Szatmármegyei Közlöny, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-09-29 / 39. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Mellékjövedelem. Intelligens urak foglalkozásukra való tekintet nélkül, minden állással összeférő mellékjövedelemre tehetnek szert. Nem kell hozzá sem szakismeret, sem nagy fáradtság. Barátaik, ismerőseik körében kell csak tevékenységet kifejteniük e minden kétségen felül tiszteletreméltó mellékjövedelmi forrásnak minél nagyobb mértékben való kiaknázása végett. Teljes felvilágosítás azonnal adatik. Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék pon­tos czimmelellátott ajánlataikat,(melyek rögtön továbbittatnak) „Mellékjövedelem“ jelige alatt az ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ hirdetési osztályához Budapest, VII. Erzsébet-körut 54. 2—2 Pártoljuk a magyar ipart! Legjobb Csontlevélpapir az CT HAZH GYÁRTMÁNY! Versenyez a külföld elsőrendű készítményeivel A ptrlal kiállításon ai „Arany érero“-mei kitüntetve. Csász. és kir. udvari szállító Rigler József Ede papirnemOqyAr részvénytársasáq BUDAPESTEN. Kapható Nagy-Károlyban: Eigner Simon Szv., Pete János, Csókás László és minden jobb kereskedésben. ad. 1585—1901. sz. Slrverési hirdetmény• Alólirott község elöljárósága részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy a község határában gyakorlandó vadászati jog 1901. évi augusztus hó 15-től kezdődő 6 egymásután következő evekre, vagyis 1907. augusztus hó 15-ig, 1901. évi október hó 6-án délután 3 órakor a községházánál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adatik. Árverési feltételek a körjegyzői irodában megtekinthetők. Nagy-Paládon, 1901. szept. 23. Bencsik Andor, s. k. Törő László, s. k. körjegyző. 1—1 biró. ■«jy • 1 ♦ '*• i* .y * i * «jv • * * - ;' 6186—1901. tkvi. szám. Árverési hirdetmény. A n.-károlyi kír. járásbíróság közzé teszi, hogy dr. Kovács Dezső ügyvéd végrehajtatónak Winkler György végrehajtást szenvedett elleni 64 korona 61 fillér tőke és járulékai iránti végrehajtási ügyé­ben a szatmár-németii kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő Mező-Terem községi 183. sz. tjkvi AI. 505., 616., 774., 811., 923., 1097., 123i., 1513., 1696., 1793. hrsz. külső birtokra az árverést 1764 korona kikiáltási árban elrendelte s hogy ezen birtok az 1901. évi október hó 22 ik nap­ján d. e. 9 órakor Mező Terem községházánál meg­tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog, még pedig a C. 6—7. alatt Haller Jó­zsef és neje Mórent Ágota javára bekebelezett élet­járadék és szolgalmi jognak, nemkülönben a C. 10. alatt Winkler Györgyné szül. Haller Katalin javára bekebelezett haszonélvezeti jognak épségben hagyása mellett, úgy azonban, hogy ha ezen árverésre kitett ingatlanokért a fenti életjáradék, szolgalmi jog és haszonélvezeti jognak épségben tartása mellett a 660 korona be nem igértetnék, akkor ezen árverés hatálytalanná válik és nyomban újból megejtendő árverésen az ingatlan a fentirt és bekebelezett jo­gokra való tekintet nélkül fog eladatni. Az árverelni szándékozó a birtok kikiáltási árá­nak 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában s a 3333—1881. I. M. sz. r. 8. §-ában körülirt papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. szept. hó 4. A kir. járásbiróság. Szabó, kir. járásbiró. TÁROGATÓ (Rákoczy tárogatója.) A t. közönség egyik legkedveltebb fúvó hangszere. Kellemes és lágy mélabus hangja a fülre kellemesen hat. Tanároktól, zenekapaczitásoktól számos elismerés. Ara 30 frttól 70 frtig.-s^j -fe Stowasser-féle tárogató iskola zenekisérettel ingyen. |^=­Hegediik vonóval — — — — 3 frttól 15 frtig. Mesterhegedük vonóval — — — 15 „ 300 „ Gordonkák vonóval — - — — 10„ 150, Nagy bőgők vonóval — — — 30 „ 100 „ Fuvolák — — — - — - — 2 „ 100 „ Szárnykürtök — — — - — —< 14 „ 20 „ Czimbalmok — - -- -- 35 „ 300 „ Elpusztíthatván kitűnő és erős hangú WA.JE*1VIO]NIKJL:k: 3, 4, 5, 6, 8, 10 frttól 80 frtig. STOWASSER JÁNOS cs. és kir. udvari hangszer gyár. BUDAPEST, 11. Lánczhid utcza 5. sz. (saját házában a kereskedelmi minisztérium mellett.) Magyarország legnagyobb és legelőkelőbb gyára. Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Harmonikákról külön árjegyzék kérendő A párisi világkiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve. 2—1? Q-37”ü-incLÖlcs és szolőloor készítési g-épeisz. Gyümölcs és szőlő sajtok, olylonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomerő szabályzóval A munkaképesség 20 százalékkal nagyobb mint bármely más sajtónál. fMSTHydpaulikus sajtók.~Sfeg Szőlő és gyümölcs zúzok és bogyó morzsolok. Teljesen felszerelt szüreteld készülékek. Szőlő és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabadalmazott önműködő „Syphonia* gyümölcs és szőlővessző permetezők gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor. BECS, II. Taborstrasse 71. Kitüntetve 450 arany-, ezüst és bronz éremmel. 9 10 ________Árjegyzék ingyen és bérmentve._________ Képviselők és viszontárusitók felvétetnek. Ha zai ipar. EMKE padlófénymáz Magyar gyártmány. Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle EMKE padló fénymázt, s igy elérjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési ezélt szolgálunk, mert 5% az EMKE javára szolgál. A Berkes-féle EMKE padló lack a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert: EMKE szoba padi black rögtön szárad s igy a fényezett szoba egy óra múlva már használatba vehető. EMKE“ szobapadló lack szagtalau, tehát nem kellemetlen Terpentin szagot kell napokig a szobákban tűrni. „EMKE“ szobapadló lack mosható szárazra törülve fénye még fokozottabb. „EMKE“ szobapadló lack víztől nem lesz foltos mint a többi lack „EMKE“ szobapadló lack tényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb. „EMKE“ szobapadló lack üveg keménységűvé válik s igy legkevésbbé kopik. „EMKE“ szobapadló lack szeszszel hígítható. „EMKE“ szobapadló lack kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős Használatnak kitett tárgyak mázolására. „EMKE“ szobapadló lack a ragadós padlókat szárazzá teszi. Gyártás és eladási hely: RRRRRS MS JER 'MrAJLAW Aat/i/- V árud. Egyedüli eladási hely Nagy-Károlyban : Petz János ur keres­kedése, Szatmáron: Braun Albert ur kereskedése. 11—15 A A A A A A A A A Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Berkes-féle Nyom. Róth Károlynál Nagy-Károly. 1274—1901. szám. ÜHCIr d- e11 jool éiOL-y. A misztótfalusi határban a község tulajdonát tevő 11 hold tölgy és bérezi bükkerdő dús makk termése a község házánál f. évi Október hó 27-én d. e. 10 órakor fog nyil­vános árverés utján a teljes vétel ár azonnali lefizetése mellett eladatni. Misztótfalu, 1901. évi szeptember hó 16-án. 1-1 Az elöljáróság. ^•JV W ff MM "W, rwa,, |. __________________________________ __________

Next

/
Oldalképek
Tartalom