Szatmári Újság, 1918. május (2. évfolyam, 104-129. szám)

1918-05-01 / 104. szám

Szatmári üjsag Szatmár, 1918. május 1. hipáfössk a hüllprakM A főispánná felhívásának hatása A hadi árvák érdekében a főispánná Ónméltósága által kezdeményezed gyűjtésnek már eddig is szép eredménye van. — A na­gyobb bankok és váiíaiaiok részéről eddig 7 darabb, egyenként ezer koronás, adomány folyt be s a helybeli kereskedők is nagyobb összeget gyűjtöttek már e célra. — Hétfőn este pedig az ipartestület elöljárósága mon­dotta ki a mozgalomhoz való lelkes csatla­kozást: Bölönyi László, ingük József, iparo­sok 500—500 korona lefizetésével mindjárt meg is nyitották az adakozást. Azonkívül a következő felhívás ment ki a szakcsoportok­hoz: Kérelem az iparos hadi árvák érdekében. A Szatmár-Németi általános ipartesíület elöl­járósága a mai napon tartott gyűlésében tár­gyalta, Mélíóságos Jékey Sándor Szatmár- Németi sz. kir. város és Szatmárvármegye főispánja fenköit gondolkodású nejének, a nagyközönséghez intézett s az Ipartestület­ihez is eljuttatott következő felhívását: A Szatmár vármegyei és Szatmár vá­rosi hadi árvák javára, nagyobb összeget óhajtanék egybegyüjteni. E szükséges és komoly cél eléréséhez minden hangulatos szavak mellőzésével ké­rem fel hozzájárulásukat. Törekvésünk szives támogatását ké­ri, hazafias üdvözlettel Nagykároly, 1813 ápr. hó Jékey Sándorné. A íőispánné Öméltósága fenti felhívása folytán, kimondotta az Ipartestület elöljáró­sága, hogy a Szatmár város területén léte­sítendő hadi árvák otthonánál nagyobb ösz- szegü alapítványt létesít, melynek kamataiból a kebelébe tartozott iparosok általa kijelölt, szegény árvái nyernek majd elhelyezést és nevelést. Felkéri ennélfogva az Ipartesíület a keretébe tartozó ipartársulatokat és szakcso­portokat, miszerint szíveskedjenek e hét fo­lyamán a gyűjtést saját kebelükben, a leg­megfelelőbb módon eszközölni s az ered­ményt vasárnap déli 12 óráig az ipartestü­let hivatalos helyiségében Kozma Károly testületi pénztárnokhoz eljutattni. Szatmár- Németi 1918 április hó 29 én. Az ipartest'J- Iet nevében. Bölönyi László ipt. elnök. Szabó Lajos ipt. jegyző. Vezérkarunk jelentése Budapest, április 30. (Hivatalos) A délnyugati arcvonalon a harci tevékenység ismét jelentékenyen foko­zódott. A Piave mellett az ellenség több előretörését visszavertük. A vezérkar főnöke. A román béke. Berlinből jelentik: Ellentétes hírekkel szemben illetékes diplomáciai helyről közük: Szó sincs arról, hogy a Romániával megkö­tött előzetes békeszerződést fontosabb pon- jaiban revidiáljuk. A most folyó tárgyalás k valószínűleg a hét végéig lezáródnak. Akkor közük a békeszerződés szövegét. — Cailiaux-í megmérgezték. Géni­ből jelentik: Caillaux mérgezési tünetek kö­zött megbetegedett. A szocialisták parlament/ bizottság kiküldését kérik az eset megvizs­gálására, mert azt hiszik, hogy mérgezési merényletről van szó. 9 j HÍREK. A Szatmári Újság legközelebbi száma, a május elsejei általános munkás­ünnep miatt, pénteken reggel fog meg­jelenni. — A porosz választójog. Berlinből jelentik: A képviselőház délelőtt tizenegykor megkezdi a porosz választójogi javaslat má­sodik olvasását. A mai tanácskozáson meg lesz a döntés a választójog dolgában. Scee gróf csentrumpáríi képviselő azt indítványozta, hogy a képviselőház vegye le napirendről a választójog reformját, halassza el a béke­kötés utáni időre, Az indítvány, amelyet a jobb párt viharos tetszéssel fogadott, nagy meglepetést keltett a képviseiőházban és hosszú viharos házszsbályvitára adott okot. Dr Friedberg, az államminisztérium alelnöke kijelentette, hogy az indítvány elfogadása a legnagyobb mértékben érintené a nép belső békéjét. A kormány nem vállalhatja ezért a felelősséget. Az indítvány elfogadására a leg­rosszabb alkotmányos konzekvenciákkal fe­lelnének. A centrum-párt, a haladó-párt, a szociáldemokraták és a nemzeti szabadelvűek ’ az indítvány ellen foglaltak állást. Hoffmann szociáldemokrata kijelentette, hogy az indit- ■ vány elfogadása esetén felszólítaná a fronton ; levő katonákat, hagyják abba a harcot. Ez a kijelentés nagy vihart támasztott a jobb ol­daton. A vita után nagy szavazattöbbséggel elvetették az indítványt. Azután megindult a vita a javasiat felett. A kancellár volt az első szónok. Hangoztatta, hogy a választójogi ja­vaslat megalkotása múlhatatlanul szükséges. — Uj főrendek. A Magyar Tudósitó jelenti: A király a főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi 7. törvénycikk 5. § a alapján a minisztertanács előterjesz­tésére báró Kövess Hermann tábornagyot j élethossziglan a főrendiház tagjává nevezte ’ ki; úgyszintén dr. Manarsi-Barco György | földbirtokos, orsz. képviselőnek, valamint I törvényes fiuutódainak az örökös főrendiházi f tagság jogát adományozta. I — A szatmári rendőrség ujjászer- I vezése. A szatmári rendőrség átszervezése • ügyében hozott közgyűlési határozatra a bel­ügyminiszter a következő észrevételeket tette: A rendőrfelügyelő, a gyakornok és polgári biztosok fizetési osztályba nem sorozhatok. A rendőrfogalmazók részére az I. osztályú rendőrfogalmazó volna a szabatos elnevezés. A határozat a rendőrségi személyzet minő­sítése tekintetében eltérő rendelkezéseket nem állapit meg. Az államsegély felemelése fedezet hiányában nem történhetik meg, a költségtöbblet a városi házi pénztár terhére irányzandó elő. A rendőrség államosítása esetén fenntartási költségeihez való városi hozzájárulás módozatait illetőleg állást fog­lalni a miniszter időelőttinek tartja. A hatá­rozatnak újabb felterjesztése esetén az ér­vényben levő szabályrendelet ujabbi rendel­kezésekkel kiegészítendő. A tanács tegnapi ülésén az iratokat átdolgozás végett kiadta Ferenci Ágoston tanácsosnak, mint a szer­vezési bizottság előadójának. — Uj tanítók. A kir. kath. tanítóképző intézetben befejezték a katonai szolgálatot teljesítő tanítójelöltek IV. évi hadi tanfolya­mát, mely után az osztályvizsgálat és a képe­sítő vizsgálat 3 napig tartott. A 15 je­lentkező tanítójelölt, akik sikerrel tették le a vizsgát, a következők: Zsirkó Gyula, Fischer István, Sreck Antal, Scheffier Antal, Kovács József, Huszár Benedek, Singer István, Gu­lyás József, Zavagyák Cyrill, Szabó István, Homonnai Géza, Erii József, Lang Béla, Mo- vik János és Galántha Géza. — Szerkesztőségünkből. Ferency l János akinek ügyes tolla Szatmáron nagy j népszerűségnek örvend, május 1-től kezdve jj a Szatmári Újság belső munkatársai sorába jj lépett. Káldor Lajos kilépett a szerkesztőség ! * kötelékéből. — Államtitkári kinevezés. A király dr. Rakovszky György miniszteri tanácsost helyettes államtitkárrá nevezte ki. — A Karitász hangversenye. A zár­da dísztermében május hó 1-én a „Katho- likus Karitász“ által az egyházi műkedvelő énekkar, a zárda benlakó növendékei és a katonazenekar közreműködésével rendezendő ! hangverseny műsora következő: 1. Prága G.: | „Engellied,“ hárfa, hegedű celló trió. (Hege­li dtí: Hoffmann karmester ur.) 2. Tréfás egy- j veleg. énekli a belnövendékek énekkara. 3. j Gounod „Ave Mária,“ alt szóló (Loveczky j Mariska) hárfa és Orchester kisérettel. 4. Ze- i ne virtuózok. Tréfás kép. Bemutatják Drup- j pa Jolán, Fridrik Margit, Gabrovitz Ilonka, I Győry Margit. 5. Hermán L Dostal: „Sehn- i sucht,“ hegedű, hárfa és cello trió. (Hege­dű: Wellemin Miksa ur.) 6. Schubert: „Mir­jam győzelmi éneke.“ Szöveg: Grill Parcer- től, fordította Szabados Ede ur. Szoprán j szóló (Szabó Annuska) és négyszóllamu vé­li gyes kar, zongora és katonazenekar kiséret- \ tel. 7. „A király szállóban.“ Vidám jelenet, i Szereplők: Papp Izabella, Szentimrey Erzsé­bet, Medveczky Margit, Pintér Anna, Bre- zanoczy Juliska. Kezdete délután fél 5 ó- rakor. — Belépődíj nincs. A „Katho ikus Karitász“ tagjait és az érdeklődő közönséget . szívesen látják. — A tüzoltófőparancsnok illetmé- 1 nye. Thurner Albert tüzoltófőparancsnok fel— ; hívás folytán Ferencz Ágoston gazdasági j tanácsosnál megjelenvén, előadta, hogy 1800 j K. évi illetményre tart igényt. Áz erről föl- i vett jegyzőkönyvet a tanács tegnapi üléséből i tárgyalás és javaslattétel végett a gazdasági j szakbizottsághoz terjesztette. — A Gőzmalom igazgató-helyettesei, j A Szatmári Gőzmalom-Társulat igazgatósága j Losonczy József betegsége folytán az igazga- ) túi teendők ellátásával Reiter Jakab és Wal- i Ion Lajos igazgatósági tagokat bízta meg. — Közgyűlés. A Szatmárnémeti Ön- ’ kéntes tűzoltó Egyesület évi rendes közgyü- j lését május 12 én délelőtt 10 órakor fogja i megtartani a Szatmári Takarékpénztár Egye- j sülét tanácstermében. — A beteg orosz hadifoglyok meg- ’ vendégeiése. A fekvő beteg hadifoglyoknak | az orosz husvát alkalmából való megvendé- i gelését vették tervbe a szatmári hölgyek, a | szükséges ajándékoknak nagyrészét már be ; is szerezték, csak még néhány liter borra | volna szükség. Ezúton kérik fel azokat, kik l tudnak nélkülözni egy kis mennyiséget, ke- \ gyeskedjenek szombat délig Lechner Emma j urhölgy lakására (Kossuth Lajos-utca 5. sz.) elküldeni. — Korcsmárosok és italmérők fi- ; gyeimébe. A hatósági törköly-pálinka foly- j tatólagos kiosztása az elmaradottak részére j folyó hó 2 án, csütörtökön lesz Markovit» í Elek Fiai Szeszipari és Kereskedelmi Rész- j vénytársaság raktárából megtartva. Az ilieték- 1 könyv igazolásul elhozandó. — A Szatmár—fehérgyarmati va- | suti közlekedés. A debreceni üzietvezetö- ‘ ség közli: Értesítjük a t. utazóközönséget, | hogy f. évi május hó 6-ikától kezdődőleg • Szatmár Németi—Fehérgyarmat között az 5911. vegyes vonat közlekedését beszüntet­jük és helyette az 5911 ja. vegyes vonatot helyezzük forgalomba, amely indul Fehér­árpa- és Kölesháiitolónfi Van szerencsénk a t. gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy valamint ételoíaj gyárunkat minden nap üzemben tartjuk. Szives pártfogást ké­rünk Erzsébet gőzmalom Szatmár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom