án lesz, a mikor a tagok társasvacsorára fognak összegyűlni. — Hangverseny. A helybeli „Zenemükedvelők Egyesülete“ folyó évi deczember ho l-én tánczczal egybekötött nagy hangversenyt rendez saját pénztára javára. A műsor összeállításán most fáradozik a ren­dezőség, mint értesülünk színre fog kerülni egy-egy fel- vonásos vígjáték; lesz a műsorban egy zongora, egy ének szám és azonfelül az úri banda fog betölteni pár számot. Az igen kedélyesnek ígérkező estélyre már előre felhívjuk olvasóink figyelmét, mert városunk minden egyes polgárának mondhatni kötelessége pár­tolni e derék egyesületet, melynek czélja városunkban egy zene iskolának a felállítása. — Uj távbeszélő előfizetők. A városi távbeszélő hálózatban újabban bekapcsoltattak 27 sz. alatt Grosz József butorraktáros, 55 sz. alatt: Kondor Béla csemege és fűszer kereskedő, 56 szám alatt Manyák és Tóth nyomda és a Szatmármegyei Közlöny szerkesztője. — A „Magyar Védő Egyesület Nagykárolyban“ választmánya folyó év november hó 3 napján szom­baton délután 4 órakor Nagykárolyban, a városhánál a polgármesteri hivatalos helyiségben rendes ülést tart. Nagykároly, 1906. október hó 26-án. Néma Gusztáv titkár, Debreczeni István elnök. — A románság Rákócziért. Radu Demeter nagy­váradi gör. kath. püspök körlevelet intézett az egyház­megyei papsághoz, melyben elrendeli, hogy f hó 29-én délelőtt Isten tiszteletet, az iskolában pedig ünnepélyt tartsanak. Kiemelvén érne, körlevélben azt, hogy a tanítóság a gyermekeknek felolvasást tartson melyben hazafias szellemben méltassa Rákóczi és társai érde­meit. —- Básty László gencsi gör. kath. lelkész kinek hazafiasságáról nem' egyszer volt alkalmunk meg­győződést szerezni a rendelet vételével annak legszi­gorúbb végrehajtását rendelte el s utasította Kresnyák István tanítót, hogy az isteni tisztelet után melyet ő fog a legfényesebben végezni, az iskolában a gyermekek­kel hazafias ünnepélyt rendezzen s a szózat és hymnus eléneklése után kellően méltassa azok érde­meit kik távol hazájuktól meg lettek fosztva attól hogy az édes hazai földben pihenjék örök álmukat. Követésre méltó példa. — Minden anya érdeklődik; a „Scott-féle Emulsió“ iránt, mely lapunk hasábjain most sokszor ajánltatik. Ez egyhires csukamájolaj készítmény, melyet gyer­mekek előszeretettel vesznek be és mely' nekik minden esetben esetben, melyben eddig közönséges csukamáj­olajat használnak, gyors és biztos segélyt nyújt. Kap­ható minden gyógyszertárban. — Tanító választás Csanáloson folyó hó 21-én tartott tanító választáson a III. tanítói állásra, abszolút többséggel Csanálosi Andort választották meg. — Az oltáregyesület kiállítása. Az Oltáregyesület ez év folyamán ismét rendez kiállítást a készített egy­házi hímzésekből, ruhákból és szerekből. E jelen évi kiállítás annál ünnepélyesebb lesz, mert a kiállítást a szatmári megyés püspök, Boromissza Tibor dr. fogja nagy egyházi ünnepségek közt megnyitni s a kiáliitott tárgyakat beszentelni. A kiállítás november hó 25-én lesz. E napon rendezi egyúttal az Oltáregyesület első felolvasó-estélyét is d. u. 6 órakor. Ez első est után havonkint következnek a többiek. Úgy a kiállításra, mint a felolvasó-estre már nagyban folynak az előkészületek. — A nagykárolyi oroszszertartásu görög katholi- kusok ügye közeledik a megvalósulás felé, amennyi­ben Radu Demeter nagyváradi gör. kath. püspök már beleegyezett abba, hogy a károlyi hitközség a mun­kácsi egyházmegyéhez átcsatoltassék, miért is Fircák Gyula munkácsi püspök bizalmi embere, Papp Antal papai prelátus, püspöki titkár és irodaigazgató a múlt héten városunkban járt és főispánunknál is tisztelget, hogy ott a helyszínén az ügy állásáról teljes tájékozást és informácziót szerezzen. — Sztrájk a szomszédban. A szatmári czipész- munkások, számszerint mintegy hatvanan, október 15-én sztrájkba léptek s igy ez időszerint a szatmári czipész- mühelyekben a munka szünetel. — Uj bank megalakulása. Folyó hó 22-én tartotta meg alakuló közgyűlését Nagykárolyban az „ Arina“ takarék és hitelintézet részvénytársaság Szaniszló szék­hellyel, 100,000 K 1000 drb. 100 K névértékű rész­vényre osztott alaptőkével. Az intézet üzemét 1907. évi január hó l-én kezdi meg. A közgyűlésre meg­jelent mintegy 40 részvényes, kik összesen 470 rész­vényt képviseltek. Az igazgatóság illetve felügyelő­bizottság következőkép alakult meg. Igazgatóság: Ar- delean Koriolán szatmármegyei főesperes Nagykároly elnök. Purkereczi Lázár Gábor czimzetes főesperes Szaniszló, dr. Kiss Döme ügyvéd Nagyvárad, Szilágyi György nagybirtokos Szaniszló, Bónya Sándor föld- birtokos Szaniszló, Pataky József gör. kath. s. lelkész Szaniszló, Szabó Ágoston gyógyszerész Szaniszló, Papp Döme ügyvéd Vezend, Bogdán András gör. kath. lel­kész Portelek, Ternován János gör. kath. lelkész Nagy- Kolcs. Felügyelő bizottság: Ciceronesen Sámuel egy­házmegyei könyvelő Nagyvárad elnök. Achim György bankigazgató Szinérváralja, Markis Romulus gör. kath. lelkész Tománya, Ardelean Vazul gör. kath. tanito Nagykároly. — A hol mások nyernek, ott ez önnek is mód­jában áll. Még csak ez év május 5-én nyitotta meg a Dörge bankház Kossuth Lajos-utcza 4 sz. alatt uj osztálysorsjáték főelarusitóhelyét, és ezen rövid idő alatt ott egymásután nyerték a főnyereményeket. Egyetlen húzás sem múlt el, annélkül, hogy a nevezett bankház vevőinek tettemes nyereményeket ki ne fizetett volna, a most lefolyt 5-ik és 6 ik húzásban a két legnagyobb nyeremény ezen szerencsés bank­házból került ki. Az ilyen példátlan eredmények hire természetesen szájról szájra jár, és nem csoda' hogy most egész Budadest osztálysorsjegyeit a Dörge bank­hazánál Budapest Kossuth-Lajos u. vásárolja. Mai szamunk összes példányaiban a népszerű bankház egy eredeti művészies kivitelű lapját csatoljuk, és erre felhívjuk olvasóink figyelmét. — Női szabászati tanfolyam városunkban Koch Ignácz szegedi szakértő tanar a Polgári Olvasókörben tartja tanfolyamát nagy számú intelligens hölgyközönség előtt. Több oldalról értesültünk arról, hogy szakszerű oktatásaival hölgyközönségünk teljes megelégedését nyerte meg rövid idő alatt, azért ajánljuk közönségünk figyelmébe Koch szabaszati tanfolyamat, melyre meg mindig lehet beiratkozni a tanfolyam helyiségében. — A dinamit sorsa. A postán vettük az alábbi sorokat s közöljük azt szórol-szóra: Tekintetes Szer­kesztőség! A Szatmárvármegye heti lap 41-ik száma véletlenségből a kezembe került és bámulattal olvastam belőle, hogy a Zoltán László-féle Sályi udvaron ásás- közben, négy és féliáda dinamitot találtak es a csendőr­ség széleskörű nyomozást indított. Ha a tekintetes Szerkesztőség lesz szives becses lapjában jelen soraim­nak helyt adni, leszek bátor a csendőrség széleskörű nyomozását megkönnyebiteni. Az általam elrejtett di­namit sorsa a következő. Én ezelőtt 10—12 évvel Szatmárvármegyénél huzamosabb ideig voltam alkal­mazva mint megyei utbiztos és mint folyambiztos egy személyben. Hogy az eset melyik évben történt arra már tisztán nem emlékszem, de a dolog akkor történt, mikor a Szatmármegyei Építészeti hivatal főnöke tekin­tetes Káldy Gyula kir. főmérnök ur volt. Ezen időben Szatmármegyében az összes vizi ügyeket, az Allam- épitészeti hivatal látta el. Egy évben a Szamos folyón az egész vonalon végig veszélyes jég torlaszok kép­ződtek. Káldy főmernÖK ur elhatározta, hogy kezdve az alsó szakaszon, kisértsük meg a jég torlaszokat dinamit robantással eltávolítani. Minthogy az összes személyzet között csak egyedül én ertettem a dinamit robantashoz, a művelettel engemet bíztak meg. Én azutan a felhatalmazás alapján v az akkori nagybányai főszolgabiró utján rendeltem hat métermázsa dinamitot. Mikor a műveletet az egész vonalon fényes eredmény­nyel bevégeztem, a megrendelt dinamitból megmaradt négy és fel ládával. Ekkor én jelentést tettem, mi tör­ténjen a megmaradt dinamittal? Az akkori főnökömtől azon rendeletet vettem, hogy a visszamaradt dinamitot nagy óvatossággal rejtsem el, egy bizonyos helyre, további intézkedésig. En a sajat színembe ásattam egy mély vermet, kibéleltettem deszkával, szalmával és nagy óvatossággal bele helyeztettem a dinamitot;

Next

/
Oldalképek
Tartalom