Szatmári Újság, 1918. július (2. évfolyam, 155-180. szám)

1918-07-17 / 168. szám

Dzaímár, 1918. Julius 17. Szatmári Újság 3-Ik oldat tani fogunk. Zöldségeket (burgonyát is) vi­déki termelőtől raktárunkba beszállítva bár­mily mennyiségben átveszünk, — az átvett áru ellenértékét azonnal fizetjük. Az érdek­lődők forduljanak hivatalunkhoz a feltételek .megbeszélése végett. — Dr. Nagy Vincze, városunk or- szákgyülési képviselőjének a választójogi tör­vényjavaslat tárgyalása alkalmával elmondott beszédét szatmári előfizetőink részére jelen számunkhoz mellékeltük. Vidéki előfizetőink­nek is készséggel megküldjük, ha ez iránt kiadóhivatalunkat megkeresik. — A beszéd egyébként kiadóhivatalunkban külön is meg­szerezhető az egész hét folyamán. — Dr. Csomay fizetése. Dr. Csomay Aladár főkapitányhelyelfes azzal a kéréssel fordult a városi tanácshoz, hogy az állásától való felfüggesztése óta eltelt időre utalja ki teljes fizetését. A tanács e kérelmet elutasí­totta, mert a felfüggesztett állapotban eltelt időre a teljes fizetős nem utalható, legfeljebb különös méltánylást érdemlő esetekben a fél­fizetés, amit a közgyűlés már meg is adott Csomaynak. — Felhívás a zöldségtermelőkhöz. Tekintettel arra, hogy a városi hatóság a vá­ros közönségének zöldségszükségletéről maga is gondoskodni kiván, felhívjuk azon terme­lőket, akik bármilyen zöldséggel (burgonyá­val is) rendelkeznek, hogy ezt hivatalunknak felajánlani s a feltételek megbeszélése végett hivatalunkat felkeresni szíveskedjenek. A zöld­ség beszállítása a termelő feladata volna, — mi azt itt vesszük át mérlegeléssel s gon­doskodunk az ellenérték azonnali kiegyenlí­téséről is. Szatmár, 1918. julius 15. — Városi Közélelmezési Hivatal. — A Bangalori rejtély. Az Uránia ily cimü ma szerdán utoljára színre kerülő amerikai slágere a teg­napi bemutatón minden várakozást fe­lülmúló hatalmas sikert aratott. Úgy a tartalom, mint rendezés és a szereplő színészek művészi játéka a legnagyobb | tetszést aratta. — Losonczi József meghalt. A szat­mári közgazdasági életnek egy népszerű, ér­demes vezéralakját szólította el a halál az élők sorából. E város közgazdasági illetve pénzügyi életének mérhetetlen veszteségét Í 'elenti az a gyászhir, amely arról szól, hogy „osonczi Becze József a Szatmári Gőzma­lom-Társulat vezérigazgatója és a Szatmári Takarékpénztár Egyesület igazgatója hétfőn éjszaka 57 éves korában meghalt. Losonczi . József széleskörű, gazdagtapasztalatu közgaz­dasági kapacitás volt, akinek élete mindvé­gig hasznos és jelentős munkában telt el. Külíöldön járt hosszabb ideig, hogy tudá­sát gazdagítsa és hazájában gyümölcsöztet- hesse a köz javára. Külföldi útjáról, amelynek nagyobb állomásai Drezda, Paris, London, hazatérve átvette atyja füszernagykereskedését. <Azután a gőzmalom vezetése került hivatott ^kezébe. A Szatmári Takarékpénztár-Egyesü­letnek 25 esztendőn át volt igazgatósági tagja és tizenkétéve igazgatója. Agi­lis, intenzív és nagy eredményeket fölmutató közgazdasági tevékenysége mellett tudott ma­gának időt venni arra is, hogy a város köz- igazgatási életében is jóra lehessen tapasz­talataival és tudásaival a város polgárainak és javát szolgálhassa, mint a törvényhatósági ^bizottság tagja. Az elhunytat nagy és előkelő rokonság gyászolja. A család a következő gyászjelentést adta ki a haláleseiről: Fájda­lomtól megtörtén tudatjuk, hogy a legjobb "férj, apa nagyapa, testvér és sógor Losonczi Becze József a szatmári Gőzmalom Társulat vezérigazgatója, a Szatmári Takarékpénztár Egyesület igazgatója, Szatmár-Németi város törvényhatósági bizottsági tagja, hosszú be­tegség étán munkás életének 57-ik és bol­dog házasságának 26 ik évében f. hó 15 én éjjel 12 órakor jobblétre szenderült. A meg­boldogult hült tetemeit 1918 julius 17-én dél­után 4 órakor fogjuk a református egyház - szertartása szerint örök nyugalomra helyezni. Szatmár-Németi, 1918. julius 16. Áldás és béke lengjen porai feletti özv. Losonczi Jó- zsefné szül. Farkas Gizella neje, Gizella, Sá­rika gyermekei. Dr. Ambrózy József veje. Ambrózy Palika, Ambrózy Józsika unokái, özv. Dr. Farkas Antalné szül, Korányi Fanny anyósa. Keresztes Endréné szül. Losonczi Hermin, Farkas Gáborné szül. Losonczi Irén testvérei. Berényi Jenőné szül. Farkas Ida, Erdős Ferenczné szül. Farkas Ilona sógor­női. Dr. Vajay Imre, Keresztes Endre, Dr. Farkas Antal, Farkas Sándor, Farkas Gábor sógorai. — Háború előtti anyagokból olcsón és felelősséggel készít műfogakat, aranyko­ronákat és tartós fogtöméseket G a r a i (Deák-tér 6.) Szatmár vasúti kazlgkedásenek javulása. Az u] menetrend. Szatmár, jul. 15. A Szatmári Újság hirt adott már arról, hogy Szatmár vasúti közlekedése julius 19 tői kezdve jelentékenyen javulni fog. Az uj me­netrendet a következőkben közli most szer­kesztőségünkkel a MÁV. debreceni üzletve­zetősége : Püspökladány—Királyháza. Gyors. Személy Gy. v. 1704. 1706a Állomások 1703 I—II 1—III. I—II. 5*50 12 42 ind, Püspökladány Érk. 911 602 12 58 Kaba 859 &17 118 Hajdúszoboszló 845 — 1-31 Ebes — T03 226 Debrecen 8 22 — 234 Debrecen—Uj­__ föld 4. sz. ő. (f. m. h.) — 240 Debrecen— Kondoros 6. sz. ő. (f. m. h.) — — 2 49 Nagycsere — — 257 Haláp (m. h.) —* 730 3 08 Vámospércs 743 — 316 Szentannapuszta 21. sz. ő. (f. m. h.) — 743 324 Nyirábrány 7-30 — 331 Barantóhegy (m. r. h.) __ 800 351 Érmihályfalva 717 — 402 Érkörtvélyes — 819 413 Reszege 653 8-30 422 Szaniszló 645 — 430 Degenfeld-1.49. sz. ő. (f. m. h.)-— 849 459 Nagykároly 630 — 513 Domahida—Kis­majtény(m. r.h.) _ — 521 Nagymajtény — 911 529 Gilvács 605 — 544 Szatmárzsadány — 5-55 Szatmár-Németi gőzfürész ■ 936 720 Szatmár-Németi 5 -39 Érk. 7-37 Mikola — 752 Halmi — 759 Nevetlenfalu 98. . — sz. ő. (f. m. h.)­812 Feketeardó — 823 Tekeháza 107. ____ sz. ő.(f. m. h.) — 831 Érk. Királyháza ind. — Megjegyzés: Az éjjeli idő (este 6 órától reg­geli 5 óra 59 percig) dűlt be­tűkkel van feltüntetve. Hirdessen a Szatmári Újságban Ma, szerdán este 6 és fél órától folytatólag a világhírű amerikai Pax gyár óriási sikerű ! remeke ; Rendes helyit ak. — Kedvezményes áru jegy nincs. —*

Next

/
Oldalképek
Tartalom