Szatmári Újság, 1918. június (2. évfolyam, 130-154. szám)

1918-06-18 / 144. szám

t í 4-Ík oldal Szatmár, 1918. junius 18. A főispáni akció. A hsdiárvák javára Jékey Sándorné kezeihez junius 9-ig a köveikező adományok folytak be: Gr. Dcgenfeld Sándor Erdőszá- da ltCO K. Jasztovszky Kálmán Budapest 50 kor. Mándy Géza Válla] 10CO kor. N.N. ICO kor. Dr. Izsák Öerr.ér Rozsály 100 kor. Ujfalusy Mikié s Remeíemező 100 kor. Id. Vetzák Ede Nagykároly 150 kor. dr. Vet- zák Ede Nagykároly 100 Kaufmann Jenő Nagykároly 50 Klein Móricz Mátészalka 100 Klein Andor Mátészalka 50 Cukor Márton Nagykároly 50, Szoboszlay Sándor Tiszta­berek 50 Németh József Csenger 200 Schwartz Adolf Piskót 50 Papolczy Béla Szinérváralja 100 Kiár Béla Vállaj 300 Szalkay Sándor Mátészalka 100 N. Szabó 'Antal Nagykároly 100, Galgóczi István Mikola 100 Kleiner Dezső Nagykároly 100 Berger Dezső Mátészalka 50 Spitz Dénes Nagykároly 50 Kahan János Nagykároly 100 Szarka Andor Szatmárzsa- dány 100 Dr. Adler Adolf Nagykároly 100 Dr. Csolnoky Imre Szatmár 100 dr. Czukor Lajos Nagykároly 100 Fried Dezső Szatmár 300 Id. Mstolcsi Sándor Nagykároly 100 Jur- csek Béla Nagykároly 200 Reök Gyula Má­tészalka 20 Klein Ignácz Nábrád 200 Schwartz Sándor Reszege 50 Dr, Verner Miklós Kis- várda 50 K — Összesen 5470 K. A Jékey Sándoiné által a hadiárvák javára indított levelezőlap akcióra junius 9- ig a következő összegek folytak be: I. Róm. kath. lelkész urak gyűjtése: Szamosdara 15 Sál köz 19.50 Zajla Í5 Fehérgyarmat 40 Nyir- csaholy 15 Papos 18.10 Vitka 15 Mezőfény 60 Kálmánd 50 Mezőterem 70 Mérk 116.35 Sza- niszló 60 Károlierdőd 140 Nagymajtény 60 Nántü 24 Sándorfalu 15 Banafalu 15 József- háza 30 Lajosvölgyhuta 4 Nagysomkut 35 K. ; 11. Gör. kath. lelkészek gyűjtése: Domahida ] 15 Kovács 15 Pórtelek 15 Szatmárhegy 14 : Piskárkos 15 Szamosdob 65 54 Komorzán 15 ; Szakál'asfalu 15 Turvékonya 15 Aranyos- j megyés 60 Ráksa 15 Mózesfalu 15 Tománya 15 Apa 5.70 Szamosborhid 20 Csomaköz 30 Esztró 16 Kővárremete 16.73 Szatmárzsadány j ”31.20 Szaniszló 110 Szamosveresmart 15 Cse- j göld 14.10 Csengerujfalu 15 Vámfalu 15 Bar- íafalu 3 K. III. Ref. lelkész urak gyűjtése: Ombod 14.70, Bere 15, Kishódos 14.68, Hirip 15 20, Szamoskóród 15, Szárazberek 15, Sán- dorhomok 15, Atya 15, Kisnamény 15, Tisza- csécse 24.08, Szaniszló, 15, Majtis 15, Rápolt 15.68, Nyirmegyes 15, Óvári 67.16, Fábián- háza 15, Hodász 15, Iriny 17, Vámosoroszi 15, Turistvándi 15, Érdengeleg 15, Olcsvaapáti 15, Krasznaszentmiklós 15, Turricse 14.-70, Amacz 12.90, Aranyosmegyes 15, Egri 22.10, Avas- újváros 55.50, Szamoskrassó 30, Fehérgyar­mat 152,80, Kisar 30, Mikola 30, Szatmár- cseke 30, Patóháza 14.70 K. Izraelita rabbi urak gyűjtése: Fehér- gyarmat 128.50, Aranyosmegyes 33 K. V. Egyes adakozók: Jeney Károly Zsa- rolyán 10, Tóth Endre Genes 10, Péterfi Im­re Szatmár 50, Pirchi Sándor Fbánya 5, Kulin Imre Kassa 20, Kovásznay Zsigmond Batiz 10, Dr. Kádár Antal Nagybánya 10, Kellner Fíilöp Tunyog 5, Dr. StoII László Nagybánya 20, Luby zsigmond Fülöpösdaróc 25, Fülöp Imre Nagybánya 10, Csenkey Fe- rencz Ivácskó 3, Mózes Jenő Nagypeleske 40, Dr. Fuchs Jenő Mátészalka 50, Molcsányi Gábor Nagybánya 5, Hirsch Adolf Nagy- nyires 30, Dr. Katona Elemér Szinérváralja 200, Bónis Károly Kölese 50, Bapirény Sán­dor Nagybánya 10, Gots György Zajta 10, Dr. Winkler Jenő Nagybánya 20, Budaházy István Nyircsaholy 40, Budaházy Sándor Mátészalka 20, Dr. Ember Elemér Szinér­váralja 20, Bikfalvy Albert Berend 10, Dr. Weisz Ignácz Nagybánya 10, Jéger Károly Szamosborhid 5, Szilágyi Endre Óvari 50, Péchy Manó Porcsalma 20, Osztroviczky István Mikola 20, Jármy Andor Nagydobos 20, Dercsényi Kálmán Barlafalu 20, Dr. Streicher Andor Batiz 50, Gr. Teleki Sán­dorné Nagysomkut 10, Grün Májer Ópályi 20, dr. Zlinszky János Budapest 20, Dr. Szom­Sárközi és Szász Szatm ár i Újság jas Lcjos Budapest 50, Domahidy Elemér Domahida 10, dr. Dienes Dezső Mátészalka 10, Luby Béla Nagygécz 10, Császy Bálint Mikola 5, Bocsanszky Márton Nagysonkut 5, Steinfeld Sámuel Nagybánya 10, Lővy József Szamoslippó 20, Akner Károly Nagy­bánya 5, Rácz Elemér Császló 10, Tóth Mór Patóháza 50, Balogh Sándor Porcsalma 6, dr. Kovács Miklós Nagybánya 30. Vonház Antal Mezőpetri 20, Dr. Csausz Károly Fel­sőbánya 20, Nagy Gyula Apa 10, Dr. Nagy Gábar Nagybánya 5, Rényi Áipád Szelestye- huta 50, Steinfeld Béla Nagybánya 5, Péchy László Mátészalka 20, Bagosy Pál Kaplony 5, Mándy Zoltán Szinérváralja 10, Csizmadia József Mátészalka 20, Komoróczy Imre Ho­dász 20, Kovács Béla Apa 10, Groszmann József Csenger 20, Vidder Péter Nagybánya 5, Gerber Béla Szinérváralja 20, Luby Lajos Tunyog 10, Habenlovics Kristóf Nagybánya 10, Szilágyi Lajos Mátészalka 20. Uray Jenő Szaimár 30, dr. Klupatky Antal Kassa 10, Boross Zoltán Aranyosmegyes 25, Ifj. Ma- darassy András Nagypeleske 50, Bium Mór Nagyecsed 10 Bradoika Frigyes Felsőbánya 6, Orbán Antal 20, Róth Lipót Aranyosmegyes 10, Janemczky Gyuláné Budapest 50, Gr. Teleki Sándorné Köles 50, Damokos Ferenc- né Nagybánya 6, Dr. Kölcsey Ferencz Nagy­károly 10, Dr. Jékey László Géberjén 30, Ochm Tivadarné Nyíregyháza 2, Ilosvay Ala- dárné Nagykároly 15^ Képessy Annuska gyűjtése Csenger 100, Cs. Tattay Irén gyűj­tése Nagykároly 5!0, Káinay Gyula Nagyká­roly 39 K, Összesen: 4778.58 K. irwMMi'iiiBWwnfWOTaawa mmmmmmaramamm •mmmmmammmmmmmmmm Szotmsr-NM sz. Wf. város hivatalos közleményei. HIRDETMÉNY. , Felhívom a hadifoglyokkal rendelkező munkaadókat, hogy hadifoglyaikat igazolvny- nyal lássák el, mert az igazolvány nélkül ezután elfogott hadifoglyokat a katonai ren­dőrség a munkaadónak többé vissza nem adja. Az igazolványokat Ányos Miklós ható­sági megbízott állítja ki. Azok ellen a munkaadók ellen, akik hadifoglyaikat nyilvántartás végett be nem jelentették, minden egyes tudomásomra ju­tott esetben felsőbb rendelet folytán a rend­őri büntető bírósághoz a följelentést megte­szem. Szatmárnémeti, 1918 junius 15. Ferencz Ágoston tanácsnok. ^ ^Apróhirdetések. S Minden szó egyszeri beiktatása 20 fiit. Vastagabb betűből 40 fillér. Legkisebb * » hirdetés 2 K - fillér. * ■ ■ B* A dij előre fizetendő. B B Cimbalom eladó. Schunda-féle teljesen uj gyönyörűen faragott, kitűnő hanggal 1000 koronáért eladó. Arany János-utca 22. szám alatt. Vályog, ajtó, ablak, takaréktüzhely, vaskályha, lécezett góré eladó. Arany János-uíea 22. szám. Egy pár fehér vászon magas cipő 39-es, teljesen uj, eladó. Cim: Iparos Otthon Sörcsarnok. Vörösmarthy utca 75. számú ház örök áron eladó. Értekezhetni a tulajdonos­nál helyben. Szatmári Hitelbanlt r.-t. Ssatmár, Deák-tér, (Báré Vécsey-ház} Elfogad jegyzéseket a kibocsátás­ra került nyolcadik magyar hadikölcsönre. Leszámítol váltókat, kölcsönöket folyósít bekebelezés mellett, előleget nyújt hadikölcsönökre és egyéb ér­tékpapírokra előnyös feltételek mellett. Elfogad betéteket 4 szá­zalékos kamatozás mellett^ felmondás nélkül való visz- szafizefésre. mtMMmmmKmscmtmtri—«er mm———aa­Előfizetőinkhez. Felkérjük azokat az előfizetőinket, kik­nek előfizetése lejárt, szíveskedjenek azt mi­előbb megújítani. Mindenféle pénzküldeményt a Szatmári Újság kiadóhivatala (Kazinczy-u., (20. vesz át. 8567-1918 szám. HIRDETMÉNY. Szatmár-Németi szab. kir. város kiadó hivatala közhírré teszi, hogy a város erdő- gazdaságának 1917 évi Zárszámadása a fent irt hivatalban folyó év junius hó 15 napjá­tól folyó év junius hó 24 napjáig közszem­lére ki van téve. Hol az érdeklődők a hiva­talos órák alatt megtekinthetik. Szatmár-Németi 1918 junius 15. Koós Gábor, 1—2 kiadó. Olcsó jelzálogkölcsön A Nagykárolyi Kereskedelmi és Ipar­bank részvénytársaság 6 százalékos ka­mat mellett folyósít jelzálog kölcsö­nöket ingatlanokra és városi házakra. A lebonyolítás a legrövidebb idő alatt eszközöltetik. — Bővebb felvilágosítás­sal szolgál 100—19S A Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank igazgatósága. 1 1115—1918. gtsz. HIRDETMÉNY. Ismételten felhívom azokat az állattartó gazdákat, akik a szarvasmarha rekvirálás költségeinek fedezésére kivetett hozzájárulást be nem fizették, szíveskedjenek minden két éven felüli szarvasmarha után 20 koronát a városi gazdasági hivatalban haladéktalanul befizetni, mert pótrekvirálás esetén a ható­ság kizárólag azoknak a marháit fogja le­foglalni, akik a hozzájárulási összeggel hát­ralékban maradtak. Szatmár-Németi, 1918. junius 17-én, Ferencz Ágoston, 1—2 tanácsnok. Művészi fényképek készülnek Mermelstein Rezsin műtermében Deáktér 6.v Közélelmezési hivatal fölött. Bármely kis kép után életnagy- ságu képek a legszebb kivitelben jutányos áron készülnek. Felvételeket kívánatra háznál is készítek. Északkeleti könyvnyomdája, Szatmár-Németi (Zárdáyal szemben,) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom