Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-05-14 / 20. szám

5588—1898. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykárolyi Keres­kedelmi és Iparbank Részvénytársaság bej. czég vég­rehajtatnak Farkas Ferencz szaniszlói lakos végre­hajtást szenvedő elleni 90 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a szatmár- németii kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. jbiróság) területén levő, Szaniszló község határában fekvő a szaniszlói 104 sz. tjkvben irt -f- 1 sor 366/b hrsz. 299. számú házas zsellér-telekre 183 frtra s az ottani 783. sztkvben irt -)- 1 sor 366/a hrsz. belsőségből a Farkas Eerencz illetőségére 183 írtra s az ottani 720 sztkvben irt -j- 1 sor 3182/a hrszámu közös le­gelőből a B 181 sorszám alatt bevezetett Farkas Ferencz illetőségére az árverést 17 frtban, ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1899. évi junius hó 22 ik napján d. e. 10 órakor Szaniszló község házá­nál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 18 frt 30 kr, 18 frt 30 kr, 1 frt 70 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ába.n jelzett árfolyammal számított és az 1881. nov. hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminisz- teri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes érték­papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §. értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nagy-Károlyban, 1899. évi márcz. 10. A n.-károlyi kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Jancsó, kir. aljárásbiró. Mörathon verek ezigaretta- és pipadohányhoz. Ö römmel szíjjá az ember kitűnő tu­lajdonságai miatt R ágyújtva bármely dohány nyal, az utóbbi égető csipős ize elvész A legegészségesebb keverék ezigaretta és pipadohányba T ekintve azt, hogy a Mörathon a ni­kotin ártalmas hatását a gyomorra paralizálja, minden dohányzónak nélkülözhetetlen H at rész pipadohánynyal vagy 4 rész czigaretta-dohánynyal ke vertet ik O rvosok által minden dohányzónak ajánltatik N agy csomag 30 kr, kis csomag 10 kr, külön vágat és csomagolás pipa­dohány és külön czigarettadohány részére Próbaküldemény : 10 kis csomag bér­mentve 1 frt 26 kr utánvét mellett. Viszontelárusitóknak jövedelmező. Egyedüli készítő : Mörath Tivadar gyógyfükereskedés, Grácz. Vezérképviselő Magyarország és a társországok részére : Dvorzsák János beviteli ügynöksége 4—15 Budapest, VI. Gyár-uteza 43. Kapható Nagy-Károlyban: KEREKES ÖDÖNNÉL. Járványmentes he)y| Klimatikus lÁllandó fürdöorvos gyógyfürdő és hidegvizgyógyintézet. Remek szép fekvéssel, kiránduló helyekkel és sétányokkal. Gyógy eszközök: Hidegvizgyógyintézet, vasas és égvényes savanyuviz és fürdők, ez idén újonnan és czélszerüen átalakított sós- és fenyő-belégzési intézet, villany- massage, természetes melegtej, juh-savó ; mindezek czélszerü használatára a gyógyfürdő orvosa ügyel fel. SZOLYYA HÁRSFALYA Újonnan épült vasúti állomás. Gyógyjavallatok: Tüdőbajok, malária (mocsárláz), gége-, hörg- és tüdőhurut5gyomorhurut,emésztetlenség,rnáj- és lépdaganatok, vizhólyaghurut,specificus és görvélyes csontbán- talmaknál. Mindenféle idegbántalmak, fejfájás, migraine, histe- ria, szédülés, nehéz légzés, hypochondria. Vérbajok, köszvény, gorvély, bujakór, delirium trem. potat. Női bajok, fehér íolyás, sápkór, havi zavaroknál. Kitűnő ellátás ess lakás. Prospektussal és egyéb felvilágosítással szívesen szolgál a fürdöigazgatóság. Idény s Májustól októberig. Gyógyszertár. | 13 | Két vendéglő. 343—1899. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1899. évi 28877. sz. vég­zése következtében Tannenbaum Miksa javára Grün - féld Adolf ellen 66 frt 28 kr s jár. erejéig 1899. márcz. hó 31-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1323 frtra becsült szobai búto­rok, egy zongora, férfi szövetek, varrógépek, egy tehén stbiből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a mátészalkai kir járásbíróság V. 181/2—1899. sz. végzése folytán 66 frt 28 kr tőkekövetelés, ennek 1899. febr. hó 15 napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 22 frt 35 krban biróilag már megállapított költségek erejéig Máté-Szalkán alp. lakásán leendő eszközlésére 1899. évi május hó 18-ik napjának d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Kelt M.-Szalkán, 1899. évi ápril 17-én. Pénei% kir. bír.. végrehajtó. KOTZOPÁL Budapest, V. kerület Lipótkörút 18. szám. (Vígszínház mellett, a nyugoti pályaudvar s Mirgithid közelében) A közönségnek pártfogását kérve, ajánlja Garett R. és fiai féle legújabb szerkezetű compound gőzmozgonyait félstabil- és stabilalakban, a melyek 40 százalék tüzelőanyag megta­karítással dolgoznak. Gőzmozdonyokat és gőzcséplőket négyszer fordítható acél- dobsinekkel, toldást nem igénylő szalmarázókkal és nagy szita felülettel, minden nagyságban, Minden fajta lovas cséplökészleteket, arató- és vetög épeket, szecskavágókat, répavágókat és minden más gazdasági gépeket. Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek! 6—6 „TANÁRON“ gyümölcsfa-permetező szer. Az észszerűen és szorgalommal nevelt gyümölcsfa-tenyésztés busásan jövedelmez gondozójának: ezért szükséges, hogy a termelők figyelme első sorban a fát és gyü­mölcsöt egyaránt pusztitó rovar és féreg ellen irányuljon. Több hírneves pomulógus szakértő tanácsai nyomán sikerült a gyümölcsfa­permetezéshez szükséges alkatrészek birto­kába jutnom. Ezeket az előirt módozat szerint össze­állítván, vegyileg megvizsgáltattam és msi 8» HT A V A H O'N'tf (gyümölcsfa- 99 A Aiiilllvii permetező szer) néven hozom forgalomba, egyidejűleg a szabadalom elnyerése czéljából S. 754. szám alatt a be­jelentést megtettem. Úgy az összeállitás, de különösen a vegyi vizsgálat kitűnő eredménye azon határozott kijelentésre bátorítanak, miszerint a „Tanáron11 egyike a legjobb gyümölcs-féreg- irtó szereknek, feltétlenül biztos eredménynyel jár és nincs semmi káros hatással sem a fa, sem pedig annak gyümölcsére. A fecskendő darabja I frt. — Egy doboz ára 60 kr. Kizárólagos eladási raktár: Tisztelettel: KEREKES ÖDÖN füszerkereskedésében Nagy-Károlyban (Nagy-piacztér). Számos elismerő és köszönő levelek közül kiemeljük : Beretvás Pál szálloda- és szőlőtulajdonos Kecskeméten, Hordos Ferencz szőlőtulajdonos B -Füred, Simonfy Jakab földbirtokos Pa.-Tornyos, Fischer Vilmos keres­kedő Császártöltés, Vass Ádám vendéglős és szőlőtulajdonos Szabadkán, Medveczky György I. jegyző R.-Palota, Ferenczy gyógyszerész Petrovácz, Braun Károly birtokos Eger, dr. Klein Adolf osztályorvos Szabadkán, Bacarcicb Sándor altábornagy Nagy-Écs, Soos Elemér erzedes Péczel. 3—3 Sugár Manó, gyártelep: SZABADKA, I. kör, Bercsényi- utcza 351., saját ház. „Satmareana“ takarék- és hitelintézet Részvénytársaság I Szinyér- Váralján. FELHÍVÁS. Az intézet 8., 78., 79., 80., 188., 275., 398., 406., 564., 585., 602., 608., jj 615, 721, 722, 742, 743, 744, 763, 863, 864, 876, 936, 940, 941, 942, | 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 963, 969. és 973. számú | részvényeinek birtokosai j az alapszabályok 9-ilc §-ának értelmében ezennel felhivatnak, miszerint ezen rész- | vények hátralékos részleteit folyó évi Junius lió 15-ig s annál inkább befizessék, mivel ellenkező esetben a kereskedelmi törvény 169—171 | §-ai értelmében az aláírásból eredő jogaik elvesztése mellett részvényeik megsem- | misittetnek s a már befizetett részietek az intézet tartalék-alapja javára fognak | elszámoltatni. ' i Szinyér-Váralján, 1899. ápril hó 22-én. S 3-3 -A.SS Igra/zgrsLtósáugr. S .XTl SSOfcSUHLrtr sík mr: str str: w 'w -w vw \w/ \w is uji ui I UiI Ui I

Next

/
Oldalképek
Tartalom