Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-08-13 / 33. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY ják, mely a színdarabok stylszerü előadása, korhű kiállítása s általában a fegyelmezett, tisztességes, szorgalmas munkálkodásban nyilvánul. Ezen jogos várakozásnak megfelelni jövök újból b. körükbe, s a midőn e tervezett idényemben a szinirodalom minden válfajának újabb termékeit tulnyomólag színre fogom hozni, nem mulaszthatom el kijelenteni, miszerint a színészet valódi rendeltetését szem előtt tartva, a régibb classikus müveket sem fogom elhanyagolni; azon reményben tehát, hogy a müpártoló közönség ezen törekvésemben támogatni fog, van szerencsém tervezett műsoromat a következőkben jelezni: Operették : A Gésák, Varázsgyürü, A kék asszony, A titkos csók, Az unatkozó király, A kapitánykisasszony, A virág csata, Nap és hold, A baba, Angot, a kofák lánya, Az üdvöske, A kis alamuszi, A görög rab­szolga, Orfeus a pokolban stb. — Énekes bohózatok és vígjátékok: A kis hörcsög, Krach Móni, Csókon- szerzett vőlegény, A Gyurkovits lányok, A hálókocsik ellenőre, Hymfi dalai, Coulisset ur, Ferry kisasszony, Pont-Biquet család, A végrehajtó, Nagyzás hóbortja, A makranczos ,hölgy, (Schakespeare), Béni bácsi, Trilbyk stb. — Énekes színmüvek és népszínművek: Az édes, Aranylakodalom, 1848. (Hadak útja), Náni, Gyimesi vadvirág, Az ördög mátkája, A falu szépe, Az ingyenélők, A leszámolás, Három Káztnér stb. Tragédiák, drámák és színmüvek: Trilby, A fekete vér, A császár ezredese, A Yaléni nász, Rómeó és Julia, Bánk-Bán, Hunyady László halála, Bíbor és gyász stb. Társulatom névsora: Műszaki személyzet: Csóka Sándor, igazgató. Vihary Elemér, titkár. Baghy Gyula, rendező. Breznay Géza rendező. Győré Alajos, gazda. Hernády János, ügyelő. Bekéné Margit, pónztárnok. Bihary Zoltán, karmes­ter. Kádár György, ruhatárnok két segéddel. Nagy Gyula, diszmester két segéddel. Erdey Sándor, kellé­kes szinlaposztó, két segéddel. Melega József, szerep­osztó. Előadó személyzet: Nők: Csókáné Almássy Julia, hősnő és társalgási színésznő. Baghyné Bodroghy Mariska, sugónő, B. Kovács Margit, másod szende. B. Abonyi Aranka, naiv színésznő és Ope­rette énekesnő. Csongori Mariska, operette prima­donna és szubrett színésznő. Huckstedt Irén, operette corolatur primadonna. Ledofszky Mariska, opera és operette coloratur primadonna, népszinmüénekesnő. Markovits Margit, drámai szende és társalgási színésznő. Nagy Vilma, másodnaiva és segédkarszi- nésznő. R. Keresztessy Amália, drámai anya. Tharasszovits Margit, operette comica és vígjátéki anya. Rátonyi Stefiké, operette énekesnő és szubrette színésznő. V. Bozóky Boiiska, segéd- és karszinésznő. Göböllös Vilma, segéd- és karszinésznő. Pásztor Margit segéd- és karszinésznő. Nagy Giziké, gyer­mekszereplő. Beke Irénke, gyermekszereplő. Beke Giziké, gyermekszereplő. Férfiak: Baghy Gyula, jellem- és bonvivant színész. Bethleni László, opera- és operettebariton, népszinmüénekes. Beke Gyula, segéd-, apa- és karszinész. Breznay Géza, jellem- komikus, kedélyes apa. Győré Alajos, hős- és apa színész, Hernády János, segéd- és karszinész Hunfy Imre, opera és operette tenorista. Kutassy Endre, másod szerelmes és karszinész. Molnár Gyula, lyrai szerelmes és társalgási színész. Fejér Dezső, natúr­húséit komikus. Vihary Elemér, operette buffo-komi- kus, kedélyes apa. Nagylaky Cs. György, segéd- és karszinész. Sághy Ede, segéd- és karszinész. Győré Ferike, gyermekszereplő. Kádár György, inas. Erdey Sándor, inasokra. Színházi zenekar: Venczel József zenekarigazgató és 9 zenész. Ezen rövid időre tervezett idényemre 12 előadásra bérletet nyitok. A nagykárolyi tek. szinügyi bizottság által engedélyezett bérletár 12 előadásra: Páholy 30 frí'.. Oldalszék és Támlásszék az első V. sorban 10 fit. Körszék 8 frt. Zártszék 6 frt. A bérlet eszközlésével, annak szabályszerű nyugtázásával s mindenemü elő- leges intézkedéssel Vihary Elemér titkárom van megbízva, a ki személyesen teendi tiszteletét. Bízva a n. é. közönség hazafias támogatásában s tömeges bérleteszközlést kérve, vagyok Nagy-Károly, 1899. augusztus 9. Magamat és társulatomat becses párt­fogásukba ajánlva kiváló tisztelettel Csóka Sándor, a miskolczi színház igazgatója. Helyiség változtatás. A helybeli posta- és távirda hivatal az építkezés miatt f. hó 6-tól kezdve a vármegyeház nyugati szárnyában van elhelyezve, a hova a közönség részére a bejárás a Könyök-utcza felől van fentartva. A posta-főnök hivatala pedig a vármegyeház déli szárnyában, a járásbíróság alatt levő épület R-ik szobájában van elhelyezve. Mulatság. A helybeli Protestáns Társaskör f. hó 6-án a Petőfi ünnep után a polgári kaszinóban táncz- mulatságot rendezett. A délutáni nagy ezőzés lehetett az oka annak, hogy kevesen jöttek össze. De a kik ott voltak, kitünően mulattak egész hajnalig. — A szegedi országos kiállítás nagy arányúnak ígérkezik. Részt vesz az élőállat kiállításon összesen 252 kiállító ós pedig 311 drb szarvasmarhával, 334 lóval, 373 juhval, 544 tenyészsertés és 36 drb hízott sertéssel. A földmivelési és növényi, szőlészeti és ker­tészeti kiállításon összesen 100 kiállító vesz részt. Sajnos vármegyénkből kevés a kiállító. így szarvas- marhát, tenyészsertést állít ki a fényi uradalom, a szatmári püspökség hídvégi uradalma; szarvasmarhát állít ki báró Vécsey József csegöldi uradalma ; lovakat állít ki a fényi uradalom és búzát tengerit s kendert állít ki Domahidy István, A szinügyi bizottság f. hó 8-án ülést tartott Nagy László elnöklete alatt, mely ülésen megjelent a színtársulat titkárja Vihari Elemér is. A szinügyi bi­zottság kimondta, hogy mindent elkövet a színtársulat erkölcsi támogatása érdekében s viszonzásul kikötötte azt, hogy hetenkint megállapítja a heti műsort. Az első hét műsorra a következő lesz. Kedden : Himfy dalai, szerdán: Nebánts virág, operette, Csongori Mariska a népszínház volt tagjának felléptével, csütörtökön Folt, a mely tisztit, Csókáné Almássy Julia felléptével pénteken Hunyady László halála, szombaton Gésák operette, itt először. — Esküvő- Keszler Pál nagybocskói lakos gyógy­szerész f. hó 5-én kelt egybe Müller József polgár­társunk kedves leányával Irénnel. Tanuk voltak dr. Munkácsi Pál vármegyei főorvos és Kinczel János. A polgári házasságkötést Debreczeni István polgármester végezte. — Bűvész estély. Balthazár magyar bűvész, a ki huzamosabb ideig Amerikában tartózkodott s ott ta­nulta meg a büvészetet, a múlt héten két előadást tartott a régi kaszinó nyári színkörében. A közönséget egész meglepte a bűvész bámulatos ügyességével. Pro- dukcziói igen ügyesek és nem minden napiak voltak, úgy hogy a mit ígért, azt be is váltotta. — Halálozás. Csombók Mihály kismajtényi ev. ref. tanitó folyó hó 8-án élte 54-ik, boldog házasságá­nak 36-ik évében elhunyt. — Kimutatás. A Petőfi-ház felépítésére adakoztak: Kubinyi Bertalan 50 krt, Letlinger Béla 50 krt, Nonn Endre 50 krt, Róth István Lajos 50 krt, Csetényi Lajos 50 krt, Olvashatlan név 50 krt, Kardos Aurél 50 krt, Nemestóthi Szabó Albert 50 krt, Jauitzky Albert 50, Nagykárolyi Takarékpénztár 1 frtot, Ön­segélyző-Népbank 1 frtot, Schuszteritsch Ferencz 50 krt, Dr. Serly Gusztáv 1 frtot, Olvashatlan név 1 frtot, Zaják Antal 50 krt, N. N. 1 frtot, N. N. 25 krt, Szobonya Antal 50 krt, Palczer Ernő 1 frtot, N. N. 20 krt, Kaufmann Adolf 50 krt, Rooz Samu 50 krt, Kohn Márkusz 30 krt, N. N. 50 krt, N. N., N. N. 30—30 krt, N. N. 10 krt id. Zanathy Mihály 1 frtot, Kacsó Károly 50 krt, Czukor Márton 50 krt, Ekker Ferenczné 50 krt, Aáron Sándorné 50 krt, Papp Béla 40 krt, özv. Hegedűs Józsefné 50 krt, N. N. 20 krt, N. 10 krt, Vetzák Edéné 50 krt, Kínál József 50 krt, Wagner Lajos 50 krt, Nonn Gyula 1 frtot, összesen: 21 frt 65 kr, azaz huszonegy forint 65 kr. Nagy-Károly, 1899. julius hó 29-én. Csorba, Gyula, h. rendőrkapitány. — Felső-Bánya város által, a Gutin vidéki múzeumnak szervezetéről szóló szabályzatot a belügy­miniszter módosítás végett vissza küldte. — A mátészalkai Schvarcz Mór tulajdonát képező mezőgazdasági szeszgyár részére a földmivelés- ügyi miniszter a szokásos állami kedvezményeket 1899. év végéig megadta. — Pártoljuk a hazai ipart. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét Hölzel és Hacker elsőrangú férfi-,női- és gyermek-czipőraktára, Budapest, Erzsébet-körut 58 fióküzlet: Muzeum-körut 19., hol a legdivatosabb és legjobb minőségű czipők olcsóbban mint bárhol a legtartósabb kivitelben kaphatók. E hírneves czég több kitüntetésben részesült már szolid készítményeiért. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. — Árvíz Komorzánban. Folyó hó 9-én Komor- zánban felhőszakadás folytán oly nagy árvíz volt, hogy a hegyi patakokból kiáradt vizek a lakoság idei ten­geri termését különösen a völgyben fekvő földeken teljesen tönkre tette, elsodorta. A községen végig vonoló patak mentén épült lakházakba és különösen a jegyzői lak és jegyzői irodába egy fél méternyi magaságba behatolt az árvíz, úgyhogy Fried Emil körjegyző és családja kénytelen volt családjával a ház padlására menekülni, s az irodában pedig nem lehet működni. Komorzánban ember emlékezet óta ily nagy árvíz még nem volt. A szegény nép télére minden kenyér nélkül maradt, mert az árvíz e nép fő élelmi czikkét képező tengeri termést tette tönkre. Az ár a boglyákba rakott szénát elsodorta, sőt több nyáj juhat is magával ragadt. Szerencsére ember élet áldozatul nem esett És végre minthogy jégeső is volt, az úgyis kevés szilva termésben is nagy kárt idézett elő. Attól tarthatni, hogy e sok rendű csapás miatt a szegény károsultak utalva lesznek könyöradományt igénybe venni — Zongorát, az életben mindig csak egyszer szabadna vásárolni és ez csak akkor van b iztositva, ha azt teljesen megbízható, már régen fennálló, hírneves czégtől szerezzük be. Mint ilyen elsőrangú bevásárlási forrást ajánljuk Keresztély Sándor zongora- készitő-mester mintatelepét, Budapesten, V. Váczi- körut 21. Iparudvar, ahol a legkitűnőbb saját készit- ményü és minden jelesebb külföldi gyártmányú zongorák dús választékban tartatnak állandóan raktáron. Minden zongora tiz évi írásbeli jótállással árusittatik. Ócska zongorák be is cseréltetnek. — Az állami tejgazdasági munkásokat képző iskolákban Munkácson és Gödöllőn október hó 1-én 12 hónapra terjedő újabb tanfolyamok fognak meg­nyílni, melyekre ép, erős testalkattal biró, legalább 18 évet betöltött munkásifjak vétetnek fel. A tanulok a tanfolyam tartalma alatt teljes ellátásban és 5 frt havi bérben részesülnek. Felvételért való folyamod­ványok szeptember 15-ig a munkácsi uradalom, ille­tőleg a gödöllői Koronauradalom Igazgatóságához küldendők be.Ajánlatos volna, hogy a gazdaközönség ezen iskolákra jóra való cselédjeit elküldje, hol minden anyagi megteríieltetés nélkül szakértő tehenesekké és tejgazdasági munkásokká képeztetnek ki. November hó 1-én fog megnyílni a nagyszécsényi tejszövetkezé­nél létesített állami, tejgazdasági munkásnőket képző iskolának újabb félévre terjedő tanfolyama. Az ide való felvételért kifogástalan előéletű és legalább 16 évet betöltött nők pályázhatnak, kik teljes ellátásban (esetleg e helyet 15 frt, ellátási díjban) és 4 frt, havi bérben részesülnek. Az iskolára való felvéte­lért a kérvények keresztlevél, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal felszerelve, a nagyszécsényi tej­szövetkezet igazgatóságához intézendők október hó 15-ig. Ezen iskolák jelen tanfolyamait végző tej - gazdasági munkások illetőleg munkásnők elhelyezése ügyében a fentnevezett uradalmak igazgatóságai, illetőleg a nagyszécsényi tejszövetkezet igazgatósága keresendők meg. — Ös-Budavár. A fővárosba ránduló t. olvasóink bizonyára kimennek Os-Budavárába, hol annyi sok a látni való.Mi ajánljuk, hogy ne mulasszák el itt fel­keresni a Lantos-féle Arany Kakas vendéglőt, hol hazánk első dalköltője, Daukó Pista vezetése alatt Magyarország első dalénekesével, Veress Sándorral és annak 30 tagból álló daltársulatával naponta hang­versenyez. Ott ugyanis szabad bemenet mellett mindenki kitünően mulathat és amellett otthonosan és jól étkezhetik, mert kitűnő, Ízletes ételek, tiszta, valódi magyar borok szolgáltatnak fel igen jutányos polgári árakon. — Hírlapíró gyufa elnevezés alatt egy uj fajta kitűnő minőségű magyar gyártmányú gyufa jött for­galomba. A tiszta jövedelem 2°/o-a a vidéki hírlapírók országos szövetsége nyugdíj és segély alapjának czéljaira lesz fordítva. Tekintve azt, hogy a gyárt­mány magyar, kitűnő minőség és a jövedelem egy- része jótékony czélra fordittatik, reméljük, hogy kereskedőink nálunk is kísérletet fognak vele tenni. A gyár Szegeden van Pálfi Lipót és veje tulaj­donában. Jelen számunkhoz fél iv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: B A U D I S Z JENŐ. Lap tulajdonos: ROTH KAROLY. HIRDETÉSEK: Dr. Roóz Elemér. az összes gyógy tudományok tudora, lakik Nagy-Károlyban Nagy-Hajduváros 1471. szám alatt (Hágen ignácz ur házában). Faulard-selyem 65 krtól 3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai stb. legújabb mintá­zatok és színekben, — valamint fekete, fehér és színes „Henneberg-selyem“ 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. Privát-fogyasz­tóknak postabér és vámmentesen, valamint házhoz szállítva, — mintákat pedig postafordultával küldenek Heneberg G. selyemgyáraifcs.és tudv.szállító) Zürichben Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. Kiadó lakás. Nagy-Károlyban a Nagy-Hajduváros és La- katos-utcza sarkán (a megyeház- és posta-épü­let szomszédságában levő házamban egy 5 szobás úri lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt f. évi november 1-re kiadó. Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos 2—3 Varecska József. 1093 — 1899. tkvi sz. Árverési hirdetmény. A m.-szalkai kir. járásbiróság, mint tkvi ható­ság közhírré teszi, hogy a csanálosi összesített árvapónztár végrehajtatónak, Ifj. Makiári István, Mak­iári István és neje File Zsófia nagydobosi lakosok végrehajtást szenvedő elleni 1000 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a szatmár- németii kir. törvényszék (a mátészalkai kir. járás­biróság területén levő, Nagy-Dobos község határában fekvő a nagydobosi 116. sz. tjkvben irt-j-1 sorszámú ingatlanra 560 frt, s a nagydobosi 143. sz. tjkvben I. 2—4 sorszámú birtokból az ifj. Makiári István ille­tőségére az árverést 1291 frtban ezennel megálla­pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi szeptember hó 7-ik napján d. e. 9 órakor Nagy-Dobos község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási áron alól is eiadatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/o-át vagyis 56 frt 129 frtlO krt kész­pénzben vagy az 1881. évi LX.t.-cz.42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Máté-Szalka, 1899. évi május hó 7-én. A mátészalkai kir. járásbiróság mint tkvi hatóság. Horváth, kir. járásbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom