Szatmári Újság, 1918. március (2. évfolyam, 52-78. szám)

1918-03-10 / 60. szám

2-ik oldal. Szatmári Újság Szatmar, 1918. március 10. Há.zfeloszlatást provokál a «n m. kap ári. A kormány ragaszkodik a választójogi javaslathoz. Budapest, márc. 9. Wekerle Sándor miniszterelnök mai ki­hallgatásán, a vasárnap tartandó miniszterta­nácson és a választójogi bizottság keddi s szerdai ülésén el fog dőlni a kibontakozás iránya. A munkapárt egységesen ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy amennyiben lényeges engedményeket nem kap; lesz /azza a választójogi javaslatot. Azt reméli a mun­kapárt, hogy a kormány nem kap fölhatal­mazást a képviselőház felolasztására. A kormány több tagja, elsősorban Vá- zsonyi Vilmos és Esterházy Móric gróf mi­niszterek ragaszkodnak a választójogi javas­lat változatlan elfogadásához, úgyszintén a 48-as alkotmánypárt is. 9 yigondozo infézméiipiteli megszervezése Szatmárié és Szatmárniegyéiieii. Medve Zoltán kormánybiztos a titkárá­val dr. Veréczy Endrével március 8 án Nagy­károlyban volt a népiroda beszervezése tár­gyában. E népiroda igazgatójává Bornemissza Géza nyug. h. árvaszéki elnök hozatott ja­vaslatba. Féltizenkeítökor Jékey Sándor el­nöklete alatt gyűlést tartott a vármegyei Hadi­gondozó Bizottság, melyen résztveit a kor­mánybiztos is, aki a főispán üdvözlő szavai után ismertette főbb vonalakban a kormány- biztosi és népiroda intézményének célját s megjelölte azokat az intézményeket, amelye­ket a vármegye területén megvalósítani óhajt. Megemlítette a Nagybányán létesítendő gyümölcs- és konyhakertészeti iskolát. A Nagysomkuton felállítandó árvaházat, egy szövő, fonó, csipkevirág- és művirág-tanfo­lyam szervezését. Megáiiapitfatott a Szatmármegyében felállítandó népiroda kerületi hatásköre. A szatmári népirodához tartozik: Szatmár város, a szatmári, erdődi, fehérgyarmati járás. A nagykárolyi népirodához tartozik; Nagykároly város, a nagykárolyi és mátészalkai járás, a nagybányai népirodához tartozik ; Nagybánya város, a nagybányai és nagysomkuti járás, végül a szinérváraljai és avasi járás. A nagy­károlyi népiroda mellé tanácsadóul kinevez­tettek : dr. Adler Adolf, dr. Blum József, Ba­logh István, Weisz Lajos, Marián Ferenc és Luhovics Endre. Március 9 én Nagybányán jelent meg a kormánybiztos a népiroda megalakiiása céljá­ból. A népiroda igazgatójává dr.Stoll Tibor tiszti ügyész hozatott javaslatba. Tanácsadóul dr. Makray Mihály, dr. B»rnhardt István, Boit- ner Károly, Brebán Sándor, Glavitzky Károly, dr. Kádár Antal, Kupás Mihály, Révész Já­nos, Soltész Elemér. Szabó Jenő, Székely Árpád, Szőke Béla és Kupás Gyula nevez teteti ki. Hosszas tárgyalás indult meg aztán Korponay Kornéllal a Nagybányán létesítendő gyümölcs- és konyhakertészeti iskola létesí­tését illetőleg. Ugyancsak 9-én alakíttatott meg a szi­nérváraljai népiroda is, melynek igazgatójává dr. Somlyó Lajos sz.-váraljai ügyvéd hoza­tott javaslatba. HÍREK. — A szatmári átmenetgazdasági biztosok. Az átmenetgazdasági miniszter Szatmár leszerelési állomás területére Ferencz Ágoston városi tanácsr.okot és Bölönyi László ipartestületi elnököt átmenetgazdasági bizto­sokká nevezte ki. — A szatmári nők a választójogért. A szatmári feminista egyesületben szomba­ton délután tartotta meg aiőadását Groák Ödönné a nyíregyházai feminista egyesület elnöke a nők választójogáról és a békéről. Ha­talmas szónoki képességgel előadott, eredeti gondolatokkal telt beszédében először a vi­lágháború okairól beszéli, bizonyítva, hogy ez a háború a hatalom kereséséből támadt. A jövőben az igazságot kell keresnünk. Ma ott állunk, hogy a fajok egymásra támadnak s a nők, a faj anyjai kétségbeesve nézik fi­aik pusztulását. Politikai jogot követel a nők- ) nek, mert a nő természeténél fogva a békés megegyezés Ilivé s jobban tudja, mit ér az emberi élet, mert ő adja. Helyet kell kö­vetelniük a nőknek a választójog révén az országpolitikában, hogy távol tartsák a háború rémét a nemzetektől. A nagyszámban megje­lent érdeklődők lelkesen tapsoltak a szónok­nak. Bélteky Lajos református lelkész köszö­netét mondotta kitűnő előadásért és előterjesz­tette a szatmári feministák kérését, amelyet ! dr. Nagy Vince szatmári országgyűlési kép- vise'őhöz intéznek az iránt, hogy támogassa a képviselőházban a nők választójogának legalább azt a mérvét, amelyet a Ház aszta­lán fekvő váiasziójogoi reformjavaslat felölel. — Az 1894—99. évi születésűek so­rozása Szatmáron. Szaítnár város katona­ügyosztálya ma bocsátotta ki az 1894—1899. évi születésű népfölkelésre kötelezettek ujra- sorozására vonatkozó hirdetményt, amely sze­rint ezeknek az évfolyambelieknek március 22-ig jeientkezniök kell a katonaügyosztáiy- nál összeírásuk végett. — A lucerna vetőmag a Szatmár- megyei Gazdasági Egyesülethez megérkezett s a kiosztás hétfőn, ll-én kezdetét veszi. A luezernamag árának kifizetése ellenében a kiutalás illetve az átvétel azonnal megtör­ténik. — A közgyűlési vacsora. A március 11-iki, hétfői városi közgyűlés alkalmából este a Pannónia-éttermében megtartják a szokásos közgyűlési vacsorát, amelyen ezút­tal jelen lesz Jékey Sándor főispán is. A közgyiiiési vacsora idején Kiss Béla, a deb­receni híres cigányprímás kitűnő zen kara fog muzsikálni. — Ruhát adnak a fogságból haza­térőknek. A belügyminiszter a Romániából visszatérő internáltak s polgári életbe visz- szabocsátott katonai egyéneknek ruhával való segélyezése tárgyában felhívta a varosok polgármestereit és igy dr. Vajay Károly szat­mári polgármestert is, hogy a most rendel­kezésükre álló adatok alapján állapítsák meg, hogy városukból hány polgár van távol és hány lehet orosz, vagy román fog­ságban. — A Jótékony Nőegylet teadél­utánja. A szatmári Jótékony Nőegylet már­cius 10-én, vasárnap dulután 5 órakor ren­dezi teadélutánját a hadi árvák és özvegyek javára a Pannóniában. A teadélután iránt, amelyen tombolajáték is lesz, rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik. — A fuvaros 4 koronát levereke­dett. Frank Béni 71 éves, szatmári lakos feljelentést tett a rendőrségen Német Károly fuvaros ellen testi sértés miatt. Elmondja a feljelentésben, hogy Német Károly az ostor­nyéllel összeverte, úgy hogy 6—7 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Német Károly azt mondja, hogy azért verte meg Frank Bénit, mert ez a 20 koronáért kialku­dott fuvarért csak 16 koronát fizetett. A rend­őrség megindította az eljárást a brutális fu­varos ellen. — Közélelmezési hírek. Szatmár vá­ros Közélelmezési Hivatala közli: Liszt —ki­osztás ügyben értesítjük a város ellátatlan közönségét, hogy a március 4—10 és márc. 11 —17 jelzésű lisztjegyek együttes beváltási határideje ma lejár s ezen jegyek alapján a járandóság már csak ma délelőtt 10-ig vált­ható ki. — Hétfőtől kezdődőleg azoknak, akik a március 11—17 jelzésű jegyek birto­kában vaunak az elinalt kiosztásnál megál­lapított megosztással az egy heti lisztjáran­dóság kiadható s ugyancsak holnaptól kez­dődőleg az előirt általános sorrend betartása mellett beváltható az igényjogusulíak tnárc. 18—24. jelzésű (lisztjegyfüzet 6. lapja) liszt­jegye is. Ez utóbbi egy heti időre személyen­ként 1.20 kg. liszt esedékes, melynek fele (60 dkg.) nullás-lisztben, fele (60 dkg.) pe­dig buzakenyérlisztben adandó ki e ezért a pontosan kiadandó lisztmennyiségért szemé­lyenként 1.28 korona szedhető. — Akiknek a március 11—17. jelzésű jegye is a márc. 18—24 jelzésű jeggyel együtt kerülne bevál­tásra, az 2.09 korona ellenében teljes súly­ban ezen két hétre 60 dkg. nultás 120 dkg. kenyér- és 60 dkg. főzőliszt adandó. >— Az elárusítók kötelesek az egyes zacskókra a liszt minőségét s ezenfelül a fizetett összeget is feljegyezni. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az áru kiadás az előírás­tól eltérőleg történt, kérjük, ugy ezt, mint bármilyen egyéb észrevételt hivatalunkkal közölni. — Izraelita vallásu azon családok, amelyek a pászka igénybevételére számot tartanak, a márc. 25—31 jelzésű egész jegyet s az ápr. 1—7 jelzésű lisztjegy három sorát tartoznak a hitközségi irodához beszolgáltatni. A fentebb említett lisztkiosztásban tehát az izr. vallásuak is részt vesznek, mert a pászka- igénylés az ezúton sorra kerülő lisztjegyekkel kapcsolatos. — Literes üvegeket tiszta és jó állapotban drb-ként 60 filléres árban a bér­palotái (Borgida Miklós kereskedése mellett levő Farkas- Antal utcai) közélelmezési rak­tár vesz át. Cacaóhéipor kg-ként 35 K árban üzleteinkben vásárolható. — 40 százalékos rum, valamint tea és borkő bármely üzle­tünkben beszerezhető. — Hadifoglyainkért. A Vörös Ke­reszt Egylet pénztárához eddig a következő adományok folytak be a hazatérő magyar hadifoglyok ellátására: Dr. Halász Lajosné 30 K, Blatniczky István 10 K, özv. Hirkái Ferenczné 2 K, Gönczy Mihály és Babics Sándor pedig nagyobb mennyiségű cigarettát ajánlottak fel. Bélteky Lajos pénztárnok. — Újabb vetőmag. A földmivelés- ügyi miniszter Szatinárvármegye gazdakö­zönsége részére eddig már kiutalt mennyi­ségen kívül még 250 mázsa vetőmagot en­• gedéiyez. — A német flotta megszüntette az ellenségeskedést. A Pétervári Távirati Ügy­nökség jelenti: A német flottaparancsnokság hivatalosan közölte az orosz vezérkarral, hogy az ellenségeskedések megszűntek. — Áthelyezés. A vallás- és közokta- ! tásügyi miniszter Debreceni Katalint Nagy- ! károiyba, Berey Lászlót Szaniszlóra az ál- j lami elemi iskolához hélyezte át. — Légi támadás Anglia ellen. Lon- j doni jelentés közli, hogy a tegnapi légi tá- 5 madás, az első volt, amelyet holdtalan éjsza­kán hajtottak végre a németek. A radiójei­I zés után egy órán át tartó ágyulövések vol­tak hallhatók. — Uj anyakönyvvezető helyettes» Jékey Sándor főispán Kovács Géza jegyzői ■ írnokot kinevezte szakállasfalvai anyakönyv­vezető helyettessé, teljes hatáskörrel. — Hősi halál. Papp Vladimir 44 éves szakaszvezető, Mihálka László 20 éves, Tóth József 19 éves, Mois János 20 éves 12. gya­logezredben népfelkelők a katonai hatóság értesítése szerint hősi halált halt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom