Szatmári Újság, 1918. július (2. évfolyam, 155-180. szám)

1918-07-27 / 177. szám

4-lk oldal. Szatmári Újság Szatmár, 1918. Julius 26. Nyilt-tér. Az c rovat alatt közlötfekírt nem vállal felelősséget a szerkesztőség. Nyilatkozat. A Szamos c. lap julius 21-iki va­sárnapi számában Dénes Sándor ur, a lap szerkesztője, hosszabb cikket közölt az égő ecsedi lápról. Hogy ebben a cikkben a szer­kesztő ur mennyire elnagyitotta és felfújta a dolgot, ez engem nem bánt és ehhez sem- .mi közöm. Ahhoz azonban már beleszólá­som van, hogy a szerkesztő ur olyan rész­leteket is megírt, amelyek a valóságtól távol állanak és hogy engem, mint a község birá- ját közleményében úgy állít be, mint aki veszedelem idejében hejehujázik, tivornyá- zik, ahelyett, hogy az ut porában fetrengő fáradt katonák részére megfelelő szállásról gondoskodnék. Nem való, hogy a szerkesztő ur láto­gatása idejében községünk utcáin vagy az országút kövein katonák fetiengtek volna. A szerkesztő ur talán hallucinált, mert nekem mindenkor lelkiismeretes gondosságom fel­adatát képezte a községünkbe vezényelt katonák szállásáról gondoskodni. A mulato­zás dolga pedig úgy áll, hogy azon estén a tűzoltásra odarendelt fogoly-munkás osztag parancsnoka, akit visszarendeltek, búcsuestét tartott és erre engem is meginvitált. Termé­szetes, hogy a parancsnok ur meghívását el­fogadtam és a társaságban éjfél után 1 óráig együtt voltunk. Emiatt még nem kellett en­gem a szerkesztő urnák a nyilvánosság előtt olyan színben feltüntetni, mint egy köteles­ségéről megfeledkezett, tivornyázó elöljárót. Én nyolc éve vagyok a község bírája és megfeszített munkával szolgáltam és szolgá­lom községem közügyéit. Az ilyen újságírói virtuskodáson alapuló megtámadtatást tehát visszautasítom. Tyúkodon, 1918. julius hó 25-én. Gyene Gusztáv községi biró. Szatnrér-NÉmeti sz. hip. város hivatalos közleményei. 6625-1918 fksz. FELHÍVÁS ! A világháború nem várt kitolódása folytán mind inkább érezhetővé válik a kül­földről való pamut elmaradása, amely a nép­ruházat legáltalánosabban használt nyers anyagát képezi, azonban az emberi lelemé­nyességnek és talállékonyságnak sikerült több fonóanyag pótszert felfedezni és régeb­ben ismert anyagok újból való használatba vételét tökéletesebb alakban megoldani. Ezek között legtöbbet érő anyag nálunk, vadon általánosan előjövő évelő csalán, amelynek rostja az ismeretes mai állása méllett más nem is fonó anyag pótszer, hanem a pamu­tod, ezt a helföldi termelés utján el nem érhető nélkülözhetetlen fonó anyagot alkal­mas helyettesíteni, sőt némely tekintetben a pamutnál is hasznosabb anyagot ad. Ennélfogva felkérem a gazdaközönsé­get, nagy és kisbirtokosokat, és mindazokat, a*ik mező és erdő gazdaságukban élnek, hogy az évelő csalán-koró gyűjtését karol­ják fel és azt minden módon támogatni szí­veskedjenek. Akiknek birtokán csalán található, azt gyűjtsék össze s, vagy ha az módjukban nem állana, engedjék meg másoknak, kik a csalán gyűjtésre válalkoznak. A gyűjtött anyagot, bármily mennyiség­ben átveszi a Magyar Csalán Termelő és Értékesítő r. t. (Budapest, Akadémia u. 16.) kifizet a csalán kóró száráért levelestől vagy anélkül 100 kg-ként 35 koronát Ahol a csalán különösen magasra nő, érdemes a csalán egyrését magtermelésre engedni s a magért 100 kg-ként 100 koro­nát fizet a Csalángyüjtő vállalat A nevezett vállalatok nem csak a meg­állapított vételárt fizetik, hanem a gyűjtési kedv fellendítéséért mindenkinek, aki csa­lán korót beszolgáltat, a minisztérium által külön megállapítandó mennyiségű szövedéket fognak kiutalni. A csalángyüjtés szabályairól hivatalom­ban bővebb felvilágosítást adhatok fel. Te­hát a csalángyüjtéssel, nem csak a vele járó hasonért, hanem a hős, vitéz katonáinkért és a népruházkodása érdekiért is. Szatmár 1918 julius hó 22. 1—2 OZORY, főkapitány. 6738—1918 fksz. HIRDETMÉNY. Figyelemmel arra a körülményre, hogy az ország területén vaden terem sok olyan gyümölcs, amely a közélelmezés szempontjából fontos s amelynek az össze­gyűjtése mindé rendszernélkül szervezetlenül történik, felhívom törvényhatóságunk közön­ségét, hogy a vadon termő gyümölcsök kö­zül a hársmag, szeder, eper. málna, galago- nua, berkenye, bobolya, som, afonya kö­kény, csipkerózsa, fanyal, bodza, gomba és kömény gyümölcsöz, valamint a szeder, eper, málna leveleit hazafias kütelességéből is gyűjtse: az összegyűjtött készleteket hivata­lomnál jelentsék be, hogy az Országos Zöld­ség, — Főzelék — és Gyümölcsforgalmi r. t. által leendő átvétel iránt intézkedhessem. Megjegyzem, hogy a felsorolt vad gyü­mölcsökért megfelelő ár fog megállapitattni. Szatmár 1918. julius hó 19. OZORY, főkapitány. 6799—1918 fksz. HIRDETMÉNY. Közhírré teszem, hogy a Nagyméltósá- ' gu m. kir. Közélelmezési Miniszter Ur a i 4207—1915 M. E. számú rendelet 9 §-a alapján a nyári kora káposztának iparszerü besavanyitását további rendelkezésig betil­totta. Szatmár 1918 julius hó 19. OZORY főkapitány. Pénztáritok egyszersmint felügyelőül mielőbbre keres jól számolni tudó megfelelő műveltségű megbízható férfit 1000 ko­rona kaucióval az-----------­Urá nia Mozgó. Üzletvezetőt keres a most megalakult szatmár­németi fogyasztási szövetkezet augusz­tus 15-re. — Kaució letétele feltétle­nül megkivántatik. Fizetési igény meg­határozásával jelentkezni lehet e hó j végéig BelÍBby Lajos ref. lelkésznél, mint az igazgatóság elnökénél, Rákóczi- utca 4. szám. — Nála a kötelessé­gek is megtudhatók. Vályog, ajtó, ablak, takaréktüzhely, vaskályha, lécezett góré eladó. Arany János-utca 22. szám. Vasúti menetrend. Püspökladány—Királyháza. Gyors. Személy Gy. v. 1704. 1706a Állomások 1703 I—II 1—111. I—II­5-50 12 42 ind. Püspökladány Érk. 911 602 1258 Kaba' 859 6’17 118 Hajdúszoboszló 845 — 1-31 Ebes — 103 226 Debrecen 8 22 234 Debrecen—Uj- föld 4. sz. ő. (f. m. h) 240 Debrecen— Kondoros 6. sz. ő. (f. m. h.) — 2 49 Nagycsere — — 257 Haláp (m. h.) — T30 3 08 Vámospércs 7 43 316 Szentannapuszta 21. sz. ő. (f. m. h.) 743 324 Nyirábrány 7-30 — 331 Barantóhegy (m. r. h.) 800 351 Érmihályfalva 717 — 402 Érkörtvélyes — 819 413 Reszege 6 53 8-30 422 Szaniszló 645 — 4-30 Degenfeld t. 49. sz. ő. (f. m. h.) , 849 459 Nagykároly 630 — 513 Domahida—Kis- majtény (m. r.h.)­— 5 21 Nagymajtény — 911 529 Gilvács 605 — 544 Szatmárzsadány — — 5-55 Szatmár Németi gőzfürész . 936 720 Szatmár- Németi 539 Érk. 737 Mikola — _ 75 2 Halmi — — 759 Nevetlenfalu 98. — — 812 sz. ő. (f. m. h.) Feketeardó — — 823 Tekeháza 107. sz. ő. (f. m. h.) Érk. Királyháza ind. — — 831 — Megjegyzés : Az éjjeli idő (este 6 órától reg­geli 5 óra 59 percig) dűlt be­tűkkel van feltüntetve. Képesünk egy gépészt fűrészüzemünkhöz mielőbbi belépésre. Fizetésen kívül természetbeni lakásra, fűtésre és világításra számíthat. Pályá­zatok fizetési igényük megjelölésével alanti cimre adandók be. Nagybányai Agyagipar és Gőz- fürész R.-T. Művészi fényképek készülnek Mermelstein Rezsin műtermében Deáktér 6.» Közélelmezési hivatal fölött. Bármely kis kép után életnagy- ságu képek a legszebb kivitelben jutányos áron készülnek. Fölvételeket kívánatra háznál is készítek. * Oárköz és Szász Északkeleti könyvnyomdája, Szatmár-Németi*(Zárdával szemben,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom