Szatmári Újság, 1918. január (2. évfolyam, 1-27. szám)

1918-01-27 / 24. szám

4-ik oldal. — Uj városi tb. számvevő. Jékey Sándor főispán Kdldor Lajos városi adóhi­vatali számellenőrt tb. számvevővé nevezte ki. — Tea délután. Az izr. Nőegylet és Népkonyha Egyesület ma, vasárnap ismét teadélutánt tart a Pannónia éttermében. — Megérdemelt, nagy érdek­lődés kisérte az Uránia Mozgó ma utoljára szinrekerüiő műsorát. A tö­viskorona egy minden tekintetben ki­váló mesterien megjátszott társadalmi dráma, melynek látványosság számba ntenő rendezése feltűnést keltett. Ha­sonlóan nagy sikert ért el a Kié a gyermek ? cimii bohózat, mely a leg­kiválóbb helyzetkomikummal van fel­építve. Egyszóval az egész műsor mű­vészi élvezetet nyújt. — A szatmári kereskedelmi iskola haditanfolyama. Szalma város tanácsa el­rendelte, hogy a felsőkereskedelmi iskolában a katonadiákok részére az előkészítő tanfo­lyam úgy szervezhessék'! meg a mostani tanévben is, mint a 141.608—916 sz. mi­niszteri rendelet értelmében szereztetett. A szervezés munkálataival Dnuay Sándor igaz­gatót bizta meg a tanács, azzal, hogy a kultuszminiszterhez intézendő felterjesztéshez szükséges adatokat, a tanfolyamon résztve­vők létszámát idejében terjessze be a váro­si tanácshoz. Egyidejűleg előadó tanárnak Csomay Győző óraadótanár jelöltetett ki és megbizatoű, hogy a tanfolyamot Dnnay igazgató felügyelete alatt mielőbb kezdje meg. — Di gha alezredes megsebesült. Egerből jelenti tudósitónk : Dingha alezredest, a szaimári 12-es honvédek parancsnokát felsőbb parancs mintegy két héttel ezelőtt az olasz harctérre rendelte, ahol az ő közismert agilitásával látta el teendőit. A helységre, ahol Dingha alezredes állomásozott, az olaszok légi támadást intéztek, több gránátot dobtak le s az egyik lövedéktől Äingha Sándor a bal halántékán megsebesült. Az alezredest azonnal a tábori kórházba szállították, ahol rögtön operációt hajtottak végre rajta. A műtét sikerült s igy remélhető, hogy az al­ezredes hamarosan felépül sebéből. — A hadikonyha étlapja. Jan. 21-án. Reszelt tészta leves, babfőzelék, marhaszelet. 29-én. Barnaleves májgaluskával, töltött ká­poszta. 30-án. Burgonyaleves, sárgarépa fő­zelék, keit tészta Ízzel. 31-én. Leves, főtt hús, burganyakörzet, tormamártás, tökfőzelék. Feb­ruár 1-én. Gombaleves, babfőzelék, pogácsa. 2-án. Lencsefőzelék, vagdalt szelet. 3-án. j Leves daragaluskáva!, főtt hús, almamártás, i burgonyakörzet, kelfőzeiék. Jegyek kizárólag a hadikonyhán kaphatók : szombat és va­sárnap 11—-12-ig. Tekintettel a húsárának j drágulására, az ebéd adagok ára 20 fillérrel ' hétfőtől kezdve emelteíik, Telefon szám 415. — Lisztrazzia. Oláh Gyula rendőrtiszt tegnap ismét razziát tarlóit több magán ház­nál gabona és liszt felkutatása végeit. Több helyen talált eldugott lisztet, búzát. Egyik helyen a szoba padlásába volt bedeszkázva több mázsa búza. A felkutatott készleteket a rendőrség elkobozta. — A katonák karácsonyára esz- i közölt gyűjtés. A helybeli gyűjtés ered­ménye, meiy már részletesen nyugtázva lelt, 6610.16 K. A szatmári róni. kath. egyház- 1 megye gyűjtése : Alsófernezelyi r. kath. plébá- ' nia 9, Aisóhomoródi 25, Erdődi 25, József- j házai 40, Kálmándi 60, Krasznasándorfalu 22, i Lajosvölgyhutai 5, Láposbányai 23, Mérki 80.68, Nagymadarászi 16.40, Nagymajíényi 10, Nánfüi 28 20, Nevetlenfalui 10, Puszta- dobosi 31, Sárközi 32.50, Szakaszi 50, Szaniszlói 58, Szatmári 160, Szatmárcsekei 17.24, Szinérváraljai 18, Vilkai 53, Zajtai 53, Jánki 34.90, Csanálosi 15, Szinfalui 10, Vállaji 42, Krasznaterebesi 50, Mezőfényi 118, Dr. Boromisza Tibor püspök ur ado­mánya 1198.08 együtt: 2410 K. Vidéki községekből gyűjtés: Szatmármegye alispánt hivatal 32 80, Szatmári főszolgabírói hi­vatal Sí.75, Nagykárolyi főszolgabírói hi­vatal 84, Szatmárhegyi Rendőrkapitány 51, Apai körjegyzőség 100.10, Vámfaiui 10, Bor- válaszuti 3.07, Avasfelsőfalu körjegyzőség 10, Nagynyiresi 30, Bikszádi 10, Kovási 51.80, Komorzáni 5, Tartolczi 5, Fehérgyarmati jegyzői hivatal 40, Szentiványi Sándor Aranyosmegyes 20, Stranzl Intréné Csegöid 100, Dr. Járrny Béláné Fehérgyarmat 30 Madarassv Sándorné üacsály 80.20, Qncsályi ref. lelkészt' hivatal 81.50, Királydaróczi 1. Érendrédi 5, Patóházai 22.60, Ombodi 21, Zsarolyáni 36, Batizi 65, Tiszabecsi 3, Kö- mörői 27.18, Porcsalmai 100.72, Császlói 22, Szamosujlaki 6. Csengeti 10.68, Bot­palád! 27.40 Nagyszekeresi l,Gyiigyei 15.30, Keérsemjéni 12.60, Misztótfalui 8, Szárazbei ki 18.92, Turricáei 17.30, Gyügyei 15.30 Sza- mosszegi 10, Nagvgéczi 17, Szamosíl uai 7, Józsefházai 19, Kismajlényi 2, Vámosoroszi 7, Mikolai ref. énekkar 7, együtt 1338.22. A Vörös Kereszt Egylet kiadása a katonák karácsonyára 1046365. Az egylet pénztára reáfizetett 106 27 K. Fogadják á buzgó gyűj­tők és a nemes szivil adakozók a szép eredményért a Vörös Kereszt Egylet hálás köszönetét. Szatmárnémeti, 1918. január hó fíéiteky Lajos egyleti pénztárnok. Irodai g>akorlattal biró jó irásu, a gépírásban is jártas kisasszony vagy fiatal­ember állást kaphat. Írásbeli ajánlatok Pe- iőfi-utca 20. szám alá az „Állat- és Takar­mányforgalmi kirendeltség“-hez nyújtan­dók be. 1—3 Hirdetmény, A Szatmári Leszámítoló- Bank r,-t. hadifoglyok részére pénzküldemé­nyeket közvetít. Felelős szeikesztő: Szalánczy József. Póthirdetmény. Ráksa község határában levő fám önkéntes árverésére vonatkozólag a „Szatmári Újság“ f. hó 20-iki 18. számában megjelent árverési hirdet­ményt pótlólag a következőkkel egé­szítem ki: 1. A fa nemcsak egy tömegben, hanem köbméterenként is eladatik. 2. Árverezni szándékozók kötele­sek az árverés megkezdése előtt köb- méterenkint 3 korona bánatpénzt a kir. közjegyző kezeihez lefizetni. Egyebekben az idézett árverési hirdetmény tartalma irányadó. Geldfarb Férés «, Utcai lapelárusitékat felvesz a Kiadóhivatal----------— Sz atmár-NÉmeti sz. kir. város hivatalos közleményei. 759— 191*. fksz. Tudatom a város közönségével, hogy a városi villamosmünél alkalmazott tisztvise­lők háborús segélyének megállapítása tárgyá­ban 36—1918. kgy. sz. alatt hozott határo­zat a mai naptól számitott nyolc napra a rendőrfökapitányi kiadó hivatalban közszem­lére kitétetett, hol az a hivatalos órák alatt megtekinthető. Szatmár, 1918. január hó 22. 760— 1918. fksz. Tudatom a város közönségével, hogy a városi Árvaszéknél egy árvaszéki ülnöki ál­lás szervezése tárgyában 28—1918. kgy. sz. alatt hozott határozat a mai naptél számított 8 napra a rendőrfőkapitányi kiadóhivatalban közszemlére kitétetett, hol azt » hivatalos órák alatt megtekinthető. Szalmát, 1918. január hó 21. 715-1918. fksz. Könyöradományok, segélygyüjtések, va­lamint a hadijótékunysági célokra irány u adományok gyűjtések engedélyezésé tárgyá­ban. VÉGZÉS.' Hivatali állásom elfoglalása óta lépten- nyomon tapasztalom, hogy Szatnúr városá­ban a segély és adomány gyűjtéseknél a vonatkozó ministeri rendeletek egyáltalán nem tartatnak be, napröl-napra engedély nélkül és jogosulatlan személyek által gyűj­tések tétetnek folyamatba, anélkül, hogy er­ről az illetékes hatóságnak előzetes tudomása volna. Amellett, hogy az eljárás a legnagyobb mértékben törvényellenes, a köz és jótékony­ság érdekében önzetlenül fáradozó egyénék kilehelik magukat a nagyközönség meggya- nusitásának és egyesek roszindulatu kiritika­jának, ami a törvényes kellékek betartása esetén elkerülhető volna. Bár a magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy a segély és hadijőté- konysági célokra irányuló adomány gyűjté­sekkel! az ellenőrzés fogyatékossága, illetve teljes hiánya mellett sem történtek a város­ban visszaélések és hogy az adománygyűj­tők tevékenységét a nemes önzetlenség és őszinte emberbaráti szeretett vezette, felelős­ségem tudatában hivatásos kötelességemnek tartom a jótékonyság ügyében fáradozók ér­dekében is a vonatkozó kormányrendeletek intézkedését felsorolni és azoknnk a legpon­tosabb betartására az illetékes téoyezök fi­gyelmét felhívni. A m. kir. Belügyministériunmak a se­gélygyűjtések szabályozása tárgyában 35100— 1897, továbbá a könyöradoinánygyüjtés sza- bájyozása tárgyában 18613—1882 sz. a. ki­adott rendeietei egyaránt követelezöleg ki­mondják, hogy bármily nyilvános jellegű adomány, vagy könyöradománygyüjíés, tör­ténjék az akár hírlapokban közzétett, akár postán szétküldött, akár egyéb utón terjesztett általános felhívások folytán, csak elileges hatósági engedély mellett eszközölhető. Az engedélyt, ha a gyűjtés csak bizonyos tör­vényhatóság területén szándékoltatik, az ille­tő törvényhatóság 1. tisztyiselője, ha pedig az egész országra kiterjesztetik, a m. kir. Beiügyminisíer adja meg. A könyöradomány gyűjtési engedélyt 60 napot meg nem h-ladó időre szintén a törvényhaióság első tisztviselője adhat ki, azonban csakis a törvényhatóság területén állandóan lakó és önhibájukon kívül károso­dott egyének részére. További rendelkezése a hivatolt kor­mány rendeleteknek az is, hogy az engedély kiadasa iránti kérvényben legalább két er­kölcsileg és vagyonilag megbízható személy nevezendő meg, kik a begyulendő adomá­nyok átvételére együttesen ^feljogositvák és kik azokért egyetemlegesen felelősek, A begyült összegekről és azok hova fordításáról pontos jegyzék vezetendő s az ezekre vonatkozó okmányok a gyűjtés befe­jezése után is még egy évig megőrzendők. A közigazgatási hatóságok jogosítva vannak ezen jegyzéket és okmányokat bár­mikor betekinteni. Azok, akik érvényes engedély nélkül adományokat gyűjtenek, kihágást követnek el s az 1879 évi XL. t. c. 66,68, §§-ai sze­rint büntetendők. A 17220—1916. B. H. sz. körrendelet szerint a háborúval kapcsolatos hadijóté­konysági célokra akár nyilvánosan, akár nem nyilvánosan szintén csak hatósági engedél­lyel szabad adományokat gyűjteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom