Szatmári Újság, 1918. július (2. évfolyam, 155-180. szám)

1918-07-03 / 156. szám

Szatmár, 1918. julius 3. Szatmári Újság 3-ik oldal peleske 16 40, Lázári 12, Mánd 15, Vetés 15, Szaniszló 15, Fülpös 3 45, Kérsemjén 15, Kölese 13 80, Szamosangyalos 18, Fü­lesei 42, Kismajtény 15 65, Gebe 15, Kap- lony 2056, Szamostatárfalva 2530, Adorjáu 18, Mátészalka 6140. Szamosszeg 60, Nagy- ar 9, Szamoskér 7 50, Szatmárököritó 95, Egri 15, Izraelita rabbi urak gyűjtése: Szat­már 60, Királydarócz 30 korona. Egyes ada­kozók. Standinger Béla Vámosoroszi 20, Sárközi Andor Óvári 50, B'um József Sza- moslippó 20. Péterffy Gusztáv Sárközujlak 10, özv. Dienes Lajosné Nagydobos 5, Dienes Sándor Mátészaka 5. korona. Ösz- szesen: 1068 17 korona. — Dohánykiosztás. Értesítem a vá­ros lakosságát, hogy az 5 számú dohányje­gyek 1918 julius hó 4-től kezdődöleg be­válthatók a dohányjegyen kitüntetett dohány­árudában és pedig: Szivarjegyre kiadandó 50 darab szivar. Cigaretta és cigarettadohány jegyre kiadandó 100 drb. cigaretta vagy 100 gr. cigaretta dohány. Szivar és cigaret­ta jegyre kiadandó: Szivar 25 darab. Cigaret­ta 50 darab, vagy Cigaretta dohány 50 gr. Pipadohány jegyre kiadandó 100 gr. pipa­dohány. Ozory István r.-főkapitány. — A Kossuth-kerti fürdő. A városi tanács a keddi ülésén tárgyalta Fazekas Béla ajánlatát, amelyet a Kossuth-kerti városi für­dő bérletére tett. A tanács határozata az, hogy Fazekas ajánlata a Grünvald Mórral kötött bérleti szerződés fölbontásáig illetve lejártáig tárgytalan. — A zsadányi erdőőri házastelek eladása. Ricz László és neje szatmári lako­sok 18 000 koronáért megvették a várostól a zsadányi erdőőri háztelket. — Az árpa, búza és rozs átvételi ideje. Jékey Sándor főispán értesítette dr. Vajay Károly polgármestert, hogy a közélel­mezési miniszter az árpa átvételi határidejét a csereakcióval kapcsolatban, a búzára és rosra nézve julius 7-ig meghosszabbította. — A szatmári statusquo ante izr. ] hitközség alapszabályai. A kultuszminiszter , leküldötte a városhoz a szatmári status quo j ante izr. hitközség alapszabályainak terveze- • tét, azzal, hogy miután ezek az alapszabá­lyok nem felelnek meg a fennálló törvények­ben, országos rendeletekben, valamint a gya­korlatban is elfogadott követelményeknek, ennél fogva azokat mostani szövegezésükben nem hagyhatja jóvá. — Az uj termény és liszt szállítása. Dr. Diós^eghy János közélelmezési kormány- biztos leiratot küldött a polgármesterhez, amelyben közli, hogy a korai cséplésből származó termény és uj liszt a vasúti szál­lításoknál megelőzi a csapat és katonai szál­lításokat. E szállítmányokat a máv. reggel 6 órától este 8-ig tartozik felvenni. ~ A korai cséplésből származó termények és uj liszt leszállítására napi 1000 vagon fog rendelke­zésre állni. — Húsz mázsa rézgálic. A földmi- velésügyi miniszter értesítette a polgármes­tert, hogy a város területén levő szőlők bir­tokosai részére a Magyar Bank és Kereske­delmi R. T. utján további 20 mm. rézgáli- cot utalványozott ki. — Tehát még sincs éjjel bejelentő. Kedden reggel a Szatmári Újság a szatmári telefonközpont jóvoltából budapesti tudósító­jának telefonjelentései nélkül volt kénytelen megjelenni. A központ elviccelte a kapcso­lást. E viccelés közben ahoz az uj fölfede­zéshez is hozzájuttatott bennünket, hogy közvetlen éjfél előtt az úgynevezett „beje­lentő“ is létezik. Addig mi úgy tudtuk, hogy éjjel 9 óra után nincs bejelentő. Ez a vá­ratlan fölfedezés, amelyhez kedden éjjel jut­tattak hozzá a telefonkezelőnők, akik ketten voltak, egy kissé érdekelt bennünket és ma utánajártunk a dolognak és meggyőződtünk a postahivatalnál arról, hogy külön „beje­lentő“ éjjel 9 óra után tényleg nincs, nem is volt és belátható jövőn belül nem is lesz. Csak vicc volt az, amit kedden éjjel velünk i Szőtt a telefonkezelőnő. Viccelt kérem a te- I lefonközpont és közben lemaradtunk a bu­dapesti telefontudósitásokkal. A közönség nevében elvárjuk a postafőnök úrtól, hogy intézkedni fog az ilyen izetlen viccek kikü­szöbölése iránt. A telefonközpontot nem azért tartja fönn az állam, hogy egyes telefonke­zelőknek módjukban legyen viccelődésekkel szórakozni- Ézt az intézkedést nemcsak a nagy közönség érdeke, melynek szolgálatá­ban a Szatmári Újság is áll, hanem maga a telefonkezelői kar reputációja is kívánja. Mert egyesek meggondolatlansága miatt nem szenvedhetik a közönség jogos kritikáját azok a kezelők és hivatalnokok is, akik lel­kiismeretesen és pontosan teljesitik köteles­ségüket. — ŰZ Óriás Öils. Alig emlékezünk oly frenetikus nagy sikerre, mint a milyet aratott az Uránia tegnapi ko­losszális slágere az óriás öklecimü nyolc felvonásos társadalmi dráma. A nagy- közönség nem győzött betelni Henny Porten kedves rokonszenves alakítá­sával, mely minden művészetet felül­múl. Hasonlóan a darab eredeti szö­vegezése, fordulatainak bonyolultsága, vezetése, izgalmas volta, majd végső megoldása erős művészi munkának bizonyult, mely hivatva van a legna­gyobb dicséretre és impozáns érdek­lődésre. Különben a tegnapi bemuta­tót a nagyközönség mindmegannyia mint egy-egy beszélő reklám hagyta el, hisz nem is lehet mást csak jót mondani ez óriás slágerfilmről. — A kifagyott kukorica pótlása. A Hadi-Termény r.-t. azoknak a gazdáknak, akiknek kukoricáját a fagy tönkretette, mu­harmagot bocsát rendelkezésükre. — Összeírják a közellátásra szoruló t lakosságot. A város ellátatlan lakosságának j névszerinti gondos összeirási munkálataihoz i felnőtt irodai munkaerőket (első helyen ta- 1 nárokat, tanítókat, tanítónőket) keres kellő ; díjazás mellett a közé.elmezési hivatal. Je- j lentkezések julius 2 án és 3 án. Szatmár- j Németi szab. kir. város közélelmezési hiva- j tala. 2—2 1 — Hadikölcsönbiztositás. Mielőtt ilyet j köt, kérjen a Trieszti Általános Biztosítótól (A szatmári Leszámítoló Banknál) Tájékozta­tót. Célszerű újítások 1 Egyszerű hadikölcsön- életbiztositás, vagy balesetbiztosítással kapcso­latos hadikölcsönéletbiztositás is köthető. — Háború előtti anyagokból olcsón és felelősséggel készít műfogakat, aranyko­ronákat és tartós fogtöméseket G a r a i (Deák-tér 6.) — A jég árának maximálása. A vá­rosi vágóhídi jéggyár üzeme ammóniák hi­ánya miatt szünetelt és a közönség egy ré­sze igy az Emerich gyárra szorult. „Ez idő alatt — irja Markó Kálmán, a villamosmű igazgatója a tanácshoz intézett előterjeszté­sében — több oldalról hallatszott panasz az Em,-rich gyár ellen, hogy a jeget tuidrágán számítja“. . Kéri az igazgató a tanácsot, hogy hivja fel dr. Lénárd István helyettes polgár- mestert, az ármegálíapitó bizottság elnökét, hogy a jég árát maximálja. A városi tanács az előterjesztést — tekintettel arra, hogy a jég a nyári idény folyamán elsőrendű szük­séglet — tehát a maximálása közérdekű, át­tette intézkedés végett a polgármesteri hiva­talhoz. Előfizetőinkhez. Felkérjük azokat az előfizetőinket, kikt nek előfizetése lejárt, szíveskedjenek azt mi­előbb megújítani. Mindenféle pénzküldemény- a Szatmári Újság kiadóhivatala (Kazinczy-u. 20. vesz át. |UBflWlT| Ma, szerdán este 6, 8 és 10 órai kezdettel Henny Porten utolérhetetlen művészi alakításával a fővárosban óriási sikert ért slágerfilm. Példátlan nagyszabäsa filmdráma az ÓRIÁS ÖKLE társadalmi dráma 8 (nyolc) felv« püT A folyó szezon leghosszabb slágere. Tjgggl Csodaszép beállítású, különösen érdekes tartalmú társadalmi dráma, mely a szezon eg yik legnagyobb sikerét aratta. Heony Porten e filmen felülmúlja önmagát. Rendes helyárak. — Kedvezményes áru jegy nincs. —» fiÜH 14 tagú művészi zenekar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom