Szatmári Újság, 1918. május (2. évfolyam, 104-129. szám)

1918-05-01 / 104. szám

Älßflzt ív*'-; árak helyben és vidéken: ISgész évre 3ü K — f. Fél évre 15 K — f. Negyed „ 7 K 50 f. Egy hóra 2 K 80 f. Egyes szám a»~ 12 fillér. Pályaudvarokon 16 fillér. Lapvezérlő bizottság: Dr. Falussy Árpád Dr. Nagy Vince Dr. Jármy Béla Dr. Adler Adolf Dr. Weisz Sándor. Főszerkesztő: Dr. Havas Miklós. Szerkesztőség: Kazinczy-utca 20. szám „ Telefonszám : 455. Kiadóhivatal : Kazinczy-utca 22. szám. „ Telefonszám : 454. Laptulajdonos: Demokráczia lapkiadó Részvénytársaság fiz angolai; cserbenhagyjál! a franciából Harc az angol csatorna uralmáért. A né­met offenziva eredménye 4100 négyszög­kilométer. Tizenkét hónapon belül vége lesz a háborúnak. — Budapesti tudósítónk jelentései. — A német vezérkar jelentése Berlin, április 30. (A nagyfőhadi­szállás jelentése.) Nyugati harctér: A flandriai csatatéren egyes szakaszokon Jieves gyalogsági harcok fejlődtek ki. Vormezeltől és Grote via Straatól északra több angol árkot elfoglaltunk. Azok a rohamosztagok, amelyek Lukernél az ellenséges vonalakba üt­köztek, harcba bocsátkoztak az ellen­séggel. E harcok folyamán az ellen­ségnek sikerült Lukerben a lábát meg­vetni. Azok a kísérletei azonban, hogy e helységen túl előrenyomuljon, meg­hiúsultak. f az Ypernhajlásbeii állások csak ideiglenesek I voltak, mert szakadatlanul német ágyutüzben állottak. Angol és francia tisztek már paran­csot kaptak, hogy a szükséges intézkedése- j két az állások kiürítésére tegyék meg. Harc az angol csatorna uralmáért. í Genfből jelentik: A francia lapokból kitijnik, hogy Ypern feladását, mint jelentő­ségét vesztett tényt tekintik. Journal írja: Ypern jelentőségét nem szabad túlbecsülni. Uj intézkedésekkel elértek a Calais—Dün­kirchen vonal fedezését, most arról van szó, hogy a belga hadsereget amely veszedelmes helyzetbe került, megmentsük. A Temps Írja: A flandriai tengerparti csatával megindul a döntő harc az angot csaia uralmáért. Kémei gyalogsági támadás. Londonból jelentik: (Hivatalos) Az el­lenséges gyalogságnak a Meterjentől Forna- sellig terjedő fronton megindított támadása most van kifejlődőben. Anglia óriási vesztesége. A Wolff-ügynökség jelenti: Anglia óri­ási veszteségei egyre világosabban láthatók a részletes közlésekből. Egyik hadsere­get példái a másikkal kellett felváltatni, mert teljesen harcképtelenné vált. 4100 négyszögkilométer Az egész napon át erős tüzérségi tevékenység a Kemmel egész terére kiterjedt és a sötétség beálltáig tartott. Az arcvonal többi részén a harci tevékenység feldetitésekre és időnkint feléledő tüzérségi tevékenységre szo­rítkozott. Macedón arcvonal: A Va’dar és a Doiran tó között egy több napi tü­zérségi előkészités után bevezetett el­lenséges előretörés vonalaink előtt összeomlott. Ludendorff, első főszállásmester. Ypern. A Daily Mail haditudósítója jelenti Franciaországból: Ypern körülő egyre szo­rosabbá válik a gyűrű. A délről jövő német nyomás a két hadsereg ellen egyre hatalma­sabb. Mindenki a legnagyobb feszültséggel tekinti a döntő harcok legközelebbi napjai elé. A németek délről hat kilométerre, észak­ról és keletről kilenc kilométerre közelítették meg Ypernt. A német elővédek a súlyosan ágyuzott város külső erődgyürüje előtt állanak. Genfből jelentik: Foch tábornok kör­nyezetéből származó minden jelentés szerint A Wolff-ügynökség jelenti: A német offenziva kezdete óta 4100 négyszögkilomé­ter területet foglaltunk el. 23.000 tonna. A Wolff-ügynökség jelenti: A német, magyar-osztrák tengeralattjárók elsülyesztet- tek a Földközitenger elzárt területén öt gő­zöst, két vitorlást, huszonháromezer tonna tartalommal. Ax angolok cserbenhagyják a franciákat Franciaországban nagy méltatlan­ságot idézett fel az angoloknak az az elhatározása, hogy vereség esetén visszavonják csapataikat a szárazföld­ről és csakis tnngeri háborúra szo­rítkoznak. Zavargás Londonban Amsterdamból jelentik: Londonban az élelmiszerhiány miatt zavirgások törtek ki, amelyek veszedelmes méretet öltöttek. Lloyd-George távozik. Bernből jelentik: A konzervatív angol sajtó vehemensen támadja Lloyd-Georgeot. Általános a meggyőződés, hogy Lloyd-Geor­ge régen megbukott volna, ha megfelelő utó­da találtak volna. Utódja hir szerint a jelen­legi belügyminiszter lesz, aki legutóbb tűnt föl háborús beszédével. / • A háború 12 hónapon btllil véget ér Washingtonból jelentik: Damel tengerészeti miniszter kijelentette egy nyilvános beszédében, hogy a háború a legközelebbi tizenkét hónapon belül eljut a természetes befejezéséhez. Wekerle nem akar be­hódolni Tiszáéknak Egy uj kormánylista. Zichy János audienciája — Budapesti tudósítónk jelentései. — (Wekerle a 48-as alkotmánypárthoz húz.) Wekerle ma már a királynak Szterényi által közölt megbízása alapján folytatta tár­gyalásait. Wekerle bizalmas tárgyalásainak egészen olyan a színezetük, mintha inkább a negyvennyolcas alkotmánypárttal keresne megegyezést, semmint a Tiszáéknak való behódolásra gondolna, Hir szerint Wekerlé- nek sikerült olyan kompromisszum-terveze­tet alkotnia, amelyhez esetleg az egész alkot­mánypárt csatlakozhat. Wekerle és az alkot­mánypárt között alig százötvenezer választó a külömbség. Wekerle szombaton és vasár­nap is felkereste a lakásán Vázsonyit, akivel hosszasan tanácskozott. (Zichy János audienciája.) Budapesti forrás szerint gróf Zichy Já­nos meghívást kapott a királyhoz, amely audiencián alkalma nyílik megismertetni né­zeteit az aktuális politikai kérdésekről. (Az uj kormány.) Az „A Nap“ közli: A kormány a kö­vetkezőképpen fog megalakulni: Miniszter- elnök : Wekerle Sándor. Igazságügyminiszter: Grecsák Károly. Kultuszminiszter: Zichy János gróf. Fölmivelésügyi: Serényi Béla gróf. Kereskedelmi: Szterényi József. Pénz­ügyminiszter; Popovics Sándor. Honvédel­mi: báró Szurmay Sándor. Király személye körüli: Zicky Aladár gróf. Átmenetgazdasági: Földes Béla. Belügy: Bethlen István gróf vagy Tóth János. Közélelmezési: Windisch- grätz Lajos herceg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom