Szatmármegyei Közlöny, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-09-20 / 38. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY dűli napirendjét az alapszabályok módosítása illetőleg; kibővítése képezte. Kaufmann Mártonné elnök üdvö­zölvén a megjelent tagokat bejelenti, hogy az első ízben egybehívott közgyűlés az alapszabályszerü lét­szám hiánya miatt nem volt megtartható, miért is az a mai napra másodszorra lett egybehiva mely most már tekintet nélkül a megjelent tagok számára jog­érvényes határozatot hozhat. Ezután jegyző, az alapszabályokat pontonként felolvasván letárgyaltatott és némi lényegtelen változtatással az alapszabályok összes pontjai egyhangúlag elfogadtattak Ezzel egy­idejűleg a közgyűlés utasította az elnökséget, hogy a módosított alapszabályokat jóváhagyás czéljából a m. kir. belügyminiszter úrhoz mielőbb felterjessze. — Kender gyár. A megszabályozott ecsedi-láp mentén tervezett kender gyár ügyében kiküldött bi­zottság a napokban ülést tartott Nagy László alis­pán elnöklete alatt. Az értekezlet a kender gyár létesítésére vonatkozólag a Salzmann czégtől beér­kezett ajánlatot a tárgyalásra alkalmasnak találta s felkéri gr. Károlyi Gyulát, vizszabályozó társulatunk elnökét, hogy a f. hó 25-én tartandó közgyűlése napján d. u. 4 órára a városház tanács-termébe hívja össze a lápi érdekeltséget az ügy megbeszélésére. — Pállik Margit dalai. Három csinosan kiállított hangjegy füzet jelent meg a napokban. Pállik Mar­git kisasszony, Pállik Béla festőművész leánya irta a kedves zenéjü dalokat. Az egyik füzetet Első dalok czim alatt Károlyi István grófnak és nejének ajánlotta a szerző. A másik füzetnek Három dal a czime és gr. Károlyi Gyulának és nejének van ajánlva. A harmadik füzetet keresztmamájának Je- ney Lajosnénak ajánlotta a fiatal szerző. Vala­mennyi dal Tóth Kálmán szép lyrikus költeményei­nek megzenésítéséről szól és énekre és zongorára van letéve. Egy-egy füzet ára 2 kor., szerző sajátja. Ajánljuk a zenekedvelők figyelmébe. — Felhivás.A nőegylet választmányának tagjait felkérem, hogy folyó hó 20-án, vasárnap délután 3 órakor lakásomon tartandó értekezleten részt, venni szíveskedjenek. Az értekezlet tárgya: Az árvaházban üresedésben lévő két alapítványi hely betöltése. D r. Serly Gusztáv né nőegyleii 1. alelnök. Kende Kanut, volt ország­— Kende Kanut. gyűlési képviselő, folyo hó 15-én Erzsébetfalván 82 éves korában elhunyt. Kende Kanut fiatal korában igen rokonszenves tagja volt a vármegyei középosz­tálynak. A kellemes úri embert mindenki kedvelte, a mi utat nyitott neki a politikai pályán és Beregvárme- gyében kezdte közpályáját, a hol táblabiró is volt és vármegyénkben folytatta. A szabadságharczban mint nemzetőr vett részt. Az alkotmányos idő első deren­gésekor, a nagykárolyi kerületben választották meg képviselőnek, Smoczer lgnácz kanonok ellen. Ekkor történt az, hogy egy ismeretlen tettes lábon lőtte a képviselőjelölt öcscsét, Kende Gusztávot. 1866-ban ismét győzött a nagykárolyi kerületbeh, a mikor mint balközépi Zanathy Mihály Deákpártival szemben nyert többséget. Később egy ízben az aranyosmegyesi ke­rületet is képviselte az országgyűlésen egy czikluson át. Tisza Kálmán legbensőbb gárdájához tartozott s hí­rűiért követte tüzen-vizen keresztül. A szegedi nagy árvíz alkalmával Szeged város kormány biztosának nevezték ki. Később visszavonult a közélettől s elvo­nultságban töltötte az aggkor napjait. Halála gyászba borította a gróf Teleki, gr. Serényi, Kende, Kövér és Bezerédy családokat. Temetése f. hó 17-én volt Erzsé­betfalván, a honnét Czégénybe szállították a halottat s a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A család által kiadott gyászjelentés a következőleg szól : kölesei Kende Mathilde, özv. gyergyószentmiklósi Kö­vér Jánosné, kölesei Kende Pauline, széki gróf Teleki Sándor né, kölesei Kende Iska és férje széki gróf Te­leki Sándor, gyergyószentmiklósi Kövér Gusztáv és neje szerémi herczeg Odescalchi Alinka, kisserényi gróf Serényi Béláné, gyergyószentmiklósi Kövér Pálma és férje kisserényi gróf Serényi Béla, lőrintei és beze- rédi Bezerédi lloncza, özv. Czáró Fogarassv Sámuelné kölesei Kende Clementina szomorodott sztvvel jelentik szeretett atyjok, nagyatyjok és testvérnek, illetve ipa nak kölesei Kende Kanut urnák Beregvármegye volt táblabirája, 48-as nemzetőr, volt országgyűlési képvi­selő és Szeged város kormánybiztosának folyó hó 15-én d. u. 4 órakor, életének 82-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megbol­dogult földi maradványai f. hó 17-én d. u. fél 3 óra­kor fognak a gyászházban (Szőllőhegy-utcza) a r. k. vallás szertartásai szerint beszenteltetni és f. hó 19-én d. u. 3 órakor a ezégényi (Szatmár m.) családi sír­boltba örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 19-én d. e. 10 órakor a hely­beli r. k. templomban, valamint a fehérgyarmati ple- bánia-templomban f. hó 2]-én d. e. 10 órakor fognak az Egek Urának bemutattatni. Erzsébetfalva, 1903. szeptember 15. Áldás és béke lengjen drága porai felett ! — lövő heti műsor. Vasárnap Nőemenczipáczió, énekes bohózat. Hétfőn II. Rákóczi Ferencz fogsága, zóna előadás. Kedden Réti Nina koloratur énekesnő és Toronyi Gyula teuorista vendég felléptével Czigány báró. Szerdán Tisza gyöngye, népszínmű itt először. Csütörtökön Tábori Emil jutalomjátéka, Drotos tót. Pénteken Bob herczeg 5-ször, zóna előadásban. Szom­baton San-Toy, Operette. Természetes, hogy ez a jövő heti műsor csak úgy áll meg, ha a színkör nélkül maradt társulatnak lesz olyan nelye városunkban, a hol előadásait folytathatja, de még ekkor is nagy vál­tozáson megy át. — A budapesti egyetemi hallgatók Nagykárolyi Köre folyó hó 26-án este V4-ed 9 órakor tartja meg Jansischnál (Kerepesi ut) ez évi alakuló ülését. Tárgy': Elnöki beszámoló és tisztikar választás. Kérem a tago­kat, hogy lakezimeiket még gyűlés előtt f. hó 23-ig bezárólag nállam (Eötvös collégium) levelező lapon bejelenteni szíveskedjenek. Makoldy elnök. — Leégett a színkör. A helybeli színkör tegnap le­égett. A tűz d. u. 2 óra után a vendéglői jégveremben ütött ki. Hihetőleg annak vigyázatlansága, a kit leküldték a jégverembe, idézte elő a tüzet. Mikor a konyhában észrevették a tüzet, már az oly hatal­mas erővel tört elő, hogy csakhamar belekapott a konyhába, majd az üveg étterembe és legutoljára a közeli színkörbe. Valamennyi épület fából lévén, egész földig leégett. A tűzoltóság kellő időben érke­zett meg, de a pusztító elemmel szemben, tehetetlen volt, mert a faépületek úgy égtek mint a gyufa. — Krómer Sándor szinigazgatönak igen sok díszlete bent égett a színpadon, s a mit kimentettek, az is össze van törve, tépve. Igazán sajnáljuk Krémért, mert a legjobb szini évad közepén színház nélkül maradt. Nem lehetne-e rajta úgy segíteni, hogy a Polgári Olvasókör nagytermében folytassa előadásait? Felhívjuk a szinpártoló bizottság figyelmét Krémer szorult helyzetére' A színkör és a többi épületek, ha jól vagyunk értesülve, biztosítva voltak. Most már nincs színházas szállodánk, se színkörünk. Ez is iga­zolja azt, hogy nem kellett volna az építendő szín­körre kilátásba helyezett állami segélyt oly könnyen elszalasztani. — A beiratások eredménye A főgymnasiumba beiratkozott az I. osztályra 62, Il-ra 60, a Ili-ra 37, a IV-re 34, az V-re 34, a Vl-ra 26, a Vll-re 26, a Vlll-ra 27 nyilvános tanuló ; mind a 8 osztályra tehát 306 nyilvános tanuló. Ezekhez járul 5 bejegyzett magán­tanuló, köztük két leány' növendék, igy a nyilvános és magántanulók száma 311, mely a múlt évihez mérten 21 apadást mutat. — Gyászeset. Adorján Jenő, a magyar zenevilág egyik kiváló tagja, dr. Adler Adolf helybeli ügyvéd unokaöcscse, mint részvéttel értesülünk szept. 17-én élte 29. évében Budapesten hosszú szenvedés után elhunyt. Az ifjú hegedűművész kedves tanítványa volt Hubaynak és Joachinak, s tanulmányainak el­végzése után Párisban a Colonne és Lamoreux hires hangverseny zenekarának, később a lubechi és legutóbb a düsseldorfi hangversenymestere volt. Benne Adorján Dezső hírlapíró testvérbátyját gyá­szolja. Temetése a tegnapi napon ment végbe Budapesten. — Honvéd zászlóaljunk a Nyíregyháza környé­kén tartott harczászati gyakorlatokról, 28 napi távol­iét után f. hó 12-én érkezett vissza állomási helyére. — Cső pneumatikus orgona vármegyénkben. A modern orgonász egyik nagyszabású példányát állít­tatta fel a nagyecsedi ev. ref. egyház nemrég fel­avatott díszes templomában. Az, orgona két manuálos, 13 fő és 15 mellék változatú. Építette Kerékgyártó István, debreczeni orgona épitő. Teljesen sikerült mü; csudálatos könnyűséggel s feltűnő gyorsasággal lehet rajta játszani s a változatok pillanat alatt mű­ködésbe hozhatók. Ily szerkezetű orgona több nincs még messze vidéken. Az átvétel alkalmával alkalmi egyházi beszédet tartott Kincses István mátészalkai lelkész, remekül ecsetelvén az orgona hivatását. Szakértők voltak P. Nagy Zoltán debreczeni orgona művész Hajdúböszörményből. A remek orgonához kitűnő kezelőt nyert a gyülekezet Orosz István kört- vélyesi kántorban, kit egyhangúlag választott meg az egyház-tanács kántor-orgonistának. — Öngyilkossági kísérlet. Polgár Lászlóné Czip- per Anna helybeli lakos f. hó 15-én saját lakásán maró lúgot akart inni, de ebben megakadályozta a férje. így csak a száját égette össze. Tettének in­doka családi viszály volt. — Nyilvános nyugtázás. A jánki önk. tüzoltó- egvlet javára f. évi augusztus hó 30-án megtartott tanczmulatság anyagi eredménye a következő: A belépti dijakból befolyt 175 K, felülíizetésekből 79 K 60 f, összesen 254 K 60 f, kiadásokra 146 K 84 f, marad az egylet javára 107 K 76 f. Felülfizettek : Volorcsák Miklós 2 K, Kállai Mihály 1 K, Hehl János 2 K, Bornemissza Endre 2 K, Stéger Arthur 3 K, Lachman Ferencz 4 K, Kollonay László 2 K, Hirsch Ernő 1 K, Balika Miklós 4 K, Bakó István 3 K, Kis Lajos 2 K, Gacsályi László 1 K, Tömöri László 1 K, Katona Sándor 4 K, Bárány Sámuel 17 K, Lakos Miklósné 2 K, Niemecz Gusztáv 4 K, Varga József 1 K. Kurucz Jánosné 2 K, Duchnovszki Károly 1 K, Fazekas János 20 f, Fedics János 40 f, Sza- mueli Romul 4 K, Balázs Sándor 1 K, Rácz Béla 2 K, Szües Károly 2 K, Kohler 4 K, Jónás 1 K, Székelyhídi Béla 2 K, Vályi Jánosné 2 K, Ferenczi József 2 K, összesen 79 K 60 f. A mulatság helyé­nek díszítéséhez hozzájárult a szatmári önk. tűzoltó egyesület. Fogadják úgy a fent kitüntetett nemes- keblü felülfizetők valamint a szatmári önk. tűzoltó egylet, az ifjú és a kezdet nehézségeivel küzdő jánki önk. tűzoltó egylet tagjainak ez utón is hálás köszönetét. Jánk, 1903. szept. 10. Barna János, tüzoltó-egyesüléti pénztárnok. — Adóügy. Értesítem az adózó közönséget, hogy az aratás befejeztével — minthogy most leg­inkább van mindenki azon helyzetben, hogy állam- polgári kötelezettségének nagyobb megerőltetés nél­kül eleget tehet — a községi és vármegyei követe­lésekre a behajtás elrendeltetett és felhívom ez utón is az adózó közönséget, hogy adótartozásaikat igyekezzenek minél előbb leróni, nehogy a törvé- nyenkivüli állapot megszűntével a felszaporodott tartozások miatt állami végrehajtók legyenek kény­telenek működni. Nagykároly, 1903. szept. hó 12-én, Lévay Béla, adóügyi tanácsos. — Kurucz Újság czimen uj krajezáros napilap indult meg Budapesten. A függetlenségi pártnak uj lapja ez, melybe Kossuth Ferencz, Thaly Kálmán, Barabás Béla stb. Írnak. Aki e lap terjesztésével, kolportázsával számottevő haszon mellett foglalkozni akar, forduljon a Kurucz Újság kiadóhivatalához Budapest IV., Vármegye-utcza 11. — Felhívás a szőlős gazdákhoz. A boritaladó kedvezményes fizetése czéljából az 1902. évi XV-ik j t. ez. 3. §-a alapján felhivatnak a Nagykárolyban lakó szőlőbirtokosok, hogy a boritaladó kedvezmény elnye­rése czéljából, szőlőterületük nagyságát, remélhető termését és a fogyasztásra vagy eladásra szánt bor­mennyiségét f. év szept. hó l-töl kezdödöleg 30 napon át Andó Ferencz közigazgatási kiadónál jelentsék be. Nagykároly, 1903. augusztus 25-én. Debreczeni 1 s t v á n, polgármester. — Házvezetőnőnek, társalkodónőnek, esetleg gazdasszonynak ajánlkozik egy intelligens özvegy úri nő. ki a gyermekek hű gondozását és nevelését is elvállalja. — Czime a kiadó hivatalban. Jelen számunkhoz fél iv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő iBAÜDISZ JENŐ Laptulajdonos: ROTH KAROLY. Ház és szőlő eladás! Nagykárolyban Gróf Károlyi-téren levő lakóházam ; a helybeli szőlőskert szentjánosi völgyén kiválóan nemes fajokkal beültetett termő szőlőm melyen csinos uj nyári lakház van, továbbá a Jókay utczában felerészben tulajdonomat képező Jelinek Rozália-féle fétteteü és taüfíáz, jutányos áron szabad kézből eladók. Venni szándékozók értekezhetnek az eladással megbízott Nonn Gyula testvéremmel. Nagykároly, 1903. szept. 1. 1 —3 Nonn Ferencz, Vendéglő fürdetés. Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel hogy megboldogult nőm elhunytéval is „Kispipa“-Yendéglőmet tovább folytatom. Gondoskodva van, hogy igen tisztelt ven­dégeimet ízletes ételekkel elláthassam. — Jó konyhám hírnevét igyekszem fentartani, vala­mint tiszta kezelésű jó italokkal szolgálandok. Szives pártfogást továbbra is kéri tisztelettel Pék Mihály, 2—2 ____________________a „Kispipa“ vendéglőse. Sd nutó felvétet Bádogos-ipar üzletemben egy jó családbó való 13—14 éves ifjú tanulóul felvétetik. Nagykároly, 1903. szeptember hó. 2—3______________________Jobbágy Gyula. SH üatmazás. Az avasujvárosi jegyzői irodába egy szor­galmas jó irásu egyén alkalmazást nyer­het. Fizetési feltételek levélben közöltetnek. Avasujváros 1903. szeptemer 14. Nagy József, 1-2_____________________________aljegyző.______ Fö ldhitel kölcsön követitő hivatal Budapest, Vili. kér. Rákóczi- utcza 2. sz Földbirtokokra amortisatios kölcsönt köz­vetít 31/2°/0-tól kezdve 30, 40, 50 és 60. évre. Esetleg már fennálló drágább kölcsön konvertálható. Megbízatást a hivatal minden előleges költség nélkül vállal. 2—3 Eladó ház, szóló és fordulós földek Néh. özv. Morgenthal Ignáczné ha­gyatékát kéj ező, gróf Károlyi téren levő lakház; a nagykárolyi szőlőskert első völgyén levő beültetett termő szőlő, továbbá egy mesterrészi fordulós föld (5 kát. hold 280 □-öl) és egy nagy- utczai fordulós föld 6 kát. hold (272 □-öl) szabadkézből jutányos áron eladó. Bővebb értesítést nyújt Nagy­károlyban Nonn Gyula, 1—3 hagyatéki megbízott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom