Szatmármegyei Hírmondó, 1915 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1915-04-04 / 14. szám - 1915-04-11 / 15. szám

2-ik oldal. SZATMÁRMEGYE1 HÍRMONDÓ. 15-ik szám. den sebesültnek 5—5 drb. piros tojást adtak, a legkedvesebb figyelem és szeretet jeléül. El­ismeréssel kell meghajolnunk az iskola ily ne­mes és hazafias munkája előtt, mellyel a haza hősei iránti ily megbecsülő, szeretetteljes ér­zületben neveli az ifjúságot. Hálásak vagyunk továbbá mindazoknak, akik bármivel is hozzá­járultak sebesültjeink húsvéti örömének emelé­séhez. A gyűjtést Balika Sándorné és özv. Bá­thory Miklósné szervezték nemes buzgalommal. A kiosztásnál kegyesek voltak segédkezni: Andrássy Jenőné, Pellet Gyuláné, Luby Gézáné, Andrássy Mária, Andrássy Ilona, Péchy Magda, Szűcs Károlyné leányaival. Nagy Ilonka, Gorzó Emma, Bunyitay Mariska és Ilosvay Bella. A nemes szivü adományokról alább köz­lünk kimutatást. German Tivadarné gör. kath. lelkészné és Moldován józsefné tanítónő gyűjtése Mezőtere­men: 431 tojás, 13 kg. szalona, 8 kalács. Baráth Istvánná Árpád-u. 54. 1 kalács. Papp István Árpád-u. 49. 1 és fél diós kifli, 3 liter bor. Wieser Mihályné Atilla-u. 11. 6 piros to­jás, 1 mákos tészta, 1 kalács. Kiss Jánosné Fazekas-u. 30. 4 sonka, 11 kalács, 100 tojás, 3 kenyér. Papp Elekné gör. kath. esperesné és Nutz Etelka gör. kath. tanítónő szaniszlói gyűj­tése : 5—5 tojás minden betegnek és 1 drb. kalács. Petz Ilonka tea és sütemény. Szilágyi Jánosné Szaniszló 1 tyuk. Balika Sándorné 1 tál pecsenye, 1 sima kalács, 20 db. töltött kifli. Pellet Gyuláné 100 db. szivar. Kiss Lajosné, Halmos 1 pulyka, 1 sima kalács, 2 töltött ka­lács, 45 db. piros tojás. Csikós Mihályné, Me­zőterem 1 sonka, 30 db. piros tojás. Zoványi Józsefné, Mezőterem 3 sima kalács, 5 töltött kalács. Novák Istvánná, Vezend 1 kappan, 20 piros tojás, 1 tál pogácsa. Garzó Imréné, Sza­niszló 1 borjú címer, 1 sima kalács, 2 1. bor. Komáromy Istvánná, Szaniszló 1 kenyér, füstölt kolbász. Márton Dezsőné, Szeritjáuos Va sima kalács, 1 töltött kalács, 5 piros tojás. Sajtosné, Szentjános Va kalács. Özv. Aáron Sándorné 1 tál pecsenye. Csanády Lujza 1 kg. cukor, 1 üveg rum. Simay Aladárné, Márk 1 tál pecse­nye, 1 sima kalács, 4 töltött kalács. Balika Ida 15 drb. töltött kifli. Kleiner Dezsőné 20 drb. töltött kifli. Tömpe Bertalanná 15 drb. töltött kifli. Torma istvánné 15 drb. töltött kifli. Vi- czeníy Gyuláné 2 tál pecsenye, 1 sima kalács, 1 töltött kalács. Túri Mihályné 6 sima kalács, 10 töltött kifli. Káldor Margit 15 drb. töltött kifli. Kindris Józsefne 1 tál pecsenye. Darabánt Andrásné 1 tál pecsenye. Melbause Ottóné 1 tál sütemény. Az adományokból ellátíatott 170 sebesült katona. Harc as uzsorások ellen. A mind erőszakosabbakká, tolakodóbbakká fejlődő élelmiszer uzsorások ellen mindegyre újabb, mindig megfelelőbb intézkedéseket tesz­nek a hatóságok. Va!ó:ágos hajsza fejlődik igy ki, melyben az uzsorások az intézkedések hé­zagai között bujkálva próbálgatják a minden áron való gazdagodás útjait megtalálni, amit a hatóságok ébersége van hivatva lehetetlenné tenni előttük. Mint a mindenre kiterjedő figyelemmel hozott rendeletek követendő mintáját ismertet­jük itt a fővárosi rendőrkapitányságnak az élelmi szerekkel űzött kufárkodás ellen legújab­ban hozott rendeletét. A rendelet mindenekelőtt megállapítja, hogy újabban egyes kereskedők és üzérek a néppiacokon, vásárcsarnokokban és egyéb élelmiszer árusító helyeken a lakos­ság ellátására és napi szükségleteinek fedezé­sére szolgáló élelmiszereket üzérkedés céljából nagy mennyiségben vásárolják össze és ezáltal nem csak hogy másoknak megnehezít;k az élelmi szerek vásárlását, hanem ezek árait mesterségesen meg is drágítják. Akármelyik vidéki város életében meg van ma e súlyos jelenség. Kufárkodnak az élelmi szerekkel. Mert az nem kereskedés, ha­nem kufárkodás, melynek az a célja, hogy a készleteket összeharácsolja s igy másnak lehe­tetlenné téve a termelőtől bevásárlást, az ára­kat mesterségesen felhajtsa. Föltétlenül indokolt tehát Buda főkapitány kijelentése, hogy: ezeh visszaéléseket minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel meg fog akadályozni. Ezért az 1881. évi 21. te. 8. §-ában adott jogánál fogva a főváros területén az élelmi szereknek bármilyen vásári helyen üzérkedés céljából való vásárlását megtiltotta. Ezzel az élelmiszer uzsora Achilles-pontjának szegte a kardot. Egyszerűen betiltotta az egé­szet. A szabályozó intézkedések helyett, miket úgyis csak kijátszani próbált az uzsorások tá­bora, ez az igazán helyén való intézkedés. Nem szabad kufárkodríi, egyáltalában! A leg­melegebb közóhajt elégíti ki az olyan intézke­dés, mely ily rendkívüli időben véget vet ennek a csúf, a közérdek ellen való foglalkozásnak. Igaz, hogy vidéki városok rendőrhatósá­gainak nincs meg a fenti törvényes joga, mely- iyel azonos intézkedést hozhatna, de az elvet mindenkinek követnie kell s utat, módot találni az éleimiszerekkel való. üzérkedésnek gyökeré­ben való megfojtására. Ki kell puhatolnia min­den helyi hatóságnak áz illető város életében formát talált uzsora útjait s azokat megfelelő intézkedésekkel eldugni. Tanulságos a fővárosi rendőrhatóság in­tézkedésében az az éberség, mellyel felfedi azokat a görbe utakat, melyeken az uzsorások célt érnek. Ezért sorra felemlíti a pályaudvaro­kat, a városba vezető útvonalakat, szállodákat, kávéházakat, udvarokat stb., hol a kufárkodás folyni szokott. Itt is gondos figyelmébe ajánl­hatjuk a rendörköregeknek a hasonló helyek ellenőrzését, hol vígan folyik a vásári rendele­tek kijátszása. Hasonló figyelmet érdemelnek a zugvásárlások, a megállapított idő előtti vásár­lások, a lefelpénzelés stb. fogások, melyek a látszólagos rend mellett megölő, súlyos mizé­riái piacunknak. Sok figyelmet érdemelnek azok a falusi asszonyok, akik az előttük kirakott rengeteg konyhai cikk mellett állva azt feiel- getik a venni iparkodónak: „Nem eiadó!“ Miért jött hát a piacra? tűnődik a jámbor városi. A rendőr dolga lenne rajta csípni a titokban vá­sárló ügynököt. Annyira tolakodók lettek már a piaci kereskedők, hogy az élelmi szerek kor­látlan birtokában érezve magukat, árakat szab­nak. Még a helybeli Vörös Keresztet is olyan jól kizsákmányolható vevőnek képzelte egy élelmiszer kereskedő, hogy ajánlatot tett a to- jáhszükséglet szállítására, páronként 22 fillérért, — holott a piacon még 16 fillérért lehet venni. A piaci élelmi cikkekkel kereskedők ezen el­bizakodottsága csakis onnan magyarázható, mert tudják, hogy a kezükbe kaparinthatják a piacra hozott egész készletet s igy ők lehetnek az eladás egyedüli urai. így hát nem lehet más teendőnk, mint megszigorítani a viszonteladók vásárlását. Nemcsak rendeletek kellenek, ha­nem szigorú végrehajtás is. Azokat a fogáso­kat, ahogyan kijátszók a rendeleteket, vegye észre a piaci vásáron posztoló rendőr is. Iga­zán nem kívánunk tőle sokat, ha elvárjuk, hogy ő is tudja észre venni azokat a stiklikeí, amiket az összejátszó vidéki és a kereskedő rendszeresen elkövetnek. Örömmel vettünk tudomást róla, hogy rendőrségünk bűnügyi osztályában már több büntető ítéletet hoztak élelmiszerkereskedők fejére, de kérjük a rendőrhatóságot, hogy ezt a szigorát tartsa meg továbbra is, mig egészen meg nem tisztítja piacunkat a szipolyozóktól. HÍREK. Pénzügyi előléptetések. A hivatalos lap vasásnapi száma rengeteg kinevezést és előléptetést hoz a pénzügy köréből. Az előlép­tetettek és kinevezettek között a következő ismerőseinket találtuk: Christoph Gyula nagy­károlyi pénzügyi fogalmazót a IX. fizetési osz­tályba pénzügyi segédtitkárrá, Tremba Mártont* és Hornyák Sándort* számellenőrré, Borody Béla dr. pénzügyi fogalmazó gyakornokot a székesfővárosi adófelügyelőnél a X. fizetési osz­tályba végleges minőségű pénzügyi fogalma­zóvá, Payka Vilmos nagykárolyi pénzügyi szám- vizsgálót a VIII. fizetési osztályba pénzügyi számtanácsossá, Gindele József, Kiss József* és MihálKa János* nagykárolyi pénzügyi szám­gyakornokokat a VI. fizetési osztályba ideigle­nes minőségű pénzügyi számtisztekké, Reich Mórt a IX. fizetési osztályba főtisztté, Kovács Kálmánt* adóhivatali tisztté, Szeles Albert a szatmári adóhivatal főnökét a VII. fizetési osz­tályba főpénztárnokká, Malachovszky Imre nagy­bányai adóhivatali tisztel a IX. fizetési osztályba főtisztté nevezte ki a m. kir. pénzügyminiszter, továbbá Szabó József volt itteni pü. számellen- nőrt Máramarosszigeten számvizsgálóvá nevezte ki. (A *-al jelzettek jelenleg katonai szolgála­tot teljesítenek.) Kinevezés. A főispán dr. Bródy Sámuel mátészalkai orvost az elhalálozás folytán meg­üresedett mátészalkai járási orvosi állásra ki­nevezte. Meghívás. Nagykároly r.-t. város képvi­selőtestülete tagjait 1915. év április hó 11-ik napján délelőtt 10 órakor a városháza tanács­termében tartandó rendes közgyűlésre, tiszte­lettel meghívom, Debreceni, polgármester. Tárgy- sorozat: 1. Polgármester eseményi és statisz­tikai jelentése az 1914. évről. — 2. A város közönsége élelmiszer szükségletének biztosítása iránt tett intézkedések bejelentése. —- 3. Pol­gármester bejelentése arról, hogy az 1914. évi házi és községi közmunka és gyámpénztári zárszámadás elkészíthető nem volt — 4. A házi pénztári és a községi közmunkára vonat­kozó 1915. évi költségvetés jóváhagyásának bejelentése. — 5. A m. kir. belügyminiszter által megerősített husvágási szabályrendelet ki­hirdetése. — 6. A nagykárolyi vadásztársaság kérelme a haszonbéri összeg mérséklése iránt. — 7. Katonai tartalék kórház létesítése iránt előterjesztett kérelemre érkezett főispáni leirat bejelentése. — 8. Előterjesztés a szervezési szabályrendeletnek a 4709—1915. sz. alispáni rendelet érteimében leendő módosítása iránt. — 9. Pénzügyigazgatóság értesítése a korlátlan kimerési engedélyek számának ideiglenes eme­léséről. 10. A nyugdíjalap 3914. évi zárszáma- dásáeak megvizsgálása. — 11. Belügyminister 13682—915. XIII. sz. rendetete az 1914. évi rendőrségi államsegélyből fentmaradó összeg­nek hova fordítására határozat hozatal iránt. — 12. A városi közkórház 1915. évi póíköit- ségyetésenek jóváhagyása. — 13. Ámán Antal állásából elbocsátott rendőr kérelme az általa befizetett nyugdijjárulék visszafizetése iránt. — 14. Kabay Ferenc volt városi írnok özvegye nyugdijának megállapítása és folyósítása. — 15. Tóth Sándor városi Írnok kérelme részére ik­tató-kiadó és irattárnoki teendők ellátásáért 400 korona pótdij megállapítása iránt. — 16. A városi tűzoltók hajdúk stb. kérelme fizetéstik

Next

/
Oldalképek
Tartalom