Szatmári Újság, 1918. március (2. évfolyam, 52-78. szám)

1918-03-26 / 73. szám

2-ik oídal. Szatmári. Újság ? Szatrnár, 1918. március 26. 25-én reggel 8 óra 50 perckor ismét ] megkezdődött. A német ve*árkar jelentés». Berlin, március 25. (A nagyfőhadiszáilás jelentése.) Nyugati harctér: Rupprech! trónörökös kódcsoportja; A bapaumei diadalmas vias- kodá.^ban Below Otto és von der Marwitz tábornok hadseregeivel újra megverte az el­lenséget, mialatt von der Borne, von Ler.de- quisi és Kühne tábornokok hadtestei az el­lenségnek Bapaumeió! északkeletre fekvő erős állásait elkeseredett harcokban áttörték. Grü­net és Staabs'tábornokok csapatai kelet és dél­kelet felől Üresen és Saiílyn át visszavetették az ellenséget. Az ellenség szívós, friss csa­patokkal erősített ellenállását heves harcok­ban megtörtük. A Bapaumetól Cambrai és Péronnnes felé vezető utak mentén újonnan megérkezett hadosztályok és számos páncél­kocsik. akarták előrenyomuló csapatainknak útját állant, de a döntést az ellenség javára | előidézni nem tudták. Este megverve özön­löttek vissza nyugat felé. Bapaume éjjeli harcokban a győzők kezére került. Combiéi­ért és az előtte fekvő magaslatokért heves , harcok folytak. Az ellenséget visszavetettük. i Angol lovassági támadások összeomlottak a Sommetól északnyugatra. A Somme-csatatér közepén állunk. A német Hutier tábornok hadseregeivel Ham alatt ki kényszerítette az átkelést a Som- meon. Győzelmes csapatai elkeseredett bar- cokban megmásztak a Sommetól nyugatra fekvő magaslatokat, Az angol gyalogság és lovasság heves ellentámadásai véresen össze­omlottak. Neslés városát este rohammal el­foglaltuk. A Somme és az Oise között a Crosat-csatornán át előrenyomuló csapatok huszonnegyedikén késő este rohammal el­foglalták a csatorna nyugati partján fekvő erőser. kiépített és szívósan védett állásokat. Az angolokat, franciákat és amerikiaakat La Ntuvillen és Viiiquiher au Morsteon ke­resztül az uualan erdőségen át visszavetettük. Tegnapi támadásunk tovább haladt előre. Az ellentámadásra indított francia gyalogsá­got és lovas hadosztályokat véresen vissza­vertük. Conía és Gavl tábornokok pihenés nélkül üldözik a hátráló ellenséget, Guiscordt és Chaunyt este elfoglaltuk. Messzehordó ágyukkal lőttük Páris erődjét. Az ellenség véres veszteségei rendkívül súlyosak. A huszonnegyediké óta kezünkre jutott hatalmas zsákmányt még nem tekinthetjük át. Eddig több mint negyvenötezer foglyot, hatszáz ágyút, ezrekre menő géppuskát, rop­pant nagy lőszer- és hadiszermennyiséget, nagy élelmiszer és ruházati készletet állapí­tottunk meg. A flandriai arcvonalon Reimstől keletre Verdun előtt és Lotharingiában a tüzérségi harcok tovább tartanak. A többi harctéren nincs újság. Ludendorff első föszállásmester. Esti Jelentés. A berlini Woljf-ügynökség 25-én esti jelentése: Kemény harcok Bapa- ume és Péronne között. Az ellenséget itt az Encre és a Somme között az 1916 évi Somrne-i csata kezdete elölt elfoglalt régi állásából kivetettük. A Summe es az Oise között csapataink előrenyomulnak. A német tankok sikere. Berlinből jelentik: St. Quentintöl délkeletre harcoló német hadosztályok­hoz tankokat osztottak be. A roham- jármüvek fényesen beváltak. Használ­hatóságukat és gyorsaságukat minde­nütt dicsérik. Az összes harcba vetett gépkocsik sértetlenül tértek vissza. Fő­leg ezek beavatkozásának köszönhető, hogy az ellenség szívós ellenállását és géppuskafészkeit könnyen és gyorsan leküzdöttük. A német iffizérség rendkívüli pusztítása. Rotterdamból jelentik: A Times közli az angol főhadiszállásról: A tüzérségi tüze­lés, mely pénteken reggel fél halkor kezdő­dött az egész arcvonalou, rendkívül heves volt. A németek 10—14 méternyi távolságban állították föl ágyúikét, azonkívül a futóár­kokban is nagyszámú mozsarakat helyeztek el. Elülső állásaink bombázása a legheve­sebb lövöldözések közé tartozik, amelyek ebben a háborúban eddig voltak. És példát­lan az a távolság is, amelyre az ágyutüz ki­terjed. Nemcsak az első fuíóárkok és a tar­talék állások voltak tűz alatt, hanem a messze mögötte levő területek is, számos városok és falvak. Az ellenség olyan távolságra lőtt, amilyenre csak nagykaüberü, gyorstüzelő ágynval lehet. Itt az eddig legnagyobb rneny- nyiségü tüzérségi muníció halmozással áriunk szemben. 45300 fogoly, S08 ágyú, iőhbeaer gépfegyver. Berlinből jelentik: Vilmos csá­szár a franciaországi nagy csatáról a következő táviratod küldötte a harc­térről a császárnéhoz: Ma éjszaka súlyos küzdelem után elesett Bapaume. Csapataink Bapaumen keresztül nyomulnak előre. Tovább délre Albert irá­nyában menetelnek. A Somme fo­lyón Peronne és Ham között több helyen átkeltek. A csapatok szel­leme most is épp oly friss, mint az első órákban volt. Eddig több mint 45 000 foglyot ejtettek, 600« nál több ágyút, több ezer gép­puskát s óriási mennyiségű muní­ciót és élelmiszerkészletet zsák­mányoltunk, épp úgy, mint az olaszországi csata után. Isten le­gyen velünk! Vilmos. 48 óra alatt 500 négysxögkilométei*a<j Berlinből jelentik: A Localanzeiger ha­ditudósítója a nyugati csatáról ezeket jelenti az utolsó nap győzelméről: Azzal teszem leg­jobban szemlélhetővé a két nap leforgása alatt elért területnyereséget, ha megemlítem, hogy 48 óra alatt 500 négyzetkilométer tér­hódítást éltünk el, tehát többszörösét annak, amit a Somme csata idején hónapokon át kénytelenek voltunk feladni. Éhez járul a zsákmány hihetetlen nagy tömege, ágyukban, puskákban, élelmiszerekben és munícióban. Ango| foglyoktól tudjuk, hogy támadásunk egész zavart keltet az ellenségben, A császár ezt mondotta nekem: Üzenje meg haza, hogy idekinn a harctéren minden egyes em­ber minden képességét összeadta és min­denki tudja, szentül hiszi, hogy győzni fo­gunk. Németország a maga boldog jövőjéért harcol. Hindenburg ezeket mondta: Megkez­dődött a nagy színjáték. Az első felvonása befejeződött. Calais felé. A Havas-ügynökség jelenti: Lehetsé­gesnek tartják, hogy gyors támadás fog kö­vetkezni az angol front belga bal szárnyán, is, Calais felé, az lser és Arras között s igy közvetlenül Angliát fogja fenyegetni, de a szövetségesek arra is fel vannak készülve. Páris lakossága menekül. Géniből jelentik: Párisi lapok szerint a francia fővárosban a szombati nap igen izgalmas volt. Negyedkilenckor Párisi hatal­mas dörrenés rázta meg. Kezdetben azt hit­ték, repüiőtámadásról van szó. Az utcák ha­marosan kiürültek. Az ágyutüz délután 2 óráig tartott. A nagy izgalom miatt a déli lapok szerkesztőségeiben nem fejezhették be a munkát. A Havas-ügynökség nem volt ké­pes továbbítani külföldi táviratait. Páris egész népe a pincékben rejtőzik. A képviselőház néhány bizottsága a föld alatt tartott ülést. A képviselőház folyosóin arról beszéltek, hogy a 24 centiméteres ágyú, amely Párisi lölte, az sztrák-magyar tüzérségé. Páris népe tömegesen menekül. Valóságos vándor­lás folyik a városból. Ji román békeiárgyafás. Bukarestből jelentik hivatalosan : A tár­gyalások a sző/etségesek és Románia között kielégítően folynak. Az eddig még nem tisz­tázott kérdésekben lényeges közeledés álla­pítható meg. Zendülések Görögországban Berlinből jelentik : Megbízható forrás­hói közük, hogy Athénben, Patrasban, Pyr- gosban és Korinthusban zendülések támad­tak. A görög csapatok vonakodtak fegyverei­ket használni. Az egész Peloponezus za- varog. Politikai hírek. A választójog ügye. Budapesti tudósítónk telefonálja : We- kerie Sándor miniszterelnök audienciájának a választójog szempontjából nem volt na­gyobb jelentősége. A miniszterelnök mielőtt elutazott főj kereste Vázsonyit és hosszasab­ban tanácskozott vele. A választójogra vonatkozó kompromisz- szumos tárgyalásokat a bizottsági tárgyalás szünete alatt nem folytatják. Ünnep után a bizottsági tárgyalással párhuzamosan megin­dulnak a kompromisszumos tárgyalások is. Beavatott helyről eredő vélemény szerint a megegyezésre nincs semmi kilátás. Ma már a kabineti túlnyomó többsége azon az állás­ponton van, hogyha részletes vitánál a javas­lat második szakaszát leszavazzák felfüggesz­tik a további tárgyalást. Utcai lapelárusitókat felvesz a Kiadóhivatal

Next

/
Oldalképek
Tartalom