Szatmármegyei Közlöny, 1905 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-15 / 3. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY bár az elvek terén a függetlenségi 48-as párt minden, egyes tagjával összeforrtam, mégis taktikai szempont­ból, a párt egyeseinek vitatkozó modorát nem helye­seltem. Az én programmom mindég az volt, hogy Magyar- ország teljes függetlenségét és önállóságát törvényes eszközökkel, az alkotmány kereteinek tiszteletben tar­tásával igyekszem kivívni. Az 1848-iki alkotás, úgy ezredéves alkotmányunk alapfeltétele az, hogy min­denben a közakarat érvényesüljön, s ha a törvényesen megnyilvánult közakarat ellentétben áll is azon vá­gyakkal és törekvésekkel, a mellek az én lelkemben s annak a pártnak lelkében élnek, a melyhez tartozom ; mégis a rend, a békés fejlődés és az alkotmányos ér­zület megtiltják azt, hogy a közakarat érvényesülése elé oly akadályokat gördítsünk, melyek azonban nem bírnak azon erővel, hogy az általunk vallott elveket diadalra juttassák. Nem szeretném tisztelt polgártársaim, ha félre értenének, nem azt akarom éri ezzel kifejezni, mintha én a függetlenségi 48-as párt küzdelmét nem helye­seltem volna, hisz abban a küzdelemben szerény tehet­ségemhez képest én is részt vettem, hanem csak reá akarok arra mutatni, hogy ha egy kissebbség, a közakarat érvényesülését csak megakadályozni tudja, de ugyan azon erővel alkotni nem képes, akkor egy oly preczedenst hiv életre, a mit azután később a nemzet s a magyar faj ellen mások is igénybe vehetnek. Minden embernek joga van véleménynyel bírni, és igy egy nemzet politikai érettségének legerélyesebb bizonyítéka, ha a különböző véleményüek egy más véleményét tisztelni tudják. Én noha meggyőződésem, hogy Magyarország jövőjét az 1867-iki közjogi alapon biztosítani nem lehet, mégis mindenkor tisztelettel viseltettem azok iránt is, kik ellenkező nézetben vannak, — termé­szetes tehát, hogy azt a vitatkozási módot, mely az ellentétes véleményüektől a hazafiságot, az egyéni becsületességet és tisztességet megvonni igyekszik, én soha nem helyeseltem. Nézetem és erős meggyőződésem, hogy 48-as politikát a mi az enj'ém, 67-es alapon szolgálni nem lehet. Az általam elmondottakból, önként következik, hogy az általam jelzett politikai irány, nem áll mereven ellentétben azzal a törekvéssel, hogy a kép­viselőház tanácskozási szabályai a szólásszabadság teljes épségben tartása mellett, a törvényes közaka­ratnak inlegitim megakadályozását lehetetlenné tegye. A milyen őszintén kijelentem ezt, ép oly nyíltan han­goztatom, hogy minden oly törekvést, mely a szólás- szabadság ellen tör, mely a kormányhatalomnak, a többség zsarnokságának emelésére irányul, a leghatá­rozottabban elitélem, s az ellen a törvények korlátái között mindég küzdeni kötelességemnek ösmertem. Az 1904. november 18-án a kormány és többség által elkövetett merényletet elitélem, az törvénysértésnek tartom, mert meggyőződésem az, hogy az ilyen pre- czedensek alkotása jövőben a nemzetre nagy hátrá­nyokat rejt magában. Fájdalommal érintett engem az 1904. november ,18-iki merénylet, s csak fokozni tudja fájdalmamat annak azon indokolása, hogy az előzmények mint egy kényszerítéssel terelték ez útra a kormányt, s a több­séget, — s különösen fájdalom, hogy 1904. deczember 13-án oly tények következtek be, melyek az első indokolás helyfoglalásának alapjául szolgáltatnak. Tisztelt polgártársaim! Azt hiszem, hogy mindenki, ki engem alapjában ösmer, előre tudhatta, hogy beszámolóm ekkép fog hangzani, s hogy megmondok mindent őszintén és nyíltan. Elvem mindég az volt, s mindig az lesz, hogy á közélet terén tiszteletben tartani mindenkinek véle­ményét s igyekezni saját nézetemet diadalra juttatni, — a törvények korlátái között, ildomosán, semmit sem koczkáztatva, tehát a haza iránti szeretettel, de mindég aggódással telten, nehogy ténj7eink káros ha­tással legyenek. Az elmondottakból meggyőződhettek önök arról, hogy én most is azon az alapon állok, a melyen en­gem az önök megtisztelő egyhangú bizalmuk az 1904-iki országgyűlési cziklusra, képviselőjükké megválasztottak. Azt mondta nagy hazánkfia Kossuth Lajos „Magyarország legyen független önálló állam, mely minden idegen beavatkozástól menten intézze ügyeit“. Ez az én politikai imádságom, ebből nem engedek semmit. Tisztelt választó polgártársaim ! Mielőtt önöktől búcsút vennék, s még egyszer megköszönném azt az osztatlan egyhangú bizalmat, melylyel engem önök a múltban megajándékoztak, akkor kijelentettem, hogy ámbár a képviselőséget nem kerestem arra soha nem aspiráltam, de azelőtt a szép egyhangú bizalom előtt, kötelességemnek tartottam meghajolni, s azt addig viselni, mig személyem iránt az az osztatlan bizalom fenn áll. Miután a kormány, mint értésemre esett, e választó kerület békességét és egyetértését Jónak latta megza­varni, ezennel kinyilatkoztatom, hogy csakis egyhangú választással tartanám polgári kötelességemnek, az önök megtisztelő bizalmuk előtt meghajolni, mert a legközelebb lefolyt s előttem oly nagyra becsült egyhangú vá­lasztást, melyre mindig büszke voltam, lélekvásárlással bemocskolni tiszteségtelennek tartanám. Ezekből kifolyólag szives bizalmukat midőn há­lásan megköszönöm, a megbízatást rendelkezésükre bocsátom, arra kérve önöket, hogy mint a közugyek egyszerű köznapszámosát tartsanak meg továbbra is szives emlékükbe. Választási apróságok. A. : Hát Domahidy Pista bátyánk meg fogja szellőztetni a f.-gyarmati járásban a család ősi Bocskay lobogóját ? B. : Attól tartok, hogy csak szellőzteti. A. : Nem kell félteni a politikai élet ezt a többször bekopulált őrmesterét. Olyan ő, mint a vén csatáló, ha meghallja a trombita szót, a kortes borközi bűbá­jos szavát, törik-szakad felhatol az első sorba. * * * A. : Nem veszed észre, a Herbertek megint pró­bálkoznak ? B. : De igen. Ott van Nagysomkuton Teleki Herbert, a ki ugyancsak szorongatja nagysomkuti Papp Jóskát. * * * A. ; Hát Károlyi István gróf most meg már függetlenségi ? Es te mégis rá szavazol ? B. : Halálomig ! Mert azért mindig megmaradt károlyi pártinak. * * A. : Gabányi Diósadról a pátriájába szorult. B. : Igen Krassóra. A. : A hol Károlyi Herbert gyűri le. B. : Mert ez az egy olyan Herbert, a ki a papa akarata ellen a saját szép szakállára dolgozik. * * * A. : Tudod mi csinál bajt Luby Gézának és Bélának ? B. : Nem. A. : Az, hogy Károlyi István nak nincs ellenjelöltje B. : Nem értem az összefüggést. A.: Pedig nagyon egyszerű. A mit elveszít a szabadelvű párt a gazdag mágnás kerületében, azt a szegény emberek kerületében akarja behozni. * * * A. : Bajban lehet a kormánypárt, hogy Nagy László alispánt is fellépteti Szálkán ? B. : De hogy van. Csak észbekapott a publikum és olyan embereket is kezd a vármegyéből felküldöz­getni, a kikkel ott nem vall szégyent. * * * A. : Vájjon az ország többsége Tisza mellett fog-e nyilatkozni ? B. : Minden a gyomortól függ. A.: Ez ellenzéki gorombaság! B: Ellenkezőleg, kormánypárti bölcsesség. Az obstrukczióval úgy van már az ország, mint a kavi­árral. Ha minden nap eszi, elrontja a gyomrát. * * * A : Mit szólsz a Jékey Zsigrr.od beszámolójához. B : Nem csalódtam benne. Ellenzéki erős meg­győződés, kormánypárti higgadtság. A: Szóval ellenzéki kivétel. Okos ellenzéki, a kinek egyéni meggyőződését nem befolyásolják az általános jelszavak! HIRDETÉSEK: ad. 788—1904. végreh. sz. Árverési hirdetmény Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti V. kér. kir. járásbíróság­nak 1903. évi Sp. V. 195—3. sz. végzése folytán a kir. kincstár felperes részére Springer Lajos alpe­res ellen 119 korona 82 fillér tőkekövetelés s járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 650 koronára becsült ingóságokra a mátészalkai kir. járásbíróság 1904. V. 501—4. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak korábbi vagy felülfoglaltatók követeié se ere­jéig is, amennyiben azok törvényes zálog jogot nyertek volna, alperes lakásán a Bogcha tanyán leendő meg­tartására határidőül 1905. évi január hó 30-ik nap­jának délutáni 3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt tengeri és egy dohánypajta s egyéb ingósá­gok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni, i Ifelhivatuak mindazok, kik az elárverezendő ngóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, ' hogy amennyiben részükre a foglalás korában eszközöl­tetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró­ság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Mátészalkán 1905. január hó 5. Péner, kir. bir. végrehajtó; 4°|0-os förlesztéses kölcsönt nyújtunk 10—65 évre budapesti és külföldi, elsőrangú pénzintézettől, az ingatlan SU értékéig, gyorsan, utóla­gos díjazással. A kölcsönt nem záloglevelekben, hanem készpénzben is folyó­sítjuk, melyet a tulajdonos egyszerre vagy részletekben bármikor visszafizethet, de a pénzintézet nem mondhat fel. Legjobb alkalom a súlyos váltó, vagy már meglévő drága törlesztéses kölcsönök átváltoztatására (conver- tálására). A kölcsön bekebelezése illetékmentes. A köl­csönhatók beküldése a tulajdonosra kötelezettséget nem ró, ellenben ha az ügyet elvállaljuk, a sikert biztosítjuk. Mielőtt convertál, saját érdekében tegyen kérdést hoz­zánk, készséggel adunk felvilágosítást díjmentesen. yieuscMcsz Sestvéreü a törvényszékileg bejegyzett czég, bankoizományosok Szatmári iroda: Deák-tér 7. sz. 1. em. Telefon sz. 16 Válaszbélyeg mellékelendő- 15—? El a, dó IclÚsZ­Nagykárolyban Kaplony-utcza 29. szám alatt levő, 2 utczai és 2 udvari szoba, konyha, előszoba, kamara, 1 hatulsó konyha és egyéb mellékhelyiségekkel biró lakházam, szabad kézből előnyös feltételek mellett eladó. Nagykároly, 1905, január hó. 1—2 Részién Antal. Millenium-telep Nagyősz. Szép és tartós szőlője csak annak lesz, a ki ingyen kéri Magyarország legna gyobb szőlőiskolájának árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami segélylyel és állami felügyelet alatt létesült. 10—20 Szatmári Bank rész y. társ. SZATIHÁRON, Deák-tér 29. sz. a legkedvezőbb feltételek mellett nyújt törlesztéses jelzálog-kölcsönöket földbirtokra, házakra 10-töl 65 évig terjedő időre 4°|o-os záloglevél alapon. A kölcsönök árfolyam különbözet le­vonása nélkül készpénzben is folyósittatnak. Tudakozódásokra nyomban kimerítő választ adunk. 6—13 Szatmári Bank Részvénytársaság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom