Szatmári Újság, 1918. május (2. évfolyam, 104-129. szám)

1918-05-09 / 110. szám

Szatmár, 1918. május 9. Szatm ári Újság 3-ik oldal rom a szekularizáció kérdésének a tisztázá­sát, mert meg vagyok róla győződve, hogy ha nem ma, de már belátható időn belül el kell következnie a szekularizációnak, mint olyan eszmének, amelyre nézve elérkezett az „idők teljessége“. El kell következnie, mert ezt követeli a haladó korszellem, a magyar állam érdeke és az 1848: XX. t. c. szelleme. „Biztos, nyugodt fölényes lélekkel vá­rom én is a szekularizáció viharát“! A kath. társadalom „erős öklének“ ütésétől ép oly kevéssé fogok megijedni, mint most a cikk iró ur gombaságaitól. Mindazonáltal, ha a „pokol sötét hatalmasságainak elsöpréséről“ lesz szó, előre is felajánlom támogatásomat és munkás segítségemet. — Vége. — Hírek. 9 hazatért fogoly tragédiája. Halálos zuhanás a vonat lépcsőjéről. Szerdán este a szaniszlói állomáson, amég mozgásban lévő személyvonat lépcső­jéről lebukott egy orosz fogságból hazatért katona. A feje a sin melletti kőhalmazba vá­gódott. Szörnyethalt. A szerencsétlenül járt katona személy- azonosságát nem tudták megállapítani. Vele utazó bajtársa mondta el, hogy Óradnára való és 28 napi szabadságra igyekezett csa­ládjához, miután a hadifogság hosszas rab­ságából hazakerült. Ha nem járt volna a galíciai mezőkön s nem szenvedte volna el Szibéria fagyos kínjait, holttesténél akkor is fájó szívvel ál­lanánk meg... De hogy egy minden em­beri kint átszenvedő, hosszú évek rabságát eltűrt katonát, övéinek közelségében ragadott el a halál, ez a tragédia nemcsak könnyei kíván, hanem egyenesen megrendítő. Mellén a Károly-kereszttel és a kis- ezüst éremmel sokszor verekedett száz ha­lállal. S itthon a vasúti kocsi ajtaját bezár­ták előtte! A lépcsőn gunnyasztott fásult ar­cával. A golyók között nem érte baj. S itt­hon, ahol csak a vasúti kocsi lépcsőjén ju­tott neki hely, leszorították a vasúti töltés mellett ólálkodó halálba. Mi lehetett az utolsó gondolata? A harc, a kin, a családja, vagy a halál kese­rűsége ? Csak azt látták, hogy a tűrést meg­szokó ember fásultságával meredt maga elé. Szaniszló közelében egy váltón haladt át a vonat. A hirtelen zökkenés letaszította a lépcsőről a hazagondoló katonát. Egy kő- csomóra zuhant. Egy éles kő a homloka fö­lött fúródott a fejébe. A vonat ablakából ’átta a szerencsétlenséget Letlinger Jenő, a debreceni törvényszék irodaigazgatója, aki nyomban leugrott a vonatról és segítségére sietett. A szerencsétlen vitéz vérrel elöntött szemei már megüvegesedtek, csak a lába vo- naglott még gyengén. Meghalt. A halottat beszállították vonaton Nagy­károlyba. Letlinger Jenő mindjárt 10 koronát adományozott a tragikus véget ért katona temetésére. — Istentiszteletek. A szatmári ref. templomban ma, áldozócsütörtökön délelőtt 10 órakor Bélteky Lajos lelkész, délután 3 órakor Thury Sándor s. lelkész prédikál. — Ma áldozócsütörtökön, a róm. kath. székes- egyházban, d. e. 9 órakor a nagymisét Pemp Anial prelátus-kanonok végzi, a szent beszédet pedig Rónai János kir. kath. fő­gimnáziumi tanár mondja. — Prohászka püspök Szatmáron. Boromisza Tibor dr. szatmári püspök Buda­pestről, a Császárfürdőből az áldozócsütör­töki ünnepre hazaérkezett. — Május 14-én Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök vendége lesz a szatmári püspöknek és a róm. kath. székesegyházban e hó 15-én, be­szédet mond, majd a következő nap dél­előttjén a nők, délután pedig a férfiak szá­mára tart konferenciát. — A rendőrség újjászervezése. A szatmári rendőrség újjászervezése ügyében hozott közgyűlési határozatra a belügyminisz­ter észrevételeket tett. A tanács a határoza­tot átdolgozás végett egy hete kiadta Ferencz Ágoston tanácsosnak, mint a szervezési bi­zottság előadójának. Az átdolgozással a ta­nácsos elkészülvén, az iratok tárgyalás vé­gett a pénteki jogügyi szakbizottság elé fog­nak kerülni. — A francia tigris a monarchia ellen. Localanzeiger jelenti: Egyik francia lap irja, hogy: Clemenceau a hadügyi bi­zottság ülésén javasolni fogja, hogy a lon­doni szerződéshez pótszerződést készítsenek, amelynek tartalma, hogy Ausztria-Magyaror­szág nagyhatalmi állását minden lehető esz­közzel aláássák. A monarchia ellenes csapa­tokat szabályszerű hadviselő félnek ismerjék el és támogassák a monarchiában folyó ak­namunkát. — A tavaszi vetőmagra vonatko­zólag ez utón hozza tudomására a Szat- mármegyei Gazdasági Egyesület a gazdakö­zönségnek, hogy mindazok, akik köles, ten­geri és zab vetőmagvaikat még eddig el nem vitették, f. hó 10. és 11-én, pénteken és szombaton az egyesület raktárából szállíttas­sák el, mert ellenkező esetben a vetőmag­vak az előjegyzésre való tekintet nélkül a jelentkező gazdáknak lesz kiadva. — Adomány. A Szatmári Leszámítoló Bank 1917. évi nyereségből 50 K-t adomá­nyozott a Lorántffy Zsuzsánna egyesület cél­j jaira, melyért ez utón is köszönetét mond az egyesület vezetősége. — Asquith Lloyd-George ellen, j Londonból jelentik: Mauric tábornok feltű­nést keltő nyiltlevelet tett közzé a lapokban. \ Kijelenti, hogy Lloyd George és Bonar Law I áprilisban a parlamentben mondott beszé- | deikben a valóságnak nem megfelelően, félrevezető felvilágosítást adtak a helyzetről. Követeli a parlamenti bizottság kiküldését. Asquith hasonló értelemben indítványt nyújtott be. A kormány kijelentette: Ha Asquith indítványát elfogadják, a kormány azonnal lemond. A helyzet rendkívül komoly. — Halál helyett 10 évi börtön. Budapestről jelentik: A hadosztálybiróság ma a rögtönitélő eljárás szabályai értelmé­ben agyonlövetésre ítélte Csepy Géza tüzért többrendbeli szökésért. A katonai parancs­nok, tekintettel az elitéit fiatalkorára s to­vábbá, hogy büntetlen előéletű és két gyer­meke van, kegyelemből a halálos Ítéletet 10 évi súlyos börtönre változtatta. — A csúnya fiú. Volt egyszer egy csúnya fiú. Ragyogó tervek égtek a lelkében és szive megtelt a világ szépségeinek imádatával. De ügyefo- gyott volt, ki mellett kacagva futott el a boldogság. Egyszer azonban jött egy tulvilági csábitó, ki elmondta neki, hogy az élettitka az erő és megmutatta a nagyravágyás útját. Megnyitom e- lőtted az életet — mondja a csábitó — s a csúnya fiú öntudatra ébredt. A csúnya fiú meghalt s életre keltek ábrándjai, álmai a szépségről és a gazdagságról. A fény és pompa szol­gáivá lettek ám a boldogság elkerül­te. A ragyogónak vélt szerelem meg­fakulttá lett előtte. S mikor álmai te­tejében érzi magát, alázulían, letörik, meghal, szegényesen, csúfosan. Gyö­nyörű elgondolni is a már eddig olyasok szépet teremtő Phönix-filmgyár e legnagyobb drámájának tartalmát s ha hozzá vesszük, hogy Krammer Le­opold és B. Márton Erzsi az ugyan­csak Phönix gyártmányú „Utolsó haj­nal“ szereplői alakítják e filmnek is fő­szerepeit, bátran állíthatjuk, hogy e film is egyike a szezon diadalfilmjei­nek. Az Urániában áldozó csütörtökön d. u. 4, 6, 8 és 9 3j4 és péntek­szombaton este 6,3I„ 8 és 9 ‘|2 órai kezdettel nem folytatólag grandiózus PhŐnix- film szenzáció, a fővárosi Royal Apolló nagysikerű slágere fframmep Leopold és B. Mórion Erzsi (9% utolsó bájnál szerepűi] mesteri alakításával m A CSÚNYA FIÚ e tragédia 4 felvonásban. A Phönix filmgyár minden filmje eddig páratlan nagy sikert ért el. A csúnya fiú is a Phönix márkája, még hozzá Krammer és B. Marton együttessével, kiknek művészi játékát oly elragadtatással élveztük az Utolsó hajnal cimü, ugyancsak Phönix gyártmányú slágerképben. — Rendes helyárak. — Gyermekjegy csak csütörtökön az első előadáson.

Next

/
Oldalképek
Tartalom