Szatmármegyei Közlöny, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-11-06 / 45. szám

melléklet a Szatmármegyei Közlöny 1904. évi 45-ik számához. Folytatás a főlapról. serleget gróf Vay Ádám „Lárma“ nevű agara nyerte, amely agár ezen győzelmével azon ritka rekordot érte el, hogy ez volt hatodik bilikumos nyerése. Az agará- szat után rendezett lóversenyen a vadászversenyben: Domahidy István „Myllerjung“-ja első, Kállay Ödön „Latour“-ja második, a sikversenybe : Domahidy István „Klárá“-ja küzdelem után félhosszal első, Kállay Ödön „Latour“-ja második. A kocsi versenyben : első Kovács Miklós fogata, második Jékey Laczi fogata. A verse­nyek után közös ebéd volt, a melyen az értékes dijak is kiosztattak a nyerőknek, — majd az ifjúság fára­dalmat nem ösmerve tánczoltatta reggelig a jelenlevő szebbnél szebb asszonyokat és lányokat. A rendkívül kedvesen sikerült mulatságért a főérdem az agarász- egylet örökifjú ősz elnökét Domahidy Istvánt és fárad­hatatlan tevékenységű közkedvelt titkárját Kállay Szabolcsot illeti; kiknek az elösmerés szavából a mu­latság folyamán bőséges részök volt. — Eljegyzés. Jeromos lgnácz magy. kir. csendőr­őrsvezető múlt hó 27-én eljegyezte néh. Matesz Mihály volt polgártársunk leányát Emmát. — A Szatmári Jótékony Nöegylet 50 éves fenállá- sának jubileuma alkalmából 1904. évi november hó 12-én esti fél 8 órakor a városi színházban nagy hangver­senyt rendez, melyet fel 10 órakor a „Pannonia“ dísztermében tánczmulaiság fog követni. Jegyek a concertre és a tánczestélyre Lővy Miksa ur üzletében kaphatók. A hangverseny műsora: 1. „A sziklás bér­ezek“ Mendelsohntól. Énekli a férfi és Polgári dalegye­sület hölgyekkel kiegészített vegyes karban. 2. Ünnepi beszéd. Tartja: Dr. Fechtel János az egyesület főtit­kára. 3. Élőkép. A Hit, Remény és Szeretet allegóriája. Bemutatják: Csoboth Gizella, Leitner Margit, Lengyel Olga. — Körülöttök angyalok: Benkő Aliszka, Erdélyi Annuska, Fejes Margitka, Henter Pálma, Hermann Ella, Jankovics Cziluska, Lengyel Belluska, Mándy Margitka, Nagy'Irénke, Nagy Gabriella, Szlafkovszky Nóra, Tankóczy Juliska, Unger Ibolyka, Vajay Margitka. 4. Siebel dala a Fauszt czimü operából Gounodtól. Énekli: Soyer Ilonka a m. kir. operaház művésznője. Zongorán kiséri: Méder Mihály ur. 5. Ünnepi óda. Irta : Szabados Ede. Szavalja Maróthy Margit a Magyar színház művésznője. 6. Gara Mária éneke. „Hunyady Lászlódból Erkel Ferencztől. Énekli: Soyer Ilonka művésznő. 7. „A királyné apródja.“ Vígjáték egy fel­vonásban. írták: Holtai Jenő és Makkai Emil. Szemé lyek : Bankár: Nagy Vincze, Bankámé: Lengyel Angela, Költő: Dr. Komáromy Zoltán, Gazdasszony : Veréczy Margit, Hadapród : Literáthy Erzsiké. 8. Árnyék keringő Dinorahból Meyerbertől. — Énekli: Soyer Ilonka művésznő. 9. Szavalat. Előadja: Maróthy Mar­git művésznő. 10. „A jótékonyság symboluma.“ Élőkép. Bemutatják: Maróthy Margit, Bakcsi Lili, Borús Jolánka, Delly Margit, Fodor Gyuluska, Fejes Pistuka, Dr. Hantz Jenőné, Kolozsváry Juliska, Mándy Ilonka, Nagy Ada, Nagy Leona, Nagy Ilonka, Nagy Lajoska, Nyárády Margit, Okolicsányi Ida, Palády Érzsike, Pethő Anna, Szegedy Sárika, Schaffer Emiké, Schillerwein Ilonka, Tóth Juliska, Tóth Miczike, Uray Olga, Varjú Ibolyka, Wodiáner Mariska, Veréczi Ernő. A nagy élőkép előtt és alatt a m. kir. honvéd zenekar fog játszani. A hangversenyre a színházi helyárak a következők: az összes páholyok 16 K., támlásszék 6 első sor 3 K., a többi sorok 2 K., állóhely 80 f. A tánczestélyre szolgáló családi belépő-jegy 5 K., személyi belépő-jegy 2 K., — Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Esküvő. Rencz Kálmán hely beli iparos vasár­nap esküdött örök hűséget Griszháber Antal helybeli jómódú gazdálkodó kedves leányának Mariskának. — Meghivó. A Szatmármegyei 1848—1849-iki honvédegylet tagjai kéretnek, hogy a f. ó. november 9-én délelőtt 11 órakor Szatmáron a városháza tanács­termében tartandó közgyűlésen minél számosabban megjelenni szíveskedjenek ; a közgyűlés tárgya alel- nök választás leend. Szatmár, 1904. októbor 31. Dr. Fekete Sámuel, elnök. — Eljegyzés. Leitli Károly szabó-iparos múlt hó 25-én jegyet váltott Müller Veronkával, Müller Mihály építőmester leányával. — A villanyvilágítás berendezésével csak f. hó közepén lesznek készen, úgy hogy ekkor meglehet tartani a próbavilágitást. A késedelem legfőbb oka az hogy a villanytelepen furrott kutak kevés vizet adnak. — Bányaszerencsétlenség, a borpataki dúsgazdag Leopold bányában, a melynek tulajdonosa Pokol Elek, nagy szerencsétlenség történt. Egy óriási súlyú kőda­rab lezuhant és agyon nyomta Mihalovics Géza és Somkutyán Demeter bányamunkásokat. A két munkás korai elvesztét összesen 8 gyermek siratja. A szeren­csétlenül jártak családjuk állandó segélyezéséről a bányatulajdonos gondoskodik. — Lopás Mangold István helybeli asztalos a napokban egy ismeretlen egyént fogadott lakásához cselédül, ki felhasználván gazdája távollétét, múlt hó 31-én álkulcscsal a szobába behatolt, s az asztalfiókot feltörvén, 260 koronát lopott el. A rendőrség az isme­retlen nevű tettest nyomozza. — Az uj telekkönyvi betétek Szaniszló községre nézve elkészülvén, az idevonatkozó hirdetmény kibo­csáttatott. Az ellenmondások 1905. évi február hó 28-ik napjáig adandók be. — Adóügy. Ad. 639—1904. a. ü. szám. Értesittetik a város közönsége, hogy a tűzoltó-kötelesek összeírása alapján, a városi tűzrendészed szabályrendelet 18. és 19-ik §-a értelmében a tűzoltó-adó kivetése a városi adóhivatal által befejeztetett. Ezen kivetést magában foglaló lajstrom folyó hó 5-től 13-ig a városi adóhi­vatalban 8 napi közszemlére ki v an téve, mely idő alatt a kivetés elleni esetleges felebbezéseket az érdekeltek ugyanott beadhatják. Nagykároly, 1904. évi november hó 20-án Feifer Ede számvevő, h. adó­ügyi tanácsos. — Halálozás. Krausz Samu helybeli okleveles franczia és angol nyelvtanár október hó 30-án hosszas szenvedés után 62 éves korában a helybeli kórházban vesebajban el halt. Nevezett vármegyénkben Oláh- Gyürüsön született s a prágai egyetemen a nyelvek tanításából oklevelet is nyert. — Öngyilkosság. Fleisz György Tompa-Utczai lakos napszámos, gyógyíthatatlan láb betegsége miatti bánatában múlt hó 3l-én lakásán magát felakasztotta. Özvegyet és öt kiskorú gyermeket hagyott hátra. — A Zoltán-Féle Csukamájolaj tápereje igen nagy s mivel egy tápszer sem emészthető oly könnyen, mint ez, s kellemetlen szaga, ize nincsen, azért ez fölébe helyezendő minden másnak. Üvegje 2 korona Zoltán Béla gyógyszerésznél, Budapesten s a helybeli gyógyszertárakban. — Az állategézsségügy állása a múlt hóban vár­megyénkben: Veszettség : csengeri Csegöld, nagybányai Giródtótfalu, Nagysikárló Ragadós .száj- és körömfá­jás : fehérgyarmati Kisar 8 u., Nagyar 46 u.; mátészal­kai Mátészalka 28 u., Nyírcsászári 3 u., Nyircsaholy 1 1., Ópályi ; nagybányai Zazar; nagysomkuti Koltó- katalin 14 u.; szinérváraljai Barlafalu 4 u.; Nagybánya. Rühkór : fehérgyarmati Fülesd ló ; szinérváraljai Avas- felsőfalu ló, Bujánháza ló ; Nagykároly. Sertésorbáucz : fehérgyarmati Czégénydányád 10 u., Fülpösdarócz 6 u., Géberjén 4., Köraörő 5 u., Majtis 1 t., Panyola 5 u., mátészalkai Jármi, Olcsvaapáti 3 u.; nagykárolyi Portelek 1 t. Sertésvész : csengeri Dara 1.; erdődi Madarász 1 t., Rákosterebes 11 u„ Szinfalu 4 u.; fehérgyarmati Fehérgyarmat ; mátészalkai Nagyecsed, Ópályi ; nagykárolyi Domahida 2 u., lriny 3 u., Kap- lony 1 t., Kismajtény2 u., Vállaj 1 t.; szatmári Ador­ján, Batizvasvári 1 t.. Lippó 4 u., Ombód 5 u., Sár­köz, Sárközujlak, Szatrnárzsadány 1 t., Szárazberek 10 u.; szinérváraljai Apa 6 u., Barlafalu 8 u., Buján­háza 8 u., lloba 5 u., Kányaháza 4 u., Kőszegremete 4 u., Ráksa 7 u., Remetemező, Szinérváralja 5 u., Turvékonya 1 t.; Nagybánya; Nagykároly 3 u. 1. t. — Érdekes fogadás. -Budapestről értesülünk ; az osztálysorsjáték főeláiúsitóinak nagyszabású reklam- zása folytán a közönség körében heves vita támadt , hogy a most következő sorsjátékban melyik főelárusi- tónak jutnak majd a nagyobb nyeremények. - Egy előkelő klubban H. gróf és az ismert Sz. sportman fogadott is 100,000 koronába erre vonatkozólag. Mint tudósítónk Írja az általános vélemény szerint a Kiss Károly és Társa bankháza fogja a legtöbbet nyerni, minélfogva ezen főelárusitó sorsjegyei óriási kereslet tárgyát képezik. — A „Budapesti Újságírók Egyesülete“ segély­alapja javára egy Almanachot adott ki. A műben 100 iró egy-egy müve és 25 festő-művész mümellékletei foglaltatnak. Terjedelme 340 oldal album alak. A kötés hat szinü dombornyomásu diszkötés védőtokkal. A mű ára 10 korona, mely összeg a „Budapesti Újság- Írók Egyesülete Almanachja“ kiadóhivatalához küldendő Budapest, VI!.. Károly-körut 9. szám. Mire való ez az Almanach ? Hogy azoknak mire való, akik Írják, azt könnyű elmondani: Szenvedések enyhítésére, könnyek elapasztására, kórságok gyógyítására, áléit életkedvek reményt gerjesztő megpenditésére való. Azok a kik a Budapesti Újságírók Egyesületének segítő alapja igazgatóságát képviseték e könyv szerkesztésénél és kiadásánál, mint ilyenek ajánlják e munkát a nagy közönség figyelmébe és jóakaratu támogatásába. Teszik ezt azért, mert e munka jövedelméből az újságírók segítő alapja részesedik. Aki ezt a könyvet megveszi, amellett, hogy egy tartalmas, jó irodalmi munkát kap, nemes emberbaráti czél eléréséhez is hozzájárul. Az Almanachba a következő újságírók Írtak Cziklay Lajos és Szatmári Mór. Ajánlás. Vészi József. Előszó. Dr. Jókai Mór. A miskoleziak Kossuth Ferencz. Aforizma. Herczeg Ferencz. A bátor ember. Etirődi Sándor. Alkony-órán. Porzó. Amit a holnap hoz. Brezeviczy Albert. Aforizma. Hegedűs Sándor. Afo­rizma. Darányi lgnácz. Aforizma. Lyka Károly. A bögre. Bartha Miklós Emlékeink. Ábrányi Emil. Munka. Pékár Gyula. Egy tehetséges asszony. Váradi Antal. Beszélgetés. Beksics Gusztáv. Aforizma. Mikszáth Kálmán. Kozsibrovszky tréfája. Radó Antal. Hazatérve. Bolgár Ferencz. Aforizma. Wlacsics Gyula. Aforizma. Szegedy Maszák Hugó. Aforizma. Hoitsy Pál. A sajtó szövetsége. Matlekovits Sándor. Aforizma. Ruttkai György. A szanatórium. Lipcsey Ádám. Hangulat. Enyedy Lukács. Aforizma. Bársony István. A vörös malom táján Zempléni Árpád. Tavasz emléke. Kóbor Tamás. A költő. Ambrus Zoltán. Aforizma. Dr. Bokor József. Aforizma. Cziklay Lajos. Tengeren. Ignotus. Az átmenet. Péntek Ferencz. Aforizma. Mandovszky Richárd. Aforizma. Soós Antal. Aforizma. Mezei Ernő. Felhős szerelem. Tábori Róbert. Tiz perez. Fekete József. Gondolatok. Vértesi Arnold. A polgármester. Gerő Ödön. A király kalandja. Szatmári Mór. Az első iskola-nap. Hegedűs Lóránt. Aforizma. Dr. Sza- lay Mihály. A sphynx. Adorján Sándor. Sárika. Hollósy Géza. A kereset. Schwarcz Annin. Obstrukczió és clotür. Fehér Jenő. Hangulatok. Kürthy Emil. Kíván­ságok. Sipos lgnácz. Aformíza. Hentaller Lajos. Fő- herczeg nádor, mint felségsértő. Gergely István. Valaki. Sziklay János. Itt feleljtett lélek. Dr. Fried­rich Tivadar. Aforizma. Fülei Sz. Lajos. Székelyföld. Dr. Diósy Béla. Őszi napsugár. Dr. Radó Sándor. A parlamentarizmus. Gelléri Mór. Divatos ízléstelenségek. Csergő Hugó. Női mosolyok. Sturm Albert. Újságírói szerencse. Zöldi Márton. Fordulat. Kereszty István. Aforizma. Tímár Szaniszló. A festett világból. Balla Miklós. Bábel. Nagy Endre Lelki gyakorlat a talen­tumról. Aczél Endre. Korrajz. Zsoldos László. Újévi virradat. Gracza György. A sajtó katonái. Weisz Ju­lián. A műbirálat titkai. Dr. Rodiczky Jenő. Egy sze­gény túzok ifjú története. Vikár Béla. Álom. Rózsa Miklós. Don Juan megtérése. Hervay Frigyes. Szám­kivetve. Kézdi-Kovács László. A művészet pártolásról. Déri Gyula. Kínai írónők. Peisner Ingácz. Régi utazók Budapestről. Szász József. Vártán. Kéry Gyula. A kis Petőfi és a nagy Almást. Szomory Emil. Claude ur és neje. Szereday Leó. Régi történetek. Greiner Jenő. Az utolsó hasábok. Janovics Pál. Egy újságíró naplójából. Gara József. Megváltás. Londesz Elek. Himfy holt barátja. Dr. Bethlen Oszkár. Tiz órától 2 óráig. Hajdú Miklós. Az ervin-kemencze. Pásztor Mihály. A csók. Farkas Ernőd. Karácsonyéj az őrségen. Balla Károly. Első szerelmem. Elek Arthur. Az egy- nótáju ember. Szabolcsi Miksa. Sárgult, levelekből. Erdélyi Lajos. Parasztok. Peterdi Sándor. Éjjel. Benda Jenő.Demeter és a Sátán. Kálnoki Lajos. Alom vagy való ? Szundy Károly. A pillangó. Goda Géza. A deputátus. Az Almanach műmellékletei ezek : Bihari S. Alszik a baba. Bihari Sándor. Bucsusok. Bihari. Vízért menő leány. Fényes Adolf. Kis fiú, kis leány. Gáli E. Tanulmányfej. Innonczent. Férfihüség. Jend- rasik. Magdolna. Koszta Jószef. Kosaras leány. Koszta József. Vizhordó leányok. K. Spányi Béla. Hid to­polyafákkal. K. Spányi Béla. Magyar cyprusuk. Papp Henrik. 1848. Peske Géza. Megvan. Poll Hugó. Vasár­napi összejövetel. Rubovics Márk. Szerelemvágy. Skuteczky Döme. Rézolvasztó. Spányik. Szeret ? Szenes Fülöp. Arczkép. Szenes Fülöp. Mea Culpa. Szikszay Ferencz. Napnyugta az Oczeánon. Thorma János. Október 1-én. Tolnay Ákos. Tessa. Ujváry lgnácz. Tanya. Vaszary Szolgalegény. Zemplényi. Levél idegenből. — Nagy szenzácziót keltő találmány az Unicum fémtisztitószer, mely az eddig forgalomban levő összes fémtisztitószereket teljesen felülmúlja. Az Unicum fel­találója Szabó Ákos budapesti lakos, városunk szülötte. Az Unicum minden takarékos háziasszonynak igazi gyöngye és minden háztartásnál nélkülözhetetlen szer. Különösen ajtó és ablak kilincsek, gombok, foggantyuk stb. mindennemű konyhaedények tisztítására, bárminő fémből legyenek is azok. Továbbá evőeszközök, (ezüst, alpacka, china vagy uj ezüstből) ha még oly lekopott és összekarczolt is, Unicummal tisztítva örökös uj fényt kapnak. Nem eléggé ajánlható vadászfegyverek és revolverek tisztántartására, különösen a fegyver csövek rozsda mentesítésére utolérhetetlen szer az Unicum. Tűzoltó felszerelések tisztántartására a leg­alkalmasabb. Az Unicum külömböző nagyságú üve­gekben jött forgalomba és minden üveg használati utasítással van ellátva. Üvegenként 20, 40 és 60 fillérért kapható a készítő Szabó Ákosnál Budapesten V. kér. Dráva utcza 10. sz. Viszontelárusitók nagy kedvezményben részesülnek. — Előfizetési felhívás. Egy kötet könyvet szán­dékozom a nyilvánosság elé bocsátani. Egy negyed század óta, csendben, alig ismerve, minden anyagi haszon nélkül folytatott irodalmi működésem alatt immár a negyediket „Pihenőre“ czim alatt. Ebben a kötetben kizárólag népies modorban Írott, vallás­erkölcsi iránynyal biró dolgok lesznek Túlnyomó részben elbeszélések, de közben egy-egy költemény is — A kötethez előszót Szabolcska Mihály lelkész társain fog Írni. Előfizetési ára 2 korona lesz. Elő­fizetések és megrendelések czimemre : Giczei Dió. szeghy Mór ev. ref. lelkész Érkávás (posta helyben) deczember 15-ig annyival is inkább kéretnek, mert a jelentkezők számától függ a kötet sorsa. Érkáv ás, 1904. év október hó. Giczei Diósszeghy Mór, ev. ref. lelkész. — Előfizetéseket lapunk kiadóhivatala is szívesen elfogad. Jelen számunkhoz féliv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: B A D D 1S Z JENŐ Laptulajdonos: RÓTH KÁROLY. DbT37"Ilttér. (E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.) dTZérnöüi munüáiatoü végzésére (mindennemű építmények tervezésére ajánlkozik GÁL JENŐ (ezelőtt Lakos és Gál) okleveles mérnök műszaki iro­dája: Szatmár, Battyány-utcza l. sz. 20—? HIRDETÉSEK: Egy tanuló felvétetik Ferenczy István ftlszerkereskedésében Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom