Szatmári Újság, 1918. április (2. évfolyam, 79-103. szám)

1918-04-23 / 97. szám

Szatmár, 1918. április 23. Szatmári Újság 3-ik oldal, ttoknak és Serly Ignác nagykárolyi árvaszéki iktató és irattárnoknak a III. osztályú polgári hadiérdemkeresztet, Czégényi József nagyká- rolyi városi rendőrbiztosnak és Gara Lajos nagykárolyi városi rendőrtisztnek a IV. osz­tályú polgári hadiérdemkeresztet, Hadady Jó­zsef tyukodi körjegyzőnek, Soltész József krasznabélteki községi jegyzőnek, Tolnay Al­bert hiripi, Szenes Jenő krasznaterebesi, Stro- már Miklós tiszabecsei közjegyzőknek, Rohay Gyula mátészalkai községi főjegyzőnek, Blala Béla nagyecsedi községi jegyzőnek, Komo- róczy Jenő györteleki, Weisz Jenő bajfalui és Kizs Miklós láposhidegkuti körjegyzőknek, Gruber Márton szaniszlói községi jegyzőnek, Gnándt Antal csomaközi, Aodoki Kálmán nagymajtényi, Becski Sándor vályaji körjegy­zőknek, dr. Szauermann István szatmárzsa- dányi községi jegyzőnek, Dézsi Mihály kis- kolcsi, Kormos Gyula nagypeleskei, Borgida József szamoskrassói körjegyzőknek, Sepsy Károly szinérváraljai községi jegyzőnek, Ré- dey István apai, Szentiványi Sándor aranyos- megyesi, Becsky Géza érdengelegi körjegy­zőknek, N. Székely Mihály ombodi, Kató Gábor apai és Szabó János szamosveresmarti községi bíráknak a III. osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozta. íl szatmári höztisztuiselőh gyűlése Dr. Lénárd István a köztisztviselők nyo­morúságos helyzetéről. Csatlakozás a szegedi memorandumhoz. A szatmári városi és állami köztisztvi­selők, ianárok, tanítók vasárnap délelőtt nagy­gyűlést tartottak a városháza nagytermében. A gyűlésen az összes szatmári köztisztviselők megjelentek. A gyűlésen dr. Lénárd István városi főjegyző, h. polgármester elnökölt és a gyű­lést a következő beszéddel nyitotta meg: Összejövetelünk egyedüli tárgya, csat­lakozó határozatot hozni ahhoz az emlékirat­hoz, amelyet a szegedi köztisztviselők és al­kalmazottak monstre küldöttség utján akarnak kellő időben eljuttatni a kormányhoz; egy­úttal kijelölni legalább egy tagot, aki a monstre küldöttségben részt venne. Mielőtt a feliratot ismertetnők, méltóz- tassék megengedni, ha röviden annak a meg­győződésemnek adok kifejezést, innen az elnöki székből, hogy mi tisztviselők ezekkel a felira­tokkal tapasztalat szerint nem sokra megyünk. A háború óta mindig feliratozunk. Különösen az állami tisztviselők országos egyesülete ré­vén. S az eredmény az volt, hogy legtöbb­ször a későn érkezett nevetségesen csekély háborús segély mellett, a mindenkori kormá­nyok appelláltak a tisztviselők hazafiságára. Mi a hazafiság iskolájában nőttünk fel. S a háború negyedik évében joggal elmond­hatjuk, hogy a mi házasságunknál csak azoké nagyobb, akik a fronton véreznek a hazáért. Azt szeretnők niár látni, ha a kormányok ezt a hazafiságot megkívánnák attól a termelőtől is, aki a 20—30 krajcáros sütőtökért 7—8 koronát nem restéit zsebrevágni, vagy még inkább attól a lánckereskedőtől, aki a 10—15 krajcáros cérnáért 20—30 koronát követel és kap, anélkül hogy láncot kapna a kezére. Igazán azt lehet mondani uraim, hogy a tiszt­viselői kar sok ízben eddig kétes egzistenciák zsákmányául van igy kiszolgáltatva. Ha a kormányok nem látják be, hogy a nemzet szellemileg fog elsorvadni, ha a tisztviselői kart végkép lezüllesztik s hogy akkor kifele hiába fogjuk megnyerni a háborúi, mert be­lülről elveszítjük, akkor nekünk kellene már valami mást csinálni uraim, mint mindig fel­iratokat gyártani. Tenni kellene valamit olyan irányban, hogy megszűnjön az a hallatlan anomália, hogy az egyik fizikailag legértéke­sebb embertársunk elpusztul a hazáért a fron­ton, a másik szellemileg legértékesebb em­bertársunk pedig tönkremegy idegileg az író­asztala, a katedrája, vagy a vasútvonala mel­lett. S addig az emberiség többi elemei, akik nagyon gyakran felmentett katonák, nemcsak hogy gond nélkül élnek, hanem napról-napra krőzusi vagyonra tehetnek és tesznek is szert. Az igazság istenasszonyának a szeméről le kellene a köteléket oldani már, hogy pallo­sával végigsujtson itt a zsigere hadon. Cse­lekedni kellene már uraim valamit, de mit? Mi tisztviselők nem sztrájkolhatunk! (Közbe­kiáltások : Pedig azt keliene!) Bocsánatot kérek, Uraim! Nekem az a meggyőződésem, mi ezzel a fegyverrel nem élhetünk, mert hiszen vele az édesanyánkat, az államot ölnők meg. Az állam pedig msga is szorongatott helyzetben van most. S fel kell róla tételeznünk, hogyha jobb viszonyok közé kerül, meg fog bennünket jutalmazni, mostani szenvedéseinkért. Szerény véleményem szerint minden vonalon a naturáliákkal való ellátást kellene kenyéradóinktól kikényszeríteni. Ne adjanak nekünk már több fizetést, mert mikor csak valamelyest emelik a fizetésünket, rögtön azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztási cikkek ára többszörösen emelkedik. A konjuktura mintha • egyenesen utazna erre a körülményre. Buj­tassanak inkább egyenruhába bennünket, mint a katonákat! S általában kontingentál­ják be a tisztviselő kart és az alkalmazotta­kat a fronton levő katonaság létszámába. S mig a háború tart, az utolsó szivardárabig adjanak ki mindent a tisztviselőnek, megfe­lelő rangfokozat szerint, mint a katonának kiadnak. Elvégre, mi is az állam és a belső rend katonái vagyunk. Egyébiránt máltóztas- sanak meghallgatni az átiratot, tessenek a kérdéshez hozzászólni, keményen ugyan, mert ez felel meg a tisztviselői önérzetnek, de azért higgadtan. Ezután Törzsök Károly jegyző ismer­tette az emlékiratot, amely nyolc pontban foglalja össze a köztisztviselők kívánságait. És pedig: 1. Ruhasegély utalandó minden tisztviselőnek 1200 K, a ruhával természet­ben el nem látott altisztek és szolgák részére 600 K, minden családtag után 600 K, a fi­zetési osztályba nem sorozott alkalmazottak­nál 300 K 2 A beszerzési előleg sürgős kiutalása. 3. Főbb ruházati és élelmicikkek természetben való kiutalása. 4. A háborús segély felemelése 200 százalékkal a legfel­sőbb fizetési osztályon kezdődjék és fizetési osztályokon lefelé szállva a százalék fokoza­tosan emelkedjék és a legalsó fizetési osz­tályban a 300 százalékot elérje. 5. Szolgá­lati pragmatika, továbbá fizetés és lakpénz- rendezés — mindkettőnek korszerű feleme­lését. 6. Az útiköltség és napi dijak rende­zését. 7. A háborús évek kétszeres számítá­sát. 8 A nyugdíjasok nyugdíj és háborús se­gélyének felemelését és lakbérnyugdij rend- j" szeresitését, i A gyűlés egyhangúlag magáévá tette j a szegedi tisztviselők memorandumát és ki­mondták, hogy hasonló szellemű felirattal fordulnak a kormányhoz és a monstre kül­döttségben való részvételre a szatmári köz- tisztviselők képviseletében dr. Lénárd István polgármesterhelyettest küldötték ki. — Az ujjongó munkapárt. A szat­mári munkapárt éktelen örömben úszik és ennek sajtójában kárörvendő kifejezést is ad, hogy a demokratikus kormány lemondott. Azt mondja, hogy itthon is agonizálunk és összebújva várjuk a reánk nézve szomorú politikai katasztrófa bekövetkezését. Amig azonban odafönt az országos munkapárt ve­zérei és ezek között első sorban Tisza Ist­ván azt hangoztatják, hogy ők nem kíván­nak kormányra jutni, csak legfölebb meg­egyezést — koncentrációt — ha Wekerléék a választójogi javaslatból annyit engedné­nek, amennyit ők szeretnének: addig az it­teni munkapárt már mohón siet kifejezést adni abbeli hajlandóságának, hogy az „or­szág és nemzet érdekében“ és a „rend“ hely­reállítása céljából készek a kormányzat mun­káját vállalni. Szóval a szatmári munkapárt már ott tart, hogy uj munkapárti kormányt akar és a régi elvesztett hatalomban ismét sütkérezni szeretne. Nincs ugyan kizárva, hogy a válság ekként nyer megoldást, bár éppen Tiszáék magatartása teszi valószínűt­lenné, hogy a reakciós munkapárti uralom vissza térjen. Nagyon is tisztában vannak ők ugyanis azzal, hogy a kérdés igen kri­tikus és olyan felelősséget követel, aminőt nem mernek vállalni. De akárhogyan dőljön is el ez a régen húzódó áldatlan politikai válság, a szatmári mámorosán ujjongó mun­kapártiakat az iránt megnyugtathatjuk, hogy sem odafönt, sem itthon mi nem agonizá­lunk és nem rettegünk a reakciós és nép- jogellenes éra visszajövetelétől. Szavunk, mely a demokráciát hirdette, ezentúl még hangosabb és szabadabb lesz. Elveink és eszményeink nem bukhatnak meg többé, mert azok a nép meggyőződésével azono­sak és ez a hatalom előbb-utóbb végleg el­söpri utjából mindazokat, akik saját ural­muk érdekében ennek az eszméknek érvé­nyesülését meggátolni akarják. A most ra­gyogó, szélesen mosolygó munkapárti ar­cok még elborulnak és nagy keserves vi­gasztalan sirás lesz ennek a nótának a vége ................ Ma , KEDDEN este 6 óratói folytatólag a HECLA. filmgyár szenzációs slágere, a fővárosi Omnia mozgó- képpaioia nagysikerű miLor- száma Szerelem és bosszi (Jáva fejedelem asszonya) dráma 4 felvonásban. Forró levegő lüktet végig a da­rabon. Egy nő szerelme minden vad és ármányos erejével fonódik egy an­gol főur körű1, aki remény és kétség között hol eszköze az indulatos, bosszú­álló nőnek, hol egyetlen tárgya a nő féktelenül nagy és fölemelőn szép sze­relmének. Ezt megelőzi: Mária grófnő életkép 2 felv. Rendes helyárak. — Kedvezményes áru jegy nincs. — gtlRAMIA | lÍjjj^B£=3E^SS FT^SÉl

Next

/
Oldalképek
Tartalom