Szatmármegyei Hírmondó, 1916 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-02 / 1. szám

SZATMÁRMEGYEI HÍRMONDÓ. 1-ső szám. katona volt. Ahol föltornyosult a veszély, ahol ütni kellett, oda magyar katona ment. Ha eljön a béke ideje, az elvég­zett dicső munka jutalmául a megelé­gedettségnek kell honolnia e földön. A kiontott drága vér, az elsirt sok igaz köny nem hozhat kárhozatot. Szent harcunkból csak boldogság fakadhat. Ezért üdvözöljük feltörő lelkesedéssel, szentséges áhítattal a reményekkel meg- terhelten közeledő uj esztendői. A ter­het gondot vessük le az ó évvel és az idő nagyszerű perceiben megfiatalodva, ujult erővel, uj munkakedvvel fogjunk az uj esztendő munkáihoz. Nagy fHada­tok várnak megoldásra. Élese.t testvé­reink, fiaink kiomlott vére arra kötelez* hogy amit ők vérrel megváltottak, azt mi munkával valóra váltsuk. Azokat a nagy értékeket, miket ők részünkre meg­szereztek, mi munkával megtartsuk ka­matoztassuk. Járassuk a „Szatmármegpi Hírmondóit, latonál karácsonya. Még mindnyájunk élénk emlékezetében élnek a tavalyi karácsonyi kedves emlékek arról a kis ünnepélyről; melyet akkor a kato­nák karácsonyi szórakoztatására rendeztek kö­zönségünk lelkes tagjai. A szeretet ünnepének méltó megünneplése az idén se maradt a ta­vak. i mögött. A közönség nem feledkezett meg az idén se hős katonáinkr a és adományaival lehetővé tette, hogy á‘ családjuktól elszakadt emberek feledjék helyzetüket s tudjanak örülni, amikor mindenki örül. Szent estén a hon-védláktanya egyik tágas termében a begyülekezett katonák előtt meg lett ismételve a várrnegyeháza nagytermében előző napon nagy sikerrel lefolyt előadás, melynek végeztével az ünnepséget rendező Branec/.ky József kegyesrendi tanár nagyhatású beszédet mondott a katonákhoz, kik könybe­lábadt szemekkel hallgatták a vallásos és ha­zafias szavakat. Az ünnepély végeztével dr. Pécliy István a Vöröskereszt elnöke hálás kö­szönetét fejezte ki Braneczky tanár előtt a ka­tonákéit kifejtett fáradozásaiért. Díszes kará­csonyfa adta meg az ünnepi, meghitt hangu­latot. Minden katona egy pénztárcát, benne a Vöröskereszt Egylet által adott 1 — 1 K-val. ! Minden katona kapott egy csomag (20 darab) I cigarillos szivart és egy félkilogrammos ka- j lácsot. Ünnep első napján az ebédhez szüksé- Iges pecsenye, tészta, bor és cigaretta szoígál- j tatását az Oltáregyesüleí vállalta magára. A pompás ebédhez, a laktanya egyik nagytermé­ben volt felieritve. A kiosztásnál segédkezni szívesek voltak: Özv. Báthory Istvánná elnöknő, Pellet Gyuláné, Szűcs Józsefné, özv. Kovács Sándorné. özv. Gigássyné, Recsey Ede kr. házfönok magyar és néniét nyelven üdvözölte a jelenlevő katonákat, kikre a szép beszédben való megemlékezés látható jó hatást tett. Ez­után kiosztotta az özv. gróf Károlyi Istvánná által minden sebesültnek adott 2—2 K-át. Ün­nep második napján a Vöröskereszt Egylet vendégelte meg a katonákat nagyszerű ünnepi ebéddel, amint azt már lapunk legutóbbi szá­mában megírtuk volt. á polgári fiúiskola ünnepe. A helybeli polgári fiúiskola növendékei Sarkadi Sándor tanár vezetése mellett f. hó 26-án szép ünnepet tartottak a hadiárvák ja­vára az intézet tornatermében. Ünnepségük tiszta jövedelmét a hadiárváknak szánták. Oly nemes és humánus cél a hadiárvákról való gondoskodás, hogy aki ez ügyben fárad, fö'l- tétlen elismerésünket igényelheti, pláne, ha oly szellemi élvezetben részesít minket, mint a polgári fiúiskola. Az énektől teljes elismeréssel szólhatunk csak. Rokk Ilonka zongorán az Óberonból játszott. Meleg átérzés, a gondola­toknak precíz értelmezése és művészi technika jellemzi minden egyes akkordját; nagy jövő all előtte, ifj. Vitek Károly fögimn. tanuló 2-ik óldal. szentségek keze megadja ahoz az áldást, amiért mi - szenvedelmes küzdelmekkel megdolgozunk. Most egy éve a megpróbáltatások özönéből szállt hozzá fohászunk. Nagy ellenségünk országunk bejáratait vívta éleire-halálra. Az újév meghozta a bol­dog fellélegzés idejét. Ma, amikor fegy­vereink hazánk határain túl messze csillognak, azért száll hozzá imánk, hogy emberfe'etti küzdelmeinknek tegye fel koronáját: a dicsőséges békét. Nagy reményekkel, lelkes örömmel várjuk az uj esztendőt, hogy mit hoz számunkra. H.i talán nem hozná is meg a várv. -várt békét, ha nem is hozná meg konok ellenfeleink jobb belátását, hogy vessenek véget az oktalan vérpa- zarolásnak, mindenesetre meghozza az ehez vezető utat. Nincs okunk panaszkodni az elmúlt esztendőre. Történelmünk legdicsőbb lapjai Íródtak akkor, ha könnyel és vér­rel is. Nincs okunk kételkedni benne, hogy a következő esztendő méltó folyta­tása lesz az elmúlt évnek. Hős seregeink dicső fegyvertényei feljogosítanak a re­ményre, hogy minden nap köze ebb vi­szi nemzetünket a diadalmas békéhez. Ebben a szent reménységben, áhí­tattal eltelt lélekkel lépünk át az újév küszöbén. Nemzetünk megújhodásának hajnala ez. A hősök véréből, anyák, gyermekek elfolyt könyéből uj fa virul. A vérnek és könnynek váltsága a nem­zeti lét nagyszerű fejlődésének nyit utat. Ez a nemzet, mely oly csodálatos erő­vel állta meg a helyét a nagy forgatag­ban, mely tántoríthatatlan hűségével, felüimulhata.lan hősiességével a központi hatalmak javára döntötte a világháborút, glóriás elismerésben, pazar jutalmazás­ban kell, hogy részesüljön. Nélkülünk összeomlott volna a kettős monarchia, megbénult volna a hatalmas német biro­dalom. A világháború pörölye a magyar között három vallásnak van országos szerve­zete és politikai befolyása, a mohamedán, a görögkele i és a római katolikus vallásoknak. Ezek a főfelekezetek. E vallási elágazódásnak egyébként is igen nagy fontossága van, a mennyiben mélyen belenyulik az ország jogi életébe. A bosnyák alkotmány ugyanis a mu­zulmán lakosság számára biztosítja a seri-jog­nak, ennek az erkölcsi, vallási, szertartási és jogi szabályokat tartalmazó széni könyvnek használatát örökösödési, család- és házasság­jogi ügyeikben. A mohamedán vallásu bosnyák lakosság magánjogi életének nagy részében tehát egyházi természetű jogi szabályokkal, mint jus singulareval él. Ausztria 1912. julius 15-én kihirdetett törvényével szintén elismerte az iszlámot (ille­tőleg ennek Hanifatritusát) törvényes felekezet- nek. A törvény alaprendelkezése az, hogy a mohamedánok külső jogviszonyai az autonómia elve alapján és az állami felügyelet épségben tartása mellett rendeleti ütőn szabályozandók, mihelyt legalább egy hitközség fölállítása biz­tosítva van. (1. §.) A törvény a hitfelekezetet, a vallásgyakorlatot és a mohamedán lelkésze­ket ugyanolyan védelemben részesíti, mint a többi törvényesen elismert vallásfelekezeteket. Az iszlám dogmái és szokásai is védelemben részesülnek, amennyiben az állami törvények­kel ellentétben nem állanak. Különösen érdekes tétele az ausztriai törvénynek, hogy, habár a mohamedán vallást mint elismert hitfelekezetet, az 1874. évi tör­vény értelmében, a házasságkötésben való részvétel és at anyakönyvvezetés joga megil­letné, az 1912. évi törvény ebben a tekintet­ben az iszlámot a törvényesen el nem ismert vallási egyesületeknek az 1870-i törvényben szabályozott jogi státusával teszi egyenlővé s a mohamedánok házasságát és anyakönyvvezeté­sét a polgári hatóságokhoz utalja. Az osztrák törvény tehát erősen hangoz­hatja az állami érdekek védelmét és biztosítja az állam beavatkozását. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ennek szüksége előáll liazá ik- ban is. Fölkerestük ez ügyben Akmed Hikmet bég török császári főkonzuli és véleményét kértük a mohamedán vallásnak a közeljövőben történő jogi rendelkezése felől. — Ebben nem csupán a szimpátia je­lét látom, — mondotta a főkonzul ur. — Mil­liók és milliók vallási érdekéről van itt szó. . . Magyarország volt eddig az egyetlen ország, mely az ozmánság vallásszabadságát törvénybe nem iktatta. Anglia is elismeri és Franciaor­szág is és hittételeink az Indiákon épp úgy állami védelemben részesülnek, mint Mada- mszkar szigetén. A német birodalom is elis­merte vallásunkat, pedig ott alig van moha­medán vallásu állampolgár. — Milyen lesz az iszlám vallási szerve­zete Magyarországon ? — kérdeztük. — Vallási szervezetre nincs szükségünk, — igy szólt a felelet. — Nálunk minden mo­hamedán egyszersmind pap — imám — is. Különben mecsetünk máris lesz Budapesten. — Az iszlámnak számos jogi tétele és hitelve állami törvényeinkbe ütközik. Például a poiigámiát házassági törvényünk nem en­gedi. Hogyan hidalhatok át ezek a nehéz­ségek. — Én semmi nehézséget ebben nem látok. A török birodalomban is éles dualizmus áll fönn állami törvényeink és hittételeink pa­rancsa között. Egyházi és erkölcsi világunkat, a mohamedán hivő egész nyilvános és magán­életét a seri szabályozza, mely a Korán hit­el v e i n e K, a próféta szóbeli rendelkezéseinek, az első négy kalifa határozatainak és végül az iszlám jogtudósai véleményeinek gyűjteményes összefoglalása. Nos, mi a serit nem revidiáljuk, bármilyen ellentétben is legyen állami, azaz világi törvényeinkkel. Mi szuniták, konzervatí­vok vagyunk. A sziiták, a liberálisok a per­zsák, akik ilyen esetekben az ellentét elsimí­tására törekednek. Hangoztatnom ke> 1 e helyen, hogy más a muzulmánnak a hite, a croyancea és más a tett, a valóság (fait). Hitünk például valóban megengedi a többnejiiséget, É rvénye­ink azonban négyre csökkentették a feleségek számát. Magyarországon azonban attól sem kellene félni, hogy egy muzulmánnak négy fe­lesége lesz. Nem beszélek az állami törvény és a hittétel összeütközéséről, hanem tisztán a való élet szemléletéből mondom, hogy a mai nehéz megélhetési viszonyok nálunk sem tűrik a több feleség tartását. Még egyet mondok : egy mai fölvilágosult, müveit nő nem is en­gedne maga mellé még egy vagy több egyenlő jogállású nőt! Elém még soha olyan török nem járult, aki második nőt akart volna há­zába vinni. Az ilyen házasságot meg sem köt­ném. A végső eredményben oda konkludálok, hogy az állami törvény természetesen döntő felsőbbségben van, vallási tételeink pedig a hit birodalmában maradnak. Összeütközésről igy szó sem lehet. Megjegyzem azonban, hogy például az angol birodalom gyarmataiban elis­meri és megengedi a többnejüséget is. * Ezek után látogatást tettünk a Magyar- bosnyák-hercegovinai gazdasági középpontban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom