Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-05-14 / 20. szám

Melléklet a „Szatmármegyei Közlöny“ 1899. évi 20-ik számához. — Cziprus lombok. E czim alatt egy kötet temetési beszéd jelent meg Biky Károly győrteleki ev ref. lelkésztől. A beszédeket szerző a vármegyei előkelő családok halottai felett mondotta s mot egy füzetben összegyűjtve kiadta. A beszédek mindmeg­annyi cziprus lomb az elsiratott halottak sirhalmai felett, — meg annyi szellemi emléke a kegyeletnek. A mü megjelent Weisz Zsigmond könyvnyomdájában Mátészalkán s ugyanott megszerezhető. Ara 2 korona. 1776—1899. sz. A nagybányai járás főszolgabirájától. Árverési hirdetmény. Szatmár vármegye árvaszékének 7530/899. A. szám alatt kelt végzésében foglalt megbí­zásból közhírré teszem, hogy a néhai Barog György örökösei tulajdonát képező Alsó-Ferne- zely község 98. sz. a. hiteltelekjegyzőkónyv- ben 109. hr. sz. a. álló 83. számú házépület tulajdonjoga és a föld haszonélvezetből álló ingatlannak a legtöbbet ígérőnek Alsó-Fernezely községben a község házánál az 1899. évi május hó 31-ik napján d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános árverésen elfog adatni. Árverési feltételeit: 1. Kikiáltási érték 200 írt. 2. Árverelő köteles leend ezen összeg iO°/o-át az árverés megkezdése előtt bánat­pénzül letenni. 3. Legtöbbet ígérő köteles leend ezen bánatpénzt az árverés befejeztével azonnal 100 frtra kiegészíteni, a vételár hátralevő ré­szét az árverés, illetve annak alapján megkö­tendő vételi szerződést gyámhatósági jóváha­gyás után azonnal egészben kifizetni. 4. Köteles leend az árveréssel járó összes költségeket a vételi szerződés és bélyegköltsé­geket az árverés foganatosításával a vételárba betudás nélkül azonnal kifizetni. 5. Az ábrással járó százalék és átiratási kötelezettség vevőt terheli. 6. Ha vevő a vételtől az árverés befeje­zése és a szerződés megkötése után vissza lépne, az általa befizetett összegeket elveszti és az ujabbi árverés veszélyére és költségére fog elrendeltetni és foganatosíttatni. 7. Vevő a megvett ingatlant azonnal hasz­nálatába veheti. Nagy-Bányán, 1899. május 6. Dienes, 1 — 1 főszolgabíró. 2344—1898 tkv. sz. Árverési hirdetmény. A nagykárolyi kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Beniczky István mint k. k, gyer­mekei Beniczky Miklós és Kálmán t. t. gyámja nagykárolvi lakos végrehajtatónak Bereczky Emília férj Veres Józsefné h.-szoboszlói és Özv. Bereczky Zsigmondné Barta Ágnes tarai lakosok végrehajtást szenvedők elleni 100 frt tőke követelés és járulékai továbbá csatlakoztatottnak kimondott nagykárolyiTaka- rékpénztár-Egyesület 2962/1897 sz. a 74 frt tőke, ennek 1897 május 14-től járó 6°/o kamati 3 frt 10 kr. óvási 1/ü °/o váltó dij, 11 frt 40 kr. perbeli és 7 frt 50 kr. végrehajtás kérési költség kielégítése iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvény­szék (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő Bere község határában fekvő a béréi 341 sz. tjkvben irt 1. 1. 3. 8-12 sor 440 a, 848 b, 1185 b ,298 a, 306 a, 434 a, 894 a, hrszámu birtokból a Veres Jó­zsefné sz. Bereczky Emilia illetőségére 201 frt az ottani 192 sz. tjkvben irt I 1-5 sor 822, 906, 1214, 364, 616, hrszámu birtokokból a Bereczky Zsig­mondné Barta Ágnes és Veres Józsefné sz. Be­reczky Emilia illetőségére 245 frt, s végre az ottani 342 sz. tjkben irt I. 1-6 sor 453, 791, 489/e, 403, 400, 652/a, hrszámu birtokból a Bereczky Zsigmondné sz. Barta Ágnes és Veres Józsefné sz. Bereczky Emi­lia illetőségére az árverést 220 frtban ezennel megálla­pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1899 évi május hó 29 ik napján délelőtt 10 órakor Bere községházánál meg­tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/o-át vagyis 20 frt 10 krt, 24 frt 50 kr, 22 frtot készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy- miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály­szerű elismervényt átszolgáltatni. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekönyvi hatóságnál 1899. tnárcz. hó 7 napján. Szabó kir. aljbiró. í] I Rózsafák eladása. } Marechal Niel rózsa 2V2—3 méter magas darabja ..................................... 50—60 kr j \ M agastörzsü rózsa legújabb fajokban 50 darab vételnél...................... 35 kr I ; Magastörzsü rózsa választásom szerint....................................................... 30 kr i ji Szomorú rózsa- 2V2- 3 méter magas darabja ....................................... 60 kr j { Tör pe nemesitett rózsa darabja..................................................................... 20 kr j f Ugyanaz 100 darab ...........................................................................................18 frí — kr ! Ta^raszl Triráigrzó i Viola tricolor maxima (árvácska).....................................10 darab 20 kr, 100 drb 1 frt í Szászorszép fehér és rózsaszín.....................................10 darab 15 kr, 100 drb 1 frt j I Nefelejts (miosotis alpestris kék, fehér és rózsaszín 10 darab 25 kr, 100 drb 2 Irt jj Szegfű télen kint telelő . . . . ■................................10 darab 40 kr, 100 drb 3 frt j 1 Canna legszebb Crozy féle fajokban...........................10 darab 50 kr, 100 drb 4 frt J Mu sa nagyság szerint darabja.....................................1 forintól felfelé i Szönyegvirág legszebb fajokban.....................................100 darab 70 krtól 2 forintig ! i Földieper „Laxtons noble“ óriás................................10 darab 25 kr, 100 drb 2 frt Ár jegyzéket kívánatra bérmentve küld: KLEIN VILMOS I 2 3 Erfurti kertészete Szatmáron. 1899. évi 536. sz. HIRDETMÉNY. femezelyi xxx. 3s:xx. 3rolxólxI-va.ta,l: folyó évi aprózott öntött vas szükségletének fedezésére folyó évi május hó 19-én délelőtt 10 órakor írásbeli árlejtést tart a következő feltételek mellett: 1. Az évi szükséglet 500 q aprózott öntött vas. 2. Csupán öntött vas vétetik át s az egyes darabok legnagyobb súlya 10 kg.-nál nagyobb nem lehet. 3. Szállítási határidő: 1899. julius hó 20-ig. 4. Átvétel a fernezelyi kir. kohóhivatalnál, hol az átvett mennyiség értéke bélyegzett nuygta mellett azonnal kifizettetik. 5. Ezen árlejtéshez, résztvenni óhajtók azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 50 kros bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlataikat folyó évi május hó 19-ének d. e. 10 órájáig az ajánlati összeg 10%-át kitevő bánatpénz melléklésével alólirott kir. kohóhivatalhoz annál inkább benyújtsák, mivel később érkező ajánlatok figye­lembe vétetni nem fognak. 6. A kir. hivatal fenntartja magának azon jogot, hogy ajánlattevők aján­latai között szabadon választhasson, esetleg valame nnyi ajánlatot vissza utasíthassa. 7. Az ajánlat elfogadása esetében, az illető bánatpénze a szállítás bete- jeztéig biztosítékul bentartatik s a szállítási feltételek pontos betartása esetében, vállalkozónak vissza fizettetik. 8 A szállítási feltételek be nem tartása esetében a vállakozó bánatpén­zét elveszti. A.-Fernezelyen, 1899. május hó 5. M. kir. kohóhivatal. Építkezők figyelmébe! Amerikai parketteket (egészen tölgyfából, fenyőfa-betét nélkül) jutányos áron szállít LAMARCHEALBERT fürészgyár-kezelösége Nagy-Károlyban. Pormentes, legtartósabb és legszebb szobapadozat. 2—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom