Szatmármegyei Hírmondó, 1915 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1915-10-03 / 40. szám

4-ik oldal. SZATMÁRMEGYEI HÍRMONDÓ. 40-i'í szám. senyei Ferenc volt szatmári praelátus kanonok, Péchy László, Péchy Lászlóné, Rubletzky Ist­ván, N. Szabó Antal, Lőrinc Ferenc, Stuller Sándorné szül. Ryll Erzsébet, Lene Istvánná szül. Ryll Józsa, N. Szabó Albert dr., Schiff- beck Károlyné, dr. Egeli Imre, Borostyán Ist­ván, Lucz György, Szilágyi István és családja, dr. Szabó István praeí. kanonok Szatmár, Nagykárolyi Oltáregyesület, bulyi és jékei dr. Jékey István tb. főszolgabíró Erdőd, Kindris Mariska és Rózsiira (a szt. sir. vili. világítá­sára) Palczer Ernő ny. k r. kormánysegéd, Jurcsek Béláné. (Folyt, köv.) A harmadik hadikölcsön kibocsátása, A budapesti tudósitó jelentése szerint a har­madik hadikölcsön aláírása október közepén fog kezdődni. Ezen alkalommal hét százalékos járadék fog kibocsátásra kerülni ugyanolyan feltételekkel, mint az előbbi két hadikölcsön. Hivatalos órák. A nagykárolyi m. kir. adóhivatalnál a következő hivatalos órák van­nak folyó évi október hó elsejétől kezdödőleg további intézkedésig megállapítva: Hétközna­pokon reggeli 8 órától délután 1 óráig, d. u. 3 órától 5-ig. Vasár- és ünnepnapokon pedig délelőtt 9 órától 12-ig. Pénzkezelés hétközna­pokon d. e. 9-től 12 óráig. Tekintve, hogy a hivatalból négy adótiszt hadba vonult, a dél­utáni órákban a hivatal ügyfeleket nem fogad, mert e felemelt hivatalos órák a hátralék fel­dolgozására szolgálnak. A 18 évesek bevonulása. A hivatalos lap szerdai száma a honvédelmi miniszternek a törvényhatóságokhoz intézett rendeletét közli, mely a 18 évesek népfelkelők bevonulási napját október 15-ére tűzi ki. Soroznak. Az öregeken a fiatalok sem tudtak tultennLabban a lelkesedésben, mellyel a hivó szóra a haza védelmére sietnek. Sok­szor megható jelenetek játszódnak le a sorozó bizottság előtt. Az egyik népfelkelő jelölttől kérdi az orvos : „Van valami baja ?“ „A haza sorsa“ feleli keményen az öreg. Természetes, hogy alkalmas! A másik ragyogó arccal kiáltja ki az ajtón a többinek, hogy ismét káplár lesz Büszke, aki bent marad és részt vehet abban a dicső munkában, mely évszázadokra bizto­sítja a haza sorsát. Bevonják az egykoronásokat. Augusz­tus 15-től kezdve a jegybank uj ezüstkoroná­sokat hozott forgalomba. Az uj egykoronások külső képe más mint a régieké és hátlapjukon „1914—15“ felírás van egy babérkoszorúval ödezve. A most forgalomban lévő egykoroná­sokat be fogják vohni s novem. 15-ike után már csak az ezüst értékükön váltja be a jegy­bank a régi egykoronásokat és igy remélhető, hogy a rengeteg sok egykoronás ezüstpénz, — amelyet a háború folyamán kivontak a for­galomból és elrejtettek, — november 15-ig visszakerül a jegybankhoz. Tiiz. Lapzártakor ktlt hire, hogy Kál- mánd községben nagy tűz ütött ki. A helybeli tűzoltóság is kivonult a vész színhelyére. A kár nagysága még nem,állapítható meg. Akik drágán árulták a tengerit. A rendőrség több vidéki gazdát, akik a csöves tengerit tulmagas áron árusították, érzékeny pénzbüntetéssel sulytotta. Egy 3—4 középiskolát végzett ügyes, értelmes fiú tanulóul felvétetik a „Kölcsey-nyomda“ r.-t.-nál. A csodás hatású FÖLDES-féle Nyílttéri) Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik a felejthete len feleség és a legkedvesebb gyermek korai halála felett érzett fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni ke­gyesek voltak, ezúton fogadják köszönetünket. Nagykároly, 1915. szept. 28. Varga Endre, Pap(> Lajos és családja. *) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. ÍRÓGÉPÉT használt és jó állapotban levőt megvételre keres a VÖRÖS KERESZT EGY! ET Nagykárolyban. ur Adakozzunk a Vör'ís Kereszt Egylet nagykárolyi fiókjának. MARGIT-SZAPPAN I a modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb növényzsi- rokból készült, kellemes szagú, kitünően habzó szappan igen kiadó, miért is családi használatra a legalkalmasabb. PÁR NAP ALATT eltüntet szeplőt, májfoltot, mittesszert, pattanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s biztos és gyors hatása folytán úgyszólván LEMOSSA a bőr tisztátalanságait, úgy, hogy nyoma sem ma­rad a szépséghibáknak Világhírét pedig annak köszönheti, hogy egyszersmindenkorra elmulasztja A SZEPLÖKET. Ára 70 fillér. Kapható minden gyógytírban s drogua kereskedésben. Hozzávaló Margit Créme 1 és 2 koronás tégelyekben, Margit Pouder K 120. Gyártja: FÖLDtíS KELEDEN gyógyszerész ARAD. Nagykárolyban kapható : Reök Béla, Kleiner Dezső és Gaái Kálmán gyógyszertárakban. HIRDETÉSEK fntányos áron felvétetnek. r CM svSNV'Ä' ^"r;® <-L/ c-íi C'fV ou r~r\ c *<. rN\ C-U cu 'S?, ... ,v f, r> Kö lcsey-nyomda részvénytársaság NAGYKÁROLY, SZÉCHENY-UTCA 20. TAKARÉKPÉNZTÁR-ÉPÜLET. 11111! 11111111111311111111111 f 1111 i (! III111111111111 f! 111IIM ■ 1111111111111111111II111111 ■ 111111 i 1111111111 fii • i 111111111111111111111II111111111 11S Ml 111111II111111111111111 • 111111 f 11111111111! II111 ■ 11M11111111IIIMII111111 i 11111 i 111111111111111111 f 11111111111111 Ajánlkozik iíiindonnainii könyvnyomdái munkák gyors és izlésteljes kivitelére, jutányos árak mellett. Készít: lapokat, tudományos müveket, folyóiratokat, imakönyveket, előfizetési felhívásokat. TTnWünuVttüV. mindennemű intő-levelek, kérvények Uu I i Li/MUfmi • és keresetek, meghatalmazások, díj­jegyzékek, kötvények és szerződések, óvások, ügyvédi könyvek, levélpapírok, b rritékok stb. | 1 í 07=5 1 D§N7TNT1?71?TW!\IW- a*aPszabályok, értékpapírok, rMNüln 1 MiitMUNlirészvények és szelvényivek, he­éíi könyvecskék, üzleti könyvek, mérleg-számlák, hirdet­mények, kötvények s minden előforduló nyomtatványok. ICVAT líVWS V • értesítők, oklevelek, bizonyítványok, ér- loKULAKMiV. tesitések és kimutatások. KERESKEDŐKNEK ÉS IPARVÁLLALATOKNAK: körlevelek, árjegyzékek, számlák, üzleti könyvek, címkék és ragcédulák, intő-levelek, levélpapírok és borítékok i cégnyomássál, cégkártyák, üzleti jelentések, levelező-lapok zacskó-c.gnvomás, csomagoló papírok cégnyomással, szóval mindennemű üzleti nyomtatványok. Falragaszok, hirdetmények, műsorok, körözvények, étlapok, borcimkék, névjegyek, eljegy­zési és esketési értesítők, bálokra és ünnepélyekre szóló meghívók, táncrendek, halotti jelentések s minden könyvnyomdái utón előállítható munkák bármily színben elvállaltalak = Konyomdai és dombor-mű munkát elkészítésre elvállal. -.......­Be küldött kéziratok után kölségvetéssel szívesen sz [gálunk. v Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban. ÍV "SS, r-— Vj Vj rr VJ m Vv> /r» ,Vj v-j m rn ám A­Vo VN-» fh VJ pá'"-*' V-> jpgí.

Next

/
Oldalképek
Tartalom