Szatmári Újság, 1918. június (2. évfolyam, 130-154. szám)

1918-06-01 / 130. szám

S9I8« juüius 1. Szombat. H. évfolyam. (30. szám« ESöfizfeíísi árak helyben és vidéken: mész évre 3ü K — f. Fél évre 15 K - f. Megyed „ 7 k 50 í. Egy hóra 2 K 80 f. Egyes szám a..* fillér. Pályaudvarokon 16 fillér. Független politikai napilap. Lapvezérlő bizottság: Dr. Falussy Árpád Dr. Nagy Vince Dr. Jármy Dr. Adler Adolf Dr Weisz Sándor. Főszerkesztő: Dr. Havas Miklós. Béla Szerkesztőség: Kazinczy-utca 20. szám „ Telefonszám: 455. Kiadóhivatal : Kazinczy-utca 20. szám. „ Telefonszám : 455. Laptulajdonos Demokráczia lapkiadó Részvénytársaság 0 németek elérti a Márnát. 9 foglyok szántó tigpnatewe ssnMctt. négyszáznál több égpt és a géppuskák mii zsábaányoltab. A háború engesztelhetetlen erővel tor­nyosult fel újra Picardia véres gödrei fölött. Amit az entente hangyaszorgalommal gyűjtött két esztendő óta, a kub:katétereket, az apró sakkmezőnyöket, utakat és árkokat, most majd elsöpri a hindenburgi orkán. A verhe­tetlen marsall mitológikus erővel rázkódott meg, egy uj Walkürenritt ez a háborútól agyenkinzott Nyugaton. A német 1 giók újra ott állanak, ahol álltak a háború legelején a Marne mellett. Sk német effensiva. A Wolff-ilgynökség jelenti: A tizen­egyedik francia hadtest majdnem egészében fogságba jutott. A hozzátartozó első hadosz­tályt minden tüzérségi támogatás nélkül ve­tették harcba. A harminckilencedik hadosz­tály veszteségei miatt, felmorzsolnak tekint­hető. Az angolok és franciák helyenként szí­vós ellenállást íejrettek ki. Soi§sonsba a brandenburgi katonák oly gyorsan nyomultak be, hogy .meggátolták a hidak elpusztítását­Nagymennyiségű készletet zsákmányol­tak és kierőszakolták az Aisne folyón az át kelést s elérték a Soissonstól délkeletre levő Fendlkot, Koupeige, Marsouil és Dravagne városokat. Egy nagyobb francia ellentáma­dás, melyet tankok és parti repülők támo­gattak, az ellenség nagy veszteségével meg­hiúsult. A foglyok száma és a zsákmány ál­landóan növekedik. Az elpusztiíott községek lakói kétségbeesetten menekülnek az ország belsejébe. Villeauboisnál 33 ágyú jutott ke­zünkre. Rosner, a császár mellé beosztott hadi­tudósító jelenti a császárnak a Chemin des Dames-i kirándulásáról: A császár elmélyedt a panoráma szemléletébe, amikor Hinden- burg megjelent a magaslaton, hogy a csá­szárt elkísérje a szemleutjára. A császár ezt mondta: Kétszeresen érzem azon boldogsá­got, amit nyújt az, ha egy újonnan elfoglalt magaslatról újonnan elfoglalt területre pil­lantunk, mert Önnel (Hindenburggal) élve­zem együtt. Ezután együtt bejárták a ma­gaslatot. A császár megkérdezte Hindenbur- got, nem esik-e nehezére a hegymászás. — Hindenburg kijelentette: Igen egészséges ne­kem egy kis mozgás. A Wiener Journal berlini tudósítója ka­tonai helyről jelenti: Sikereink következmé­nyei példátlanok. A német támadás ereje nem hogy csökkenne, de folyton növekszik, ellenségeinkké pedig egyre csökken. Napi előrehaladásunk tiz kilométer. A harmadik napon harmincöt kilométerrel jutottunk az ellenséges vonálakba előre. A tudósító meg- f jegyzésére, hogy Clemenceau szerint csak di versióró! van szó, kijelentették a betörési hely harmincöt kilométer, tehát nem diver- sióról, hanem főtámadásról van szó. Hogy azonban ezvön cél-e, vagy más akció része, azt nem lehet elárulni. A hala mas n nmet roham óriási siäere.i Berlin, május 31. Mértékadó katonai helyen közük : Az elienstg Soissons és Reims között összpontosította ellenállását, Soissons- nál azonban már-nwgsrbv- az ellenség ellenál­lása, Reims környékén pedig egyre összébb csukódik a harapófogó. Valószinü, hogy a franciák magát Reims városát sem tarthatják sokáig. A tavaszi támadás által katlanalaku nyílást vágtak a németek az ellenség front­jába. A nyílás szája Páris felé tátong. Ami a legfeltűnőbb a támadásban, az hogy meg­kezdése óta minden nap egyforma mérték­ben haladt előre. A csapatok harc közben tiz kilométerrel nyomulnak előre. Naponta ez olyan eredmény, aminőt eddig nem látott a haditörténelem. A,z eddigi előnyomulás üte­meit tekintve, bízvást állíthatjuk, hogy ma már a második marnei csata folyik. Chateau Thierntől északkeletre az ágyuzsákmány perc­ről-percre növekszik. A támadás harmadik­negyedik napján szokásos rövid szünet sem állott be. A német csapatok lendülete telje- ’ sen egyforma maradt. Valószinü, hogy Foch j tábornok nagy erőket vet Soissons és Reims : környékére, hogy valamiképpen feltartóztassa \ a néniét erőket. Most már láthatják a fran- | ciák, hogy Soissons és Reims közt folyó ; csata döntő ütközet. Rotterdam, május 31. A francia csapa- j tok csak utcai harcok után távoztak Soissons- ] bój. Azok, amelyek Reims várost védik, az I Aisne-csatorna mögé vonultak vissza, észak- | nyugatra a várostól. Berlin, máj. 31. Ordenne általában, azt { irja a Berliner Tageblattban a németeknek j az uj csatában elért taktikai sikerről: Az óri- j ási méretű ellenséges hadseregek alapjukban megrendültek, amit a foglyok nagy száma is bizonyít. Minden győzelmi eredménynél fon­tosabb, hogy a német csapatok példátlan tel­jesítéséről tettek bizonyságot, olyan nagy­szerű munkát végeztek, amely már szinte a csodával határos. Négy nap nap alatt az el­lenséges tűzben három folyón keltek át, ami a legnehezehb föladatok közé tartozik. El­foglaltak hegyeket, magaslati állásokat és szorosokat, melyekről azt tartották, hogy be- vehetetlenek. Bevettek erődöket, mint pél­dául Conde és Thierry érődéit. Mindezt egyet­len hatalmas nekirohanássaí. Az említeti két erődöt francia hadvezérek, a harmadik fran­cia vonal védőpilléreinek nevezték. A siémef vezérkar jelentése. Berlin, május 31. (A nagyfőhadi­szállás jelentése). Nyugati harctér: Rupprecnt trónörökös hadcso­portja: Az Aillette-froníró! és az Aiens- től délre hátráló ellenséget, az Ori- sen és az Ailletten túl keményen üldöz­zük és elértük a Bretignyit, St. Baul Trosyli, Loire vonalat. Az Aisnéíől északra a vonal mögé vetetettünk vissza. Soissonstó! délre a franciák lo­vasságot s gyalogságot vetettek he­ves ellentámadásra, azonban megsem­misítő tüzelésünk közé kerülte és megvertük őket. Átléptük Soissons és Karteinus közti utat. A Fere en Tar- denois felé délről a Marne és a dél­keletről érkező hadosztályok kétség- beesett ellentámadásaik dacára sem voltak képesek sikeresen ellentállani. Előrenyomuló hadosztályaink Arcy és Grand Rocey mellett áttörtük az el­lenség hátulsó állásait. Fere en Tardenoistól délre elér­tük a Marne folyót. A Rampachoisy St. Gemme és Komigny melletti ma­gaslatok birtokukban vannak. A Vesle déli partján, Reimstől nyugatra elfog­laltuk Cermigni Gueux és Thilloys helységeket. A foglyok száma és a zsákmány folyton növekszik: eddig negyvenöt- ezer fogoly, négyszáznál több ágyút és géppuskák ezreit zsákmányoltunk. Ludendorff, első főszállásmesier. Előnyomulás üoyontói Reimsig. A Wolff-ügynökség jelenti: A nagy csata negyedik napján a támadási front 80 kilométerre büvült. A legjobban előre ugró betötési helyen 3000 négyszögkiiométer ter­mékeny földet vettünk el az ellenségtől. A jelentett 45.000 foglyon kivül különösen a I franciák sokat vesztettek halottakban és se- : besültekben. A zsákmány növekszik. Noyontól egészen a Reimstől nyugatra \ terjedő fronton támadásunk jól halad előre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom