Szatmári Újság, 1918. július (2. évfolyam, 155-180. szám)

1918-07-26 / 176. szám

Szatmár, 1918. julius 26. 3-ík oldal. Antal Fehérgyarmat 10—10,000 K, Tisza- becsi kisgazdák 8700 K, Runyay Károly, Mátyás Adolf Fehérgyarmat, Ferenczy Sán­dor Nagyar 5—5000 K, Kacsó Lászlóné, Galambos Zoltán, Baróthy József, Balázs holtán, Groszmann Hermann Fehérgyarmat, Lázár Bertalan Panyola, Bartus Józsefné Kö- mörö, Staudinger Béla Vámosoroszi 2—2000 K, Gotdstein Samu, ifj. Tóth Lajos, Fábián Ferencz, Weisz Sándor, özv. Szabó Berta­lanná Fehérgyarmat, Székelyhídi György, Tu- kacs Dezső, Tukacs Antal Majtis, Jármy Mi­hály Penyige 1—1000 K. — Közélelmezési hirek. Szatmár vá­ros Közélelmezési Hivatala közli: Liszt-kiosztás folyamatban van s a jul. 21—29. jelzésű lisztjegy beváltható. Mivel hétfőtől kezdve e jegyek már érvényüket vesztik, az elmaradottak holnap és holnap­után igyekezzenek a beváltással, mert kü­lönben a lisztjárandóságot elvesztik. Azok a pekek, akis lísztellátmányért az előirt idő­ben nem jelentkeztek, meglevő készletünk­ből már el nem láthatók, várható szállítmá­nyokból azonban előre meghatározott időben a jövő héten kapnak ellátmányt. Azon üze­mek, amelyek az elmúlt héten ellátmányért nem jelentkeztek, az utalványt ma megkap­hatják. Cukorjárandóságukat mindazok, akik az elmúlt heti osztásnál elmaradtak, vasár­napig feltétlenül váltsák ki, mert a jegy ér­vénytelenné válik. Aszalt szilva a júliusi szilvajegy fele ellenében bárkinek adható. Személyenként 15 dkg. 58 és fél fillér értékben szolgálta­tandó ki. Szerb származású szilvaiz (lekvár) a hatósági üzletekben a mai naptól kezdve kg.-ként 3 70.- korona árban beszerezhető. Mivel aránylag kevés készlettel rendelkezünk, a beszerzést eszközöljék az igénylők mie­lőbb már azért is, mert e cikket hosszabb ideig nem tarthatjuk. Zöldség iránt érdeklődők a Hám János- utcai üzletoen kapnak felvilágosítást. Egy­előre főzőtök, vöröshagyma és érett fok­hagyma kapható. Denaturált szeszt azon iparosok, akik e hóban még nem kaptak, az ipar igazolvány felmutatása mellett a színház melletti ható­sági üzletben kaphatnak. — A cárné sorsa. Baselból jelentik: A Morningpost szerint négy hét óta nem kaptak a cárnéről a barátságos viszonyban levő udvaroknál közvetlen híreket. A lap sze­rint a cárné sorsa iránti aggodalom alapos. A cárné legutóbbi levele junius 15 én kelt. — Zár alá veszik az idei burgo­nyatermést. Az idei burgonyatermés is zár alá kerül s az erre vonatkozó rendelet meg­jelent a hivatalos lapban. A rendelet meg­állapítja a burgonya kiszedésének időpontját és azt, hogy a termelő házi és gazdasági szükségleteire mennyit tarthat vissza. A zár alá vett termésnek saját házi és gazdasági szükségletét meghaladó részét csak az újon­nan szervezett Országos Burgonya Közve­títő Irodának, illetve az általa kijelölt vevő­nek adhatja el. A burgonyakészletek ható­sági igénybevételére a rendelet továbbra is az országos közélelmezési hivatal vezetőjét hatalmazza fel. Ipari üzemek a burgonya feldolgozását csak külön engedéllyel kezd­hetik meg, mig a szeszfőzdék által feldol­gozható burgonyára nézve a közélelmezési, főldmivetési és a pénzügyminiszter egyetér­tőig intézkednek. — A háborús kosztüm. A háború sokféle Ínsége és szüksége az asszonyok leleményességét is a legmagasabbra fokozta már. Találgatnak, kísérleteznek és próbál­koznak minden téren s nincs nap, hogy ne hallanánk valami uj háborús ételrecepről, el- tevési és befőzési módszerekről. De for­télyosságuk és ügyességük csúcspontját mégis a ruházkodás terén érte el, ahol a leglehetetlenebb és leghihetetlenebb újításo­kat produkálják. Hogy lepedőből, abroszból, madeira ágyteritöből készítik a nyári vászon- toaletteket, az már átment a köztudatba. A Szatmári Újság liszteszsákok sem állnak utolsó helyen 1 A minapában a varrónőhöz beállít egy fiatal asszonyka s hoz egy szárny ablakfüggönyt. — Kérem, ebből szeretnék egy kosztümöt — mondja kicsit félénken, már a hogy a varrónőkkel manapság beszélni szoktak. — Lehet — válaszolt a varrónő, a kinek elve, hogy semmin sem csodálkozik. De a füg­göny mellett ott kéklik még egy kis *kelme, ezt is kibontja s most már megdöbbenve kérdi: — Hát ez mi ? Az asszonyka vérvö­rös lesz és dadogva, akadozva mondja: — Az uram egy régi nadrágja. Megfestettem világos kékre s gondoltam, hogy talán eb­ből lehetne a disz . . . — Tanitónőválasztás. Erdei Erzsikét, Erdei István porcsalmai körjegyző leányát, aki a helybeli ref. tanitónőképzőben szerezte ok­levelét, a csengeri ref. egyház tanítónőjévé választotta. — Egyházmegyei kinevezések. Dr. Boromissza Tibor szatmári megyéspüspök Peltsárszky Pál fehérgyarmati s.-lelkészt Palócra, Scheffer Ferencz ujmisést pedig Fehérgyarmatra segédlelkésszé, Weisz József beregszászi segédlelkészt nagymadarászi lelkésszé, Gyulai Mihály felsőbányái segéd­lelkészt beregszászi, Láng Józsefet felső­bányái, Haklik István szaniszlói segédlel­készt beregszászi, Nemes István erdődi segédlelkészt ungvári, Fischer János ujmisést erdődi és Lini János ujmisést mezőpetrii segédlelkésszé nevezte ki. — Láng Ferencz ungvári segédlelkésznek megengedte, hogy a tanári oklevél megszerzése végett a buda­pesti tudományegyetemre beiratkozhassék. — Uj rendtartományi főnök.* P. I Tamás Alajos szatmári ferencrendi házfőnököt 1 a Gyöngyösön összegyűlt nagykáptalan rend­tartományi főnökké választotta. — Oláh Simon honvéd hőstette. Szilágysomlyóról jelentik: Gyakran érkezik a polgármesteri hivatalhoz hivatalos irás a harctérről. A tartalma ismert és szomorú: a hősi halottak lisztáját foglalja magában. Legutóbb azonban olyan írást hozott a posta, amely büszke örömmel tölti el a szilágysomlyóiakat. Száhlender ezredes irta, Táborhelyről, 1918. julius 10-iki keleitel. A levél szószerinti szövege a következő: „Oláh Simon, honvéd, a város szülötte a montellói dicsőségteljes nehéz harcokban kiváló fegy­vertényeket teljesített. A fegyvertényre vonat­kozó ezredparancs kivonatát mellékelem. A város büszke lehet arra, hogy a hazának oly kiváló hőst nevelt. 1 drb. mell. Száh­lender ezredes s. k.* Az 1 drb. melléklet egy napiparancs, amelyből kiderül, hogy 1 milyen nem mindennapi hőstettet vitt vég­hez Oláh Simon közhonvéd néhány vitéz társával, Máre Flore tizedessel és Csegél Ádám és Kimpán László honvédekkel. Egy géppuskás járőrrel gyorstüzet indítottak az ellenségre, a négy honvéd pedig „rajta!“ kiáltással és feltüzütt szuronnyal oly heves­séggel vetették magukat az előttük hullámzó ellenséges csapatra, hogy az egész 112—1. olasz zászlóalj letette előttük a fegyvert. A zászlóaljparancsnok segédtisztjével, 2 száza­dos, 1 főhadnagy, 2 hadnagy és 127 főnyi legénység esett fogságba. További 30 em­bert ugyanazon zászlóaljtól később hoztak be. A zászlóaljparancsnok, Bellim őrnagy, akit a fogságba ejtő kis csapat ezredparancs­noka személyesen kihallgatott, lelkes szavak­kal emlékezett meg a honvédek példátlan hősiességéről, akik olyan lendülettel támad­tak, mintha még egész zászlóaljak lettek volna mögöttük. Egész levert volt, amikor meghallotta, hogy milyen kevesen voltak a hős támadók. — Három szökött katonát kivégez­tek. Budapestről jelentik: A rögtönitélő bí­róság csütörtökön ismét halálra ítélt három szökött katonát: Tóth Károly 52. gyalogez­redbeli katonát, aki már rablásért is bün­tetve volt és többször megszökött, Urbanek Mátyás 32. gyalogezredbeli katonát, aki a statárium kihirdetése óta négy Ízben szökött meg és egy Mileszavlevics nevű katonát, aki 1915. óta szökésben volt. Az ítéletet vég­rehajtották. |URANIA J ■ |pS| c. ,r; "Tiv :r^ £T~v. TT^rr^Tj iggSSSSjjl^^^-. Ma, pénteken este 6 és fél órától folytatólag T3 ^ in á -S £ 1 CO to 1 t£2 ^ SS i •SZ cn ^ J2 TS^ s CÖ 1/5 ■§ ^ :£ su . i <& -ti ^ S I :§ ^ N ! ! U g. QC ! 1 2 H1 -8 s «S * 4i J fefi! t "ö <£ 4 i « ec S 1 ! ■M ____ ____, 2 « i ? « 8 Q^ műm 5 í;i<~S38 «O BS ^ § P 2 £ B- '§____m lm <g űr Ezt megelőzi: IHibor a tanár w nősül vígjáték 3 ff elvonásban. Mindenütt nagy sikert ért pom­pás humorral felépített vigjáték. Rendes helyárak. — Kedvezményes áru jegy nincs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom