Szatmármegyei Hírmondó, 1915 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1915-10-03 / 40. szám

40-ik szám. SZATMÁRMEGYEI HÍRMONDÓ. 3-ik oldal. Lukáesiu fia. A Romániába szökött, hírhedt lacfalusi pópának, Lucaciu Lászlónak apjához méltó fia, Lucaciu Epaminondász, aki Amerikában, Tren- tonban lelkész, magyarországi kivándorolt gör. katholikus híveit a gör. kath. templomban ro­mán zászlóra akarta felesketni, hogy ezzel de­monstrálják az Óhazától való elfordulásukat. Azonban a hazaárulásra való csábításnak ku­darc lett a vége. Nagyobbára szilágysági és szatmármegyei kivandorlottakból össze tudott toborozni vagy 15 hívőt, akik készek voltak régi hazájukat elárulni, de a nagy többség, — igaz örömünkre, — szintén megyénkbeli haza­fias érzésű románok megakadályozták, hogy megessék templomukon az a gyalázat,' hogy abban a Haza megtagadására tegyenek esküt. Az Amerikába vándorolt magyarországiak lapja, a „Függetlenség“ meleg hangon ir a hazafias románság viselkedéséről. íme egyes részei: „Az elmúlt vasárnap román zászlót akart szenteni a trentoni pópa, a volt lacfalusi hazaáruló pópa fia. Román zászló alá akarta esketni egyházának tagjait, kik kivétel nélkül Magyarország szülöttei, akiknek testvérük, ro­konuk titánok módjára védik a Hazát, — apáik földjét, őseik sírját. Azonban megakadályozták a hitközség tagjai, akik templomjukért, hitükért, vallásukért óriási áldozatot hoznak, akik testölő gyári munkával szerzett keresményükből épült templomjukra nem akarták azt a gyalázatot hozni, hogy abban egy idegen ország zászlója felszenteltessék.“ Hazafias román testvéreink, kiknek név­sorát alább közöljük a „Függetlenség“ nyo­mán, — küldöttségbe mentek az amerikai püspökhöz, hogy mentse meg templomukat e gyalázattól. A püspök az egyház békéjét bontó zászlószentelést megtiltotta. Lucaciut a lesújtó határozat beteggé tette Betegségét bejelentve a püspöknek, arra kérte, hogy magyar papot küldjön helyette misézni. Híveinek dühtől re­megve mondotta: „Magyarok vagytok, no hát magyar papotok lesz!“ A magyar pap miséjé­ről, a 1 magyar prédikációról nemtetszésük kife- jezéseképen Erdey Jánosné (Szaniszló), Lőcse Gergelyné (Vezend), Kujbus László (Portelek) hangos lármával hagyták el a templomot, ami­ért ellenünk törvényes eljárás indult. A többi gör. katholikus román hallgatóság a legmele­gebb, szeretetteljes figyelemmel hallgatta a magyar prédikációt. Ide iktatjuk azon hazafias román testvé­reink névsorát, akik ellene voltak a hazaáruló fölesketésnek és erélyes fellépésükkel megaka­dályozták azt Tisztelet és becsülés nekik! Babies Demeter Dengeleg, Gaja Miklós, Bujkus László, Kozma János Szaniszló, Tegzes György Dengeleg, Jakab György Csomaköz, Vastag László Szaniszló, Sopronyi János Esztró, Kirvay György Szaniszló, German Mihály Cso­maköz. Kasa János Szaniszló, Marián Ferenc, Bontya László Kismajtény, Demeter György, Szilágyi János Szaniszló, Hirtelen János, Tiva­dar László Csomaköz, Magyar György Szaniszló, Kosztin Demeter Portelek, Tegzes Sándor Ér- dengeleg, Kosztin György Portelek, Blagy De­meter Ervasad, Lassan György Érdengeleg, Páll János Szaniszló, Sura György Vezend, Baksán György, Kozma László, Turgyán János, Baksán György, Szilágyi Miklós Szaniszló, Suta Péter, Suta Mihály, Suta László Kismajtény, Dezserán László Csomaköz, Szilágyi György Szaniszló, Stoka György Érdengeleg, Orosz László Reszege, Purakovics Sándor, Tálos Já­nos, Jakab János Csomaköz, Kozma László, Benyegi József, Sziics György, Rostás György Szaniszló, Sárossi Demeter Csomaköz, Siket Demeter Portelek, Buja László Szaniszló, Páll György, Páll László, Páll Péter Csomaköz, Kirvay Miklós, Barota György, Svara László Szaniszló, Danka György, Danka János Den­geleg, Márkus János Szaniszló, Suta Ferenc Kismajtény, Bontya József Dengeleg, Suta László Kismajtény. A hazaárulásra kész gyászmagyarok, akik a hazaáruló papot követték, a következők : Babusz Demeter Dengeleg, Siket Demeter Portelek, Másztén Péter, Szabó György Csán, Pávei László Kismajtény, Mikhael Demeter Lacfalu, German Ferenc Csomaköz, Barota Demeter Portelek, Szilágyi Sándor Szaniszló, Jakab Mihály Csomaköz, Erdey János Szaniszló, Kujbus János Portelek, Lőcsey György, Szar- vasd, Pataky József Vezend. YPIDO sokszorosító gép — teljesen uj — jutányos áron ELADÓ. Megtekinthető a „KÖLCSEY-NYOIBA“ r.-i.-nál Széchenyi-utca 20. sz. alatt. HÍREK. Személyi hir. Róth Ferenc, budapesti kir. Ítélőtáblái tanácselnök, városunk nagynevű fia, a megyegytilésen való J részvétel céljából j városunkban tartózkodott. Egyházi hir. A k. r. plébánia templom- I ban okt. 4-én hétfőn, mint Ő Felsége neve- [ ünnepén, hálaadó szt. mise lesz. Úgyszintén I okt. b án szerdán, mint az aradi nemzeti vér­tanuk emléke napján ünnepi gyászmise lesz. Mindkét szt. mise lesz. Mindkét szt. misére a 11. c. hatóságok is iskolák tisztelettel meghi- i vatnak. A harctéren kitüntetett községi pénz­táros. Funkenhauzer Pál, Krasznabéltek község I pénztáinoka, mint 42 éves népfelkelő vonult j be a háború kitörésekor s azóta mindég a leg- I elsők között küzdve bátorságának állandóan [ tanujelét adta. Hősi bátorságáért a vitézségi ezüst érmet kapta meg, mely kitüntetést felet­tes parancsnoksága a harctéren ünnepélyesen adott át neki Tábori mise és ünnep. Őfelsége, a ki­rály névnapján október d. e. 10 órakor a ka­szárnya udvarán ünnepi háladó mise lesz. A szt. misét Branec'ky József kegvesrendi tanár mondja. Mise alatt a főgimn. énekkara énekel. Szt. mise végén ünnepi beszedet mond a ce­lebrans. A beszéd végén az ifjúság a himnuszt fogja énekelni. A közönség szabadon bejöhet és részt vehet az ünnepi szem misén. D. u. 5 órakor a nagyteremben ünnepély lesz változa­tos műsorral. Belépti dij személyenként 20 fil­lér. A begyült összegen a katonáknak cigaret­tát vesz a kórház vezetősége. Mindkét ünnepre ezúton hívjuk fel a város és a vidék érdeklő­dését. Hősi halál. Amint a Tanügyi Értesítőben, a szatmármegyei tanítók lapjában olvassuk, Tonn János nagykárolyi, Klára-majori uradalmi tanító hősi halált halt. A hivatalos lapból. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter Sprenger Ferenc kir. tan­felügyelőt Szatmár vármegyéből Csik várme­gyébe helyezte át és a tanfelügyelőség vezeté­sével megbízta — Künsztler Károly kir. tan- felügyelőt pedig Kecskemétről Szatmár várme- g.ébe áthelyezte és a szatmári tanfelügyelői j hivatalba szclgálattételre beosztotta. Meghívó. A nagykárolyi Nőegyesület 1915. október 10-én, vasárnap d. e 3A Izóra­kor a városházán, a polgármester hivatalos he­lyiségében tartja évi rendes köygyülését, melyre az igen tisztelt egyesületi tagokat ezennel tisz- tzlettel meghívom. Hazafias tisztelettel: Ö v. gróf Károlyi Istvánná, elnöknő. Tárgysorozat: í. Elnöki jelentés. 2 Pénztári jelentés. 3. Gye - mekek felruházási ügyében Intézkedés. 4. In­dítványok, előterjesztések. A hadiadó ügyben a városunkban meg- a’akiíott felszólamlási bizottság hétfőn megkez­dette és azóta szorgalmasan folytatja működését. A bizottság elnöke: Mándy Géza udvari taná­csos, tagjai Jármi András nagybirtokos, Jurcsek Béla uradalmi jószágigazgató, Nemestóthi Szabó Antal kir. közjegyző, Nonn Gyula gőztéglagyár tulajdonos és földbirtokos, valamint Stoll Béla ügyvéd. A bizottság előadója: Merk Dezső pénzügyi titkár, jegyző Obholczer Gyula nyu­galmazott számvevőségi főnök, pézügyi tanácsos. A bizottság reggeli 9 órától déli fél 12 óráig délután 3 órától 5-ig is tárgyal és a legnagyobb körültekintéssel és lelkiismeretességgel végzi nehéz feladatát. Újabb adományok a nagykárolyi Vörös Kereszt-Egylet részére dr. Klie Antal nagy­szebeni törvényszéki biró adománya Janitzky Albert elhunyta alkalmából koszorú megváltás címén 20 K, Szaniszló községben eszközölt gyűjtés eredménye 64 K, Plachy Gyuláné úrnő adománya 10 K, összesen 94 K. Adjunk párnát s fehérneműt sebe­sültjeinknek. Múlt év nyarán a város, de még inkább a környék felszólított, nemesszivü la­kossága, rengeteg mennyiségű párnát és fe­hérneműt hordott össze — a helybeli Vörös Kereszt felhívására — a helyi katonai kórházak felszerelésére. Mintegy hazafias kötelességének ismerte mindenki, hogy az értünk küzdő s körünkbe érkező sebesült és beteg katonák szenvedéseit — tőlük telhetőleg — enyhítsék. Egy év alatt azonban azok a felszerelések, kivált a párnahuzatok, a sok fertőtlenítésben, váltás­ban, tisztogatásban nagyrészt tönkrementek. Az egyesületek adományaiból sem tudják már azokat pótolni. Felkérjük azért a helyi Vörös Kereszt Egylet nevében a küzdő vitézeinkért való ál­dozathozatalban soha ki nem fáradó, nemes­szivü közönséget, szíveskedjenek a sebesült és beteg katonák számára ismét: párnát, párna­huzatot és ennek készítéséhez való vásznat, törülközőt, zsebkendőt stb. adományozni -és azokat a Nagvhajduvárosi raktárba beküldeni, honnan a katonai kórházakba nyilvántartás melleit szétosztatnak. Meghívó. A nagykárolyi kegyesrendi róni. kath. főgimnázium 1915. október 9-én d. u. 5 órakor az intézet tornatermében az aradi Tizenhárom emlékére a hadi árvák és a Vörös Kereszt-Egylet jivára ifjúsági ünnepet rendez, melyre a város minden polgárát tisz­telettel meghívja az igazgatóság. Belépő-dij személyenkint 1 k rona Az ülőhelyek számo- zottak. FelCilfizetéseket — tekintve a nemes célt — köszönettel fogadunk és hirlapilag nyug­tázunk. Jegyek előre válthatók Braneczky Jó­zsef kegvesrendi tanárnál. Műsor: 1. Kölcsey- Erkel: Himnusz. Előadja : a főgimn. ének- és zenekara. 2. a)Ziehrér: Árvák imája b) Erkel: Ima a hazáért. Eelőadja : a zenekar. 3. Angyal E.: A gárda. Szavalja: ifj. Róth István II. oszt. tanuló. 4. Pécsi G — ifj. Buchner A.: Kár­páti őrszem. (Die Wacht im Karpathen.) Elő­adja: az énekkar zenekiséreílel. 5. Gáthy E. : A koldusasszpny. Szavalja: Csaba László III. oszt. tanuló. 6. Schneckenburger — C. Wilhelm : Die Wacht am Reim. Német sz -veggel. Elő­adja: az énekkar zenekisérettel. 7. Ünnepi be­széd. Mondja: Diczig Alajos VII. ősz. tanuló, az Önképzőkör ez évi elnöke. 8. Eisner S.: Híndenburg induló. Előadja : a zenekar. Rokkant-ügyi bizottsági gyűlés volt kedden a polgármesteri teremben dr. Vetzák Ede rokkant főgyám elnöklése mellett. A beter­jesztett javaslatok alapján megválasztották a vidéki rokkantbizoftságokat. Kimondotta a köz­gyűlés, hogy a közigazgatási bizottság tagjai hivatalból tagjai a rokkant-bizottságnak. Az aradi Tizenhárom ünnepe. A hely­beli főgimnázium október 9-é:i d. u. 5 órakor hazafias ünnepség keretében áldoz a vértanuk emlékének. Először október 6-ára volt tervezve az ünnep, de mivel 7-én válószínüleg városi szüreti nap lesz, s ez esetben az ifjúság már október 6-án d. u. haza mehet, azért lett áttéve az ünnep 9-ére, szombatra. Nyugtázás. A nagykárolyi kegy. rendi templomba bevezetett villanyvilágítás költségeire az 1912—13. évek folyamán a következő ado­mányok folytak be: özv. Füzy Istvánná 34CO K, (a nagy csillár ára), egy ösmeretlen 10 '0 K, dr. Jordán Ferenc in. kir. ud/. tanácsos 1900 K, a Jordán Ferenc adományozta templomi kandeláberek alapjának kamatai 595 K 38 f, id. Vetzák Ede 509 K, a zárdában 1912. ápr. 20., 21., 22. napjain a villanyvilágítás javára rendezett jótékonycélu előadás tiszta j »vedelnie 442 K 99 f, nagykárolyi Rózsafüzér-társulat 400 K, Fetser Antal nagyváradi-prael. kanonok felszentelt püspök 300 K, a templom régi csil­lárának eladásából bofolyt 150 K. — .Egy.enkint 100 K-val járultak a villanyvilágításhoz : Les-

Next

/
Oldalképek
Tartalom