Szatmármegyei Közlöny, 1905 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-29 / 5. szám

Melléklet a Szatmármegyei Közlöny 1905. évi 5-ik számához. _____Folytatás a főlapról. lá m Önök előtt vallott elveim melletti helyeslésük és lelkesedésüknek elvitázhatlan tanúja: a most kezembe tett mandátumért. Büszkességgel tölt el annak tudata, hogy a nagykárolyi választó közönség képviselője lettem ; büszkeséggel töltött el ez a múltban is, vala­hányszor Önök, Polgártársaim, bizalmukkal megtisz­teltek ; de ma százszorta nagyobb értéket tulajdonítok megválasztatásomnak, mert az idei választás, minden egyéni, helyi és pártérdek figyelmen kívül hagyásával folyt le. Csakis a veszélyre gondoltak Önök, tisztelt választóim, mely hazánkat fenyegeti; és ez indokolt aggály egygyé forrasztva ezreket, egy lélekbe forrasztá Önöket, tisztelt Polgártársaim, azon czélból, hogy színvallásukkal bebizonyítsák nemcsak rosszalásukat, de undorukat, megvetésüket is azokkal szemben, a kik megfeledkezve törvényeink tiszteletben tartásáról, jogaink védelméről, csaláshoz fordulva, a nemzet jogainak kijátszása, az alkotmány tiprás bűnét vivék végbe: a jelenlegi kormány iránt! Igenis! ma százszorta boldogabb érzés tölt el, látva önöknek irányombani ragaszkodásukat, rokon- szenvüket és velem való együttérzésüket, de azért is, mert — engedjék meg, hogy őszintén szólhassak — felülmúlja ezerszerte az imént tolmácsolt hála és örömérzetet, a szavakban alig kifejezhető tisztelet és nagyrabecsülés, mely betölti egész lényemet önök iránt, annak láttára, hogy a magyar ember ereiben még ma is őseinek vére foly, és a ver arra ösztönzi.' hogy ne engedje senki fiától, a nemzet legdrágább kincsét : alkotmányát, foszlányonkint szédszedni! de ha kell, fegyverrel kezében is megóvja azt. Boldog vagyok annak láttára, hogy vívandó csatáink sikeréért, a Magyarok Istenéhez imáikkal siető honszerelem lángja lobog sziveikben ! Kalapot emelek önök előtt, Polgártársaim ! Isten áldását kérve mindnyájukra! A mi pedig engem illet, biztosíthatom önöket, Polgártársaimat, hogy bennem csalódni nem fognak. Öntudatosan, szivem és lelkem érzetét, sugallatát követve, állottam ama zászló mellé, melyre a 48-as számon kivül még e két szó van felírva: „Szabadság! Függetlenség!“ Emelt fővel és önérzetesen állok ma e zászló mellett; harczolni fogok erőmhöz képest, e magasztos és szent jeligék megválósitásáért! Fel vagyok szerelve e harezra! Fegyverem: győzelmünkbe vetett bizalmam, remé­nyem és hitem ! Pánczélom : honszerelmem ! Bármi történjék, kerüljön szabadságomba, éle­tembe, én leszerelni nem fogok soha ! Győzök, vagy esem! Nem ezégérnek Írattam fel zászlóimra a 48-at, nem kortesfogásból, hogy e népszerű jeligével bizto­sítsam megválasztatásomat! Én az efféle nemzetbolon- ditó fogásokra képtelen vagyok ! 48-as vagyok és mint 48-ast fognak önök engem viszontlátni, valahányszor összehoz még a sors bennünket! Ez legyen utolsó szavam, Ígéretem. Isten úgy áldjon, úgy verjen, mint ezt megtartani fogom. Eg önökkel!! ! Azután távozni akart, de a tömeg nem engedte. Mindenki^ árra törekedett, hogy vele kezet szorít­hasson. És ő minden polgárral nyájasan, mosolyogva, melegen kezet szorított. V2 2 órakor már szétszéledtek a választók, ki haza, ki a vendéglőbe, azon boldog tudattal, hogy hazafias kötelességének becsülettel megfelelt. Gr, Károlyi István a déli gyorsvonattal Szatmárra utazott, mert érdeklődött a szatmári választás menete iránt. Az- egész délutánt a Pannóniába töltötte egy nagykárolyi társaságban, a melyet szintén átvitt a kíváncsiság. HÍREK. Kinevezés. Zöld Gábor erzsébetvárosi kir. albirót, aki pár évvel ezelőtt a helybeli kir. járásbíróság bírói karának is tagja volt, erzsébetvárosi vezető kir. járásbónak nevezték ki. — A szatmári püspök kitüntetése. Ö felsége a király Meszlényi Gyula megyés püspökünknek, való­ságos belső titkos tanácsosnak az egyházi és közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül az első osztályú vaskorona rendet adományozta. — Apponyi Albert grófvárosunkban. Kedden este utazott a nemzeti párt volt vezére, Apponyi Albert gróf Szatmárra, hogy Kelemen Samut a mandátum elnyerésére segítse. Az indóházban szép számú közön­ség jelent meg fogadtatására, s ki az üdvözlés után meleg szavakban köszönte meg az óvácziót. Szerdán délután a fél 3 órai gyorsvonattal ismét keresztül uta­zott városunkon, s kíséretében volt gróf Károlyi István is. A helybeli szövetkezett ellenzék falragaszo­kon hívta fel a polgárság figyelmét erre a körülményre, s felkérte a polgárokat, hogy fogadják minél lelke­sebben az Apponyi és Károlyi grófokat. A fogadtatás csakugyan lelkes volt, mert nagyszámú közönség jelent meg a pályaudvaron, kiknek érzelmeit Kovács Dezső vázolta rövid szavakkal. Apponyi ismételten meleg szavakkal mondott köszönetét az impozáns fogadtatásért, s a függetlenségi eszme melletti szövet­kezésre szóllitotta fel a választókat. — Kölcsey-köri felolvasó est. A Kölcsey-kör első felolvasó estéjét január 29-én, vagyis ma vasárnap d.u. 6 órakor tartja a Régi Kaszinó nagytermében a követ­kező műsorral: 1. Elnöki megnyitó. Mondja: Varjas Endre. 2. Dalok. Énekli: Demidor Ignácz. 3. Január. Rajz. Irta: Schönpflugné Ujfalussy Amadil. Felolvassa: Kacsó Mariska. 4. Liszt. I. : Le Rossignol. Zongorán játsza: Sternberg Anikó. 5. Az első siker. Dialog. Irta: Balogh Terka. Előadják : Kerekes Irén és Kálnay Gyula. E felolvasó estre az érdeklődőket szívesen látja és meghívja — az elnökség. — Névnap. A tegnapi napon, Kacsó Károly kir. főmérnöknek a helybeli kir. államépitészeti hivatal főnökének nevenapja volt. Ez alkalommal városunk társadalmi életének e mindenki által becsült és tisztelt férfiát tömegesen keresték fel barátai és tisztelői, hogy szerencse kivánataikat tolmácsolják. — Az Oltáregyesület conczertje. Már lapunk múlt heti számában jeleztük, hogy az Oltáregyesület szent czéljai elérésére hangversenyt rendez, melyen való- szinüleg az ékes szavú pap, Prohászka Ottokár is szerepelni fog. Most már a rendezőség végleg meg­állapította a műsort, s Prohászka szabad előadásán kivül Kaffka Margit, a bájos tollú Írónő is szerepelni fog egy költői alkotásával, a melyet már régebben irt meg ugyan versben, de most erre a czélra külön átdolgozta prózában. Munkájának czime „Magdolna“ drámai költemény. Az éjféli nap országából Kovács Gyula dr. szatmári professor fog szabad előadást tartani, s ezt vetített képekkel kiséri. Haller Jenő pedig harmonium játékával fog gyönyörködtetni bennünket. A most elősoroltak vidékiek ugyan, de ezenkívül a helybeli műkedvelői gárda igen tehetséges tagjai is fognak szerepelni, ki énekkel, ki zongo­rával, ki szavalattal. És még egy másik körülményre is felhívjuk olvasóink figyelmét. A dalárda rendes körülmények között önállóan szokott hangversenyt rendezni, a mi sajnos, anyagilag ritkán sikerül. Annál inkább dicséretre méltó most az a törekvésük, hogy kulturális czélra segítséget nyújtanak erejükkel ennek az Oltáregyesületnek és szakítva a hagyománynyal, más egyesülettel karöltve igyekszenek magukat közönsé­günkkel megismertetni. A műsor első és utolsó számát a dalárda éneke töltiki. Különbena mar kibocsátott meghí­vó szövege a következőleg szól: Meghívó a Nagykárolyi Oltáregyesületnek Meszlényi Gyula szatmári püspök, v. b. 1.1. őnagyméltósága diszvedősége, Károlyi Istvánná grófné 'Öméltósága fővédősége és Hugonnai Béláné s Károlyi Gyula grófné védősége alatt 1905. évi február hó 5-én, vasárnap, a Polgári Kaszinó nagytermében rendezendő, felolvasással és tánczczal egybekötött hangversenyére. — Helyárak : Páholy 20 korona; Oldalszék és körszek (I—Hl. sor) 4 korona; I. rendű zártszék (IV—VI) sor 3 korona ; II. rendű zártszék (Vll—Xll. sor 2 korona ; földszinti állóhely 1 kor. 20 fillér, karzati állóhely 1 korona. Műsor a pénztár­nál 20 fillér. — Kezdete esti 8 órakor. — Az est jövedelme az Oltáregyesület szent czéljaira szolgál. E nemes czél érdekébenszives felülfizetéseket köszö­nettel fogadunk s azokról hírlapi utón elszámolunk. — Jegyek előre válthatók Pucser Károly ur üzleté­ben. — Az eluökség. — Műsor. 1. Megnyitó ének.-— Előadja a Dalkör. 2. Kaffka Margit: Magdolna. — Előadják : Szűz Mária — Balogh Terka : Magdolna — Papp Béláné; Péter apostol — Puskás László ; Jakab apostol — N. Szabó Albert dr. ; János apostol — Kurcz Vilma. 3. Rinck : Flöten — Concert —- Harmoniumon előadja: Haller Jenő. 4. A legszeb mű — Prohászka Ottokár dr. — 5. Dalok. — Énekli Filep margit. Zongorán kiséri: Láng Margit. 6. Zrínyi Ilona nikomédiai lakomája. Melodráma. Irta : Vér Pál. Zenéjét szerezte : Vendéghegyi Géza. — Szavalja : Ilosvay Margit. Zongorán kiséri. Márton Margit. 7. Az éjféli nap országa. Szabad előadás vetített ké­pekkel. — Tartja: Kovács Gyula dr. 8. Záróének. — Előadja a Dalkör. — Gyászeset. Az ecsedi láp lecsapoló társulat derék tisztviselőjét Kiszely Gézát súlyos családi gvász érte. Neje szül. Polcz Juliska úrnő f. hó 26-án élte 43-ik évében elhunyt. A család a következő gyász- jelentésben tudatta nagy veszteségét. Benedekfalvai Kiszely Gézáné szül. gömöri Polcz Juliska folyó hó 26-án este 7 és fél órakor élte 43-ik, boldog házas­ságának 23-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt varatlan elhunytat. A drága halott hült tetemei folyó évi január ho 28-án délután fél 4 órakor fognak a róm. kath. vallás szertartásai szerint a nagykárolyi mesterrészi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig folyó évi január hó 30-án reggeli 7 órakor fog lelkiüdvéért a helybeli rom kath. templomban az Égek Urának bemutattatni. Nagykároly, 1905. január 27. Béke poraira ! A megszomoritott gyászoló család. — Választmányi ülés. A helybeli Nőegylet f. hó 22-én vasárnap d. e. 11 órakor választmányi ülést tartott Serly Móritz Ilka egyleti első alelnoknő lakásán, a melyen gr. Károlyi Istvanné is megjelent. A Melinda árvaházban megüresedett alapítványi helyre Faludi Margit árva leánykát vették fel. Folyó ügyek elintézése után a grófné indítványára az egyesület köszönetét szavazott a nov. 17-én rendezett hangverseny közre­működőinek. — Házasság. Alb.anézi Gyula helybeli fodrász f. hó 24-én vezette1 oltárhoz Papp Sámuel szabó iparos leányát Ilonát. — Szoczialisták városunkban. „Tévtanoknak“ szokták mondani azokat az ideális eszméket, minek szegény vándor apostolai közönséges munkás emberek. Hogy mennyiben igaz ez az elnevezés, azt majd meg­mutatja a jövő : annyi azonban megczáfolhatatlan tény, hogy Európa többi müveit államaiban a szellemi intel- ligenczia tekintélyes része erejével, egész tudásával hive, terjesztője ama eszmének, melyet nálunk nagyrészben csak a munkások ismernek., Városunkban két munkás ember használta fel a képviselő választás előtti idő­közt és igyekezett pártjának híveket szerezni. Az egyik Jocsák Kálmán géplakatos, nemzetközi szoczialista,' a másik Barcs Károly újjászervezett szocziáldemokrala. Mind a kettőnek egyforma az elve, csak egy pontban válnak el egymástól. A nemzetközi szoczialisták nem ismernek hazát. Hónuk az egész világ ! Mig az újjá­szervezett szoczialdemokraták, — kiknek megállapitója és vezére Mezőfi Vilmos budapesti hírlapíró, — a Magyar haza keretében akarják a 8 órai munkáidőt, az általános és titkos választójogot, a létminimum adómentességét, a progressiv adó behozatalát, az ingyen jogvédelmet es igazságszolgáltatás üdvös esz­méit megvalósítani. Jocsak Kálmán, nemzetközi szo- czialdemokrata f. hó 25-én szerdán délelőtt 10 órakor a mázsaház előtti téren alig 200 főnyi tömeg előtt tartotta meg programmbeszédét. Bármilyen lelkese­déssel beszélt nem tudott magának 10 szavazó polgár hívet szerezni, hogy képviselőnek jelöljék. Ily körül­mények között csalódva hagyta el vársunkat. Szeren­csésebb volt Barcs Károly újjászervezett szoczialde- mokrata, ki ugyanazon helyen, mint elődje, ugyan­azon nap délután 2 órakor mondott beszédet. Városunkból neki sem akadt szavazó polgár hive, de akadt a környékről, nevezetesen Körtvélyesről. Mint lapunk más helyén már megírtuk, 26 körtvélyesi ember aláírásával ellátott ivén jelölték. Ezek közül azonban csak 8-nak az aláírása való, a többi hamis. Itt közöljük azoknak a neveit, kik jelölték de zár­jelben megjegyezzük, hogy hamis-e az aláírás vagy meghalt-e az illető. Papp Sándor (meghalt), Kecskés Imre kis utcza, Gamai Mihály, Tivadar András, Boldog Gábor, Nagy Zsigmond (hamis), Kovács György (hamis), Kovács Ferencz (hamis), Kovács József (ha­mis) Kovács Albert (hamis), Kovács András (hamis), Kovács Sándor (hamis). Nagy Gedeon (hamis), Szőke Márton, Bodnár András (hamis), Papp Antal, Bodnár Sándor, Kelemen Sándor (hamis), Kelemen András (hamis), Garnai Sándor (hamis), Kiss Ferencz (hamis), Csákó Mihály (meghalt), Vásárhelyi Sándor, Kovács András (hamis). Megjegyezzük, hogy ezeket az ada­tokat és neveket Vincze Antal körtvélyesi községi bírótól, Kovács Antal bizalmi férfiútól, Nagy Gedeon körtvélyesi lakosoktól szereztük, kiknek felkérésére közöltük a fenti névsort. — Gyászeset. Súlyos csapás érte Killer Nándort a helybeli dohánybeváltó hivatal kezelőjét, anyósa, Briszker Lajosné szül. Berwanger Francziskának el- hunytával. Az életerős úrnő rövid szenvedés után váratlanul hunyt el. Temetése vasárnap délután fél 4 órakor történt meg nagy részvét mellett. Családja a következő gyászjelentést adta ki: Alólirottak úgy a maguk, valamint az összes rokonság nevében is fájdalomtelt szívvel jelentik a felejthetetlen jó anya, nagyanya, és anyós özv. Briszker Lajosné szül. Ber­wanger Francziskának folyo ho 2o-án délután 5 óra­kor, életének 60-ik, özvegységének 20-ik évében történt gyászos hirtelen elhunyták Istenben boldogult hült teteme folyó hó 22-én délután V24 órakor fog a róm. kath. egyház szertartásai szerint a helybeli sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Lelkiüdvéért pedig az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 23-án délelőtt 8 órakor mutattatik be a helybeli plebápiai templomban. Nagykároly, 1905. évi januar hó 21. Béke és áldás lengjen porai fölött ! Rébay Istvánná szül. Briszker Mariska leánya. Rebay István veje. Rébay Erzsiké unokája. Killer Nándorné szül. Brisz­ker Emma leánya. Killer Nándor veje. ifj. Killer Nán­dor, Killer Jenő, Kfiler Emmi, Killer Tibi unokái. Briszker Dezső fia. Briszker Dezsőné szül. Czebe Mariska, menye. Briszker Elemérke, Briszker Berta unokái. — Birtokossági gyűlés. Nagykároly r. t. városi úgynevezett „Mesterrész“ osztatlan közös legelő bir­tokosság 1905. év január hó 22-éu tartott rendes közgyűlésén 3 évre megválasztotta tisztikarát s ta­nácstagjait a következőképen : Nagy Sándor elnök, G.iliger Mihály alelnök, Hebe József jegyző, Matesz József pénztáros. Gazdasági tanács tagok : Albanézi Mihály, Danka István, Griszhaber Albert, Kovászi Lajos, Kuszka Mihály, Lukácsovits János, Némethy Sándor, Ptyánk György, Rózsa Péter. — Halálozás. Kiss József, gróf Károlyi Mihály nyugalmazott uradalmi intézője, f. hó 20-án, életének 66-ik éveben Szaniszlón elhunyt. Temetése e hó 22-én nagy közönség részvétele mellett ment végbe. Garzó Imre szaniszlói uradalmi tiszttartó apósát gyá­szolja az elhunytban. Béke poraira! — A család által kibocsátott gyászjelentés igy szól: Özv. Kiss Józsefné szül. Márton Hona úgy a maga, valamint alólirottak nevében is fájdalomtól megtört szívvel jelenti szeghi Kiss Józsefnek gróf Károlyi Mihály ur nyugalmazott uradalmi intézőjének élete 66-ik, boldog házasságának 35-ik évében január hó 20-án délután 1 órakor történt elhunytat. A boldogult hült tetemei a róm. kath. egyház szertartásai szerint e hó 22-én d. e. 11 orakor fognak a szaniszlói róm. kath. temetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent miseáldozat január hó 23-án d. e. 8 órakor fog a szaniszlói róm. kath. templomban a Midenha- hatónak bemutattatni. Szauiszló, 1905. január 20-án.

Next

/
Oldalképek
Tartalom