Szatmármegyei Hírmondó, 1917 (7. évfolyam, 1-8. szám)

1917-02-18 / 7. szám

7-ik szám. SZATMARMEGVEÍ HÍRMONDÓ A másik nagy ok pedig az, hogy a mi csenevész iparunk mellett még nagyon rá va­gyunk utalva' Ausztria iparára és igv az árak maximálása nemcsak minket, fogyasztókat, hanem Ausztriát mint eladót érdekli közelebb­ről. így aztán maximális áron kapott búzánkért, cserébe adja hallatlan áron ipari termékeit. Ha ebbe a játékba gazdáink bclegyengiiinek is, annyit megtanulhatnak belőle, hopy az állam alapjainak" erősítésére egyedüli ut az ország iparának fellendítése legalább is addig a nívóig és termelőképességig, hogy a belföldi fogyasz­tást fedezhesse. Akkor nem lehetne szegénye­dés, mert a javak egyik kézből a másikba menve is, magunk közt forognának. HÍREK. Az én apám. irta: Léber János. Hideg az éj, a szél siivit; Veri a fáknak ágait. Reccsenve fagy a tölgyderék . . . — A lelkem busán kérdezi:- E földön ember él-e még. Körül halotti némaság S az ágyuk tompa bús zaját Csak szűrve hozza át a szél — Van e hát ember itt, vagy óit, Ki e viharban még megél. Van. Ott a korhadt fák alatt Figyelve áll egy ősz alak. Az arc barázdás, — -szinte rom . . . Azon felírva ráncosán — Az ötven évet olvasom. így áll a vártán éberen Nappal s fagyasztó éjjelen . . . A hold elömlik ősz haján — És vágyva gondol én reám, Az én öreg honvéd-apám. Gyászhir. Korbuiy József volt budapesti szerkesztő — amint részvéttel értesülünk — hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. Hült tetemeit a kolozsvári családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Az elhunyt kiváló hírlapíró évekkel ezelőtt főszerkesztőnkkel való rokonsága folytán lapunkat is megtisztelte több kiválóan érdekes . vezércikkel. A Pesti Hírlap az elhunyt kiváló egyéniségét bővebben mél­tatja, honnan a következőkét vesszük ki: „A legérdekesebb újságírói karrierek egyike szűnt meg vele. Mint az erdélyi dúsgazdag Korbuly- család tagjának, módjában lett volna bármely pályán érvényesülést keresni, — nem használta föl a nagy vagyon előnyeit: újságíró lett. Már kora ifjúságában előbb irodalmi, majd politikai lapott alapított szőlővárosában, Koloszvárt, ahonnan később Budapestre költözvén, a kilencvenes évek közepén az akkori mérsékelt ellenzék politikai céljait szolgálta az általa megindított „Magyarságában, — el lehet mondani róla, hogy tűzzel vassal. Az Apponyi- frakció nagy harcai idején néhai báró Fejér- váry Géza akkori honvédelmi miniszter ellen nagy politikai támadást intézett — aki Korbulyt e vehemens támadásai miatt provokáltatta is. A párbaj országos port vert föl akkoriban. Korbuiy József nevét hirtelen kapta szárnyra a népszerűség, de egy pillanatig sem gondolt rá, hogy akkori nagy népszerűségét kihasználja. A párt megkínálta mandátummal — ez volt a legkevesebb — de e?t is visszautasította. Élete utolsó évtizedében, amikor a „Hazánk“ rövid ideig tartó szerkesztése után véglegesen vissza­vonult a publicisztikától — visszatért első szerelméhez: a belletrisztikához ; elbeszéléseket, színdarabokat irt még súlyos betegsége szomorú napjaiban is, de semmit sem adott ki a kezéből. Rajongó, becsüleíes, egész férfi volt. Hősi halál. A legmélyebb részvéttel vesszük a hirt, hogy gróf Degenfeld Sándor erdőszádai nagybirtokos fia, gróf Degenfeld Béla huszárhadnagy az orosz harctéren hősi halált halt. Rendőrkapitányi kinevezés. Báthy La­jos szinérváraljai szolgabiró a felsőbányái rendörfőkapitányi állásra kineveztetett. Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Kál­mán Miklós nagykárolyi ügyvédjelöltet a Zilahi m. kir. pénzügy igazgatósághoz ad ügyi biztossá nevezte ki. Kitüntetés. Székely hidy Bálint, váro­sunk honvédzászlóaljának föszámvevojét, az ellenség előtt tanúsított kiváló szolgálatának elismeréséül 0 cs. és apostoli királyi felsége a koronás ezüst érdemkereszttel a vitézségi érem szalagján tüntette ki. Elismerő oklevél. A magyar hadiköl- csónök sikerének előmozdítása körül kifej­tett buzgó és eredményes működésükért az alábbi egyének elismerő oklevéllel tiintettettek ki: Vallon Lajos, Losonczy József, Horváth Beríalan, Blum László, Stoll Béla, Gábor Árniánd, Kardos Aurél, Róth Károly banki igazgatók, Unger István, Lőrinc József főköny­velők, Kovács Lajos ref. lelkész, Zahoránszky István, Czier Ferenc, Rónai István és Láng Gyula rk. lelkészeit, Illés Károly., Debreceni Ist­ván, Makray István, Farkas Jenő polgármeste­rek, Bay Lajos országgyűlési képviselő, Mada- rassy István, Pécliy László, Domahidy Pál, Jeszenszky Béla, Komoróczy Iván, Jékey Sán­dor főszolgabírók, Rácz Dezső, Ungur’Jakab, Barna Benő, Rédei István, Hadady józsef, Sulyok Ede, 'Glücksmann Péter, Eperjesy Mi­hály, Soltész józsef, Szenes Jenő, Görömbey Zoltán, Balla Zsigmond, Pao József, Becsky Sándor. Gruber M irton, Radeczky Dezső, Balla Béla, B rdoky Gyula, Vágó Elek, Szent- iványi Sándor körjegyzők. Vármegyei törvényhatósági bizott­sági Közgyűlés lesz f. hó 22-én délelőtt fél; 12 órai kezdettel, melynek tárgysorozatából kiemeljük a következőket: 1. Alispáui jelentés. 2. Vármegyei főispán értesítése a néhai 1. Ferencz József Ö Felségének, elhunyta alkal­mából kifejezett részvétért, Ö Felsége Károly király által nyilvánított köszönet tárgyában. 3. Miniszterelnök köszöneté a vármegye közön­ségének az altruista kölcsönök felett kifejezett : elismerése tárgyában. 4. Országos Közélelmezési j Hivatal elnökének rendeleté llosvay Aladár vármegyei alispánnak hivatalától -való felfüg­gesztése tárgyában; ebből kifolyólag belügy­miniszter rendelete, jnfly szerii.it vármegyei alispán ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelte; e két rendelettel kap­csolatban az alispán! állásra ideiglenes helyet­tesítés 5 Közigazgatási bizottság határozata llosvay Aladár vármegyei alispán javadalmának felfüggesztése idejére leendő megállapítása iránt. 6. Gáspár Pád árvaszéki elnök kérése szolgálati pótlék engedélyezése iránt. 7 Andrássy Jenő utbiztosnak. betegség címén való nyugdíjazása. 8. Nagykároly város határozata a rendőri al­tisztek államsegélye tárgyában 9. Ugyanily határozat á városi közigazgatási alkairnnzoitak újabb háborús segélye tárgyában. 10. Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének kérelme segélv iránt. 11 Vármegyéi főispán ur átirata Felsőbánva r. (. város részére 5000 K rend­kívüli államsegély engedélyezése ügyében. 12. Az ellenségtől elpusztított felvidéki községek újjáépítésére megajánlott 23,000 korona fede­zésére szükséges 1%-os vármegyei pótadó kivetése. 13. Zemplén vármegye törvényhatósági bizottsága az általános kötelező polgári segéd­szolgálat szervezése érdekében a magyar or­szággyűlés képviselőházához intézett felirat támogatását kéri. 14. Alispán előterjesztése a vármegye tisztviselőinek és ezek családjainak betegség esetén való szanatóriumbeli ápolía- tása tárgyában. Egy kis diák halála. Néhai Vida István nagykárolyi füszerkereskedőnek a helybeli fő-, gimnázium III-ik osztályába járt szorgalmas, kitűnő tanulófia hosszas betegség és szenvedés után f. hó 6-án életének 13-ik évében elhunyt. A boldogult fiúcska temetése a közönség nagy részvétével f. hó 8-án ment végbe a róm. kath. egyház szertartása szerint nevelő atyjának: Balázs Bélának és édes anyjának sz. Czeha Erzsébetnek Gróf Károlyi István-utca 41. sz. gyászházából. A temetést impozánssá tette, hogy azon a „Kereskedő-Társulat“ füszerosz- tálya is testületileg részt vett ifj. Matolcsy Sándor elnök vezetésével. A február 10-iki hangverseny. Február 10-én Greger Györgyné ének- és hegedű- művésznő tanítványaival a megyeháza nagy­termében igen szépen sikerült hangversenyt rendezett a helybeli hadi árvák javára. A hangverseny első száma Dániel Micinek éneke volt. Halévy : A zsidónő c. operájából énekelt, majd egy kedves magyar müdalt Noszedától. Kedves hangjával ügyesen bánik. Két szép csokrot kapott a tapson kívül jutatniuk Krausz Andor tehetséges muzsikus, Bánóiból játszott. Gáspár Magda- Beethovenből és-Weberböl énekelt. Üde, hajlékony hangja van. Szintén kapóit két csokrot elismeréséül énekének. Dá­niel Mici a Terzettben (Kallivodától) hasonló- képen kellemesen énekelt. Az est legszebb száma Greger Györgyné-nek éneke é^ hegedű­szólója volt. Meyerbeerből és Brahmsból énekelt oly tiszta, kiforrott művészettel, hogy.» éneke végén percekig zúgott a taps. Hasonló sikert aratott hegedűszólójával is, Mester mindkét szakban. Az összes ének- és zeneszámokat Hübner Richátdné kisérte zongorán alkalmaz­kodva a zenehéz és az énekhez. Mindketten szép csokrot kaptak a hálás növendékektől. Az est fényes sikeréért a rendezőt, Braneczky József, kegyesrendi tanárt is illeti elismerésünk, aki minden jótékonysági akcióban részt vesz. A tiszta jövedelem 4 5 K-át tesz ki. A Nagykárolyi „Hangya“ fogyasztási és értékesítő szövetkezet korlátolt felelős­séggel v ló cégbejegyzése a szatmár-németi kir. törvényszéknél mint cégbíróságnál megtör­tént. A tagok száma a 700-at meghaladja. Az igazgatóság tagjai: elnök: Kerekes Zsigmond vármegyei aljegyző, tagjai: Schnébli Károk- pénzügyi titkár, Braneczky József főgimnáziumi tanár, Tichy Gyula vármegyei gazdásági fel­ügyelő, Demidor Ignác rendőrkapitány, Marián Eerehc pékmester, ipartestületi elnök, Fézer János gazdálkodó, Komódi Lajos magánzó és Gaál József a budapesti „Hangya“ fogyasztási és értékesítő szövetkezet főhivatalnoka, ki ál­landóan Nagykárolyban lakik A felügyelő­bizottság tagjai: Dr. Adler Adolf ügyvéd, Marchis Romulus főesperes, Patek Béla állami polgári iskolai igazgató, Bartos Mihály pénzügy­igazgatósági irodaigazgató, Csipkés Károly a Nagykárolyi Hitelbank cégjegyző főkönyvelőié. Filep Imre vármegyei árcaszéki kiadó és Loch - májer Márton földbirtokos. Mint látható, a vezetőség, jó kezekben van. A szövetkezet, — melynek üzleti helyisége a Nagypiactéren levő Cservenyák-féle házban lesz — nehánv nap múlva megkezdi működését; az áru nagy részé megérkezett, egy része útban van. A tagok könyvecskét kapnak, amelybe az áruk és azok vételára bejegyeztetik. Csak tagok vásárolhat­nak. Az áru készpénzben fizetendő, hitel ki van zárva. A jéggyár összes részvényeit aláírták. Oly nagy érdeklődés nyilvánult ezen egészség- ügyi és gazdasági intézmény iránt, hogy a 150 részvényen ki.uF 50 drb még mindig el­kelne. Az aláírók öt-öt részvénynél kevesebbet alig jegyeztek, igen sokan tiz darabot. Így hamar betelt a szám. Az alakuló közgyűlésről a lapok utján fogjuk az érdekelteket értesíteni Házi tolvaj. Fekete Károly nagykárolyi lakos feljelentést tett, hogy- ismeretlen tettes a pénztárcájából 7 K 92 f-t és az asztalán levő ezüst órát ellopta. A tettes Tóth István sze­mélyében,. ki aznap akart ott kocsisnak elszer­ződni, letaitóztatíák. Elszámolás a Gregei né-hangverseny- rő!. Felülfizettek: Kleiner Dezső 10 K, D Várady János 9, Csaba Adorján 8, özv. Győrff - Józsefné 5, egy huszárliszt 4, Szabó Kálmán 3, Bárdos Aliz. Csata Gerzonné, Rublctzky Istvánná, Sarkady Sándor, Simonka Gergelyné, dr. Siernberg Géza 2—2 K, Schönpflug Vik­tor 1 K összesen 52 K Bevétel jegyekből: (diákjegy 40 f volt) 376 K 89 f., a műsor és a dalok szövegének árusításából 55 K. Összes bevétel: 483 K áO f. Kiadás: a zongorának a színházból való elszállítása 10 K, a dalok szövégének kinyomatása 32 K, meghívók 10 K, belépti-jegyekért 4 K, teremszolgának taka­rításért 2 K, összes kiadás : 58 K. (A csokrokat magánosok adták!) Marad 425 K 80 f., amely összeget Debreczeni István polgármester urnák adtam át a helybeli hadiárvák javára A sze­replőknek és a fel ül fizetőknek a hadi árvák nevében ezúton mondok hálás köszönetét. Nagykároly, 1917. február 13-án. Braneczky József, kegyesredi tanár. __ __ 3-ik oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom