Szatmári Újság, 1918. július (2. évfolyam, 155-180. szám)

1918-07-02 / 155. szám

iirtiKár, 1918, fiiiius 2 Kedd ti. évfolyam. 155. síéiig Sfáílzetésl árr.k helyben és vidéken: Egész évre 30 K. Fél évre 15 K. Negyed évre 7 K 50 f. Egy hóra 2 K 80 f. Egyes szám áia 12 fillér. Pályaudvarokon 16 fillér. Független politikai napilap. Főszerkesztő : Dr. Havas Miklós. Felelős szerkesztő: Szalánczy József. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kazinczy-u. 20. sz. Telefonszám: 455. Főszerkesztő telefonja: 471. Laptulajdonos: Demokráczia Lapkiacó Részvénytársaság. 9 koHieii harca az eiiinforradalommsl. Éhínség Oroszországban. j bán kiélesedik. A japán sajtó rendkívül ide- j ges, mert az Egyesült Államok" a partvidéket j megerősíti és Amerika egyre világosabban I eéloz a japán veszedelemre. I Vezérkarunk jelentései. Finn-határ, jul. 1. Mialatt a csehek és a tótok az állam- hatalomért küzdenek a bolsevikiekkel, azalatt a nép éhen pusztul. Pétervárról ezrével ván­dorol ki a nép. Több helyen éhségforradalom tört ki. A vörös gárdisták kivonultak Wite- gorszkból, mert nem bírták az éhezést. A finn vörös gárda oda menekült tagjai szintén tömegesen térnek vissza a finn-orosz határ­ra. Borzalmas részleteket beszélnek az oro­szországi éhínségről. Az emberek valóság­gal állati mohósággal vetik magukat a leg­kisebb falatra is. A finn határra menekült Andrejew Lionid orosz iró is, aki elmondotta hogy Amptisetrow ismert orosz irót a kadét- j tek összeesküvésben való részvétel miatt le- j tartóztatták. Trocki lázas buzgalommal dolgozik az i uj hadsereg szervezésén. : < Wiborg, jul. 1. Moszkvában és Péterváron eddig sike­rült elnyomni az ellenforradalmi mozgal­makat. A gyári munkások nagyrésze azonban j bolsevikiellenes. A kormány katonai helyzete | kilátástalan. A cseh és tót hadtest előnyomu- j lóban van Moszkva felé. Pausa ismét a cseh- I tótok kezében van. 22-én a szovjetek körtá- j viratot kaptak az ellenforadalmi csapatoktól, ; hogy azonnal tegyék le a hatalmat, különben ; könyörtelenül lelövöldözik őket. Azamara, i Bognoszlaw, Stawropol városok és környéke j az ellenforradalmárok kezében vannak. Berlin, jul. 1. A Reuter-ügynökség jelenti: Felfegy­verzett német, magyar és osztrák hadifog­lyok elfoglalták lrkutzkot. E hirt Berlinben kétkedéssel fogadják. Bern, jul. 1. A szovjet-kormány helyzete egyre rósz- szabbodik. A munkásság nagy része elpár­tolt a bolseviki kormánytól. A moszkvai munkások határozatban követelik a szovjet­kormány azonnali lemondását, az alkotmá- nyozó gyűlés egybehivását. A vidéken a helyzet anarchisztikus. A parasztok esküvel kötelezték magukat, hogy a bolsevikieknek nem szállítanak búzát. Keletoroszország egé­szen elszakadt a bolsevikiektől. Zürich jul. 1. Pétervári jelentés szerint a népbiztosok tanácsának parancsára letartóztatták a kadett- párt központi bizottságának összes tagjait, közöttük Kiskin exminisztert. Stokholm, jul, 1. Felvegyverzett banda Moszkvában be­hatolt a földmivelésügyi népbiztosság épüle­tébe, elkergette a minisztériumot és elrabolt két millió rubelt a pénztárhelyiségből. Berlin, jul. 1. A Berliner-Tageblatt jelenti Kopenhá- gából, hogy a cári család tagjai angol hadi­hajón Archangelszkből Angliába érkeztek. Stokholm, jul. 1. Amerika és Japán között a szibériai be­avatkozás kérdésében az ellentét egyre job­I. Budapest, junius 30. (Hivatalos.) A hétközség fennsikján levő ál­lásaink tegnap reggel 3 óra óta a leg­rémesebb ellenséges tüzérségi tüzelés­ben állottak, amelyet néhány óra múlva a Col dél Rosso és a Monti diVall- bella ellen végrehajtott erős támadá­sok követtek. Mig a Col dél Rosso ellen intézett rohamok már kezdettől fogva sikertelenek maradtak, a Monte di Vallbellán elkeseredett közelharc­ban sikerült az olaszoknak első vo­nalunkba behatolniok, azonban a 131-ik magyar gyalogezred és a 16-ik varasdi ezred zászlóaljainak ellentámadásai ál­tal kivettettek és további támadási kísérleteik, valamint a Sisemone ellen és Asiago mellett intézett részletes elő­retöréseik tüzérségi tüzünkben össze­omlottak. Különben mindenütt válta­kozó erejű a tüzérségi harc. II. Budapest, jul. 1. (Hivatalos.) A Piave-arcvonalon nem történt különös esemény. Asiagótól délkeletre ismét he­ves harcok vollak. Minthogy a Coll dél Rossot és a Monte di Walbellát csak nagy áldozatok árán tarthattuk volna, visszzavontuk e pontok meg­szállott csapatait a stenflei erdő szélén levő régebbi főállásunkba Canovetől délre; Asiagonál ellenséges felderíté­seket visszautasítottunk. Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave torkolata vidékén sikeres repü­léseket végeztek az ellenség katonai telepei ellen és teljes számban vissza­tértek. A vezérkar főnöke. Az olasz vezérkar jelentése. Luganóból jelentik: Az olasz vezérkar junius 30 iki jelentése közli: Assiagói fensi- kon, ahol csapataink megtörték a túlsúlyban levő ellenség támadását, tegnap kiújultak a harcok. Csapataink megtámadták a Monte dil Valbellát és makacs harc után elfoglalták. A német vezérkar jelentése. I. Berlin, jun. 30. (A nagyfőhadi­szállás jelentése.) Nyugati harctér: Rupprecht trönörökös hadcsoportja: A Lystől északra és az Aisnétől délre fekvő szakaszokon egész napon át- fokozott volt a tüzérségi harc. Es­te az arcvonalon többi részén is fe­léledt, az. lser és a Marne között ki­sebb gyalogsági harcok folytak. Az ellenségnek Qurcutól délre vérehaj- tott kisebb előretörései és saját sike­res felderítéseink alkalmával a Hart- mann s Weilenkopfon foglyokat ejtet­tünk. Udet hadnagy a 36-ik, Lővenhardt hadnagy a 31-ik légi győzelmét aratta. Jakobs hadnagya legutóbbi napokban a 21, a 22. és a 23-ik ellenfelét lőt­te le. II. Berlin, jul. (A nagyfőhadiszállás jelentése.) Nyugati harctér:..; Rupprecht trónörökös hadcsoport­ja : A harci tevékenység este a harc­vonal több helyén feléledi. Az élénk felderítő tevékenység tovább tart. Részleges angol támadásokat Al­berttól északra visszautasítottunk. A német trónörökös hadcsoportja : ' Az Aisne és a Maas között az ellen- r ség élénk tevékenységet fejtett ki. A l gyalogság erős felderítések céljából j ismételten előrenyomult a Saint Pierre j Aiglere és attól délre. A franciák dél felé heves ttizelőkészités után táma- ! dásba fogtak. Visszautasítottuk őket. I Lővenhardt hadnagy a 32. légi győ- l zelmét aratta. A számbavétel szerint 1918. márc. I 21-ike óta eddig a gyűjtőhelyeken j keresztül szállított foglyok száma (le- j számítva a betegállomásokon keresztül hátraszállitott sebesülteket) 191,454-et tesz ki. Ebből az angolok 949.93 foglyot, köztük 4 tábornokot és mint­egy 3000 tisztet, a franciák 89.099 ' foglyot, köztük 2 tábornokot és 3100 tisztet vesztettek, a többi a portugá­lok, belgák és amerikaiak között osz­lik meg. 2476 ágyút és 15.024 gép­puskát szállítottak be a zsákmány- gyűjtő helyekre. Ludendorff, első főszállásmester. Clemenceau válasza. Hágából jelentik: A LeMatin jelentése szerint Clemenceau francia miniszterelnök a jövő héten nagy beszédben fog válaszolni a német és osztrák diplomaták beszédeire. Az entente készül a háború befejezésére. A Berlinev-Tageblatt jelenti Hágából: A héten "összeül Londonban a szövetségesek parlamenti értekezlete, amelyen résztvesznek Anglia, Franciaország, Olaszország, Belgium, Szerbia és Portugália. Az Egyesült Államok

Next

/
Oldalképek
Tartalom