Szatmármegyei Közlöny, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-05-22 / 21. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY K.-darócz Mangu Erzsébet, K-.majtény Kovács Amália, K-.Ar Cséke Hermin, K.-namény Szoboszlay Szeréna, Kocsord Jakab Katalin, Költő Pápa Tivadarné, Kölese özv. Jelinekné. K.-Remete Peleskey Róza, Kr.-béltek Zavecky Istvánná, Krassn Reményi Erzsébet Kr-szt- miklós Kató Károlyné, Lázári Zolnay Elekné, Mada­rász Pap Ilona, M-Petri Kelemen Mária, Mérk Stan­der Anna, Mikola Soós Jánosné, M.-Terem Vörös Mária, Misztótfalu Pásztor Ilona, N.-Ar Hajdú Gizella, N. Dobos Kallós Etel, N.-Ecsed Pápai Róza, N -Gécz Brezsók Jánosné, Nag.ykoles Darvay Borbála, Nagy- Majtény Mándt Ilona, N.-Palád Stander Juliska, N.- Pelcske Pászkán Mária, N.-Szokond Pircsi Piroska, Nántii Iván Kálmánná, Ny.-Megyes Henyei Gyuláné, Ny.-Vasvári M.-né Egeli Mára, Nyir-Csaholy Böhm Lujza, Olcsva Héti Róza, 0.-Apáti Ferenczi Erzsébet, Óp'ályi Bereczki Róza, Óvári Peres Róza, Ököritó Szekeresi Piroska, Panyola Kovács Julia» Papos Tol­vaj Julia, Parasznya Görömbei Ilona, Penészlek Léh- man Julia, Patóháza Marosánné Bodor Margit, Por- csalma Morvái Verőn, Patyod Dukász Mária, Remete­mező Stréber Ilona, Résztelek Bodó Margit, Reszege Krémer Magdolna, Sályi Veszprémi Zsuzsika, Sárköz Brauner Teréz, S.-ujlak Vankai Mariska, S. M. Ber- kesz Galamb Ólga, Sonkád Dobrosi Róza, Számos- szeg Bunyitai Erzsébet, Szinfalu Steiger Etel Tisza- becs Gyimóti Mária, Tőketerebes Ditnch Ilona, Tunyog Fazekas Agnes, Tyúkod Henxle Anna, Udvari Hefner Etel, Vállaj Szeibel , Teréz, Vámfalu Maixerné Mártonffi Irén, Vetés Átyiin Mihályné, Vezend Szlá- vik Róza, Vitka Kocsis Zsuzsa, Zsadány Kovács Julia. — Esküvő. Stier Ignácz helybeli fodrász folyó hó 15- én tartotta esküvőjét Hágen Mariskával, Hágen Ig­nácz helybeli gazdálkodó leányával. — Hivatalos órák. A helybeli kir. pénzügyigaz- gatóságnál a szokásos nyári hivatalos órák folyó hó 16- tól vették kezdetöket, vagyis a mondott időtől kezdve reggeli 7 órától déli 1 óráig egyhuzoinban tartatnak a hivatalos órák s igy délután nincs hiva­talos óra. — Műkedvelői szinielöadás A helybeli kath. legényegyesület ismét műkedvelői előadásra készül. A „Czigány“ népszínműt adják elő, a melyből a próbák már javában folynak, úgy hogy az előadást pünkösd után már megtartják. — A helybeli rom kath. egyházközség a folyó 1904. évre kivetendő egyházi és iskolai költségeinek egyháztanácsilag javaslatba hozott előirányzata s kivetési módozata, valamint az egyházközségi s mindkét temető pénztárnoká\aI szemben a felment­vények tárgyában való intézkedés végett folyó évi május hó 23-án délelőtt 10 órakor a róm. kath fiu- népiskola nagytermében egyházközségi gyűlést tart, melyre az illető t. ez. jogosultak ezennel meghivat­nak. Kelt Nagykárolyban, 1904. május hó 17-én. Az egyházt. elnökség. — Szolgálati jubileum. Marosán Kornél aranyos- megyesi állami iskolai igazgató-tanitó a napokban töltötte be fáradságos és sikeres tanítói pályájának 25-ik évfordulóját. Ez alkalkalommal a miniszter elismerő levelét és Szatmárvármegye közigazgatási bizottságának elismerő jegyzókönyvi kivonatát Bodnár György kir. s: tanfelügyelő nyújtotta át tartalmas beszéd kíséretében. Majos Károly anyakönyvi felü­gyelő a Széchenyi Társulat megbízásából üdvözölte a jubilánst, valamint a vármegyebeli tanító testületek is képviseltették magukat ez ünnepélyen. Délben ebéd volt az ünnepelt házánál, ahol sok felköszöntó hangzott el. — Az Érmelléken uj helyi érdekű vasútra adtak előmunkálati engedélyt. Ugyanis a kereskedelemügyi miniszter dr. Falussy Árpád hudapesti ügyvédnek és Stróbeucz Péter érendrédi földbirtokosnak előmun­kálati engedélyt adott a szilágysági vasút Tasnádszántói állomásából kiágazó, Érkőrös, P.-Ete, Pér és Érend- réden át Érmihályfalváig vezetendő helyi érdekű vasútra. A miniszter az uj vasutat Biharvármegye közönségének jóindulatába ajánlotta. — Gyászeset. Súlyos családi gyász érte Ráp János helybeli gazdálkodót. Fia, Ráp János papnö­vendék, a nagyváradi főgimn. VlII-ik osztályának tanulója, a család reménye folyó hó 15-én elhunyt. — Fösorozás Nagykárolyban. Alantirott városi hatóság közhírré teszi, hogy a folyó évi sorozás Nagykárolyban folyó évi junius 14-én és 15-én fog megtartatni. Folyó évi junius 14-én az 1883. és 1882. évbeli születésű hadkötelesek, folyó évi junius 15-én pedig az 1881. évbeli születésű hadkötelesek fognak előállittatni. Nagykároly, 1904. május 18. Debreczeni István, polgármester. — Rablógyilkosság Mátészalkán. Folyó hó 18-án virradóra rablogyilkosság történt Hirsch Jakab keres­kedő házánál. A gazda oda volt vásárra Szatmáron és a rablógyilkos ezt az alkalmat használta fel. Hihetőleg a gonosztevő előre elrejtőzött a szomszéd szobába, s onnét éjjel előlopózva, fojtogatni és ütlegelni kezdte az ágyba fekvő Hirsch Jakabnét. Ezt észrevéve a 14 éves kis cseléd leány, elő bujt fekhelyéről. De csak annyit szólhatott : Ne bántsa Pista bácsi ! mert a másik pillanatban a rabló úgy vágta fejbe a kisleányt, hogy azonnafmeghalt. Mikor aztán azt hitte, hogy az asszonyt is kivégezte elrabolt 540 korona készpénzt és 1200 korona értékű ékszert. A vakmerő rablógyilkosság ügyében a csendőrség erélyesen nyomoz. A tegnapi napon erős gyanú okok alapján letartóztatott egy Krich Ignácz nevű nyírbátori lakost. — Vármegyénk selyemtenyésztése. A selyemte­nyésztési felügyelőség kiadta jelentését az ország és igy egyúttal varmegyénk selyemtenyésztésónek álla­potáról az 1903. évben. A jelentésből addig is, mig azzal bővebben foglalkozhatunk, kiemeljük a követ­kező statisztikai adatokat. A vármegye 367.576 lakosságának C3ak 0 02 százaléka vagyis 75 lakos foglalkozott csak selyemtenyésztéssel a múlt évben. A termelt selyem gubó után a múlt évben 1573 koronát fizettek ki. 1880—1903-ig bezárólag fizettek 5426 kor., a beváltó állomáson kifizettek 1903. évben 362 kor., összesen 5788 koronát. Ezzel szemben Bács-Bodrog vármegyének lakossága 766.779 lélek, a kik közül 4 ‘06 százalék vagyis 31,131 foglalkozott selyemtenvés ztéssel és ezeknek a selyemtenyésztés megkezdése óta 18.038,590 koronát fizettek ki. Ha tehát Szatmár vármeg3;ében olyan nagy volna a szederfaállomány, hogy a lakosság 4-06]százaléka fog­lalkozhatnék selymmtenyésztéssel, mint Bács-Bodrog- ban, akkor Szatmár vármegyében 1880. óta 602,143 koronát fizettek volna ki. Ebből látható, hogy e tekintetben még nagyon el vagyunk maradva, jóllehet haladás észlelhető, ugyanis még 1883, évben csak 2 termelő család foglalkozott a termeléssel és 24 kor. 96 fillért kaptak érte, addig a múlt évben már 20 községben, 75 család 819 kgr. 30 deka selyemgubót termelt 1573 kor. 05 fillér értékben holott az évben az egész országban a termelt gubok után 3.105,182 korona 18 fillért fizettek ki és az öszses selyemte­nyésztéssel és selyem iparral foglalkozók keresete 4.805,182 kor. 18 fillér volt. — Nyilvános számadás. Folyó hó 7-én a polgári olvasókör helyiségében tartott dalestély jövedelmé­ről. Bevétel: jegyek eladásából 206 korona 50 fillér, felülfizetésekből 42 korona 56 fillér, összesen: 249 korona 06 fillér. Kiadás 152 korona 36 fillér. Marad­vány mint jövedelem 97 korona 76 fillér. Felülfizetni szívesek voltak : N. N. 20 korona, Röth Károly 8 korona 56 fillér. Pintér Mihály, Hámpel Ignácz Börvely, N. N. 2.50—2.50 korona, Fitos Ferencz özv. Pazuchhanits Ignáczné 2—2 korona, N. N. 1 korona 50 fillér, Singer Márton 1 koronát. Összesen 42 korona 56 fillér. Fogadják úgy a felülfizetők, mint az estélyen részt vett közönség az egyesület őszinte köszönetét. Nagykárolyban, 1904. május 18. Kerekes Bertalan, ellenőr. Feifer Fde, egyl. pénztáros. — Kérelem előfizetőinkhez. Lapunk folyó évi 4. és 19-ik száma kiadóhivatalunkban teljesen kifo­gyott ; tisztelettel kérjük előfizetőinket, kiknek ezen példányok még megvannak s azokat nélkülözhetik, szíveskedjenek kiadóhivatalunkhoz juttatni. — Hirdetmény. A hegyközség birtokosai értesit- tetaek, hogy a hegyközség garádja, belső és külső vízlevezető árkok, hidak, közlekedési utak és kutak megvizsgálását a hegyközségi bizottság junius hó 4-re tűzte ki. Felhívom a hegyközség birtokosainak figyelmét a szabályrendelet szerinti kötelezettségűk pontos teljesítésére és pedig különösen arra, hogy a főközlekedési utak mentén levő élősövény kerítések külső oldala úgy le nyesendő, hogy az utakat ne- szükitsók, a garádban felnőtt fák a garád magassá­gában levágandók, a garád a birtokosoknak teljes nevét feltüntető táblával ellátandó. Nagykároly, 1904. május hó 13-án. Reszler Simon, hegybíró. — 0 Felsége a bécsi szeszkiállitáson. A Rotunde keleti részében vannak elhelyezve Mayfarth Ph. és Társa, gazdasági gépgyárak Bécs 11/1. ismert ezég kiállított tárgyai, a melyek különösen tetszetős kivi­telük folytán tűnnek ki. A kiállított gyártmányok közül osztatlan elismerésben részesülnek az önműködő, szabadalmazott, hordozható és szállítható „Syphonia“ permetezők, a legkisebb jegyű tisztitó cséplőgép, az Önműködő kéve lerakóval ellátott gabona arató gép, az. «Agricola“ sorbavető gép váltókerekek nélkül, a külömböző szerkezetű takarmányvágó gépek és a „Triumph“ darálógépek két oldalon rovátkolt örlő- tárcsákkal, a hírneves kézi- és hidraulikus prések, két kitolható sajtoló kosárral stb. Ő Felsége néhány nap előtt tett körútja alkalmával megszólította a czeg főmérnökét ifj. Moser urat, a kinél általános­ságban a ezég által gyártott gépek felül tudakozó­dott, mire Möser főmérnök kijelentette, hogy Mayfarth Ph. és Ta gépgyáraiban úgy mezőgazdasági, valamint szőlószeti és ipari gépeket állítanak elő. Ő Felsége további tudakozódására, hogy a ezégnek csak Ausz­triában vannak-e gyárai, Moser főmérnök kiemelte, hogy a ezég M. rn. Frankfurtban is jelentékeny gyárteleppel bir. 0 Felsége a munkások számára vonatkozó kérdésére Moser főmérnök kijelentette, hogy a bécsi gyár kb. 350 és a M. m. frankfurti 750-nél több munkást foglalkoztat. — Kimutatás a mezőteremi tüzkárosultak ré­szére eddig befolyt pénzbeli adományokról. Nagyméltóságn m. kir. belügyminisztérium adománya 1000 K, nagyméltóságu Meszlényi Gyula püs­pök adománya Szatmár 300, Városi pénztár Nagy­károly 100 K, Nagykárolyi takarékpénztár 200 K, id. Vetzák Ede Nagykároly 20 K. Griszháber Antal Nagykároly 1 K, Római katholikns tanítók Nagyká­roly 24 K, Hárász Pál Nagykároly 12 K, özv. Jékel Antalné Nagykároly 4 K, Mezei Katalin Nagykároly 1 K, Szatmannegyei Közlöny szerkesztősége gyűjtése Nagykároly 46 K, Reich János gyüjtőivén adomá­nyoztak: Reich János Nagykároly 10 K, Marasca József Pterem 5 K, N. Szabó Albert Nagykároly 5 K, Szoboszlay N. 1 K, Kovács Kálmán Szaniszló 1 K, Jaczkovics Béla Szaniszló 1 K, Lebovics Sándor Szaniszló 5 K, Makranczy József Nagykároly 2 K, Bartha István Szaniszló 2 K, Schwarcz Károly Nagy­károly 1 K, Krausz Ignácz Reszege 1 K, Frisch Ábrahám Reszege 1 K, Pusz János 1 K, Erdős Jenő Szt.-János 1 K, Bodoky Géza Börvely 1 K, Bujáky Lajos Börvely 1 K, Újvárosi rész Majtóny utcza la­kosai Nagykároly 88 K, Kaplony és tábla utczai la­kosok Nagykároly 50 K 06 f, Ujvárosrészi lakosok Nagykároly 33 K 80 f, Árpád utczai lakosok Nagy­károly 136 K 50 f, Genes utczai lakosok Nagy károly 94 K, Sauermann család Csanálos 70 K, Főszolga­bírói hivatal gyűjtése Csenger 46 K 04 f, Csomaköz község lakosai 50 K 22 f, Nagyságos Kosztra Ignácz tb. kanonok ur Csomaköz 20 K, Dengeleg község lakosai Dengeleg 9 K 34 f, Erdőd község lakosai Erdőd 159 K 43 f. Községi pénztár Erdőd 20 K, Községi lakosok Érhatvan 10 K, Községi lakosok Fény 59 K 20 f, Czilli György tanító Fény 10 K, Községi lakosok Gilvács 14 K 90 f, Községi lakosok Iriny 10 K 88 f, Szt. Ferenczrendi zárda Kaplony 13 K, Községi lakosok Kálmánd 706 K 40 f, Weibli János Kálmánd 26 K, Községi lakosok Kisdengeleg 26 K, Községi lakosok Királydarócz 39 k 28 f, Köz­ségi lakosok Kr.-Béltek 24 k 45 f, Heim Pál ke­reskedő Kr.-Béltek 14 k, Községi lakosok Mezőpetri 50 k 44 f, Községi lakosok Mezőterem 202 k 69 f, Cziereizer Alajos plébános Mezőterem 50 k, Fogyasz­tási szövetkezet Mezőterem 200 k, Mezőteremi ma­lomtársaság Mezőterem 100 k, Községi lakosok Mérk 51 k, Községi lakosok Nagymajtény 40 k 92 f, Köz­ségi lakosok mint malomtulajdonosok Nagymajtény 403 K, Mártin János Nagymajtény 10 k, Községi la­kosok Piskárkos 7 k 32 f, Községi lakosok Portelek 4 k 80 f, Községi lakosok Kr.-Szt.-Miklós 14 k. Köz­ségi lakosok Tőketerebes 9 k 86 f, Községi lakosok Vállaj 110 k 60 f, Községi lakosok Vezend 11 k. Összesen: 4744 korona 13 fillér, azaz négyezerhét- száznegyvenuégy korona 13 fillér. Midőn fenti összeg átvételét nyugtatjuk, egyidejűleg adományozóknak a tüzkárosultak iránt tanúsított nemeslelküségükért hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Mezőterem, 1904. május 17-én. Dömötör Elek, körjegyző. Schrádi Már­ton biró. — Az emberiség számára nincs áldásosabb álla­pot, mint az a biztos tudat, hogy van rá mód és hely, visszanyerni a friss, erős, egészséges testet, és az ezzel járó jóérzés, lelki nyugalmat és rugalmas­ságot. A jóságos anyatermészet gondviselése sok gyógyforrást szórt el mindenfelé, a legtöbbet a szép Magyarországunkban, de valamennyi fürdőhely koro­nája az ezernyi áldást osztó világhírű Herkules- fürdő, elragadó szép, igazán paradicsomi vidéké­vel és őserejü természetes meleg kénes és konyha­sós (Jód, brom, lithiumtartalmu) forrásaival A csont és bőr, izmok és idegek, agyvelő és kiürítő szervek, szív, gyomor és belek, szóval a test bármely részének többé — kevésbbé súlyos kórsága elenyészik Her- kulesfürdőnek szinte varázsos hatására. Regényes hegyvölgyének ózondus levegőjében évente ezer és ezer ember örül az életnek és ha tekintetbe vesszük, hogy e hírneves fürdő a legszebb épületekkel és minden képzelhető modern kényelemmel dicseked­hetik, érthetőnek fogjuk találni, ha Herkulesfürdőt a legszebb és legkedveltebb fürdőnek elismerik. — Noxin. Nélkülözhetetlen czipő créme, mely minden bőrt puhít, vizáthatatlanná és tükörfényessé tesz. Olcsósága és kitűnősége miatt minden háznál használatos. Kapható jobb czipőüzletben, bőr- festék és füszerkereskedésekben, drogueriákban. Jelen számunkhoz negvediv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: BAU DISZ JENŐ Laptnlajdonos: ROTH KAROLT. juh és szarvasmarha legelő továbbá 3000 kéve szép nád kapható Réti Adolfnál Csenger-Bagoson. 1—i 133—1904. ügyszám. Árverési hirdetmény. Stern Sámuel ököritói lakos kereskedő meg­keresése folytán ezennel közhírré teszem, hogy annak Ököritón Farkas Ignácz postamester magtárába beraktározott 250 métermázsányi búza-készlete 1904. évi május hó 24-ik napján délután 3 óra­kor Ököritó községében Farkas Ignácz ur magtáránál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé­rőnek készpénzfizetés mellett közbejöttömmel el fog adatni. Miről a venni szándékozók ez utón érte- sittetnek. Mátészalkán, 1904. május 16. Dr. Férnek László, 1 — 1 kir. közjegyző. Csődtömeg árverés, Vagyonbukott Schvartz Elek nagykárolyi rövidáru kereskedő csődtömegéhez tartozó s a csődleltár 214—287. tételei alatt foglalt és eddig be nem folyt 578 korona 71 fillérre értekeit bolti követelések: 1904. évi május 24-én délután 3 órakor alólirt tömeggondnok irodájában nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett eladatnak. A követeléseknek fennállásáért és behajt­hatóságáért a csődtömeg semmi szavatosságot nem vállal. Nagykároly, 1904. május 20. Dr. Frieder Adolf, Kalós Pál, csődvál. elnök. tömeggondnok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom