Szatmári Újság, 1918. április (2. évfolyam, 79-103. szám)

1918-04-02 / 79. szám

Kedd. II. évfolyam. 79. szám. Szalmát*, 1918« április 2. Előfizeti *4í áruk helyben és vidéken: Égési évre 30 K — f. Fél évre 15 K — f. Negyed „ 7 K5C f. Egy hóra 2 K 80 f, Egyes sram ái„ ?2 fillér, Pályaudvarokon 16 fillér-. Lapvezérlő bizottság : Dr. Falussy Árpád Dr, Nagy Vince Dr, Jármy Béla Dr. Adler Adolf Dr. Welsz Sándor. Főszerkesztő: Dr. Havas Miklós. Szerkesztőség: Kazinczy-utea 20, szám , Telefonszám: 455, Kiadóhivatal : Kazinczy-utca 22. szám. Telefonszám: 454. n^mnlfrárvia Laptulajdonos: S23 SflfvlzíQíiA Oz angol és franczia hatra tizenhét hadosztályt vesztett. Sikeres német támadás Arrastói keletre. Arras a aémet fegyverek tűiébe került. — Az angol katonák öncsonkítással vonják ki magukat a harcból. A harcok a franciaországi harctéren husvéí ünnepén is tovább folytak. A németek támadása újabb sikereket ho­zott a Somme és az Oise között, a Muce patak mindkét partján áttörték a legelső angol-francia vonalakat, roham­mal elfoglalták Aubecourtt, Hongartt, és Demuint. Este rohammal elfoglalták Fontainet, Noyontól délnyugatra pedig az Oise folyót uraló Renaut erődöt. Hétfőn érkezett távirati és telefon­jelentéseink a következők Arras a némát fegyverek füzében* Berlinből jelentik: A Localanzei- ger jelenti április 1-ről; Tegnap Arras­tói keletre az angolok által különösen jól kiépített és erősen védett állásokat rohammal megtámadtuk, sikerült a vá- ros közelében fekvő Tillon falut el­foglalni. Arras most fegyvereink füzé­ben fekszik. Több ezer fogoly és még meg nem állapítható mennyiségit zsák­mány jutott a kezünkre. A Somme és az Avre patak kö­zött kitűnő előrehaladást tettünk Ellen­állhatatlan lökéssel sok kisebb-nagyobb helységet birtokunkba vettünk. Egyik zászlóaljunknak sikerült a nagyobb csoportokban visszavonuló ellenséges oszlopoknak és tréneknek a hátába kerülni és visszavonulási céljától el­vágta őket. Az ellenfél megkísérelte, hogy ellentámadással visszavegye a tőle elvett helységeket. Az ellenséget a legsúlyosabb veszteségei mellett visz- sza vertük. A legelkeseredettebb volt a harc Montdidierés Noyon között, ahol erős francia csapatok támadtak, de véres veszteségükkel visszavertük őket. Megállapítható, hogy az ellenség ed­dig már legalább tizenhét hadosztályt vesztett. Ehhez jönnek azok a hadosz­tályok, amelyek kötelékeik felbomlása következtében egyelőre harcképtelenek­ké lettek. ft német vezérkar Jelentése. Berlin, ápr. 1. (A nagyfőhadiszáílás jelentése.) Nyugati harctér: A Som melói északra fekvő csatatereit a tüzérségi és aknavetőharc este feléledt. A Luce pa­tak és az Avre között folytattuk táma­dásainkat és elfoglaltuk Moreuitől északra fekvő magaslatokat. Az ango­lok és a franciák, akik többizben eredménytelenül intetek ellentámadá­sokat, súlyos veszteséget szenvedtek Az Avre nyugati partján helyi előretö­réssel elfoglaltuk az Arrachist erdőt, A francia hadosztályok tegnap is megkí­sérelték, hogy többszöri rohammal visszaszerezzék a Montdidiertől nyu­gatra, valamint Bon és Matz között elvesztett falvakat és magaslatokat. Támadásaik véresen összeomlottak. A legutóbbi napok harcai folyamán a csata kezdete óta a beszállított foglyok száma több mint hetvenötezerre emel­kedett. — A többi harctérről nincs újság. Ludendorff első főszáliasmester. Az angol vezérkar Jelentése. Rotterdamból jelentik: Az angol vezérkar a következőket közli: A Som- metól délre egész nap folytatott heves támadásokkal sikerült a németeknek a francia fronton az Avretől nyugatra és Montdidiertől délre, délkeletre előre jutniok. A németek néhány helységet elfoglallak. Avoncourttól keletre heves harcok folynak. A helyzetet pontosan nem ismerjük. Erősen esőzik. Paris ágyúzása. A Wolff-ügynökség jelenti : Egy francia hadosztály katonái, kiket áttö­rés után automobilon szállították Noyon környékére, német fogságba jutásuk után elmondották, hogy a messzehor- dó német ágyú nagyon hatásosan lőtte Páris érődéit. Különösen a pályaudva­rokon okozott nagy pusztítást a német gránát és amiatt a forgalom megbé­nult. A tehetősebb lakosság sietve igyekszik menekülni a várból. A Havas-ügynökség jelentése márc. 31-ről: Az ellenség ma folytatta a vá­ros ágyúzását. Egy személy meghalt, egy megsebesült. Genf, április 1. A Havas-ügynök­ség jelenti: A messzehordó német ágyuk folytatják Páris ágyúzását. Teg­nap nyolc halott, harminchat sebesült volt. Páris tanácsának ülésén előké­születeket tettek, hogy a fővárosból ~ gyermekeket, aggokat, betegeket elszál­lítsák, ha a város ágyúzását a néme­tek állandóan folytatjuk, A francia lakosság menekülése. Bernből jelentik: Párisba foly­ton érkeznek a menekülők az északi vármegyékből. Mind tovább szállítják őket Franciaorszák déli részébe. Ham, Péronne és Noyon menekültjeit Pári- son át szállítják. A menekültek elmond­ták, hogy pénteken hajnalban 1 óra­kor hirdették ki előttük, hogy két óra alatt el kell távozniok a városból. So­kan nem akartak menni, mire 2z angol tá­bori csendőrség erőszakkal eltávolította őket. A kamarában sürgős interpellá­cióban követelték, hogy a kormány a menekülteknek előleget adjon ruhane­mű és más szükséges dolgok beszer­zésére. Az angol katonák öncsonkítása. A Wolff-ügynökség jelenti: Egy angol hadosztályparancs, amelyet a né­metek zsákmányoltak, igy szól: A pa­rancsnokló tábornokom meghagyta ne­kem, irányozzam a figyelmüket a nagy­számú öncsonkításokra, amelyek a had­osztálynál történtek. Minthogy attól kell tartani, hogy csapataink erkölcsi rom­lása még fokozódhat, megparancsolom, hogy minden eszközzel gátolják meg az angol katonák öncsonkítását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom