Szatmári Újság, 1918. március (2. évfolyam, 52-78. szám)

1918-03-01 / 52. szám

S$atmár, 1913. március I. Péntek, ü. évfolyam, 52. siám. Előfizti “i árak helyben és vidéken: ;ész évre ved . '< 7 K — f. Fél évre 15 K — f. V? f. Egy hóra 2 K 80 f. Egyes szám a._ ’? fillér. Pályaudvarokon 16 fillér. Lapvezérlö bizottság: Dr. Falussy Árpád Dr. Nagy Vince Dr. Jármy Dr. Adler Adolf Dr Weisz Sándor. Főszerkesztő: Dr. Havas Miklós. Béla Szerkesztősig: Kazinczy-utca 20. szám „ Telefon szá ni: 455. Kiadóhivatal : Kazinczy-uica 22. szám. „ Telefonszám : 454. Laptulaidonos: Demokráczia lapkiadó Részvénytársaság Az uj romái« Et&IUgy miniszter*. Berlin, febr. 28. A Reuter- ügynökség jelenti Londonból: Mischu, az uj román kabinet kül­ügyminisztere, Románia volt lon­doni követe Parisba utazod. On­nan Svájcba megy, ahol bevárja, amíg engedélyt kap az Ausztria Magyarországon való keresztül utazásra. Mischu elutazása előtt megbeszélést folytatott Lloyd Ge­orgeval és Asquittal. Párisban ta­nácskozni fog Clemenceauval. A Kölnische Zeitung írja, hogy Mischu személyében alkalmas ember kerül Románia külügymi­niszteri székébe. Czernin tanácskozott a román királlyal. A Magyar Távirati Iroda jelenti Bukarestből: A központi ha­talmak küldöttségei Bukarestbe érkezésük óta nem kötelező előze­tes megbeszéléseket folytattak Avarescu tábornok, román miniszter­elnökkel. Az egyik ilyen megbeszélés során létrejött megegyezés alapján Czernin osztrák-magyar külügyminiszter a román csapatok által még megszállott román területen beszélgetési folytatott Fer- dinánd román királylyal, akivel a szövetségesekkel való egyetértés­ben közölte azokat a feltételeket, amelyek melleit a négy szövetsé­ges hatalom kész volna R mániává! békét kötni. Ferdinand' rövid gondolkodási időt kért, amelyet megadtak. A választól függ, hogy lehetséges-e a békés megoldás. A Neue Freie Presse berlini infor­mációja szerint a román béketárgyalás nem fesz nyilvános. A tárgyalások Romá­niával. Berlin, febr. 28. A Romániá­val való béketárgyaiások jól ha­ladnak előre. Remélni lehet, hogy Avarescu azon helyzetben lesz, hogy a békét megkösse. A tár­gyalások három főkérdés körül folynak. Először: területi enged­mények Magyarországnak és Bul­gáriának, másodszor területi kár­pótlás Romániának Besszarábiá- ból, harmadszor gazdasági elő­nyök a Monarchiának és Német­országnak. Befejezett ténynek tartják, hogy az Avarescu-kormány a békekö­tés után azonnal lemond és he­lyére Boldiman, Carp. Marghilo- man-kormány kerül. Boldiman a leendő miniszterelnök élesen meg­támadta a királyt, amiből azt kö­vetkeztetik, hogy Ferdinánd le­mond a trónról. Velence bombázása. Berlin, febr. 28. A Berliner Tagblattnak jelentik Luganóból: Az ellenséges repülők 27 bombát dobtak le Velencére. A repülők este hét órától éjfélig egy órás szünettel bombázták Velencét. A bombák eltalálták a Commerco és Trovatone kávéházakat, továbbá a Gustiniani és Mocinico palazzó- kat, a mecsetre 30 bombát dobtak. Rep&lötámadások. Lugano, febr. 28. Az éj fo­lyamán repülőink megfigyelt ered­ménnyel támadást intéztek Bolzano és Pergine vasúti telepei ellen. Számos ellenséges repülőgép a síkságon támadásokat hajtott végre a Trevizó és Velence közti terület ellen. Az angol kormány bukása kü­szöbön áll. Stockholmból jelentik: Az angol kormány bukása küszöbön áll. Lloyd-George miniszterelnök utóda Asquith vagy lord Lansdowne tesz. Lloyd-George még a napok­ban válaszolni fog a német kancellár beszédére. Osztrák-magyar csapatok elő­nyomulnak Ukrániában. Cs. és kir. sajtóhadiszállás, febr. 28. Dir. Stepurea, a podoliai kormányzóság biztosa és Nikolajaven, a dél­nyugati arcvonal főparancsnokságának törzstisztje 25-én megjelentek hadosztályparancsnokságunknál és kijelentették, hogy a központi radával való összeköttetés hiányában ők kérnek segítséget a bolseviki rablók erőszakosságaival szemben. Kérik, hogy az osztrák-magyar csapatok vonul­janak be Ukraniába. Stepurea és Nikolajaven őrnagy kellően igazolták magukat és nyomatékosan kifejezték, hogy az egész ukrán nép nevében terjesztették elő ké­résüket. Bécs, febr. 28 Illetékes diplomáciai helyen Podolia kormányzóságnak a kérése, hogy a monarchia siessen Podolia segítségére, beható tanácskozás tárgya. Osztrák parlamenti körök szerint had vezetőségünk már eleget tett Podolia kormányzóság kérésének. Csapataink előnyomu­lása podoliai területen már megkezdődött. Csapataink közvetlenül Podolia fővárosa : Kamienec-Podolskf előtt állanak. Bécsi hiteles forrás szerint Böhm-Ermoli vezérezre­des csapatai kezdték meg az előnyomulást Csernovictöl kelet felé és elérték a határt. Az Ukrániába való bevo­nulás rövid idő kérdése. !t németek Minsk ben 2009 géppuskát és 59.000 fegyver** zsákmányoltak. Berlin, febr. 28 (A nagyfőhadiszállás jelenti.) Nyugati harctér: Rupprech! trón­örökös hadcsoportja: Az angolok felderítő tevékenységüket az arc­vonás számos nelyén folytatták, ^ijel a houtholsteri erdőben és a 1 “ Scarpetől északra heves íüzhatás után nagy erőkkel törtek elő. Kö­zelharcban és ellentámadással "megvertük őket. A német trónörökös és Albrecht Württemberg! herceg hadcsoportjai: j Avocűúrt és Les Rparges mellett eredményes vállalkozásunk 27 fog­lyot eredményezett. Keleti harctér: A hadművele­tek tovább folynak, Estiaudban & negyedik est ezred is parancsnok­ságunk alá helyezkedett, az or­szágban portyázó bandák leküz­désére. Minskben 2000 géppuskát és 50.000 fegyvert zsákmányoltunk. A többi harctéren nincs újság; Ludendorff, első föszailásmesíer, Velence bombázás». Budapest, febr. 28 (Hivatalos.) A Piave arcvooal egyes szakaszaiban fokozódott as tüzérségi tevékenység. Innsbruck nyílt városnak az olaszok által való bombázása megtorlásául re­pülőgéprajaink február 27-én éjjel Velence hadikikötő vasúti állomá­sait és kalonai telepeit bombázták és az alkalommal számos talála­tot értek el, melyek tűzveszélye­ket okoztak. A vezérkar főnöke. Az orosz béke. Brestlitowskból jelenti a MTI. február 28-án : Az orosz küldött­ség ma délután érkezik Brestli- towskba a béketárgyalások ujbőf való felvételére. Bécs, febr. 28. Amennyiben az orosz delegátusok ma Brestii- towskba érkeznek, a német ulti­mátum szövege szerint, a béke- szerződést 3 napon belül alá kell írni, tehát szombatra meg kell lenni a békemegállapodásnak. A Neue Freie Presse írja: Most lógják Brestlitowskban meg­szervezni a hadifoglyok visszaté­résének ügyét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom