Szatmármegyei Közlöny, 1903 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1903-06-28 / 26. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 2146—903. sz. Árverési Hirdetmény. Alantirott elöljáróság által közhirré tétetik, hogy Penészlek község határában és pedig az Úrbéres és Rátái birtokosok fordulóján külön- külön gyakorolható vadászati jog az 1903. évi augusztus hó 1-től 6 egymásután következő évre folyó évi julius hó 9-én délután 2 órakor Penészlek község házánál nyilvános árverésen ki fog adatni. Az árverési feltételek a jegyzői irodában Penészleken megtekinthetők. Penészlek, 1903. junius 5. 2—2 Elöljáróság. 2511—1903. szám. 3Pátl3rái:z;a/t­Szatmár vármegye erdődi járásába kebe­lezett nántüi körjegyzőségben a megüresedvén, arra ezennel pályázatot nyitok. Felhívom mindazokat, kik ezen állást el­nyerni óhajtják, hogy nagykorúságukat vala­mint az 1883. I.t.-cz.6. §-a illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ában előirt elméleti képzettsé­güket s eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok­mányokkal felszerelt pályázati kérvényüket hozzám folyó évi julius hó 30 ik napjának d. u. 5 órájáig annál is inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe nem veszem. A választást folyó évi augusztus hó 5-ík nap­ján d. e. 10 órakor fogom Nántün a körjegy­zői hivatalos helyiségben megtartani. A körjegyzői állás javadalma következő: 1. Készpénz fizetés ................ 800 K — f 2. Iroda átalány..........................140 „ — ,, 3. Úti általány......................... 498 ,, 98 „ 4. Fűtés és világítási átalány . . 50 „ — „ 5. Segéd tartásra..................... 355 „ — „ 6. Anyakönyvi dologi kiadásokra .144 „ —,, 7. Anyakönyvi tisztelet-dij . . . 200 „ — „ 8. Természetbeni lakás és magán munkálato­kért vármegyei szabályrendeletben megálla­pított dijak. Erdőd, 1903. junius 20. Damokos Ferenez, 1—2 főszolgabíró. Ml Mélyen tisztelt vevoközönség! MIELŐTT férfi, női és gyermek ruhákat rendel vagy vásárol, szíveskedjék saját érdekében REITER LAJOS, Nagykároly Deák Ferencz-tér 12. sz. a. (Fitos Ferenez ur „Fekete sas“-hoz czimzett gyógyszertára melletti) ezéghez fordulni, hol a legnagyobb ruha-áruházban dúsan felszerelt raktár van és 3V bámulatos olcsó árban lessz elárusítva a legdivatosabb férfi angol Ulster........................................................................ 20 koronától feljebb, a legdivatosabb férfi csikós kamgarn öltönyök................................................. 20 koronától feljebb, ki váló minőségű férfi gyapjú szövet öltöny.......................................................... ÍO koronától feljebb, elegánsan kiállított férfi Luster öltöny.............................................................. 15*50 korona, a legújabb Darányi-féle szatén öltöny................................................................. ÍO korona, a legújabb Czebelin és Dubl szövet gallérok.......................................... 18 koronától feljebb Egyben felhívom a n. é. vevőközönség figyelmét újonnan berendezett, dús választékú gyapjú-szövet és kellékek raktáramnak megtekintésére. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel REITER LAJOS, 3-3 úri- és nőiruha-áruháza Nagykárolyban. Kizárólagos gyártói:-KEK ruhamosáshoz a legjobb kékitö-szer. Törvényesen védve Mosóintézetekben, háztartásokban a legkedveltebb ruhakékitő. Olcsó és felülmúlhatatlan. Kis üveg 24 fillér, izszeri mosáshoz elegendő 1 nagy üveg 1 korona 60 fillér, félüveg 1 kor Kapható miudeniitt. Utánzatoktól óvakodjunk ! HOCHSINGER TESTVÉREK vegyészeti gyára BUDAPEST 8—20

Next

/
Oldalképek
Tartalom