Szatmármegyei Közlöny, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-12-04 / 49. szám

s Hadnagy Ignácz kereskedő, Hahn János gyógyszerész, Hosszú István iparos, Igaz Károly birtokos Irsik Fe- rencz kereskedő, Jeney Géza pénztárnok, Kalafoni Jenő kereskedő, Kardos Lipót ügynök, Kaufmann Izidor gőzmalomtulajdonos, Kerekes Bertalan kereskedő Nagy­károly, Kiss József nyug. gazdatiszt Szaniszló, Klie László kereskedő Nagykároly, Komáromi István ura­dalmi ispán Szaniszló, Dr. Kovács Dezső ügyvéd Nagy­károly, Kreiter Pál földbirtokos Nagymajtény, Kubinyi Bertalan könyvelő, Kun István vendéglős, Letlinger Béla könyvelő Nagykároly, Lénárd Jenő gazdatiszt Mérk, Madarassy Gyula hivatalnok Nagykároly, Mándi Géza földbérlő Vállaj, Mellau Lőrincz földműves Csa- nálos, Miklóssy Márton birtokos Nagykároly, Nagy Ákos gazdatiszt Penészlek, ifj. Némethy Sándor iparos, Nyusz- tay Antal iparos, Orosz Mihály birtokos, Papp Béla ügyvéd, Patay Ferencz iparos, Penyigey Imre nyug. tkvezető, Pucser István iparos, Reszler Simon kereskedő Nagykároly, Rébay Dezső urad. intéző Erdőd, Rósen- feld Dezső földbérlő Érkörtvélyes, Rooz Samu ügyvéd, Rubleczky Ignácz kereskedő, Schiffbeck Károly föld- birtokos Nagykároly, Schvarcz Albert haszonbérlő Ré­szege, Serli Dénes iparos, Dr. Sternberg Zoltán ügyvéd, Dr. Sternberg Gyula ügyvéd, Sternberg Dénes birtokos, Stuller József iparos, Sugár Emil vendéglős Nagykároly, Szavkulicz Gyula urad. ispán Erdőd, Szilágyi György földbirtokos Szaniszló, Teltsch Kornél urad. pénztárnok Mezőterem, Gróf Tisza Lajos nagybirtokos Kocsord, Torner Béla iparos, Toóth Sándor urad. intéző, Dr. Váradi János ügyvéd, Veczák Ede birtokos Nagykároly, Dr. Vityi József ügyvéd Erdőd. — Hirdetmény, Közhírré tétetik, miszerint az osztrák belügyminiszter ur 51,700—1904. számú távi­rati rendelete folytán Nagykároly városból és a nagy­károlyi járásból hasított kórmü állatok további intézke­désig Ausztriába fel nem hajthatók. Nagykároly, 1904. november 26. Demidor Ignácz, rendőrkapitány. — JÓ tanács. Egy szorgalmas újságolvasó megfigyelte, hogy az országos meterologiai intézetnek a Meteor időjóslásai többnyire ellenkezők. így a folyó hétre is az egyik esőt, a másik hideget jelez. Bármelyik következzék is be: meghűlésnek vagyunk kitéve s ilyenkor használjunk Réthy-féle pemetefü- czukorkát, mely csak akkor valódi, ha minden dobo­zon a készítő : Réthy Béla gyógyszerész neve ratja van. — Uj lap. Nagysomkuton Barna Benő szerkesz­tésében és Vieder Jakab kiadásában november hó 29-én uj társadalmi lap indult meg, „Kővárvidék“ czimen, mely a régi Kővárvidéke érdekeit lesz hivatva előmozdítani. A lap minden kedden jelenik meg s előfizetési ára egy évre 8 korona. Az első szám elég ügyesen van egybeállitva. Üdvözöljük uj laptársunkat! — Az első leánykiházasitási egyletnek mai szá­munkban levő nyílttéri közleményére felhívjuk olva­sóink figyelmét azzal, hogy véleményét függeszsze fel, mig a támadások ellen indított sajtóperben a független bíróság nem hoz Ítéletet. — Héber lap. Szinérváralján egy héber folyóira* indul meg, Kneszesz Chachomim czim alatt, a mely­nek ezélja lesz a rabbinikus irodalom és Talmud magyarázat. Szerkesztője lesz Friedländer M. borgó- prudi rabbi. Hát nem szebb volna azt a lapot magyar nyelven kiadni ? — Figyelmeztetés. Több oldalról értesültem arról, hogy a kisgazdák a felcsigázott takarmányáraktól megtévesztve, saját jól felfogott gazdasági érdekeik rovására szálas takarmánykészleteiket áruba bocsátot­ták, azon reményben, hogy takarmányszükségleteiket annak idején állami hozzájárulással olcsóbb árakon fogják beszerezhetni. Figyelmeztetnek tehát a gazdák, hogy ily eladásoktól óvakodjanak, mert az ily gaz­dáknak a tél, vagy tavasz folyamán esetleg bekövet­kezendő takarmányszükségleteik pótlására irányuló kérelmeik feltétlenül el fognak utasittatni. Nagykároly, 1904. november 21-én. Debreczeui István, polgármeter. — Nagy szenzácziót keltő találmány, az Unicum fémtisztitószer, mely az eddig forgalomban levő összes fémtisztitószereket teljesen felülmúlja. Az Unicum fel­találója Szabó Ákos budapesti lakos városunk szülötte. Az Unicum minden takarékos háziasszonynak igazi gyöngye és minden háztartásnál nélkülözhetetlen szer. Különösen ajtó és ablak kilincsek, gombok, foganytuk stb. mindennemű konyhaedények tisztítására, bárminő fémből legyenek is azok. Továbbá evőeszközökk. (ezüst, alpacka, china vagy uj ezüstből) ha még oly lekopot és össze karczolt is, Ünicummal tisztítva örökös uj fényt kapnak. Nem eléggé ajánlható Vadászfegyverek és revolverek tisztántartására, különösen a fegyver csövek rozsda mentesítésére utolérhetetlen szer az Unicum. Tűzoltó felszerelések tisztántartására a leg­alkalmasabb. Az Unicum külömböző nagyságú üve­gekben jött forgalomba és minden üveg használati utasítással van ellátva. Üvegenként 20, 40 és 60 fillérért kapható a készítő Szabó Ákosnál Budapesten V. kér. Dráva utcza 10. sz. Viszont elárusítók nagy kedvezményben részesülnek. A lapunk mai számában közölt hirdetést ajánljuk olvasóink figyelmébe. — Rózenberg Sámuel helybeli szakképét! czipő-raktáros lapunk mai számában közölt hirdetésére felhívjuk olvasó közönségünk szi­ves ügyeimét. ATMARMEGYEI KÖZLÖNY CSARNOK. ^T3Tllttér. (E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.) Pásztoróra Ebédután a hölgyek a fürdőszálloda hüs szobáiba menekültek egy kis sziesztára, mi férfiak pedig — a rendes kompánia — künn a veradán szürcsöltük a kalandokkal fűszerezett illatos mókát. Ismét Feller beszélt, az elegáns világlátott Feller, ki miként már említettem gyűlölte a szebbik nemet s igy természetesen ezúttal is a nőről csevegett. Szívesen hallgattuk. Érdekes dolgokról beszélt mindig s plaszti­kus előadásában szinte megelevenedtek előttünk az egyes képek. Szinte éreztük a leánderek illatát, gyönyör­ködtünk a szerelmes fészkek hősnőiben s vele éltük végig kalandjait. Arról beszélt, hogy nincs olyan férfi, kinek életében legalább egy nő szerepet ne játszanék s hogy a legsavanyubb kedélyű ember életében is van­nak szerelmes pillanatok, amelynek édes, vagy bus emlékei késő vénségeig kisérik. — Az ember azt hinné, hogy magadról beszélsz, jegyezte meg Pataky gúnyosan. — Eltaláltad. Én se vagyok kivétel. Én is vol­tam szerelmes, legalább egyszer s az én emlékeim, melyek aszerelemhez fűződnek a Iegszomorubbak közül valók, mert hirtelen, mintegy delejes ütésre gyűlt ki bennem a szikra, mert nagyon szerettem, anélkül, hogy e szerelem igazi édességét csak egy pillanatra is élvez­hettem volna. Nem maradt, csak egy félóra szomorú emléke belőle. — Halljuk: Halljuk ! hangzott az asztal körül. — Nem lesz nagy | gyönyörűségetek belőle, szólt maga elé merengve Feller. Kis szünet után pedig igy folytatta : — Akkoriban Dél-Amerikát barangoltam végig. Lovon mindössze egy kísérővel vágtam át az Amazont kisérő ős rengetegen s Rio de Janeiróból vasúton igyekeztem tovább Buenos-Ayresig, a hol egy bará­tommal volt találkozóm. Tikkasztó volt a hőség s es­tefelé, egy kisebb állomáson kénytelen voltam kiszál- lani, hogy valami itallal frissítsem föl elernyedt idege­imet. Éppen át akartam menni a pályatesten a vasúti vendéglő felé, mikor mögöttem, lágy dallamos hangon spanyolul megszólalt valaki : — Uram, kérem. Megfordultam. Gyönyörű, fiatal leányarcz mosoly­gott rám az egyik kupé ablakából. Arczom nyilván eh árulta gyönyörködésemet, mert a hölgy mélyen elpirult s kissé habozva, halkan szólalt meg ismét. — Nem érzem jól magam uram. Megöl ez a forróság s annyi erőm sincs, hogy le menjek. Ha nem terhelem vele, arra kérném hozzon valami frissítőt. Kevés időnk volt. Nem is feleltem. Berohantam a vendéglőbe s egy perez múlva egv üveg pezsgővel s gyümölcscsel tértem vissza a ázép ismeretlen kupé­jához. A leány ott ült a kupé pamlagán, az ablak mellett s mosolyogva köszönte meg mikor a telt pezsgős poharat feléje nyújtottam. Mialatt a gyöngyöző italt szürcsölgette időm Volt közelebbről megnézni. Most láttam csak, mily gyönyörű teremtés. Alig lehe­tett tizenhét esztendős, s egész lényéből a fiatasag üde, hóditó bája áradt felém. Könnyű, világos ruhája odatapadt gyönyörű termetéhez s a legklasszikusabb idomokat sejtette. A fő pedig a legszebb volt amit valaha álomban, vagy festve láthattam. Halvány, finom orczáit hullámos barna haj keretezte, a hófehér homlok alatt pedig a csudás kék szempár ragyogott s amint apró ajkai a pezsgőt szürcsölgették gyönyörű fehér fogsora villant elő. Életemben először zavart meg egy nő látása ennyire. Szótlanul gyönyörködtem benne s zavaromban bemutatkozni is elfeledtem. Delejes áram tartotta fogva minden idegemet s abban a pillanatban elhittem, hogy a szerelem mint a villám lobbanása, hirtelen foghatja meg az ember szivét. A leány megérezte a hatást, melyet szépsége rám tett s talán, hogv zavarát pa­lástolja, vagy mert tényleg szenvedett, azzal a ment­séggel, hogy nagyon bágyadt, félig a pamlag párná­jára dőlt s behunyta szemeit. Alkonyodon, a fák s a dombok mint megannyi halvány árnyék suhantak el az ablak előtt, s a hüs szellő, mely rajta beáradt szép ismeretlenem barna fürteivel játszadozott. Nem is akartam zavarni s a kupé túlsó sarkába húzódtam. Onnan gyönyörködtem a szép leányban. Arczának körvonalai lassanként elmo­sódtak a félhomályban. Hirtelen úgy tűnt fel előttem, mintha az a csudás kék szempár ragyogna felém a sötétből, az ajkak is megnyíltak s a hófehér fogsor szinte világított. Az a szép fej pedig, mikéntha hivo- gatóan bólintott volna felém. A vér fejembe szökött. Éreztem, hogy soká nem tudnék eílentállni a csábítás­nak. A vonat zakatolása is elkábitott. Azt hittem hallucinálok. De nem, tisztán láttam a csillogó csa­logató bólingatását. Tehát csakugyan ébren volt s hijt. De miért is volna lehetetlen. Nem Vagyok valami ször­nyeteg s abban a forró levegőben a nő vére is láza­sabban lüktet. A józanság elhagyott s egy pillanattal később ott térdeltem a lány előtt. Megöleltem s csó­kot nyomtam ajkaira, aztán iszonyodva, hörgő kiál­tással ugrottam föl . . . Feller arcza szinte elfordult a fájdalmas vissza­emlékezéstől, mikor halkan befejezte. — Az az ajk jéghideg volt, azok a kék sze- mak üveges merevséggel bámultak rám. Halottat csó­koltam meg. Egy pillanatig hallgatott, aztán szomorúan tette hozzá! — Láthatjátok fiuk, azóta folyton kísértének azok a holt vonások, azóta nem'tudok nőre szere­lemmel tekinteni. a zs Tájékoztatásul. Az Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. és annak igazgatósága rövid idő óta czéltáblájául szolgál a leg- gyülölködőbb és bosszúvágyé támadásoknak, melyek mindannyian hazugságoktól, ferdítésektől és torzí­tásoktól csak úgy hemzsegnek. Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen támadá­sokra reagáljunk. Csak annyi szolgáljon tagjaink tájé­koztatásául, hogy az Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. kebelében semmi olyas nem történt, ami nyugtalan­ságra okot szolgálhatna és hogy ezen üzelmek tisztán egy rendezett hajszára vezetendők vissza. Üzletmenetünk zavartalan folyásából különben is látjuk, hogy érdekelt tagjaink valamint általában a nagyközönség ily minősíthetetlen támadásokról a helyes Ítéletet magának megalkotni tudja. A sajtópert, az egyedüli védelmi eszközt, mely ily esetekben rendelkezésre áll, mind ezen támadások ellen, már is folyamatba tettük. Budapest, 1904. november 30. 1—1 Leánykiházasitási Egylet Igazgatósága. Jelen számunkhoz egyjvmeliéklet van csatolva. Felelős szerkesztő : B A U D 1S Z JÉNŐ Laptulajdonos: RÓTH KÁROLY. HIRDETÉSEK: nyújtunk 10—65 évre budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől, az ingatlan 3/é értékéig, gyorsan, utóla­gos díjazással. A kölcsönt nem záloglevelekben, hanem készpénzben is folyó­sítjuk, melyet a tulajdonos egyszerre vagy részletekben bármikor visszafizethet, de a pénzintézet nem mondhat fel. Legjobb alkalom a súlyos váltó, vagy már meglévő drága törlesztéses kölcsönök átváltoztatására (conver- álására). A kölcsön bekebelezése illetékmentes. A köl­csönhatók beküldése a tulajdonosra kötelezettséget nem ró, ellenben ha az ügyet elvállaljuk, a sikert biztosítjuk. Mielőtt convertál, saját érdekében tegyen kérdést hoz­zánk, készséggel adunk felvilágosítást díjmentesen. ÜíeuscMosz Sestvéreü törvényszékileg bejegyzett ezég, bankbizományosok Szatmári iroda: Deák-tér 7. sz. 1. em. Telefon sz. 16 Válaszbélyeg mellékelendő. 9—? 4°|0-os törlesztéses kölcsönt STZérnöki munkálatok végzésére (mindennemű építmények tervezésére ajánlkozik GÁL JENŐ (ezelőtt Lakos és Gál) okleveles mérnök műszaki iro­dája: Szatmár, Battyány-utcza l. sz. 24—? Ilii __Feltűnően olcsó árak! PO LITZER IGNÁCZ legnagyobb játék-, uri-, nöidivat-, rövidáru és kézi­munka áruháza Nagykárolyban. Ezennel értesítem a helybeli, és vidéki n. é. vevőközönséget, hogy régi helyiségemből kiköltöztem és üzletemet Hadnagy Ignácz ur újonnan épített há­zába helyeztem at, ahol újonnan berendezve a téli idénynek megfelelő czikkek karácsonyi játékok és újévi ajándékok rendkívül szép és óriási választékban a inai kor igényeinek teljesen megfelelően vannak berendezve és azok bámulatos olcsó árban árusittatnak. Csakis nálam kap minden vevő, ki húsz koronáig vásárol, egyszerre vagy részletekben, egy életnagyságu fényképet bármily kis fénykép után 3 korona lefi­zetés ellenében. Szives pártfogásukat kérve vagyok mindenkor készen szolgálatukra teljes tisztelettel Politzer Ignácz. m m Feltűnően olcsó árak! i ül ül lm

Next

/
Oldalképek
Tartalom